16 მაისი, ორშაბათი, 2022

მო­მა­ვა­ლი ძა­ლი­ან არა­ერ­თ­ფე­რო­ვა­ნი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი ფე­ნო­მე­ნია

spot_img

რუბ­რი­კის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუ­მა­რია

თამ­თა ბი­ბი­ლაშ­ვი­ლი, 

სე­უ­ლის ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის (Hanyang University) სტუ­დენ­ტი

მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი — მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი

მოს­წავ­ლე­ო­ბის პე­რი­ო­დი თბი­ლი­სის 182-ე სკო­ლა­ში გა­ვა­ტა­რე. ეს წლე­ბი ჩემ­თ­ვის ად­ვი­ლი არ ყო­ფი­ლა, დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბი გა­მორ­ჩე­უ­ლად სა­სი­ა­მოვ­ნოდ მახ­სენ­დე­ბა, უზო­მოდ თბი­ლი და ყუ­რადღე­ბი­ა­ნი დამ­რი­გე­ბე­ლი მყავ­და, ცო­ტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, კლა­სე­ბის რე­ფორ­მი­რე­ბას ბევ­რი გა­უ­გებ­რო­ბა მოჰ­ყ­ვა, ამას თან და­ერ­თო არა­სა­სი­ა­მოვ­ნო ოჯა­ხუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი. სა­ბო­ლო­ოდ, ბო­ლო ექ­ვ­ს­მა წელ­მა სკო­ლა­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად კარ­გი მო­გო­ნე­ბე­ბი არ და­მი­ტო­ვა, მაგ­რამ მინ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი მას­წავ­ლა, პირ­ველ რიგ­ში, სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თ­ვის ბრძო­ლა. ჩემ­თ­ვის სკო­ლა, უფ­რო მე­ტად, პრობ­ლე­მებს და მათ­თან გამ­კ­ლა­ვე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა.

დავ­დი­ო­დი საკ­მა­ოდ ცნო­ბილ ცეკ­ვის სტუ­დი­ა­ში, სა­დაც ბევ­რი კონ­ცერ­ტი და შე­ჯიბ­რი გვქონ­და, არა­ერთ მათ­გან­ში ვი­კა­ვებ­დით პირ­ველ ად­გილს და მახ­სოვს ტე­ლე­გა­და­ცე­მა „ნი­ჭი­ერ­შიც“ მი­ვი­ღეთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. სკო­ლის ბო­ლო წლებ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად აქ­ტი­უ­რი გავ­ხ­დი სას­კო­ლო და მოს­წავ­ლე­თა ოლიმ­პი­ა­დებ­ში, კლას­გა­რე­შე აქ­ტი­ვო­ბებ­სა და ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში. გა­მიჩ­ნ­და სურ­ვი­ლი, მი­მეღ­წია რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტის­თ­ვის და ვაღ­წევ­დი კი­დეც. მი­ღე­ბუ­ლი მაქვს ბევ­რი სერ­ტი­ფი­კა­ტი და ჯილ­დო სხვა­დას­ხ­ვა კონ­კურ­სებ­სა და აქ­ტი­ვო­ბებ­ში.

სკო­ლის პე­რი­ოდს, ერ­თ­მ­ნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად, უდი­დე­სი წვლი­ლი მი­უძღ­ვის მოს­წავ­ლის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და მი­სი, რო­გორც პი­როვ­ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში. იყ­ვ­ნენ მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბის­გა­ნაც დიდ ცოდ­ნას ვი­ღებ­დით და მა­თი და­ფა­სე­ბა, ვფიქ­რობ, აუცი­ლე­ბე­ლია. იყო საგ­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ინ­ტე­რე­სით ვსწავ­ლობ­დი, ძი­რი­თა­დად, უცხო ენე­ბი. ალ­ბათ, ამან გა­ნა­პი­რო­ბა მო­მა­ვალ­ში უცხო ენე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი.

პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი

ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის სა­ფე­ხუ­რი და­ვას­რუ­ლე ივა­ნე ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, გან­ხ­რით — ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის ფი­ლო­ლო­გია. პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი კი გა­ნა­პი­რო­ბა ჩემ­მა სურ­ვილ­მა და ინ­ტე­რეს­მა უცხო ენე­ბი­სად­მი. ჯერ კი­დევ სკო­ლა­ში სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში დავ­დი­ო­დი უცხო ენე­ბის ცენ­ტ­რ­ში, სა­დაც გა­ვი­ცა­ნი უზო­მოდ სა­ინ­ტე­რე­სო და მცოდ­ნე პე­და­გო­გი. მის­მა პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მ­მა და საქ­მი­სად­მი თავ­და­დე­ბამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სა­კითხებ­ზე და­მა­ფიქ­რა და გა­დავ­წყ­ვი­ტე, უფ­რო ღრმად და სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად შე­მეს­წავ­ლა ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა. მი­მაჩ­ნია, რომ ენას დი­დი ძა­ლა აქვს. ჩე­მი ოჯა­ხის წევ­რებს არა­ერ­თხელ უთ­ქ­ვამთ ჩემ­თ­ვის, რაც უფ­რო მე­ტი ენა იცი, მით მე­ტი ადა­მი­ა­ნი ხარ. ეს არა მხო­ლოდ ადა­მი­ა­ნის პრო­ფე­სი­ას, არა­მედ, ზო­გა­დად ცხოვ­რე­ბას მი­ე­სა­და­გე­ბა. მე­ტად იხ­ს­ნე­ბი და ეც­ნო­ბი მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნებს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, მათ კულ­ტუ­რას, უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ას­თან გაქვს წვდო­მა.

რა­ტომ კო­რეა

ალ­ბათ, ეს ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე ხში­რად დას­მუ­ლი შე­კითხ­ვაა და ყო­ველ­თ­ვის, რო­დე­საც მე­კითხე­ბი­ან: „რა­ტომ კო­რეა?“, პა­სუ­ხი, ერ­თ­დ­რო­უ­ლად, მარ­ტი­ვი­ცაა და რთუ­ლიც. ყვე­ლა­ფე­რი კო­რე­უ­ლი ენი­სა და კულ­ტუ­რი­სად­მი ჩე­მი ინ­ტე­რე­სით და­იწყო. ჯერ კი­დევ სკო­ლის პე­რი­ოდ­ში, ინ­ტერ­ნეტ­ში, სრუ­ლი­ად შემ­თხ­ვე­ვით, ეს მშვე­ნი­ე­რი სამ­ყა­რო აღ­მო­ვა­ჩი­ნე, კო­რე­უ­ლი სე­რი­ა­ლე­ბი­სა და კო­რე­უ­ლი პო­პუ­ლა­რუ­ლი მუ­სი­კის მეშ­ვე­ო­ბით. კო­რე­ის მიმ­ზიდ­ვე­ლო­ბა ბევრ ფაქ­ტორს უკავ­შირ­დე­ბა და ცალ-ცალ­კე აღე­ბულ სფე­რო­ებ­ში, შე­სა­ბა­მი­სად, სხვა­დას­ხ­ვაა. კო­რე­უ­ლი სე­რი­ა­ლე­ბი სა­ინ­ტე­რე­სო სი­უ­ჟე­ტე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, მათ­ში ჩა­დე­ბუ­ლი იდე­ო­ლო­გი­ი­თა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის კულ­ტუ­რულ-ტრა­დი­ცი­უ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით; კო­რე­უ­ლი სიმ­ღე­რე­ბი, თუ­კი ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი სა­ხე­ო­ბით — K-pop-ით ვიმ­ს­ჯე­ლებთ — რიტ­მით, სა­ცეკ­ვაო შეს­რუ­ლე­ბით, სა­ინ­ტე­რე­სო ქო­რე­ოგ­რა­ფი­ი­თა და სინ­ქ­რო­ნით; მუ­სი­კა­ლუ­რი კლი­პე­ბი, თა­ვის მხრივ — ფე­რა­დოვ­ნე­ბით და ა.შ. სე­რი­ა­ლებს ხში­რად სუბ­ტიტ­რე­ბით ვუ­ყუ­რებ­დი. ერთ დღე­საც გა­დავ­წყ­ვი­ტე, კო­რე­უ­ლი ენა ისე მეს­წავ­ლა, რომ სუბ­ტიტ­რე­ბის გა­რე­შე გა­მე­გო რა­ზე სა­უბ­რობ­დ­ნენ და მღე­როდ­ნენ. სწო­რედ ამი­ტომ ავირ­ჩიე კო­რეა და კო­რე­უ­ლი ენა. თავ­და­პირ­ვე­ლად, ენის შეს­წავ­ლა ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით და­ვიწყე, შემ­დეგ თბი­ლი­სის თა­ვი­სუ­ფალ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შე­ვე­დი კო­რე­უ­ლი ენის კურ­სებ­ზე. ორ­წ­ლი­ა­ნი კურ­სის გავ­ლის შემ­დეგ, სწავ­ლა უცხო ენე­ბის ცენ­ტ­რ­ში გა­ვაგ­რ­ძე­ლე. ამ პე­რი­ოდ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, კო­რე­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა ღო­ნის­ძი­ე­ბას ვეს­წ­რე­ბო­დი და ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი. ნელ-ნე­ლა კო­რე­ი­სად­მი ინ­ტე­რე­სი უფ­რო და უფ­რო გა­მიღ­რ­მავ­და და, სწო­რედ ენის ცენ­ტ­რ­ში სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში, გა­დავ­წყ­ვი­ტე, გან­ცხა­დე­ბა შე­მე­ტა­ნა კო­რე­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბის სტი­პენ­დი­ის პროგ­რა­მა­ზე და სწავ­ლა მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სა­ფე­ხურ­ზე გა­მეგ­რ­ძე­ლე­ბი­ნა.

ამ­ჟა­მად, ვსწავ­ლობ სე­ულ­ში, ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში (Hanyang University), რო­მე­ლიც რე­ი­ტინ­გით კო­რე­ის 10 სა­უ­კე­თე­სო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჩა­მო­ნათ­ვალ­შია. ჩე­მი სპე­ცი­ა­ლო­ბა კო­რე­უ­ლი ენის სწავ­ლე­ბაა, რაც, კო­რე­უ­ლი ენის ძირ­ფეს­ვი­ან შეს­წავ­ლას­თან ერ­თად, ასე­ვე, მო­ი­ცავს კო­რე­ის ეკო­ნო­მი­კას, პო­ლი­ტი­კას, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ და კულ­ტუ­რულ სა­კითხებს. შე­სა­ბა­მი­სად, იმის გარ­და, რომ ვსწავ­ლობ კო­რე­უ­ლი ენის სა­ფუძ­ვ­ლებს, სტრუქ­ტუ­რას, სწავ­ლე­ბის მე­თო­დებს, ვეც­ნო­ბი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კურ, სო­ცი­ა­ლურ-პო­ლი­ტი­კურ და ის­ტო­რი­ულ მხა­რეს, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია კო­რე­უ­ლი ენის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის­თ­ვის.

ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ის­ტო­რია

ჰა­ნი­ან­გის კერ­ძო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, 1939 წელს და­არ­ს­და. მი­სი მთა­ვა­რი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ტე­რი­ტო­რია   სე­ულ­ში (Seoul campus) მდე­ბა­რე­ობს, მე­ო­რე გან­ყო­ფი­ლე­ბა — ქა­ლაქ ან­სან­ში (ERICA campus). ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, თავ­და­პირ­ვე­ლად, და­არ­ს­და რო­გორც ქვეყ­ნის პირ­ვე­ლი სა­ინ­ჟინ­რო ინ­ს­ტი­ტუ­ტი, თუმ­ცა, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში, სწავ­ლე­ბის სფე­რო­თა არე­ა­ლი გა­ფარ­თოვ­და. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის 330 000 კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულს შო­რის არი­ან არა მხო­ლოდ ინ­ჟინ­რე­ბი, არა­მედ სხვა­დას­ხ­ვა სფე­როს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი. 2018 წელს ჰა­ნი­ან­გი და­სა­ხელ­და რი­გით პირ­ველ უნი­ვერ­სი­ტე­ტად, რომ­ლის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხ­ვა კო­მერ­ცი­ულ კომ­პა­ნი­ა­თა მთა­ვა­რი აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლე­ბი გახ­დ­ნენ; ხო­ლო 2019 წელს, რი­გით 150-ე, მსოფ­ლი­ოს უნი­ვერ­სი­ტეტ­თა სი­ა­ში შვი­და. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, 7400 უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტი სწავ­ლობს. ჰა­ნი­ან­გის 820 პარ­ტ­ნი­ორ უნი­ვერ­სი­ტეტს შო­რის, 88 ქვე­ყა­ნა­ში, შე­დის: მა­სა­ჩუ­სეტ­სის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, კემ­ბ­რი­ჯის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ცინ­გ­ჰუ­ას უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და სხვ.

აკა­დე­მი­უ­რი მიღ­წე­ვე­ბი — სტი­პენ­დი­ე­ბი და გრან­ტე­ბი

სტი­პენ­დი­ე­ბი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის მრა­ვალ ქვე­ყა­ნა­ში არ­სე­ბობს, შე­სა­ბა­მი­სად, მოთხოვ­ნე­ბი და პი­რო­ბე­ბი სხვა­დას­ხ­ვაა. მე კო­რე­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბა (KGSP) ავი­ღე, რომ­ლის მი­ზა­ნია, მის­ცეს უცხო­ელ სტუ­დენ­ტებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, სწავ­ლა   მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­სა და დოქ­ტო­რან­ტუ­რის პროგ­რა­მებ­ზე კო­რე­ის რეს­პუბ­ლი­კა­ში გა­აგ­რ­ძე­ლონ. სტი­პენ­დია მო­ი­ცავს, ყო­ველ­თ­ვი­უ­რად, 1 000 000 ვონს, რაც 921 დო­ლა­რის ექ­ვი­ვა­ლენ­ტია. სტი­პენ­დი­ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რ­ცე­ლე­ბა, ძი­რი­თა­დად,   სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნებ­ში კო­რე­ის სა­ელ­ჩოს მეშ­ვე­ო­ბით ხდე­ბა. კონ­კურ­სან­ტე­ბის შერ­ჩე­ვა რამ­დე­ნი­მე ეტა­პად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. წარ­მა­ტე­ბულ კონ­კურ­სან­ტებს სტი­პენ­დია უნაზღა­უ­რებს: თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვის ბი­ლე­თის სა­ფა­სურს, და­სა­ბი­ნა­ვებ­ლად, პირ­ვე­ლად, 200 000 ვონს (185 დო­ლარს), ყო­ველ­თ­ვი­ურ სტი­პენ­დი­ას — 921 დო­ლარს, სა­მე­დი­ცი­ნო დაზღ­ვე­ვას — 20 000 ვო­ნის (18 დო­ლა­რი) ოდე­ნო­ბით ყო­ველ­თ­ვი­უ­რად, კო­რე­უ­ლი ენის კურ­სე­ბის სა­ფა­სურს, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე ან დოქ­ტო­რან­ტუ­რა­ზე სწავ­ლის სა­ფა­სურს, ასე­ვე, არის ფუ­ლა­დი წა­ხა­ლი­სე­ბე­ბი, მა­გა­ლი­თად, სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც მე­ხუ­თე დო­ნეს აიღე­ბენ კო­რე­უ­ლი ენის ტეს­ტ­ში (TOPIK) და­მა­ტე­ბით მი­ი­ღე­ბენ 100 000 ვონს (92 დო­ლარს). ამ ყვე­ლა­ფერ­თან ერ­თად, არის მოთხოვ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ზუს­ტად უნ­და შე­ას­რუ­ლონ სტი­პენ­დი­ან­ტებ­მა, მა­გა­ლი­თად, ყო­ველ სე­მეს­ტ­რ­ში და­აგ­რო­ვონ, არა­ნაკ­ლებ, 80 სა­შუ­ა­ლო ქუ­ლა (GPA), მკაც­რად შე­ას­რუ­ლონ სტი­პენ­დი­ის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რის მი­თი­თე­ბე­ბი და ა.შ. კერ­ძოდ სტი­პენ­დი­ის ოდე­ნო­ბა­ზე თუ ვი­სა­უბ­რებთ, ის საკ­მა­რი­სად ით­ვ­ლე­ბა კო­რე­ა­ში საცხოვ­რებ­ლად, თუმ­ცა, გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ საცხოვ­რებ­ლის სა­ფა­სუ­რი იმ თან­ხი­დან იქ­ვი­თე­ბა, რო­მელ­საც ყო­ველ­თ­ვი­უ­რად იღებს სტი­პენ­დი­ან­ტი. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, თუ სტუ­დენ­ტი დარ­ჩე­ნილ თან­ხას ჭკვი­ა­ნუ­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლებს, შეძ­ლებს და­იკ­მა­ყო­ფი­ლოს ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი მოთხოვ­ნე­ბი.

მსგავ­სე­ბა და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ქარ­თულ და კო­რე­ულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს შო­რის

კო­რე­უ­ლი და ქარ­თუ­ლი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი ერ­თ­მა­ნე­თის­გან საკ­მა­ოდ გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა. პირ­ველ რიგ­ში, თვალ­ში­სა­ცე­მია ის, რომ სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ტე­რი­ტო­რია ყო­ველ­თ­ვის გა­მო­ყო­ფი­ლია, ლო­კა­ლუ­რა­დაა გან­თავ­სე­ბუ­ლი. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი ისე­თი დი­დია, რომ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ავ­ტო­ბუ­სით გა­და­ად­გი­ლე­ბაა სა­ჭი­რო. სწავ­ლის დაწყე­ბა სწო­რედ პან­დე­მი­ის პე­რი­ოდ­ში მო­მი­წია, შე­სა­ბა­მი­სად, არ­ც­თუ ისე ად­ვი­ლია, ზუს­ტად გი­პა­სუ­ხოთ ქარ­თუ­ლი და კო­რე­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მე­ბის შე­და­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით სას­წავ­ლო პლატ­ფორ­მის შეც­ვ­ლის გა­მო. თუმ­ცა, მინ­და აუცი­ლებ­ლად აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ კო­რე­ე­ლე­ბი ძა­ლი­ან შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ე­ბი არი­ან, დიდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას ანი­ჭე­ბენ გა­ნათ­ლე­ბას და ბევრს მუ­შა­ო­ბენ იმის­თ­ვის, რომ, სა­ბო­ლო­ოდ, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მო­მა­ვა­ლი შე­იქ­მ­ნან. გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, ასე­ვე, დი­დი კონ­კუ­რენ­ცია კო­რე­ა­ში, რაც, სტი­მუ­ლის გარ­და, ზე­წო­ლას ახ­დენს ახალ­გაზ­რ­დებ­ზე, იმუ­შა­ონ და ის­წავ­ლონ ორ­ჯერ უფ­რო მე­ტად, რომ წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად მე­ტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­უჩ­ნ­დეთ.

კო­რე­ე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი დი­ლი­დან ღა­მის 12 სა­ა­თამ­დე სწავ­ლო­ბენ, სკო­ლის შემ­დეგ კერ­ძო სას­წავ­ლებ­ლებ­ში მი­დი­ან, მრა­ვალ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ, რაც მა­თი პი­რა­დი და­ხა­სი­ა­თე­ბის­თ­ვი­საა სა­ჭი­რო, შემ­დ­გომ­ში ქვეყ­ნის წამ­ყ­ვან უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში მო­სახ­ვედ­რად. კონ­კუ­რენ­ციაა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს შო­რი­საც, ცდი­ლო­ბენ, რაც შე­იძ­ლე­ბა უკე­თე­სი სას­წავ­ლო პი­რო­ბე­ბი შეს­თა­ვა­ზონ სტუ­დენ­ტებს, კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კო­რე­ე­ლი და უცხო­ე­ლი მოწ­ვე­უ­ლი ლექ­ტო­რე­ბი, კვლე­ვის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბი, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და სა­ჭი­რო ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რა. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი არ იშუ­რებს ძა­ლებს, ხერ­ხებს, აქ­ტი­ვო­ბებს, ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, კურ­სებს, რომ­ლე­ბიც ეხ­მა­რე­ბა სტუ­დენ­ტებს. ასე­ვე, პრო­ფე­სი­ის მი­ხედ­ვით, სტუ­დენ­ტებს კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლა­სა და სა­მუ­შა­ოს დაწყე­ბას უად­ვი­ლე­ბენ, ამის­თ­ვი­საც ცალ­კე კურ­სე­ბი არ­სე­ბობს. სწო­რედ ჩა­მოთ­ვ­ლი­ლი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო, ქვეყ­ნის წამ­ყ­ვა­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, ე.წ. SKY უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, ით­ვ­ლე­ბა საკ­მა­ოდ პრეს­ტი­ჟუ­ლად.

ქარ­თულ და კო­რე­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მებს შო­რის მსგავ­სე­ბაც არის და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბაც. კონ­კუ­რენ­ცი­ის თე­მა, რა თქმა უნ­და, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ისე მწვა­ვედ არ დგას, რო­გორც კო­რე­ა­ში. ამის გა­მო, კო­რე­ე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი თა­ვი­სი დრო­ის უმე­ტე­სო­ბას სწავ­ლა­ში და სკო­ლის შემ­დეგ მო­სამ­ზა­დე­ბელ ცენ­ტ­რებ­ში ან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად სწავ­ლა­ში ატა­რე­ბენ, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­ნას­ხ­ვა­ვებთ ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­გან. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მი­სა­ღე­ბი გა­მოც­დე­ბის დროს, აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს სრულ მხარ­და­ჭე­რას უცხა­დებს და მშვიდ გა­რე­მოს უქ­მ­ნის კო­რეუ­­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა — მაქ­სი­მა­ლუ­რად იზღუ­დე­ბა სა­მან­ქა­ნო მოძ­რა­ო­ბა სა­გა­მოც­დო ცენ­ტ­რებ­თან და ყვე­ლას სიწყ­ნა­რის­კენ მო­უ­წო­დე­ბენ, რომ აბი­ტუ­რი­ენ­ტებ­მა გა­მოც­და­ზე უფ­რო მე­ტად მო­ახ­დი­ნონ კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბა. უცხო­უ­რი, ისე­ვე რო­გორც ქარ­თუ­ლი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­თან გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბი­სა და კურ­სე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბენ, რაც ნე­ბის­მი­ერ სტუ­დენტს, ნა­წი­ლობ­რივ, უად­ვი­ლებს უცხო­ეთ­ში სწავ­ლის შან­სის მო­პო­ვე­ბას.

სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კა

ბიბ­ლი­ო­თე­კაც, ისე­ვე რო­გორც ბევ­რი სხვა და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა კო­რე­ა­ში, გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი და სტუ­დენ­ტის მოთხოვ­ნებ­თან მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­ფარ­დე­ბუ­ლია. შეს­ვ­ლა სტუ­დენ­ტუ­რი ბა­რა­თით ხდე­ბა, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მომ­სა­ხუ­რე­ბა სტუ­დენტს უად­ვი­ლებს   სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნის მო­ძი­ე­ბას, გა­მო­ტა­ნას ან დაბ­რუ­ნე­ბას. ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ბიბ­ლი­ო­თე­კა ექ­ვ­ს­სარ­თუ­ლი­ა­ნია და, და­მა­ტე­ბით, მი­წის­ქ­ვე­შა 3 სარ­თუ­ლი აქვს. სარ­თუ­ლე­ბი თე­მა­ტუ­რა­დაა და­ყო­ფი­ლი. მრა­ვა­ლი სა­კითხა­ვი დარ­ბა­ზია, სა­დაც შე­გიძ­ლი­ა კომ­ფორ­ტუ­ლად წა­ი­კითხო სა­სურ­ვე­ლი წიგ­ნი ან იმე­ცა­დი­ნო. წიგ­ნე­ბი­დან გვერ­დე­ბის კო­პი­რე­ბა და წიგ­ნე­ბის გა­მო­ტა­ნაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

ამ­ფი­თე­ატ­რი — ყველ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სივ­რ­ცე

უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლის დაწყე­ბამ­დე, კო­რე­ა­ში, სხვა ქა­ლაქ­ში, გვან­გ­ჯუ­ში ვცხოვ­რობ­დი. ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტეტს სე­ულ­ში ჩა­მოს­ვ­ლის დროს ვეს­ტუმ­რე, რომ და­მეთ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­ნა, რო­გორ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ვის­წავ­ლი­დი. ჩე­მი ყუ­რადღე­ბა მი­იპყ­რო იმან, რომ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი გო­რა­კი­ან ად­გი­ლა­საა გან­ლა­გე­ბუ­ლი, სა­დაც ბევ­რი კი­ბე და აღ­მართ-დაღ­მარ­თია. სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ სას­წავ­ლე­ბელ­ში, მთა­ვარ შე­სას­ვ­ლელ­თან, მეტ­რო­სად­გუ­რია, სა­ხელ­წო­დე­ბით — „ჰა­ნი­ან­გის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი“, სტუ­დენ­ტებს მის­ვ­ლა რომ გა­უ­ად­ვილ­დეთ.

ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რ­ცე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ამ­ფი­თე­ატ­რი და მი­სი მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რიაა, ასე­ვე სას­წავ­ლებ­ლის მე­ო­რე შე­სას­ვ­ლე­ლი და მრა­ვა­ლი კა­ფე-რეს­ტო­რა­ნი, სა­სა­დი­ლო და გა­სარ­თო­ბი ად­გი­ლი, სა­დაც ხში­რად და­დი­ან სტუ­დენ­ტე­ბი. თუმ­ცა, ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში, პან­დე­მი­ის გა­მო, ეს ად­გი­ლე­ბი ან და­კე­ტი­ლია, ან სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბია შეზღუ­დუ­ლი.

პან­დე­მია — შეც­ვ­ლი­ლი ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა და სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი

ისე­ვე რო­გორც ყვე­ლას, ჩვენც მოგ­ვი­წია სწავ­ლე­ბის ონ­ლა­ინ რე­ჟიმ­ზე ადაპ­ტი­რე­ბა. აქამ­დე რთუ­ლად წარ­მო­სად­გე­ნი სას­წავ­ლო პრო­ცე­სიც კი დის­ტან­ცი­ურ რე­ჟიმ­ზე გა­და­ვი­და. უმ­რავ­ლე­სო­ბა თვლის, რომ აუდი­ტო­რი­ა­ში სას­წავ­ლო პრო­ცე­სის ჩა­ტა­რე­ბა გა­ცი­ლე­ბით გა­სა­გე­ბი და ეფექ­ტუ­რი იყო. მეც ვემ­ხ­რო­ბი ამ პო­ზი­ცი­ას. ჩემ­თ­ვის, რო­გორც უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტის­თ­ვის, საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის სრუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად, რა თქმა უნ­და, სა­სურ­ვე­ლი იქ­ნე­ბო­და სწავ­ლე­ბის ტრა­დი­ცი­უ­ლი ფორ­მა. პრო­ფე­სო­რე­ბიც, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უკეთ და ეფექ­ტუ­რად იყე­ნე­ბენ აუდი­ტო­რი­ა­ში სწავ­ლე­ბის პრო­ცესს, მე­ტი ინ­ტე­რაქ­ცია ხდე­ბა სტუ­დენტ-ლექ­ტორ­სა და თვი­თონ სტუ­დენ­ტებს შო­რის, ასე­ვე, ნაკ­ლე­ბად იქ­მ­ნე­ბა ლექ­ცი­ა­ზე კონ­ცენ­ტ­რა­ცი­ის პრობ­ლე­მა. პან­დე­მი­ამ ჩვე­ნი ცხოვ­რე­ბა და სწავ­ლის პრო­ცე­სი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად შეც­ვა­ლა. ძი­რი­თა­დი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა საცხოვ­რე­ბელ­ში მი­წევს და, დღე­ვან­დე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ჭი­როა ნორ­მე­ბის დაც­ვა, მათ­თან ადაპ­ტი­რე­ბა. მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით, ლექ­ტო­რე­ბი და მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ცდი­ლო­ბენ, შე­ის­წავ­ლონ და ეფექ­ტუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნონ ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბა, რა­საც მათ ინ­ტერ­ნეტ სივ­რ­ცე და კომ­პი­უ­ტე­რი სთა­ვა­ზობს. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, მრა­ვა­ლი სხვა პრობ­ლე­მა ჩნდე­ბა. ვფიქ­რობ, სა­ნამ პან­დე­მია არ დას­რულ­დე­ბა, სა­ხი­ფა­თოა აუდი­ტო­რი­ა­ში დაბ­რუ­ნე­ბა. სწავ­ლე­ბის ონ­ლა­ინ რე­ჟიმს კი, ჯერ კი­დევ, გა­თა­ვი­სე­ბა და დახ­ვე­წა სჭირ­დე­ბა, მაგ­რამ შე­უძ­ლე­ბე­ლი არა­ფე­რია.

გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა მო­მა­ვა­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის

დღეს, სულ უფ­რო და უფ­რო იზ­რ­დე­ბა საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის მსურ­ველ­თა რაოდენობა. უცხო­ეთ­ში სწავ­ლა არ ნიშ­ნავს მხო­ლოდ ცხოვ­რე­ბა­ში რა­ღაც პუნ­ქ­ტის შეს­რუ­ლე­ბას, არა­მედ გა­ცი­ლე­ბით მეტს. ეს არის ახალ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან კონ­ტაქ­ტის და მრა­ვა­ლი ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის დაგ­რო­ვე­ბის უდი­დე­სი შან­სი, რო­მე­ლიც, ვფიქ­რობ, ყვე­ლა სტუ­დენ­ტ­მა უნ­და გა­მო­ი­ყე­ნოს, თუ ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და სურ­ვი­ლი არ­სე­ბობს. არის რი­გი შემ­თხ­ვე­ვე­ბი, რო­დე­საც სტუ­დენ­ტე­ბი მი­დი­ან საზღ­ვარ­გა­რეთ, შემ­დეგ მერ­ყე­ო­ბენ, ზუს­ტად არ იცი­ან რა და რო­გორ ის­წავ­ლონ ან ამას გვი­ან აანა­ლი­ზე­ბენ. პირ­ველ რიგ­ში, სა­ჭი­როა, სტუ­დენ­ტ­მა ზუს­ტად გან­საზღ­ვ­როს თა­ვი­სი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და ინ­ტე­რე­სე­ბი, შემ­დეგ მო­ი­ძი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა მა­სა­ლა უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­სა და მათ მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბულ პროგ­რა­მებ­ზე, ამის­თ­ვის ინ­ტერ­ნეტ­ში საკ­მა­ოდ ვრცე­ლი მა­სა­ლაა. გარ­და ამი­სა, სა­სურ­ვე­ლი იქ­ნე­ბო­და, თუ სტუ­დენ­ტი წი­ნას­წარ გა­ე­სა­უბ­რე­ბა პრო­ფე­სო­რებს ან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წარ­მო­მად­გე­ნელს, დაწ­ვ­რი­ლე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­სა­ღე­ბად. საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლა და ცხოვ­რე­ბა ყვე­ლას­თ­ვის ად­ვი­ლი არაა, სტუ­დენ­ტე­ბი წი­ნას­წარ უნ­და გა­ეც­ნონ საგ­ნე­ბის არ­ჩე­ვის პრო­ცესს, ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­სა და ფა­კულ­ტეტს სხვა­დას­ხ­ვა მოთხოვ­ნე­ბი აქვს. ენის ბა­რი­ე­რი, ჩემ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პრობ­ლე­მას არ წარ­მო­ად­გენ­და, სა­სურ­ვე­ლია, სტუ­დენ­ტ­მა რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად გან­საზღ­ვ­როს თა­ვი­სი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, გა­იღ­რ­მა­ვოს ცოდ­ნა იმ ენი­სა და იმ ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რის, სა­დაც წას­ვ­ლას აპი­რებს.

კო­რე­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბის მქო­ნე სტუ­დენ­ტებს ეძ­ლე­ვათ შან­სი, ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, შე­ის­წავ­ლონ ან კი­დევ უფ­რო გა­იღ­რ­მა­ონ ცოდ­ნა კო­რე­ულ ენა­ში. ვფიქ­რობ, გარ­კ­ვე­ულ ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბე­ბი ყო­ველ­თ­ვის არ­სე­ბობს და გა­უ­გებ­რო­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, სა­ჭი­როა ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ას­თან კონ­სულ­ტა­ცია და კო­მუ­ნი­კა­ცია. რა თქმა უნ­და, ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია და თა­ვი­სუ­ფა­ლია მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვან­ში. კო­რე­ის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, არი­ან სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც კო­რე­უ­ლი ენის უფ­რო ღრმად შე­სას­წავ­ლად და მო­მა­ვალ­ში ამ ცოდ­ნის სხვა­დას­ხ­ვა სფე­რო­ში გა­მო­ყე­ნე­ბის მიზ­ნით ჩა­მო­დი­ან, ასე­ვე სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბიზ­ნე­სის, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის, ხე­ლოვ­ნე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა სფე­როს თუ ეკო­ნო­მი­კურ-პო­ლი­ტი­კუ­რი პრო­ფე­სი­ე­ბით ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან.

კო­რე­უ­ლი სტუ­დენ­ტუ­რი ცხოვ­რე­ბა

კო­რე­ა­ში ცხოვ­რე­ბა საკ­მა­ოდ დი­ნა­მი­უ­რი და ცოცხა­ლია. აქ ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის, და არა მხო­ლოდ მათ­თ­ვის, ძა­ლი­ან ბევ­რი გა­სარ­თო­ბი და მო­სა­ნა­ხუ­ლებ­ლად სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გი­ლია. სტუ­დენ­ტე­ბი, სა­ღა­მო­ებს და თა­ვი­სუ­ფალ დროს, ხში­რად მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ატა­რე­ბენ. მათ­თ­ვის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნია — ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი კა­რა­ო­კე ბა­რე­ბი, შო­პინგ ცენ­ტ­რე­ბი, სა­კონ­ცერ­ტო წარ­მოდ­გე­ნე­ბი, კო­რე­უ­ლი სამ­ზა­რე­უ­ლოს გემ­რი­ე­ლი რეს­ტორ­ნე­ბი და სხვა­დას­ხ­ვა გა­სარ­თო­ბი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი. თუმ­ცა, პან­დე­მი­ამ მრა­ვა­ლი ასე­თი ცენ­ტ­რი და­ხუ­რა. უკა­ნას­კ­ნე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბით, კო­რე­ა­ში აკ­რ­ძა­ლუ­ლია რა­ი­მე სა­ხის ღო­ნის­ძი­ე­ბა და ხუთ ადა­მი­ან­ზე მე­ტის შეკ­რე­ბა; რეს­ტორ­ნე­ბი, სა­ღა­მოს 9 სა­ა­თის შემ­დეგ, მხო­ლოდ მი­ტა­ნის სერ­ვი­სით მუ­შა­ო­ბენ, კა­ფე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში, რომ­ლე­ბიც ახალ­გაზ­რ­დებ­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს, გა­ჩე­რე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, ასეთ ვი­თა­რე­ბა­ში, ახალ­გაზ­რ­დებს არ­ც­თუ ისე დი­დი არ­ჩე­ვა­ნი აქვთ გარ­თო­ბის თვალ­საზ­რი­სით.

კო­რე­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი, რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, სწავ­ლაა. უმ­რავ­ლე­სო­ბა დიდ დროს ისევ სწავ­ლას უთ­მობს, მაგ­რამ იმავ­დ­რო­უ­ლად იცი­ან, რო­გორ გა­ნიტ­ვირ­თონ გა­დაღ­ლი­ლი კვი­რის ბო­ლოს. ჩემ­თ­ვის ყო­ველ­თ­ვის შთამ­ბეჭ­და­ვია, რო­გორ ახერ­ხებს კო­რე­ე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა თავ­და­უ­ზო­გა­ვად მუ­შა­ო­ბას და შემ­დეგ, ყო­ვე­ლი კვი­რის ბო­ლოს, სა­ინ­ტე­რე­სოდ გან­ტ­ვირ­თ­ვას, იქ­ნე­ბა ეს მე­გობ­რე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში თუ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის გაღ­რ­მა­ვე­ბით. ჩემ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თა­ვი­სუ­ფალ დროს პი­რად გა­ნათ­ლე­ბას ვუძღ­ვ­ნი. ვცდი­ლობ, ინ­ტერ­ნე­ტის მეშ­ვე­ო­ბით, მო­ვი­ძიო სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია და კურ­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც მო­მავ­ლის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო პერ­ს­პექ­ტი­ვებს გა­მიხ­ს­ნის, ასე­ვე, და­კა­ვე­ბუ­ლი ვარ ჩე­მი ჰო­ბით და ახ­ლო მო­მა­ვალ­ში სა­ინ­ტე­რე­სო გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე ფიქ­რით.

კო­რე­უ­ლი წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი

კო­რე­უ­ლი წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი საკ­მა­ოდ მრავ­ლის­მომ­ც­ვე­ლი თე­მაა. მახ­სოვს, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყოფ­ნის დროს, ამ თე­მით კონ­ფე­რენ­ცი­ა­შიც მი­ვი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და შემ­დ­გომ, სტა­ტი­აც დავ­წე­რე. სა­ქარ­თ­ვე­ლო და კო­რეა ერ­თ­მა­ნე­თის­გან ძა­ლი­ან შორს მდე­ბა­რე ქვეყ­ნე­ბია, თუმ­ცა, ბევრ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბას­თან ერ­თად, მსგავ­სე­ბაც არ­სე­ბობს, მა­გა­ლი­თად, უფ­რო­სე­ბი­სა და სა­კუ­თა­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის დი­დი პა­ტი­ვის­ცე­მა, ხალ­ხ­თა გულ­თ­ბი­ლო­ბა და სტუ­მარ­თ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა. კო­რე­ა­ში ჩა­მოს­ვ­ლამ­დე, დი­დი ხნით ად­რეც, ბევ­რი რამ ვი­ცო­დი კო­რე­უ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ, თუმ­ცა, რად­გან კო­რე­უ­ლი ტრა­დი­ცი­ე­ბი კონ­ფუ­ცი­ა­ნიზმს ეფუძ­ნე­ბა, ზო­გი­ერ­თი ტრა­დი­ცია და წეს-ჩვე­უ­ლე­ბა უცხო­ელ­მა სტუ­მარ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს, მაგ­რამ მა­ინც გა­უ­გე­ბა­რი იყოს მის­თ­ვის. კო­რე­ე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა დიდ პა­ტივს სცემს უფ­როს თა­ო­ბას, რო­გორც უკ­ვე აღ­ვ­ნიშ­ნე და ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ­კი რამ­დე­ნი­მე თა­ო­ბა ერ­თად სა­დი­ლობს, ჯერ უფ­რო­სებ­მა უნ­და და­იწყონ სა­დი­ლი, შემ­დეგ — და­ნარ­ჩე­ნებ­მა. იგი­ვე წე­სი ვრცელ­დე­ბა, რო­დე­საც კო­რე­უ­ლი კომ­პა­ნი­ი­დან თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი მი­დი­ან სა­სა­დი­ლოდ — პო­ზი­ცი­ით უფ­როსს ენი­ჭე­ბა პრი­ვი­ლე­გია. არ­სე­ბობს გარ­კ­ვე­უ­ლი ეტი­კე­ტი, რო­მე­ლიც უფ­რო­სებ­თან სა­დი­ლის ან სას­მე­ლის და­ლე­ვის დროს უნ­და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რო­გო­რი­ცაა სას­მე­ლის და­ლე­ვის დროს თა­ვის მიტ­რი­ა­ლე­ბით და­ლე­ვა. ნივ­თე­ბის მი­ცე­მა-გა­მორ­თ­მე­ვის დროს, ორი ხე­ლით მი­წო­დე­ბა პა­ტი­ვის­ცე­მის ნიშ­ნად ით­ვ­ლე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­თან ან უფ­როს თა­ო­ბას­თან ერ­თად სა­დი­ლის დრო­საც მო­დუ­ნე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა. ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვ­ლი­ლი და მრა­ვა­ლი სხვა ნი­უ­ან­სის ცოდ­ნა აუცი­ლე­ბე­ლია.

მო­მავ­ლის გეგ­მე­ბი

მო­მა­ვა­ლი ძა­ლი­ან არა­ერ­თ­ფე­რო­ვა­ნი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი ფე­ნო­მე­ნია. ყვე­ლა­ფე­რი შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს და ნე­ბის­მი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის­თ­ვის მზად­ყოფ­ნაა სა­ჭი­რო. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნა დიდ როლს ითა­მა­შებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში, მით უმე­ტეს, ჩე­მი პრო­ფე­სი­ის­თ­ვის, რო­გორც კო­რე­უ­ლი ენი­სა და კულ­ტუ­რის პრო­ფე­სი­ო­ნალ­სა და მო­მა­ვალ პე­და­გოგს, კო­რე­ელ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ინ­ტე­რაქ­ცია და სა­ინ­ტე­რე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბის დაგ­რო­ვე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად და­მეხ­მა­რე­ბა კა­რი­ე­რულ წინ­ს­ვ­ლა­ში. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, ვი­სურ­ვებ­დი, მო­მა­ვალ­ში, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა და სხვა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის გა­ზი­ა­რე­ბა შევ­ძ­ლო. ვფიქ­რობ, ჩე­მი მი­ზა­ნი სა­მო­მავ­ლოდ სწო­რედ ეს იქ­ნე­ბა.

შო­რი­დან და­ნა­ხუ­ლი სამ­შობ­ლო, რო­მე­ლიც ულა­მა­ზე­სია…

საზღ­ვარ­გა­რეთ ცხოვ­რე­ბა, რო­გორც ერ­თი შე­ხედ­ვით ჩანს, ად­ვი­ლი არ არის. ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი, მარ­ტო უცხო ქვე­ყა­ნა­ში, ბევრ დაბ­რ­კო­ლე­ბას და შე­იძ­ლე­ბა პრობ­ლე­მა­საც გა­და­ე­ყა­როს. მინ­და აუცი­ლებ­ლად აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ ჩე­მი ოჯა­ხი უაღ­რე­სად ტრა­დი­ცი­უ­ლია და ქარ­თულ წეს-ჩვე­უ­ლე­ბებს ყო­ველ­თ­ვის დი­დი პა­ტი­ვის­ცე­მით ვე­კი­დე­ბო­დით. ბა­ბუ­ა­ჩე­მი პა­ტივ­სა­ცე­მი პი­როვ­ნე­ბა და უაღ­რე­სად პატ­რი­ო­ტი სამ­ხედ­რო პოლ­კოვ­ნი­კია და რო­გორც სამ­ხედ­რო ოჯახ­ში აღ­ზ­რ­დილს, სამ­შობ­ლოს სიყ­ვა­რუ­ლი, ქარ­თუ­ლი წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი­სა და ტრა­დი­ცი­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა, სა­დაც უნ­და ვი­ყო, ჩემს გულ­ში, ყო­ველ­თ­ვის დიდ ად­გილს იკა­ვებს. საზღ­ვარ­გა­რეთ ყოფ­ნი­სას უფ­რო მე­ტად ვფიქ­რობ და მე­ნატ­რე­ბა ჩე­მი ოჯა­ხი და სამ­შობ­ლო, ყო­ველ­თ­ვის ვინ­ტე­რეს­დე­ბი და ვეც­ნო­ბი ჩემს ქვე­ყა­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებს. შო­რი­დან და­ნა­ხუ­ლი ჩე­მი სამ­შობ­ლო, ულა­მა­ზე­სი მხა­რე, სა­დაც და­ვი­ბა­დე, გა­ვი­ზარ­დე და სა­დაც ჩე­მი ფეს­ვე­ბია, ყო­ველ­თ­ვის თბი­ლად მახ­სენ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით ერ­თი ეპი­ზო­დი მახ­სენ­დე­ბა, რო­დე­საც კო­რე­ა­ში ახა­ლი ჩა­მო­სუ­ლი ვი­ყა­ვი, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად, გვან­ჯუ­ში, პირ­ვე­ლად ავე­დით მთა­ზე და გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ, იქი­დან ყვე­ლას რა­ღაც დაგ­ვეყ­ვი­რა, მე მთის ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლი წერ­ტი­ლი­დან „სა­ქარ­თ­ვე­ლო“ და­ვი­ძა­ხე, რომ კო­რე­ა­შიც მა­ღა­ლი მთი­დან გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი­ყო კო­რე­ის­თ­ვის ასე უც­ნო­ბი და ჩე­მი საყ­ვა­რე­ლი სამ­შობ­ლოს სა­ხე­ლი.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები