ინკლუზიურ განათლება

მათი მცირედი წარმატებაც კი მაბედნიერებს  – ირინე ფიროსმანაშვილი

მარტის თვის დასაწყისში მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2019 წლის საუკეთესო მასწავლებლები დააჯილდოვა, მათ შორის იყო ჩვენი რესპონდენტი, დედოფლისწყაროს №2 საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი...

ფა­სა­დუ­რი რე­ა­ლო­ბის მიღ­მა – ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის ხარ­ჯ­ზე მი­ღე­ბულ­მა ვი­ზა­ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ამ სა­სი­კე­თო ჩვენს შვი­ლებს არა­ფე­რი მო­უ­ტა­ნა...

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში აუტის­ტუ­რი სპექ­ტ­რის მქო­ნე ბავ­შ­ვებ­ზე ზრუნ­ვა სა­ხელ­მ­წი­ფო პრი­ო­რი­ტე­ტებს მიღ­მა აღ­მოჩ­ნ­და და მშობ­ლე­ბი მხო­ლოდ კერ­ძო პრო­ვა­ი­დე­რე­ბის იმე­დად და­ტო­ვა. ცენ­ტ­რე­ბი მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ში საკ­მა­ოდ მა­ღალ ანაზღა­უ­რე­ბას იღე­ბენ (45...

კონკურსი საუკეთესო სპეციალური მასწავლებლის გამოსავლენად

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, მასწავლებლის პროფესიის პოპულარიზაციის, პრესტიჟის ზრდის, წარმატებული პედაგოგიური პრაქტიკის გამოვლენისა და საზოგადოებისათვის საუკეთესო მასწავლებელთა წარდგენის მიზნით, ყოველწლიურ კონკურსებს ატარებს. ამჯერად...

მშო­ბე­ლი ყვე­ლა­ზე დი­დი ძა­ლაა, გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი მშო­ბე­ლი კი – შვი­ლის გან­ვი­თა­რე­ბის გა­რან­ტი!

რო­გო­რი რე­აქ­ცია გაქვთ, რო­ცა ქუ­ჩა­ში, ტრან­ს­პორ­ტ­ში, მა­ღა­ზი­ა­ში, თე­ატ­რ­ში გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ ბავშვს და­ი­ნა­ხავთ? დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, უმე­ტე­სო­ბა უპა­სუ­ხებს, რომ ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი. თუმ­ცა, სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რე­ბის ქმე­დე­ბა, ხში­რად, სხვაგ­ვა­რია......

ჩვენ დიდი საქმეების კეთება შეგვიძლია – „ირა კოხ­რე­ი­ძის ინ­კ­ლუ­ზი­ური თე­ატ­რი“

  „ირა კოხ­რე­ი­ძის ინ­კ­ლუ­ზი­ური თე­ატ­რი“ თბი­ლის­ში 2015 წელს და­არ­ს­და. დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბი არი­ან ირა კოხ­რე­ი­ძე - რე­ჟი­სო­რი, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნე, ქო­რე­ოგ­რა­ფი და გი­ორ­გი მი­ქა­ბე­რი­ძე - მხატ­ვა­რი, ფსი­ქო­ლო­გი, მუ­სი­კო­სი. დას­ში...

1300-ს მი­ნუს ერ­თი – დღე­ვან­დე­ლი მო­ცე­მუ­ლო­ბით… სქე­მის მო­ლო­დინ­ში თვალ­სა და ხელს შუა გამ­ქ­რა­ლი...

„გა­დავ­წყ­ვი­ტე წა­ვი­დე... ვიდ­რე კი­დევ ვუ­ყუ­რო რო­გორ მა­მად­ლი­ან მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუსს, რო­მელ­მაც ვე­რა­ნა­ი­რად ვერ გა­მა­თა­ნაბ­რა მას­წავ­ლე­ბელ­თან, თუმ­ცა, სპეც­მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ო­ბას ჰქონ­და დი­დი პლუ­სი — წე­ლი­წა­დის დრო­ე­ბი ვის­წავ­ლე...

სპეც­მას­წავ­ლე­ბე­ლი – გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა

ამ პა­ტა­რა ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის, რო­მელ­თაც სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მქო­ნედ მო­ვიხ­სე­ნი­ებთ, პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლო­ბა კი­დევ ერ­თი და ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რთუ­ლი ეტა­პია. მის გა­და­ლახ­ვა­ში თა­ნად­გო­მა, პრო­ფე­სი­უ­ლი დახ­მა­რე­ბა აუცი­ლე­ბე­ლია მა­თი სწო­რი...

სჭირ­დე­ბა თუ არა სის­ტე­მას სპეც­მას­წავ­ლე­ბე­ლი — სა­მი მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მეტ-ნაკ­ლე­ბად შე­ე­ხო ამ სფე­რო­ში და­საქ­მე­ბულ ყვე­ლა კა­ტე­გო­რი­ას, რაც პირ­ველ რიგ­ში, მა­თი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, მცი­რე­დით, მაგ­რამ მა­ინც აისა­ხა. თუმ­ცა, სის­ტე­მას ჰყავს ყუ­რადღე­ბის...

უკუს­ვ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც კი, იმა­ვე შე­მარ­თე­ბით, ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან და­იწყე

მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს ათე­ულ­თა კლუ­ბის წევ­რ­მა, ნი­ნო კა­პერ­ს­კიმ, კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მხარ­და­ჭე­რით, გა­მარ­თა მას­ტერ­კ­ლა­სი თე­მა­ზე: „სსსმ მოს­წავ­ლე­თა...

სფე­რო­ში ვრჩე­ბი და ვცდი­ლობ შევ­ც­ვა­ლო, რაც არ მომ­­წონს

თე­ო­ნა არა­ხა­მია,   სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მა­გის­ტ­რი, 84-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი,   მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლის ტრე­ნერ-კონ­სულ­ტა­ტი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რე­გი­ო­ნუ­ლი სას­წავ­ლო ტუ­რის სუ­პერ­ვი­ზო­რი და სა­ხალ­ხო...