16 მაისი, ორშაბათი, 2022

X კლასის საგნების სასკოლო სახელმძღვანელოებზე გრიფირება გამოცხადდა

spot_img

ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის X კლასის საგნების სასკოლო სახელმძღვანელოებზე გრიფირება გამოცხადდა და განისაზღვრა შესაბამისი პირობები.

დაინტერესებულმა პირებმა იხილეთ შესაბამისი ბრძანება დანართებითურთ:

ზოგიერთ საგანში გრიფირება გამოცხადდა X კლასის სრული სასწავლო წლის სახელმძღვანელოზე,ზოგში კი I და II სემესტრის სახელმძღვანელოებზე ცალ-ცალკე, ეს საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, გეოგრაფია, მოქალაქეობა, ბიოლოგია, ფიზიკა და ქიმია.

დაინტერესებულ პირებს გრიფირების განაცხადების წარმოდგენა შეეძლებათ გრიფირების ადმინისტრირების ელექტრონული სისტემის https://grifireba.emis.ge მეშვეობით, შემდეგ თარიღებში:

♦ X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 28 მარტიდან 3 აპრილის ჩათვლით;

♦ X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 25-31 ივლისს.

გრიფირებასთან დაკავშირებით ინტენსიურად მიმდინარეობს ავტორთა საკონსულტაციო შეხვედრები საგნობრივ ექსპერტებთან, რომლის განრიგი დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://www.mes.gov.ge/content.php?id=12796&lang=geo

ამასთან, გრიფირების პროცესის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები განთავსებულია ბმულზე: https://www.mes.gov.ge/content.php?id=7147&lang=geo

აღსანიშნავია, რომ შემოსული სახელმძღვანელოების მაკეტები საჯაროდ დაიდება პორტალზე https://grifireba.emis.ge/ და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ექნება შესაძლებლობა, გაეცნოს და მოგვწეროს თავისი შენიშვნები/მოსაზრებები.

♦ ♦ ♦

გრიფირების განაცხადების რეგისტრაცია-შემოწმების ვადები:

გრიფირების განაცხადის ( და სახელმძღვანელოს მაკეტის) წარმოდგენა:

ა) X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 28 მარტი – 3 აპრილის ჩათვლით;

ბ) X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 25-31 ივლისის ჩათვლით.

გრიფირების განაცხადზე მატერიალური ფორმით მოთხოვნილი დოკუმენტაციის წარდგენა – გრიფირების განაცხადის რეგისტრაციიდან 2 სამუშაო დღე.

გრიფირების განაცხადების შემოწმება:

ა) X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 28 მარტი – 6 აპრილის ჩათვლით.

ბ) X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 25 ივლისი – 3 აგვისტოს ჩათვლით.

გრიფირების განაცხადებში ხარვეზის აღმოფხვრა – გრიფირების განაცხადზე, ხარვეზის დადგენიდან არაუმეტეს 5 კალენდარული დღე.

სახელმძღვანელოს მაკეტის რეცენზირება/საჩივრების   წარდგენა/განხილვა/გადაწყვეტილების მიღება და შედეგების გაცნობა:

ა) X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით  – 2022 წლის 13 აპრილი – 16 ივნისის ჩათვლით;

ბ) X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 10 აგვისტო – 13 ოქტომბრის ჩათვლით.

სახელმძღვანელოს მაკეტების (ანონიმური ეგზემპლარების) საჯარო განხილვა:

ა) X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით  – 2022 წლის 14 აპრილი – 1-ლი მაისი ჩათვლით;

ბ) X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 11-29 აგვისტოს ჩათვლით.

განმცხადებლის მიერ, სახელმძღვანელოსათვის გრიფის მინიჭების შემთხვევაში ტირაჟის ოდენობის მიხედვით დასაანგარიშებელ საავტორო ჰონორარზე მისთვის მისაღები ფასდაკლების (პროცენტული) ოდენობის წარდგენა გარანტორისთვის:

ა) X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით  – 2022 წლის 20-21 აპრილი ჩათვლით;

ბ) X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 17-18 აგვისტოს ჩათვლით.

გრიფის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების გაფორმების ვადა:

ა) X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით  – არაუგვიანეს 2022 წლის 17 ივნისი;

ბ) X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – არაუგვიანეს 2022 წლის 17 ოქტომბერი.

გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოს შერჩევა:

ა) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ქართულენოვანი, ასევე, არაქართულენოვანი სკოლების/სექტორების (მხოლოდ შემდეგი საგნების ნაწილში: ქართული ენის (არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის); პირველი უცხოური ენის – ინგლისური; მეორე უცხოური ენის – გერმანული/ფრანგულის/რუსულის; მშობლიური ენისა და ლიტერატურის (სომხურის/აზერბაიჯანულის/რუსულის – ირჩევენ შესაბამისი არაქართულენოვანი სკოლები/სექტორები)) მიერ, X კლასის სრულ და X კლასის I სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 20 ივნისი – 3 ივლისის ჩათვლით;

ბ) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ქართულენოვანი სკოლების მიერ, X კლასის II სემესტრის სახელმძღვანელოს მაკეტთან დაკავშირებით – 2022 წლის 20 ოქტომბერი – 2 ნოემბრის ჩათვლით.

♦ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სკოლები, სადაც სწავლება ხორციელდება აფხაზურ ენაზე, აფხაზური ენისა და ლიტერატურის საგნის სახელმძღვანელოს შერჩევას ახდენენ ამ დანართის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დადგენილ ვადებში.

♦ ავტორის/საავტორო უფლების მფლობელის მიერ, სახელმძღვანელოს ვებგვერდის (მოქმედი) შესახებ ინფორმაციის (მისამართი) წარდგენა – გრიფის მინიჭების შესახებ მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან მეორე კალენდარული დღე.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები