აქტუალური თემები

გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში

თა­ვი­სუ­ფალ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­ი­მარ­თა სა­ჯა­რო ონ­ლა­ინ ლექ­ცია „გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში“, სპი­კე­რი იყო სა­ხალ­ხო დამ­ც­ვე­ლის მო­ად­გი­ლე ეკა­ტე­რი­ნე სხი­ლა­ძე. თე­მის აქ­ტუ­ა­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ლექ­ცია ძა­ლი­ან ბევრ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან...

რე­ა­ლო­ბას აც­დე­ნი­ლი ბავ­შ­ვის უფ­ლე­ბა­თა კო­დექ­სი მო­ზარ­დე­ბის მი­ერ სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბის პირ­ვე­ლი­ვე ფუ­ჭი...

6 ოქ­ტომ­ბერს, შვი­დი, თერ­თ­მე­ტი და ჩვიდ­მე­ტი წლის მო­ზარ­დებ­მა, სა­კუ­თა­რი უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის მოთხოვ­ნით, და­მო­უ­კი­დებ­ლად მი­მარ­თეს სა­სა­მარ­თ­ლოს. სარ­ჩე­ლი ერთ-ერ­თი სა­ხელ­მ­წი­ფო უწყე­ბის მხრი­დან ბავ­შ­ვე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღ­ვე­ვას ეხე­ბო­და,...

თვი­თე­ფექ­ტუ­რო­ბა და თვით­შე­ფა­სე­ბა

თა­მარ გა­გო­ში­ძე ფსი­ქო­ლო­გი ჩე­მი პრო­ფე­სი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ძა­ლი­ან ბევრ ადა­მი­ან­თან მი­წევს შე­ხე­ბა და სა­ო­ცა­რია ის, თუ რო­გორ ახერ­ხებს ადა­მი­ა­ნი თვი­თონ­ვე და­აბ­რ­კო­ლოს სა­კუ­თა­რი წინ­ს­ვ­ლა, უნა­რე­ბი, ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და...

მოსწავლეებს, რომლებსაც უნდა ვუღვივებდეთ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ამ მიზნის საპირისპიროდ – ანტიდემოკრატიული სისტემის მოქმედების მაგალითებს...

სიმონ ჯანაშია ფეისბუქ გვერდზე აქვეყნებს სტატუსს, სადაც საუბრობს სამინისტროს მხრიდან, გაუფრთხილებლად, სკოლის დირექტორების განთავისუფლების შესახებ და ხაზს უსვამს იმ სერიოზულ რისკებს, რომელიც განათლების სისტემის პარტიული...

კონ­კ­რე­ტუ­ლი ხა­ზი უნ­და გვქონ­დეს მკა­ფი­ოდ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით, სა­დაც ადა­მი­ა­ნუ­რი სი­სუს­ტე­ე­ბიც გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია და...

გვესაუბრება ექიმ-ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი - ქალ­ბა­ტო­ნო მაია, სა­ინ­ტე­რე­სოა თქვე­ნი აზ­რი სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის გახ­ს­ნა/და­კეტ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუმ­ცა, ვიდ­რე ამ თე­მა­ზე გა­და­ვალთ, მინ­და გკითხოთ, რო­გორ გა­ა­ა­ნა­ლი­ზებთ პან­დე­მი­ის სი­ტუ­ა­ცი­ას...

მდგმუ­რე­ბის მდგმუ­რე­ბი

„1959 წლიდან ამ სასწავლებელში ვარ, რამდენიმე დღეში სასწავლო პროცესი გვეწყება, მაგრამ ჯერაც არ ვიცი, სად დავიწყებთ მას“ - ეს შემაშფოთებელი სიტყვები, 11 სექტემბერს გამართულ...

გა­რე­ დაკ­ვირ­ვე­ბა პი­რის­პირ და ონ­ლა­ინ ფორ­მატ­ში

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტ­რ­მა წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუ­სის მო­პო­ვე­ბის მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის გა­რე დაკ­ვირ­ვე­ბა­ზე რე­გის­ტ­რა­ცია გა­მო­აცხა­და. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 1500-მდე უფ­რო­ს მას­წავ­ლე­ბელს ჯერ კი­დევ გა­ზაფხულ­ზე უნ­და გა­ევ­ლო...

ონ­ლა­ინ სკო­ლა  – მრა­ვალ­ფუნ­ქ­ცი­უ­რი და პრაქ­ტი­კუ­ლი ჟურ­ნა­ლი სკო­ლებ­ში

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, 2020-2021 სას­წავ­ლო წელს, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი ვალ­დე­ბუ­ლი გახ­დ­ნენ, და­იწყონ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ჟურ­ნა­ლის წარ­მო­ე­ბა, თუმ­ცა, სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პა­რა­ლე­ლუ­რად, მათ შე­უძ­ლი­ათ, ტრა­დი­ცი­უ­ლი საკ­ლა­სო ჟურ­ნა­ლიც აწარ­მო­ონ. მო­მა­ვა­ლი...

და­მა­ტე­ბი­თი ბა­რი­ე­რი სკო­ლამ­დე­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის­თ­ვის

სპე­ცი­ა­ლუ­რი ან­გა­რი­ში — „სკო­ლამ­დე­ლი აღ­ზ­რ­დი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გე­ბი“ თბი­ლი­სის სა­ბავ­შ­ვო ბა­გა-ბა­ღებ­ში სა­აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო პრო­ცე­სის გა­ნახ­ლე­ბა 1 ოქ­ტომ­ბ­რი­დან იგეგ­მე­ბა. კო­ვიდ­პან­დე­მი­ის ფონ­ზე, ბა­ღებს მთე­ლი რი­გი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის...

სპეციალური მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გზა – სალომე ჩარკვიანი სქემის დეტალებზე

დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ, სპეციალური მასწავლებლები პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ნაწილი გახდნენ და მათ პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭათ. როგორი იქნება სპეციალური მასწავლებლის...