პროფესიული

სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია — გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სის­ტე­მე­ბი ზო­გად და პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

პან­დე­მი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი შეზღუდ­ვე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია მა­ინც გა­მარ­თა, თუმ­ცა — ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ში. მი­ზა­ნიც იგი­ვეა, რაც წი­ნა წლებ­ში —  ...

შე­დე­გე­ბი და ამო­ცა­ნე­ბი

თა­მარ მა­ხა­რაშ­ვი­ლი სსიპ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი   2020-ის მთა­ვა­რი მიღ­წე­ვე­ბი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მიზ­ნით: ✔ და­ი­გეგ­მა და გან­ხორ­ცი­ელ­და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სის ატეს­ტა­ცია. ატეს­ტა­ცი­ის შე­დე­გად,...

კერ­ძო სექ­ტო­რი — პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­უც­ვ­ლე­ლი აქ­ტო­რი

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ერ­თა­დერ­თი სა­ფე­ხუ­რია, რო­მელ­საც ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­უ­რი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა აქვს კერ­ძო სექ­ტორ­თან. უფ­რო მე­ტიც, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა კერ­ძო სექ­ტო­რის გა­რე­შე არ არ­სე­ბობს. გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში, 2016 წელს,...

ინ­ტერ­ვიუ კა­ხა­ბერ ერა­ძეს­თან

  გვესაუბრება კა­ხა­ბერ ერა­ძე,  სსიპ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე   — ახა­ლი კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის გავ­რ­ცე­ლე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ­მა პან­დე­მი­ამ მთლი­ა­ნად შეც­ვა­ლა სამ­ყა­რო ჩვენ გარ­შე­მო. ლო­გი­კუ­რია, ის პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­საც...

წარ­მა­ტე­ბის 10-წლი­ა­ნი ტრა­დი­ცია

და­არ­სე­ბი­დან დღემ­დე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბიზ­ნე­სის აკა­დე­მია — SBA 2010 წლის 4 ნო­ემ­ბერს და­ფუძ­ნ­და, იმ ახალ­გაზ­რ­და სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა ინი­ცი­ა­ტი­ვით, რომ­ლებ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და უცხო­ეთ­ში წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მრა­ვალ­წ­ლი­ა­ნი...

ცვლი­ლე­ბე­ბი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­ში

ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის აკ­რე­დი­ტა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­ში, 2020 წლის 10 სექ­ტემ­ბერს, შე­ვი­და რი­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი. ძი­რი­თა­დად რა სა­კითხებს შე­ე­ხო და რა მი­ზანს...

პროფესიული ტესტირება 2020

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ! ‼ პროფესიული განათლების მიღების მსურველები, რომლებიც 2020 წელს დარეგისტრირდნენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე და ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პირობებში, ვერ...

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა არის ყვე­ლას­თ­ვის, ამი­ტომ მის შე­სა­ხებ ყვე­ლამ უნ­და იცო­დეს

გა­ნათ­ლე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა სა­ფე­ხურ­ზე გა­ტა­რე­ბუ­ლი რე­ფორ­მე­ბი­დან, ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლად პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მი­იჩ­ნე­ვა, რაც, სხვა ფაქ­ტო­რებ­თან ერ­თად, ბიზ­ნეს­თან, მო­მა­ვალ დამ­საქ­მებ­ლებ­თან მჭიდ­რო კავ­შირ­მაც გა­ნა­პი­რო­ბა. ამ და სხვა...

ილია წინამძღვრიშვილის კოლეჯი ძველ სიცოცხლეს იბრუნებს

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად, იწყებს 1877 წლით დათარიღებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - წინამძღვრიანთკარში მდებარე...

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის

პროფესიული განათლების მიღების მსურველთათვის, პროფესიულ კოლეჯებში, ღია კარის დღეები გაიმართა. კოლეჯის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ პირებს პროფესიული პროგრამების შესახებ მიაწოდეს ინფორმაცია, ესაუბრნენ რეგისტრაციის პროცესზე, ტესტირებასა და...