უმაღლესი

სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისთვის გამოყოფილია 2 520 000 ლარი

2019-2020 სასწავლო წლისთვის, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებისთვის გამოყოფილია 2 520 000 (ორი მილიონ ხუთას ოცი ათასი) ლარი იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ერთიანი...

28 740 აბიტურიენტი სტუდენტი გახდა – 2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები...

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილა - 2019 წელს 28 740 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. სახელმწიფო გრანტი 6546-მა სტუდენტმა მოიპოვა; სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ...

რომელი სავალდებულო საგნის ჩაბარება მოუწევთ აბიტურიენტებს კონკრეტულ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე

  „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ ბრძანებაში...

რა პრინციპს ეყრდნობა ქულათა გათანაბრების მექანიზმი – აბიტურიენტის გათანაბრებული ქულა ყოველთვის მეტი ან...

თითოეულ გამოცდაში აბიტურიენტი იღებს ქულას, რომელსაც ნედლ ქულას უწოდებენ. თუ გამოცდის დროს ტესტის რამდენიმე ვარიანტი იყო გამოყენებული, მაშინ ხდება ქულების გათანაბრება, რის შედეგადაც ყოველი...

ევ­რო­პუ­ლი სტან­დარ­ტე­ბის და­ნერ­გ­ვის­თ­ვის უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბა­ში

გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მის სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნია, გა­ნათ­ლე­ბის ყვე­ლა სა­ფე­ხურ­ზე, სწავ­ლე­ბის მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა. სწო­რედ ამი­ტომ ვინ­ტე­რეს­დე­ბით, გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით, იმ უწყე­ბის მი­ერ გა­წე­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბით, რომ­ლის...

სა­ქარ­თ­ვ­ლოს უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა ევ­რო­პის უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სივ­რ­ცეს უახ­ლოვ­დე­ბა

  ევ­რო­პის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სა­ა­გენ­ტო­ე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის (ENQA) პრე­ზი­დი­უმ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის წევ­რო­ბის შე­სა­ხებ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა 25 აპ­რილს, ეს­ტო­ნეთ­ში, ტა­ლინ­ში გა­მარ­თულ რი­გით მე-9 ყო­ველ­წ­ლი­ურ...

შპს თბი­ლი­სის და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი აცხა­დებს ღია კონ­კურსს

  2019 წლის 25 აპ­რი­ლი­დან, აკა­დე­მი­უ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად ბიზ­ნე­სი და ად­მინ­სიტ­რი­რე­ბა: ა) პრო­ფე­სო­რი — 2 ვა­კან­სია; ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია; გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია. ენე­ბი: ა)...

საზღვარგარეთ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, პირ­ველ რიგ­ში, კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რია

  რუბრიკის სტუმარია აბუ-და­ბის ნიუ-იორ­კის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ის სტუდენტი დავით ჯინჭარაძე — ბა­თუ­მის კერ­ძო სკო­ლა-გიმ­ნა­ზი­ა­ში „XXI სა­უ­კუ­ნე“ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი შენს ბავ­შ­ვო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა...

თუ მასწავლებელი არ გყავს, ქვეყანას ვერ ააშენებ

  როგორ უნდა მოხდეს ახალგაზრდა კადრების სკო­ლებ­ში შეყვანა და რამდენად უზრუნველყოფს უმა­ღ­ლე­სი განათლების სისტემა მათ მომზადებას — გვე­სა­უბ­­რე­ბა ქე­თე­ვან ჭკუ­ა­სე­ლი, თსუ-ს პე­და­გო­გი­კის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის პრო­ფე­სო­რი. — ცო­ტა...

შე­ფა­სე­ბის რა ტი­პი ჩა­ა­ნაც­ვ­ლებს არ­სე­ბულს

  გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცვლი­ლე­ბის — შე­ფა­სე­ბის ახალ სის­ტე­მის შექ­მ­ნი­სა და და­ნერ­გ­ვის — შე­სა­ხებ სა­უ­ბა­რი აქ­ტუ­ა­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი კონ­სულ­ტა­ცი­ებს...