ინკლუზიურ განათლება

„ყვე­ლა ნიშ­ნავს ყვე­ლას“ – ინ­კ­ლუ­ზია და გა­ნათ­ლე­ბა 30 ქვეყ­ნის გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის მა­გა­ლით­ზე

გა­მოქ­ვეყ­ნ­და იუნეს­კოს ან­გა­რი­ში, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს ცენ­ტ­რა­ლუ­რი და აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პის, კავ­კა­სი­ის და შუა აზი­ის 30 ქვეყ­ნის გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მებს. 2021 წლის გა­ნათ­ლე­ბის გლო­ბა­ლუ­რი მო­ნი­ტო­რინ­გის ან­გა­რი­ში ცენ­ტ­რა­ლუ­რი...

 უფროსი სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო ტესტის აღწერა

უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდას პროფესიულ უნარებში წელს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი პირველად ატარებს. სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო ტესტი პროფესიულ უნარებში ეყრდნობა სპეციალური მასწავლებლის პროფესიულ სტანდარტს...

რა სა­ხის ბა­რი­ე­რე­ბი წარ­მო­იშ­ვა სსსმ მოს­წავ­ლე­ებ­თან დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში – სა­მი­ნის­ტ­როს მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გუნ­დის ფსი­ქო­ლო­გი...

  პან­დე­მი­ის პე­რი­ო­დის გა­ნათ­ლე­ბამ, ისევე რო­გორც და­ნარ­ჩე­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სე­რი­ო­ზუ­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე და­ა­ყე­ნა სსსმ მოს­წავ­ლე, მი­სი მას­წავ­ლე­ბე­ლი და მშო­ბე­ლი. შექ­მ­ნა ბა­რი­ე­რე­ბი და გა­ა­ჩი­ნა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც...

ნინო კაპერსკის გამოცდილება

ყუ­რადღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლეთ ემო­ცი­ებ­ზე რო­დე­საც ბავ­შ­ვი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია და არა­სა­თა­ნა­დოდ იქ­ცე­ვა, პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლად, ყუ­რადღე­ბას ვა­მახ­ვი­ლებთ „ქცე­ვის შე­ჩე­რე­ბა­ზე“, გა­გე­ბის გა­რე­შე, „რა­ტომ ჰქონ­და მას ად­გი­ლი“. ხში­რად, ბავშვს არ აქვს ემო­ცი­ე­ბის...

მე სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ვიქ­ნე­ბი ⇒ მე­ო­რე ღია წე­რი­ლი ბა­ტონ მი­ნისტრს

ბა­ტო­ნო მი­ნის­ტ­რო, ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ჯერ კი­დევ 2013 წელს მი­ვი­ღე, მა­შინ დე­და­ქა­ლა­ქის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში ქარ­თულს, ხო­ლო ილი­ას სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ზო­გა­დი ლინ­გ­ვის­ტი­კის მა­გის­ტ­რი და დოქ­ტო­რან­ტი, აკა­დე­მი­ურ...

სსსმ მოს­წავ­ლე­ე­ბი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­ს მიღ­მა რომ არ დარ­ჩ­ნენ

გან­ვ­ლილ­მა ცხრა თვემ ნათ­ლად აჩ­ვე­ნა რამ­დე­ნად რთუ­ლად თავ­სე­ბა­დი ცნე­ბე­ბია კო­ვი­დე­პი­დე­მია და გა­ნათ­ლე­ბა (მით უფ­რო ონ­ლა­ინ­გა­ნათ­ლე­ბა) მის ყვე­ლა სა­ფე­ხურ­ზე. სწავ­ლე­ბის დის­ტან­ცი­ურ­მა მე­თოდ­მა სრუ­ლი­ად ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის...

ნინო კაპერსკის გამოცდილება

თბი­ლი­სის მე-200 სა­ჯა­რო სკო­ლის ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ნი­ნო კა­პერ­ს­კი გვი­ზი­ა­რებს სა­კუ­თარ გა­მოც­დი­ლე­ბას და სა­უბ­რობს სსსმ მოს­წავ­ლე­ებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, ამა თუ იმ ვი­თა­რე­ბა­ში, მოქ­მე­დე­ბის თან­მიმ­დევ­რუ­ლი გეგ­მის...

სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო პროგრამა – პროფესიული უნარები

naec-მა პროფესიულ უნარებში სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო პროგრამა გამოაქვეყნა. იხილეთ სპეციალური მასწავლებლის საგამოცდო პროგრამა  სპეციალური მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გზა – სალომე ჩარკვიანი სქემის დეტალებზე

ბავშვის გადმოსახედიდან: „ფიქრობთ, ვერთობი?“

✅ „ფიქრობთ, მსიამოვნებს, როდესაც ვიყურები სივრცეში და ზურგს გაქცევთ?“ ✅ „ფიქრობთ, მსიამოვნებს, როდესაც არ შემიძლია წყნარად ჯდომა, დავრბივარ ოთახის ირგვლივ და უგულებელვყოფ თქვენს...

სპეციალური მასწავლებლის კარიერული წინსვლის გზა – სალომე ჩარკვიანი სქემის დეტალებზე

დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ, სპეციალური მასწავლებლები პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ნაწილი გახდნენ და მათ პრაქტიკოსი მასწავლებლის სტატუსი მიენიჭათ. როგორი იქნება სპეციალური მასწავლებლის...