30 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

ისევ გა­ლაკ­ტი­ო­ნი ანუ რას ამ­ბობს მას­ზე შთა­მო­მავ­ლო­ბა

spot_img

რუს­თავ­ში, 1995 წლი­დან, მუ­შა­ობს გა­ლაკ­ტი­ონ ტა­ბი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ლი­ტე­რა­ტორ­თა კავ­ში­რი, რომ­ლის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რეა სა­ქარ­თ­ვე­ლო-უკ­რა­ი­ნის სო­ცი­ა­ლურ ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა ინ­ს­ტი­ტუ­ტის რექ­ტო­რი, მწე­რა­ლი, აკა­დე­მი­კო­სი გა­რი ჩა­ფი­ძე; მო­ად­გი­ლე – ამა­ვე ინ­ს­ტი­ტუ­ტის მეც­ნი­ერ-თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი, პო­ე­ტი ნი­ნო კა­კი­აშ­ვი­ლი. ამ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცენ­ტ­რ­ში, ქვე­მო ქარ­თ­ლი­სა თუ რეს­პუბ­ლი­კის მას­შ­ტა­ბით, უამ­რა­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბა ტარ­დე­ბა, რაც მიზ­ნად ისა­ხავს ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბით აღ­ზ­რ­დას.

მო­რი­გი ღო­ნის­ძი­ე­ბა მას შემ­დეგ და­იწყო, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ, მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში გა­მო­აცხა­და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სი სა­ხელ­წო­დე­ბით – „თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­ლაკ­ტი­ო­ნი“. კონ­კურ­ს­ში 3000-ზე მე­ტი მოს­წავ­ლე ჩა­ერ­თო, მა­სა­ლე­ბი გა­მო­იგ­ზავ­ნა აკა­დე­მი­ურ ქა­ლაქ­ში, რაც იმა­ზე მი­უ­თი­თებს, რომ ჩვე­ნი ახალ­გაზ­რ­დე­ბი ეც­ნო­ბი­ან ერის სა­ხე­ლო­ვან ადა­მი­ა­ნებს, მათ ბი­ოგ­რა­ფი­ებს, სწავ­ლო­ბენ შე­მოქ­მე­დე­ბას.

ადი­გე­ნით დაწყე­ბუ­ლი და ხუ­ლო­თი დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, ქვეყ­ნის ყვე­ლა რე­გი­ო­ნი­დან გა­მოგ­ზავ­ნი­ლი მოს­წავ­ლე­თა ნა­მუ­შევ­რე­ბი და­ხა­რის­ხ­და, შე­ფას­და და გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი ნა­წე­რე­ბიც გა­მოვ­ლინ­და.

მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, მო­ნა­წი­ლე პე­და­გოგ-მოს­წავ­ლე­თა სურ­ვი­ლით, გა­დაწყ­და, სა­უ­კე­თე­სო ნა­მუ­შევ­რე­ბის წიგ­ნის შექ­მ­ნა, სა­ხელ­წო­დე­ბით – „კვლავ გვი­ნა­თე, რო­გორც ახ­ლა გვი­ნათ…“ (გა­ლაკ­ტი­ო­ნი). სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ლაკ­ტი­ონ ტა­ბი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ლი­ტე­რა­ტორ­თა კავ­ში­რის ეგი­დით გა­მო­ცე­მუ­ლი კრე­ბუ­ლი ყვე­ლა ავ­ტო­რი­სა და გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ­თა სკო­ლე­ბის ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის კუთ­ვ­ნი­ლე­ბაა.

წიგ­ნის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ლაკ­ტი­ო­ნის სახლ-მუ­ზე­უმ­ში, სო­ფელ ჭყვიშ­ში ჩა­ტარ­და და მარ­თ­ლაც არაჩ­ვე­უ­ლებ­რივ,  ლი­ტე­რა­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბად იქ­ცა. პრე­ზენ­ტა­ცია გა­მორ­ჩე­უ­ლი იყო მრა­ვალ­რიცხო­ვა­ნი წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბით: ჭყვი­შის, გა­ლაკ­ტი­ონ ტა­ბი­ძის სა­ხე­ლო­ბის მუ­ზე­უ­მის დი­რექ­ტო­რი, ფე­რი­დე მა­კა­რა­ძე; სკო­ლის დი­რექ­ტო­რე­ბი: მა­რი­ამ ბრეგ­ვა­ძე, ვე­ნე­რა გა­ჩე­ჩი­ლა­ძე, მაია ბე­გა­ძე, თა­მარ ბრეგ­ვა­ძე, სტე­ლა გი­გო­ლა­ე­ვა, ინ­გა მრე­ლაშ­ვი­ლი, რუ­სუ­დან ხა­რა­ზი, ირი­ნა გორ­გა­ძე, თა­მი­ლა ოზ­ბე­თე­ლაშ­ვი­ლი… ქვეყ­ნის რე­გი­ო­ნე­ბი­დან ჩა­მო­სულ­მა მო­ნა­წი­ლე­ებ­მა კი­დევ ერ­თხელ მო­ი­ნა­ხუ­ლეს სა­ხე­ლო­ვა­ნი პო­ე­ტის მშობ­ლი­უ­რი სა­ნა­ხე­ბი, და­ათ­ვა­ლი­ე­რეს მუ­ზე­უ­მი და იქ­ვე, დიდ დარ­ბაზ­ში მი­სი ლექ­სე­ბის დეკ­ლა­მა­ცი­ით თა­ვი მო­ი­წო­ნეს.

კონ­კურ­სი სა­ხელ­წო­დე­ბით – „თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­ლაკ­ტი­ო­ნი“ მა­ღალ დო­ნე­ზე ჩა­ტარ­და. მოს­წავ­ლე­თა მი­ერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბი: ესე­ე­ბი, ჩა­ნა­ხა­ტე­ბი, ლექ­სე­ბი, მი­ნი­ა­ტუ­რე­ბი – ერ­თი­ან და მო­მავ­ლის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გვი­ხა­ტავს. კონ­კურ­ს­ში ყვე­ლა­ზე მას­შ­ტა­ბუ­რად სამ­ტ­რე­დია ჩა­ერ­თო, ამ რა­ი­ო­ნის სკო­ლე­ბის ნი­ჭი­ე­რი, გო­ნი­ე­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბი: ნო­დი­კო ბელ­თა­ძე, რა­ულ ჩა­ჩუა, მა­რი­ამ ას­ლა­ნიშ­ვი­ლი, თეკ­ლა მე­გე­ნე­იშ­ვი­ლი, ლე­ლა ცხვა­რა­ძე, ნი­ნო ჩა­ჩუა, ანი კა­ჭაყ­მა­ძე, თეკ­ლა ძნე­ლა­ძე, ანი კვან­ტ­რიშ­ვი­ლი, ნა­ტა­ლია გა­ბუ­ნია, თა­ვი­ან­თი ინი­ცი­ა­ტი­ვით, ნამ­დ­ვი­ლად მი­სა­ბაძ­ნი არი­ან. მათ სიტყ­ვით მი­მარ­თა და პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბა მი­უ­ლო­ცა სამ­ტ­რე­დი­ის მე-11 სკო­ლის პე­და­გოგ­მა, მაია ლო­რი­ამ. იყო სხვა გა­მოს­ვ­ლე­ბიც და მად­ლი­ე­რე­ბის გა­მო­ხატ­ვა ამ ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სის ჩა­ტა­რე­ბის გა­მო.

გა­მომ­ს­ვ­ლე­ლე­ბი ერ­თხ­მად აღ­ნიშ­ნავ­დ­ნენ, რომ ასე­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი და ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კონ­კურ­სე­ბი ყვე­ლა­ზე უკეთ შე­აც­ნო­ბი­ნებს ახალ­გაზ­რ­და თა­ო­ბას, რა­ნი ვი­ყა­ვით, რა­ნი ვართ და რა­ნი უნ­და ვი­ყოთ ჩვე­ნი სამ­შობ­ლოს გა­და­სარ­ჩე­ნად, მთელ მსოფ­ლი­ო­ში მი­სი სა­ხე­ლის წარ­მო­სა­ჩე­ნად.

ცალ­კე უნ­და აღი­ნიშ­ნოს ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რის და წამ­ყ­ვა­ნის, პე­და­გოგ ნი­ნო კა­კი­აშ­ვი­ლის შე­სა­ხებ. მა­ღა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რუ­ლი ნი­ჭით და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი გე­მოვ­ნე­ბით და­ჯილ­დო­ე­ბულ­მა, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის, ამ­ჯე­რა­დაც შეძ­ლო ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლი­სათ­ვის და­ე­მახ­სოვ­რე­ბი­ნა თა­ვი. გა­ლაკ­ტი­ონ­სა და მის პო­ე­ზი­ა­ზე უსაზღ­ვ­როდ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი, ჯერ კი­დევ წლე­ბის წინ გახ­და გა­ლაკ­ტი­ონ ტა­ბი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კავ­ში­რის ერთ-ერ­თი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი. მან, მწე­რალ გა­რი ჩა­ფი­ძეს­თან ერ­თად, ბევ­რი კარ­გი ღო­ნის­ძი­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა შეძ­ლო. ისიც სათ­ქ­მე­ლია, რომ ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი პე­და­გო­გი­უ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის მან­ძილ­ზე, სა­დაც კი იმუ­შა­ვა, ყველ­გან და­ტო­ვა თა­ვი­სი კვა­ლი, იყო ეს ქვე­მო ქარ­თ­ლის ქარ­თუ­ლი ენის სიწ­მინ­დის დაც­ვის პა­ლა­ტის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე­ო­ბა, რუს­თა­ვის მე-15 სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რო­ბა თუ რი­გი­თი მას­წავ­ლებ­ლო­ბა. ახ­ლა ის თა­ვის პე­და­გო­გი­ურ და შე­მოქ­მე­დე­ბით ენერ­გი­ას, დიდ გა­მოც­დი­ლე­ბას­თან ერ­თად, ისევ ახალ­გაზ­რ­დებს ახ­მარს. ამ თა­ო­ბის ერთ-ერ­თი რი­გი­თი  წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია მი­სი შვი­ლიშ­ვი­ლი, მა­რი­ამ მი­რო­ტა­ძე, რუს­თა­ვის მე-11 სა­ჯა­რო სკო­ლის მოს­წავ­ლე, რომ­ლის სა­კონ­კურ­სო თე­მა – „სა­ქარ­თ­ვე­ლო და­ვაბ­რუ­ნოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“, გა­და­უ­ჭარ­ბებ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, წიგ­ნ­ში შე­სულ ნა­წე­რებს შო­რის, ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სოა.

რას იტყ­ვის ჩემ­ზე შთა­მო­მავ­ლო­ბა? – გე­ნი­ოს პო­ეტს ეს კითხ­ვა სი­ცოცხ­ლის ბო­ლომ­დე არ ას­ვე­ნებ­და. პა­სუ­ხი ცალ­სა­ხაა, შთა­მო­მავ­ლო­ბა გა­ლაკ­ტი­ონ­თან ერ­თად ცოცხ­ლობს, გა­ლაკ­ტი­ო­ნი ჩვე­ნი თა­ნა­მედ­რო­ვეა.

ლია მარ­ტაშ­ვი­ლი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები