პროფესიული

ინო­ვა­ცი­ურ აზ­როვ­ნე­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პროგ­რა­მა – ცვლი­ლე­ბებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი თა­ნა­მედ­რო­ვე გი­დე­ბი

კონ­სულ­ტა­ცი­ი­სა და ტრე­ნინ­გის ცენ­ტ­რის (CTC) მი­ერ, USAID-ის პროგ­რა­მა „ზრდის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვით და და­ფი­ნან­სე­ბით, რე­გი­ო­ნუ­ლი ტუ­რის­ტუ­ლი გი­დის გა­დამ­ზა­დე­ბის მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო კურ­სის შე­მუ­შა­ვე­ბა-და­ნერ­გ­ვის პრო­ექ­ტი გან­ხორ­ცი­ელ­და. კურ­სი და­ი­ნერ­გა სა­მეგ­რე­ლოს,...

ინტერვიუ თამარ ქიტიაშვილთან

რო­გორც გა­ნათ­ლე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ, თა­მარ ქი­ტი­აშ­ვილ­მა ჩვენ­თან სა­უბ­რი­სას აღ­ნიშ­ნა,   2020 წე­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, გარ­დამ­ტე­ხი წე­ლია და „ეპო­ქა, რო­მე­ლიც 2021 წლი­დან და­იწყე­ბა,...

რეფორმის მთავარი არსი — წინსვლა განათლების ხარისხის განვითარებისთვის

განათლების ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენტრს ახა­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ჰყავს — თა­მარ მა­ხა­რაშ­ვი­ლი. ახლა იგი ამ სტა­ტუ­სი­თაა, თო­რემ ებ­რა­უ­ლი ენის სპე­ცი­ა­ლის­ტი წლე­ბია გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მუ­შა­ობს და...

პროფესიული განათლების 2515 მასწავლებელს საათობრივი ანაზღაურება გაეზრდება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ მთავრობის სხდომაზე პროფესიული განათლების მასწავლებელთა სახელფასო ზრდა დააანონსა. პრემიერის განცხადებით: „პროფესიული განათლების ნაწილში განათლების სამინისტრომ წარმოადგინა საკითხი, რომლის შესაბამისად, პროფესიული...

ახალი კანონი და სისტემის მთავარი ფიგურა

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბის მი­ერ პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა პრი­ო­რი­ტე­ტულ დარ­გა­დაა დეკ­ლა­რი­რე­ბუ­ლი. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სის­ტე­მა­ში მიმ­დი­ნა­რე ცვლი­ლე­ბებ­მა მხო­ლოდ ფრაგ­მენ­ტუ­ლი ხა­სი­ა­თის წარ­მა­ტე­ბე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბა, ძი­რე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბა ამ სფე­რო­ში...

წინ­მს­წ­რე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბა – უმოკ­ლე­სი გზა და­საქ­მე­ბის­თ­ვის

ერ­თი წე­ლი გა­ვი­და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნის მი­ღე­ბი­დან. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ახა­ლი კა­ნო­ნი, თა­ვი­სი მოქ­ნი­ლო­ბით, ბევრ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას სთა­ვა­ზობს პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის მსურ­ვე­ლებს, კა­ნონ­ქ­ვემ­დე­ბა­რე აქ­ტე­ბის...

ახა­ლი პროგ­რა­მა სწრა­ფად და­საქ­მე­ბის მსურ­ველ­თათ­ვის

2013 წელს, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის ბრძა­ნე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი (2013-2020) სტრა­ტე­გია დამ­ტ­კიც­და, რომ­ლის უმ­თავ­რეს მი­ზან­საც შრო­მის ბაზ­რის მოთხოვ­ნებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი, კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სის მომ­ზა­დე­ბა წარ­მო­ად­გენს....

პრო­ფე­სი­უ­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი და კომ­პა­ნი­ის ინ­ს­ტ­რუქ­ტო­რი — ორი უმ­თავ­რე­სი ფი­გუ­რა პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მა ყვე­ლა ეტაპ­ზე სი­ახ­ლეს გვთა­ვა­ზობს. დღეს ერთ-ერ­თი მათ­გა­ნის შე­სა­ხებ გვე­სა­უბ­რე­ბა ნი­ნო ელ­ბა­ქი­ძე, მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სა და დი­რექ­ტო­რე­ბის...

კერ­ძო კო­ლე­ჯე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის მე­ხუ­თე ფო­რუ­მი

  14 მა­ისს, სას­ტუმ­რო „იოტა­ში“ გა­ი­მარ­თა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კერ­ძო კო­ლე­ჯე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის მე­ხუ­თე ფო­რუ­მი. ასო­ცი­ა­ცი­ის წევრ პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­თან ერ­თად, ფო­რუ­მის მუ­შა­ო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ: პარ­ლა­მენ­ტის ფრაქ­ცია „სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტე­ბის“ თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე...

ახალგაზრდების სწრაფი დასაქმების პერსპექტივა

4 თე­ბერ­ვალს, გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის ფარ­გ­ლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის მი­ნის­ტ­რ­მა მი­ხე­ილ ბა­ტი­აშ­ვილ­მა, მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლეს­თან ირი­ნა აბუ­ლა­ძეს­თან და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­თან...