20 მაისი, ორშაბათი, 2024

გახდი ხელმომწერი

გაზეთის ხელმოწერის წლიური ღირებულებაა 80 ლარი (წელიწადში გამოდის 40 ნომერი).

მსურველები დაგვიკავშირდით: 593 300 264, 599 880 073