24 ივნისი, ორშაბათი, 2024

Mərkəzi hakimiyyət

spot_img

გიუნელ გასანოვა
სსიპ მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთის2 საჯარო სკოლის ისტორიის უფროსი მასწავლებელი

 

 

Mövzu Mərkəzi hakimiyyət  
Başlıq Seçkilər.  
Məhsul Video-çarx  
Məqsəd anlayış Demokratiya  
Məqsəd anlayışın əsas təsəvvürləri.  ·        Bütün insanlar azad və bərabər, öz ləyaqət və hüquqları ilə doğulurlar;

·        Şəxsin mülki-siyasi, sosial-iqtisadi və kollektiv hüquqları var; Gürcüstan Konstitusiyası və beynəlxalq sənədlər (bəyannamələr, konvensiyalar) bu hüquqların müdafiəsini təmin edir;

·        Demokratik cəmiyyətdə/dövlətdə insan hüquqları ən əsas dəyərdir;

·         Demokratiya təməli prinsiplərə (bərabərlik, qanunun aliliyi, şəffaflıq, hakimiyyətin bölgüsü, ədalətli seçkilər, məsuliyyət,

inklüzivlik, qeyri-zorakı metodlarla hərəkət etmək, tolerantlıq) əsaslanır. Bu prinsiplər müdafiə olunmazsa, olmadan demokratik dövlət fəaliyyət göstərə bilməz.

 
 

Kompleks tapşırığın təlimatı

 

Təsəvvür edin ki , qeyri-hökumət təşkilatının üzvüsünüz. Seçkilər haqqında cəmiyyətdə məlumatlılığı artırmaq üçün video- çarx hazırlamağa qərar verdiniz.

Video-çarxda aydın şəkildə göstərin:

1.      Seçki nədir və onun keçrilmə qaydaları necədir?

2.      Seçkilər demokratiya və onun prinsipləri ilə necə əlaqədədir?

3.      Kimin seçkilərdə iştirak etmək hüququ var və seçkilərdə necə iştirak edə bilər?

I mərhələ: kompleks tapşırığın forması.

I addım.

Resurs/ aklivlik

https://youtu.be/o3kfc_ePqWU

https://www.youtube.com/watch?v=o3kfc_ePqWU

Deklorativ, şərti və prosedual biliyə oryentasiyalı suallar:

 • Video-çarx nədir?
 • Video- çarx vasitəsi ilə informasiyanın ötrülməsi nəyə görə efektivdir?
 • Video-çarxı necə hazırlıyım?

II mərhələ: kompleks tapşırığın məzmunu:

I addım. Seçkilər nədir və onun keçirilmə qaydaları necədir?

Resurs/aktivlik

Dərslik sh. 86 ( Sopio Baçilava, Davit Losaberidze, Mindia Qoqoçuri

Seçki haqqında komiksler:

Deklorativ, şərti və prosedual biliyə oryentasiyalı suallar:

 1. Seckilər nədir?
 2. Seçkiləri necə keçirək?
 3. Seçkilər nəyə görə mühümdür?
 4. Topladığım məlumatı video-çarxa necə qeyd edim?

II addım. Seçkilər demokratiya və onun prinsipləri ilə necə əlaqədədir?

Resurs/aktivlik

Dərslik sh. 89  və sh. 90( Sopio Baçilava, Davit Losaberidze, Mindia Qoqoçuri)

Seçkilər haqqında animasiya https://youtu.be/XGJQNKFYqYI?t=62

Demokratiya haqqında video

https://youtu.be/eFKT79pLm2w?t=73

 Deklorativ, şərti və prosedual biliyə oryentasiyalı suallar:

 1. Demokratiya nədir?
 2. Seçkilər demokratiya və onun prinsipləri ilə necə əlaqədədir?
 3. Demokratik dövlətdə seçkilərin hansı rolu var?
 4. Seçkilər yolu ilə hakimiyyətin ötrülməsi nəyə görə əhəmiyyətlidir?
 5. Topladığım məlumatı video-çarxa necə qeyd edim?

III addım. Kimin seçkilərdə iştirak etmək hüququ var və seçkilərdə necə iştirak edə bilər?

Deklorativ, şərti və prosedual biliyə oryentasiyalı suallar:

Resurs:

Dərslik sh. 89  və sh. 94( Sopio Baçilava, Davit Losaberidze, Mindia Qoqoçuri

Seçkilərdə iştirak video

https://www.youtube.com/watch?v=UW1GPI2U5Xw

https://youtu.be/vXX6NHRo-1U

https://www.youtube.com/watch?v=z0IlwC6OZPo

 1. Kimin seçkilərdə iştirak etmək hüququ var?
 2. Hansı növ seçki hüququ var?
 3. Demokratik seçkinin hansı xüsusiyyətləri var?
 4. Seçkilərdə nəyə görə iştirak etməliyəm?
 5. Seçkilər zamanı vətəndaş hansı proseduralardan keçir?
 6. Topladığım məlumatı video-çarxa necə qeyd edim?

Şagirdlər tərəfindən kompleks tapşırığı təqdim edən zaman müəllim tərəfindən verilmiş suallar:

 • Tapşırıq üzərindı iş prosesinin necə aparıldığını təsvir et;
 • Nə məhsul yaratdığını təsvir et;
 • Hazırladığın tapşırıq hansı mövzu ilə əlaqədardır?
 • Təsvir et, niyə məlumat video-çarx hazırladın? Onun vasitəsilə nəyi vurğulamaq istəyirdin?
 • Nəyə görə düşünürsənki, sən tərəfindən hazırlanmış məhsul həqiqətəndə video-çarxdır?
 • Sənin fikrincə sən tərəfindən hazırlanmış kompleks tapşırıq ilə kim maraqlanmalıdır və niyə?
 • Tapşırıq üzərində iş zamanı hansı çətinliklər ilə qarşılaşdın?
 • Tapşırığa indi başlasan nəyi başqacür edərdin?
 • Başqa vaxt eyni formalı və ya mənalı tapşırıq yerinə yetirmisənmi?
 • Sənin fikrincə sənin tapşırığın sinif  yoldaşının əsərindən nə ilə fərqlənir və ya bənzəyir?
თემა ცენტრალური ხელისუფლება         
საკითხი არჩევნები
პროდუქტი ვიდეორგოლი
სამიზნე ცნება დემოკრატია
სამიზნე ცნების მკვიდრი წარმოდგენები დემოკრატია

 • ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი, საკუთარი ღირსებითა და უფლებებით;
 • ადამიანს აქვს სამოქალაქო-პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და კოლექტიური უფლებები; საქართველოს კონსტიტუცია და საერთაშორისო დოკუმენტები (დეკლარაციები, კონვენციები) ამ უფლებების დაცვას უზრუნველყოფს;
 • დემოკრატიულ საზოგადოებაში/სახელმწიფოში ადამიანის უფლებები უმთავრესი ღირებულებაა;
 • დამოკრატია ეფუძნება ფუნდამენტურ პრინციპებს (თანასწორობა, კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალობა, ხელისუფლების დანაწილება, სამართლიანი არჩევნები, პასუხისმგებლობა, ინკლუზიურობა, არაძალადობრივი მეთოდებით მოქმედება, ტოლერანტობა), რომელთა დაცვის გარეშე დემოკრატიული სახელმწიფო ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს.
კომპლექსური დავალების პირობა წარმოიდგინეთ, რომ ხართ არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი. საზოგადოების ინფორმირებისათვის გადაწყვიტეთ ვიდეორგოლის მომზადება არჩევნების შესახებ.
ვიდეორგოლში თვალნათლივ წარმოაჩინეთ

1.      რა არის არჩევნები და როგორია მისი ჩატარების წესები?

2.      როგორ უკავშირდება არჩევნები დემოკრატიას და მის პრინციპებს?

3.      ვის აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და როგორ შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა?

I ეტაპი: კომპლექსური დავალების ფორმა.

ნაბიჯი 1.

რესურსი/აქტივობა:

ნიმუშის განხილვა  – https://www.youtube.com/watch?v=o3kfc_ePqWU

ინსტრუქცია – https://www.youtube.com/watch?v=QpyRQZoDOUU

დეკლარატიულ, პირობისეულ და პროცედურულ ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები:

 • რა არის ვიდეორგოლი?
 • რატომ არის ეფექტური ინფორმაციის გადაცემა ვიდეორგოლის მეშვეობით?
 • როგორ დავამზადოთ ვიდეორგოლი?

II ეტაპი: კომპლექსური დავალების შინაარსი

ნაბიჯი1. რა არის არჩევნები და როგორია მისი ჩატარების წესები?

რესურსი/აქტივობა: 

სახელმძღვანელო გვ.86 (სოფო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, მინდია გოგოჭური,   ,,მოქალაქეობა“, მეცხრე კლასი)

ვიდეორგოლი/სოციალური რეკლამა წესების შესახებ

კომიქსი არჩევნების შესახებ.

დეკლარატიულ, პირობისეულ და პროცედურული ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები:

 • რა არის არჩევნები?
 • როგორ ჩავატაროთ არჩევნები?
 • რატომ არის არჩევნები მნიშვნელოვანი?
 • როგორ ავსახო მიღებული ინფორმაცია ვიდეორგოლში?

ნაბიჯი2. როგორ უკავშირდება არჩევნები დემოკრატიას და მის პრინციპებს?

რესურსი/აქტივობა

https://youtu.be/qonOjmD0C-k?t=124

https://youtu.be/XGJQNKFYqYI?t=62

სახელმძღვანელო გვ.89, გვ.90 (სოფო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, მინდია გოგოჭური,   ,,მოქალაქეობა“, მეცხრე კლასი)

დეკლარატიულ, პირობისეულ და პროცედურული ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები:

 • რა არის დემოკრატია?
 • როგორ უკავშირდება არჩევნები დემოკრატიას და მის პრინციპებს?
 • რა როლი აქვს არჩევნებს დემოკრატიულ სახელმწიფოში?
 • რატომ არის აუცილებელი არჩევნების გზით ძალაუფლების გადაბარება?
 • როგორ ავსახო მიღებული ინფორმაცია ვიდეორგოლში ?

ნაბიჯი3. ვის აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და როგორ შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობის უფლების რეალიზება?

სახელმძღვანელო გვ.89, გვ.94 (სოფო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე, მინდია გოგოჭური,   ,,მოქალაქეობა“, მეცხრე კლასი)

დეკლარატიულ, პირობისეულ და პროცედურული ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები:

 • ვის აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება?
 • რა ტიპის საარჩევნო უფლება არსებობს?
 • რომელი სამართლებრივი დოკუმენტები განსაზღვრავს აღნიშნულ უფლებებს?
 • რა მახასიათებლები აქვს დემოკრატიულ არჩევნებს?
 • რატომ უნდა მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში?
 • რა პროცესში მონაწილეობს მოქალაქე არჩევნების დროს?
 • როგორ უნდა ავსახო მიღებული ინფორმაცია ვიდეორგოლში?

მოსწავლეების მხრიდან კომპლექსური დავალების პრეზენტაციის პროცესში მასწავლებლის მიერ დასმული შეკითხვები: 

 • აღწერე, როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი;
 • აღწერე რა პროდუქტი შექმენი;
 • რა საკითხს შეეხება შენ მიერ მომზადებული დავალება?
 • ახსენი, რატომ შექმენი ვიდეორგოლი? რისი თქმა გინდოდა მისი საშუალებით?
 • რატომ ფიქრობ, რომ შენ მიერ შექმნილი პროდუქტი ვიდეორგოლია?
 • შენი აზრით, ვინ უნდა დაინტერესდეს შენს მიერ შექმნილი კომპლექსური დავალებით და რატომ?
 • რა დაბრკოლებებს წაააწყდი დავალებაზე მუშაობის პროცესში?
 • რას გააკეთებდი სხვაგვარად, ახლა რომ იწყებდე დავალებაზე მუშაობას?
 • მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია?
 • შენი აზრით, რით ჰგავს და რით განსხვავდება შენი დავალება შენი თანაკლასელების  ნაშრომებისგან?

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები