ზოგადი

„არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რის“ პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში, პრაქ­ტი­კო­სი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფო ენის შეს­წავ­ლა ძლი­ერ­დე­ბა

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი „არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის მხარ­და­ჭე­რის“ პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში, არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფო ენის შეს­წავ­ლის კურ­სებს აძ­ლი­ე­რებს. ენის შეს­წავ­ლა ერ­თ­გ­ვა­რი წი­ნა­პი­რო­ბა ხდე­ბა მა­თი კა­რი­ე­რუ­ლი...

კეთილსინდისიერება განათლების სისტემაში – გა­მო­იკ­ვე­თა თუ არა ხარ­ვე­ზე­ბი სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის და­ქი­რა­ვე­ბის პრო­ცეს­ში ⇒...

რო­გორ გან­ვ­საზღ­ვ­როთ რა არის გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რე­ბა ან რა ფაქ­ტო­რე­ბი გან­საზღ­ვ­რავს მის ინ­დექსს. ამის გა­სა­გე­ბად გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის, და­გეგ­მ­ვი­სა და მარ­თ­ვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­ს­ტი­ტუტ­მა, ცო­ტა ხნის...

მცირეკონტინგენტიანი სკოლები, პანდემიის პერიოდში, უპირატესობად იქცა

✔🔸შუ­ა­ხე­ვი - აჭა­რის რე­გი­ო­ნი ✔🔸 მოს­წავ­ლე­თა რა­ო­დე­ნო­ბა: 1652 ✔🔸 მას­წავ­ლე­ბელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა: 743 ✔🔸 სკო­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა: 44 სკო­ლა - 43 სა­ჯა­რო, 1 კერ­ძო შუ­ა­ხე­ვის საგანმანათლებლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი, სკო­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბით, ერთ-ერ­თი...

ემო­ცი­უ­რი თხრო­ბით გა­და­ფა­რუ­ლი მე­თო­დი­კუ­რი ელე­მენ­ტე­ბი – წლები, როგორც გამოცდილება

ერთ ისეთ მას­წავ­ლე­ბელ­ზე უნ­და გი­ამ­ბოთ, რომ­ლის­გა­ნაც, შე­საძ­ლოა, ყვე­ლა დრო­ში ის­წავ­ლო. ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რა დის­ტან­ცი­უ­რი იყო. მე მი­სი საგ­ნობ­რი­ვი მხარ­დამ­ჭე­რი ვარ, ის კი მსმე­ნე­ლია. ნა­ი­რა...

დგას თუ არა რუ­სუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის რე­ფორ­მი­რე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა

სა­მო­ქა­ლა­ქო ინ­ტეგ­რა­ცი­ი­სა და ეროვ­ნე­ბათ­შო­რი­სი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ცენ­ტ­რ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რუ­სუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლე­ბის/სექ­ტო­რე­ბის სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბის ბო­ლო, და­მამ­თავ­რე­ბელ კლას­ში მყო­ფი მოს­წავ­ლე­ე­ბის აღ­ქ­მა და მო­ლო­დი­ნე­ბი გა­მო­იკ­ვ­ლია, გა­ა­ა­ნა­ლი­ზა მა­თი სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბას­თან...

მასწავლებელთა სახლი საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგთა მხარდასაჭერად – დავით სონღულაშვილის რეალურ-ვირტუალური გაკვეთილები

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა, და­ახ­ლო­ე­ბით ორი წლის წინ, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბის მხარ­და­ჭე­რის პროგ­რა­მა და­იწყო, რო­მე­ლიც აქ­ცენტს სამ მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე აკე­თებ­და:  და­ვით სონ­ღუ­ლაშ­ვი­ლის პროგ­რა­მა „რე­ა­ლურ-ვირ­ტუ­ა­ლუ­რი ლა­ბო­რა­ტო­რია“,...

პასუხის პასუხი გია მურღულიასგან

ქალბატონ თამარ ჯაყელს მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. დიდ თეორიულ წიაღსვლებს რომ არ მივეცეთ, რაც ბევრი ადამიანისთვის გაუგებარიც არის და მოსაწყენიც, თქვენი საჯარო მომართვის პასუხად მოკლედ გეტყვით: ...

ახალი სკოლის მოდელის პედაგოგიკაში სამიზნე ცნება ფიქრის გამამთლიანებელია! – თამარ ჯაყელი

პასუხი ბატონ გია მურღულიას ბატონო გია, როგორ გული დამწყვიტეთ - ამდენი საინტერესო გადაცემა მიუძღვენით ახალი სკოლის მოდელს, მის განხილვას მთლიანად დაუთმეთ თქვენი ორგანიზაციის ჟურნალის ერთ-ერთი ნომერი...

ცნებების გააზრებაზე ორიენტირებული სასწავლო (მითუმეტეს – აღმზრდელობითი) პროცესის გაფეტიშება და ამგვარ განწყობაზე დაფუძნებული მეთოდიკის...

12 მაისს, საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე, გია მურღულიამ გამოაქვეყნა სტატუსი - რა არის ე.წ. „ახალი სკოლის“ დამკვიდრების მთავარი იდეა და მასთან დაკავშირებული სარგებელი ან საფრთხე?...

გა­რან­ტი მომ­ხ­მა­რებ­ლის პო­ზი­ცი­ი­დან შემ­ქ­მნე­ლის როლ­ში გა­და­სას­ვ­ლე­ლად

ცო­ტა ხნის წინ, სა­ჯა­რო და კერ­ძო სკო­ლების STEM გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გო­გე­ბის მი­ერ, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საწყი­სებ­ზე, STEM მას­წავ­ლე­ბელ­თა ასო­ცი­ა­ცია და­ფუძ­ნ­და, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი ქარ­თულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში STEM...