უმაღლესი

შე­ფა­სე­ბის რა ტი­პი ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს არ­სე­ბულს

  გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბის — შე­ფა­სე­ბის ახალ სის­ტე­მის შექ­მ­ნი­სა და და­ნერ­გ­ვის — შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი აქ­ტუ­ა­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი კონ­სულ­ტა­ცი­ებს...

ცნობარი აბიტურიენტებისათვის 2019

ცნობარი აბიტურიენტებისათვის 2019 იხილეთ ბმული https://naec.ge/uploads/postData/EEG-2019/cnobari-web-2019.pdf

არ­სე­ბუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბის სის­ტე­მა სა­ხელ­მ­წი­ფო უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­მა­ფერ­ხე­ბე­ლია – პრო­ფე­სო­რი ზუ­რაბ ვა­დაჭ­კო­რია, თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო...

  — რო­გორ აფა­სებთ უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მას? — უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნა აუცი­ლე­ბე­ლი იყო. პირ­ველ რიგ­ში, მინ­და გა­მო­ვეხ­მა­უ­რო რამ­დე­ნი­მე მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბით გავ­რ­ცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, თით­ქოსდა ზო­გი­ერთ...

ილი­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტებ­მა საპ­რო­ტეს­ტო შიმ­ში­ლო­ბა შეწყ­ვი­ტეს

  ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მას შემ­დეგ მი­ი­ღეს, რაც უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია, სტუ­დენ­ტე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბით, სა­მუ­შაო ჯგუ­ფის შექ­მ­ნა­ზე და­თან­ხ­მ­და. ჯგუ­ფი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წეს­დე­ბის შეც­ვ­ლა­ზე იმუ­შა­ვებს, გა­და­ი­ხე­დე­ბა და და­კო­რექ­ტირ­დე­ბა, ასე­ვე, ბიზ­ნე­სის...

საგამოცდო მოდელის კომპლექსური შეფასება — რამდენად მიაღწია დასახულ მიზნებს და რა კონკრეტული გამოწვევების...

  შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დაკ­ვე­თით ჩა­ტარ­და კვლე­ვა, რომ­ლის მი­ზა­ნი გა­მო­საშ­ვე­ბი და ერ­თი­ა­ნი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის სის­ტე­მის შე­ფა­სე­ბა იყო. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ არ­სე­ბუ­ლი სა­გა­მოც­დო მო­დე­ლის...

გა­მოც­დე­ბი და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში

დი­დი ხა­ნია, მსოფ­ლიო დარ­წ­მუნ­და: კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბა, მეც­ნი­ე­რე­ბა და კულ­ტუ­რა სა­ბაზ­რო ეკო­ნო­მი­კის წე­სე­ბი­თა და თვით­და­ფი­ნან­სე­ბით ვერ იარ­სე­ბებს. მა­გა­ლი­თად, მსოფ­ლი­ო­ში ცნო­ბი­ლი ჰარ­ვარ­დის კერ­ძო უნი­ვერ­სი­ტე­ტიც კი ვერ...

უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა ევ­რო­პუ­ლი სივ­რ­ცის ნა­წი­ლი რომ გახ­დეს

ვიდ­რე ამ რთუ­ლი გზის შე­სა­ხებ ვი­სა­უბ­რებ­დე, პირ­ველ რიგ­ში, დავ­ს­ვათ კითხ­ვა — რა მი­ზანს ემ­სა­ხუ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბა? ყვე­ლა ადა­მი­ანს სა­კუ­თა­რი აზ­რი და პა­სუ­ხი აქვს ამ კითხ­ვა­ზე....

პირველი შეფასებები

  სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის გა­უქ­მე­ბა, ერ­თი­ანი ეროვ­ნული გა­მოც­დე­ბის მი­ნი­მა­ლი­ზა­ცია, პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­დის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ნუს­ხი­დან ამო­ღე­ბა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის გაზ­რ­დი­ლი ავ­ტო­ნო­მია — რო­გორ აფა­სე­ბენ გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტე­ბი და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი...

მინ­და, სამ­შობ­ლოს — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და მშობ­ლი­ურ სო­ფელს გა­მო­ვად­გე

სო­ფელ ყა­რა­ჯა­ლის სა­ჯა­რო სკო­ლა თე­ლა­ვის რა­ი­ო­ნის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე დიდ­კონ­ტინ­გენ­ტი­ა­ნი სკო­ლაა, სა­დაც სწავ­ლე­ბა ქარ­თულ ენა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სკო­ლა­ში ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ვა. პირ­ველ კლას­ში...

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მიღ­წე­ვე­ბი და სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა პირ­და­პირ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან. ამი­ტო­მაც, ჩვე­ნი გა­ზე­თი სის­ტე­მა­ტუ­რად ადევ­ნებს თვალს და გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით სთა­ვა­ზობს მკითხ­ველს იმ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ­ლის...