პროფესიული

მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამები პროფესიულ განათლებაში  – სარგებელი მოქალაქისთვის, სარგებელი ბიზნესისთვის

ნაწილი 2 ნინო ელბაქიძე, პროფესიული განათლების პოლიტიკის ექსპერტი - როგორც წინა ინტერვიუში აღნიშნეთ, მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამის ავტორი შესაძლებელია იყოს, აგრეთვე, კერძო სექტორი. უფრო კონკრეტულად რომ გვითხრათ,...

მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი მომ­ზა­დე­ბა-გა­დამ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მე­ბი პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში — სარ­გე­ბე­ლი მო­ქა­ლა­ქის­თ­ვის, სარ­გე­ბე­ლი ბიზ­ნე­სის­თ­ვის

ნი­ნო ელ­ბა­ქი­ძე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის პო­ლი­ტი­კის ექ­ს­პერ­ტი     ⇒ რას ნიშ­ნავს მოკლე­ვა­დი­ა­ნი მომ­ზა­დე­ბა-გა­დამ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მე­ბი და ვის შე­უძ­ლია ისარ­გებ­ლოს ამ პროგ­რა­მით? ⇒ მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი მომ­ზა­დე­ბა-გა­დამ­ზა­დე­ბის პროგ­რა­მე­ბი ზრდას­რულ­თა გა­ნათ­ლე­ბის ერთ-ერ­თი ფორ­მაა, რაც...

სტუდენტთა მიღების გაზრდილი მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა კლების ფონზე

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა უმაღლესი და პროფესიული საგანამანათლებლო სასწავლებლების 2020/2021 წლების მაჩვენებლები. ??მონაცემების მიხედვით, აღნიშნულ მონაკვეთში, სასწავლო წლის დასაწყისისთვის, საქართველოში 64 უმაღლესი საგანმანათლებლო...

რას ითვალისწინებს პროფესიული მასწავლებლის განვითარების მოდელი და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება ანაზღაურება

მსოფლიო ბანკის პროექტის ფარგლებში დასრულდა პროფესიული მასწავლებლის განვითარების მოდელზე მუშაობა, რომელიც განსახილველად წარედგინა განათლების სამინისტროს. დოკუმენტზე 500-ზე მეტმა ადამიანმა იმუშავა, მათ შორის  ჩართულები იყვნენ...

გამოცდილება და თანამედროვე ცოდნა საუკეთესო კომბინაციაა ხარისხის უზრუნველყოფისთვის  – თამარ ქიტიაშვილი

გვესაუბრება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი    - ქალბატონო თამარ, ცნობილია, რომ პროფესიულმა კოლეჯებმა პირისპირ სწავლება პირველი მარტიდან განაახლეს. რას გვეტყვით...

სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია — გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სის­ტე­მე­ბი ზო­გად და პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

პან­დე­მი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი შეზღუდ­ვე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა ტრა­დი­ცი­უ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცია მა­ინც გა­მარ­თა, თუმ­ცა — ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ში. მი­ზა­ნიც იგი­ვეა, რაც წი­ნა წლებ­ში —  ...

შე­დე­გე­ბი და ამო­ცა­ნე­ბი

თა­მარ მა­ხა­რაშ­ვი­ლი სსიპ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი   2020-ის მთა­ვა­რი მიღ­წე­ვე­ბი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მიზ­ნით: ✔ და­ი­გეგ­მა და გან­ხორ­ცი­ელ­და უმაღ­ლე­სი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტ­თა კორ­პუ­სის ატეს­ტა­ცია. ატეს­ტა­ცი­ის შე­დე­გად,...

კერ­ძო სექ­ტო­რი — პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­უც­ვ­ლე­ლი აქ­ტო­რი

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის ერ­თა­დერ­თი სა­ფე­ხუ­რია, რო­მელ­საც ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­უ­რი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა აქვს კერ­ძო სექ­ტორ­თან. უფ­რო მე­ტიც, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა კერ­ძო სექ­ტო­რის გა­რე­შე არ არ­სე­ბობს. გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში, 2016 წელს,...

ინ­ტერ­ვიუ კა­ხა­ბერ ერა­ძეს­თან

  გვესაუბრება კა­ხა­ბერ ერა­ძე,  სსიპ გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის მო­ად­გი­ლე   — ახა­ლი კო­რო­ნა­ვი­რუ­სის გავ­რ­ცე­ლე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ­მა პან­დე­მი­ამ მთლი­ა­ნად შეც­ვა­ლა სამ­ყა­რო ჩვენ გარ­შე­მო. ლო­გი­კუ­რია, ის პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­საც...

წარ­მა­ტე­ბის 10-წლი­ა­ნი ტრა­დი­ცია

და­არ­სე­ბი­დან დღემ­დე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბიზ­ნე­სის აკა­დე­მია — SBA 2010 წლის 4 ნო­ემ­ბერს და­ფუძ­ნ­და, იმ ახალ­გაზ­რ­და სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა ინი­ცი­ა­ტი­ვით, რომ­ლებ­საც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და უცხო­ეთ­ში წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მრა­ვალ­წ­ლი­ა­ნი...