ინკლუზიურ განათლება

ჩვენ დიდი საქმეების კეთება შეგვიძლია – „ირა კოხ­რე­ი­ძის ინ­კ­ლუ­ზი­ური თე­ატ­რი“

  „ირა კოხ­რე­ი­ძის ინ­კ­ლუ­ზი­ური თე­ატ­რი“ თბი­ლის­ში 2015 წელს და­არ­ს­და. დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბი არი­ან ირა კოხ­რე­ი­ძე - რე­ჟი­სო­რი, ხე­ლოვ­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნე, ქო­რე­ოგ­რა­ფი და გი­ორ­გი მი­ქა­ბე­რი­ძე - მხატ­ვა­რი, ფსი­ქო­ლო­გი, მუ­სი­კო­სი. დას­ში...

1300-ს მი­ნუს ერ­თი – დღე­ვან­დე­ლი მო­ცე­მუ­ლო­ბით… სქე­მის მო­ლო­დინ­ში თვალ­სა და ხელს შუა გამ­ქ­რა­ლი...

„გა­დავ­წყ­ვი­ტე წა­ვი­დე... ვიდ­რე კი­დევ ვუ­ყუ­რო რო­გორ მა­მად­ლი­ან მას­წავ­ლებ­ლის სტა­ტუსს, რო­მელ­მაც ვე­რა­ნა­ი­რად ვერ გა­მა­თა­ნაბ­რა მას­წავ­ლე­ბელ­თან, თუმ­ცა, სპეც­მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ო­ბას ჰქონ­და დი­დი პლუ­სი — წე­ლი­წა­დის დრო­ე­ბი ვის­წავ­ლე...

სპეც­მას­წავ­ლე­ბე­ლი – გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა

ამ პა­ტა­რა ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის, რო­მელ­თაც სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მქო­ნედ მო­ვიხ­სე­ნი­ებთ, პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლო­ბა კი­დევ ერ­თი და ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, რთუ­ლი ეტა­პია. მის გა­და­ლახ­ვა­ში თა­ნად­გო­მა, პრო­ფე­სი­უ­ლი დახ­მა­რე­ბა აუცი­ლე­ბე­ლია მა­თი სწო­რი...

სჭირ­დე­ბა თუ არა სის­ტე­მას სპეც­მას­წავ­ლე­ბე­ლი — სა­მი მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა ინ­კ­ლუ­ზი­ურ გა­ნათ­ლე­ბა­ში

გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა მეტ-ნაკ­ლე­ბად შე­ე­ხო ამ სფე­რო­ში და­საქ­მე­ბულ ყვე­ლა კა­ტე­გო­რი­ას, რაც პირ­ველ რიგ­ში, მა­თი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, მცი­რე­დით, მაგ­რამ მა­ინც აისა­ხა. თუმ­ცა, სის­ტე­მას ჰყავს ყუ­რადღე­ბის...

უკუს­ვ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც კი, იმა­ვე შე­მარ­თე­ბით, ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან და­იწყე

მას­წავ­ლებ­ლის ეროვ­ნუ­ლი ჯილ­დოს ათე­ულ­თა კლუ­ბის წევ­რ­მა, ნი­ნო კა­პერ­ს­კიმ, კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლა­სათ­ვის“ ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მხარ­და­ჭე­რით, გა­მარ­თა მას­ტერ­კ­ლა­სი თე­მა­ზე: „სსსმ მოს­წავ­ლე­თა...

სფე­რო­ში ვრჩე­ბი და ვცდი­ლობ შევ­ც­ვა­ლო, რაც არ მომ­­წონს

თე­ო­ნა არა­ხა­მია,   სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მა­გის­ტ­რი, 84-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი,   მას­წავ­ლებ­ლის სახ­ლის ტრე­ნერ-კონ­სულ­ტა­ტი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რე­გი­ო­ნუ­ლი სას­წავ­ლო ტუ­რის სუ­პერ­ვი­ზო­რი და სა­ხალ­ხო...

პოზიტიური გარემო და ჰუმანური განწყობა – ინკლუზიური პროცესის წარმატებით განხორციელების რეცეპტი

თბილისის №198 სკოლის დირექტორთან, თეონა ყაჭეიშვილთან საუბრით ვიწყებთ ახალ რუბრიკას „დირექტორი“, რომლის მიზანი საგანამანთლებლო ლიდერის თვისებების წარმოჩენა, წარმატებული პრაქტიკის გაცნობა და სკოლის მართვისა და...

რა ფაქ­ტო­რე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის წარ­მა­ტე­ბას   სკო­ლა­ში

ბო­ლო დროს, საგ­რ­ძ­ნობ­ლად გა­ი­ზარ­და სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­თა რა­ო­დე­ნო­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის­თ­ვის უფ­რო და უფ­რო მოთხოვ­ნა­დი ხდე­ბა ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი. სა­ყო­ველ­თაო ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის და­ნერ­გ­ვის...