30 სექტემბერი, პარასკევი, 2022

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

 ინვერსია

ზმნის კონტაქტი

სახელზმნა

                ასპექტი

გარდამავლობა

კომენტარი

1492-ე სტროფის ანალიზი

    ირონია

მაჯამა

პლეონაზმი

ბლოგი

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

პროფესიული