უმაღლესი

უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა ევ­რო­პუ­ლი სივ­რ­ცის ნა­წი­ლი რომ გახ­დეს

ვიდ­რე ამ რთუ­ლი გზის შე­სა­ხებ ვი­სა­უბ­რებ­დე, პირ­ველ რიგ­ში, დავ­ს­ვათ კითხ­ვა — რა მი­ზანს ემ­სა­ხუ­რე­ბა გა­ნათ­ლე­ბა? ყვე­ლა ადა­მი­ანს სა­კუ­თა­რი აზ­რი და პა­სუ­ხი აქვს ამ კითხ­ვა­ზე....

პირველი შეფასებები

  სა­ა­ტეს­ტა­ტო გა­მოც­დე­ბის გა­უქ­მე­ბა, ერ­თი­ანი ეროვ­ნული გა­მოც­დე­ბის მი­ნი­მა­ლი­ზა­ცია, პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­დის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო ნუს­ხი­დან ამო­ღე­ბა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის გაზ­რ­დი­ლი ავ­ტო­ნო­მია — რო­გორ აფა­სე­ბენ გა­ნათ­ლე­ბის ექ­ს­პერ­ტე­ბი და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი...

მინ­და, სამ­შობ­ლოს — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და მშობ­ლი­ურ სო­ფელს გა­მო­ვად­გე

სო­ფელ ყა­რა­ჯა­ლის სა­ჯა­რო სკო­ლა თე­ლა­ვის რა­ი­ო­ნის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე დიდ­კონ­ტინ­გენ­ტი­ა­ნი სკო­ლაა, სა­დაც სწავ­ლე­ბა ქარ­თულ ენა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სკო­ლა­ში ქარ­თუ­ლი ენის სწავ­ლე­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ვა. პირ­ველ კლას­ში...

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მიღ­წე­ვე­ბი და სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბი

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა პირ­და­პირ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბას­თან. ამი­ტო­მაც, ჩვე­ნი გა­ზე­თი სის­ტე­მა­ტუ­რად ადევ­ნებს თვალს და გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დუ­ლო­ბით სთა­ვა­ზობს მკითხ­ველს იმ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ­ლის...

ახალი თაობა სახელმწიფო ენის ცოდნის პერსპექტივას ხედავს

  თსუ-ს იური­დი­უ­ლი ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი ვუ­სალ მა­მე­დო­ვი მარ­ნე­ულ­ში, სო­ფელ სა­დახ­ლო­ში და­ი­ბა­და. მის­თ­ვის მშობ­ლი­უ­რი სო­ფე­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია. ამ­ბობს, რომ იქ შე­მოდ­გო­მაც სხვა­ნა­ი­რია, თბი­ლი­სუ­რის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი: „უცებ იფეთ­ქებს ხოლ­მე...

არაფრისმომცემი არჩევითი პასუხების შემოხაზვა წარსულს ჩაბარდება

ერთიან ეროვნულ გამოცდებში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, აბიტურიენტებს 4 საგანში შეცვლილი ფორმატით მოუწევთ საგამოცდო ტესტების ჩაბარება. ცვლილება შეეხო ქართულ ენასა და ლიტერატურას, არჩევით ლიტერატურას, გეოგრაფიასა...

ნახევარ საუკუნეზე მეტი ქართული მეცნიერების სამსახურში

  მა­შინ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მხო­ლოდ 25 წლის და­არ­სე­ბუ­ლი იყო და მის კედ­ლებ­ში, ჯერ კი­დევ მოღ­ვა­წე­ობ­დ­ნენ შემ­დ­გომ­ში ლე­გენ­დად ქცე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი, მეც­ნი­ე­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ან მი­სი და­არ­სე­ბის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ნი ან...

ცხადდება კონკურსი!

გამოცხადდა კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის, აკრედიტაციის და სააპელაციო საბჭოების წევრების კანდიდატურათა შერჩევის მიზნით. კონკურსის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე: http://www.mes.gov.ge/content.php?id=8754&lang=geo&fbclid=IwAR1UtQXRdFhs5aiEhNbWBeYUq74UrNDtXA2iJTRUNuey3TZvvDbOanE6uiI    

გა­ნათ­ლე­ბის თავი­სუფ­ლე­ბა

26 ოქ­ტომ­ბერს, შა­ვი ზღვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სტუ­დენ­ტუ­რი თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, მო­ეწყო სა­ჯა­რო ლექ­ცია-დის­კუ­სია თე­მა­ზე — „გა­ნათ­ლე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა“. სა­ჯა­რო ლექ­ცი­ე­ბის კურ­სი კი­დევ ერ­თი გა­მო­ძა­ხი­ლია იმი­სა, რაც...

გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი ENQA-ს წევ­რო­ბის­თ­ვის ემ­ზა­დე­ბა

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ევ­რო­პას­თან ასო­ცი­რე­ბის დღის წეს­რი­გით აღე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის მიზ­ნით, გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი, ბო­ლო სა­მი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, აქ­ტი­უ­რად ემ­ზა­დე­ბა უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის...