14 ივლისი, კვირა, 2024

იურის­ტის კონ­სულ­ტა­ცია

spot_img

 

ვარ მა­ღალ­მ­თი­ან და­სახ­ლე­ბა­ში მდე­ბა­რე სა­ჯა­რო სკო­ლის პე­და­გო­გი, მაქვს სრუ­ლი დატ­ვირ­თ­ვა, მაგ­რამ თა­ნამ­დე­ბობ­რივ სარ­გო­ზე და­ნა­მა­ტი არ მეძ­ლე­ვა. მაქვს ბა­კა­ლავ­რის დიპ­ლო­მით მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლო­ბის უფ­ლე­ბა. მა­გის­ტ­რის დი­პ­ლო­მი ხომ არ არის სა­ჭი­რო ან უფ­რო მა­ღა­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცია, რომ ეს და­ნა­მა­ტი მო­მე­ცეს?

მა­ღალ­მ­თი­ან და­სახ­ლე­ბა­ში მდე­ბა­რე სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლის და­ნა­მა­ტი არ არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლის გა­ნათ­ლე­ბა­ზე ან/და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­ზე, ან/და სა­მუ­შაო სტაჟ­ზე. მა­ღალ­მ­თი­ან და­სახ­ლე­ბა­ში მდე­ბა­რე სა­ჯა­რო სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლის თა­ნამ­დე­ბობ­რივ სარ­გო­ზე და­ნა­მა­ტი, სრუ­ლი დატ­ვირ­თ­ვის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა 142 ლა­რის ოდე­ნო­ბით.

შე­საძ­ლოა დის­ციპ­ლი­ნუ­რ გა­დაც­დო­მას, პირ­ვე­ლი­ვე ჯერ­ზე, სამ­სა­ხუ­რი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მოჰყ­ვეს?

დი­ახ. გა­აჩ­ნია ჩა­დე­ნი­ლი დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გა­დაც­დო­მის სიმ­ძი­მეს. კა­ნო­ნის თა­ნახ­მად, დის­ციპ­ლი­ნუ­რი სახ­დე­ლის და­კის­რე­ბი­სას გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი უნ­და იქ­ნეს ჩა­დე­ნი­ლი დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გა­დაც­დო­მის ში­ნა­არ­სი, სიმ­ძი­მის ხა­რის­ხის შე­დე­გი, რაც პირ­და­პირ მი­ზე­ზობ­რივ კავ­შირ­შია ჩა­დე­ნილ დის­ციპ­ლი­ნურ გა­დაც­დო­მას­თან, ხო­ლო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ორ­გა­ნუ­ლი კა­ნო­ნის — შრო­მის კო­დექ­სის 37-ე მუხ­ლის „ზ“ ქვე­პუნ­ქ­ტის მი­ხედ­ვით, და­საქ­მე­ბუ­ლის მი­ერ, მის­თ­ვის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით ან კო­ლექ­ტი­უ­რი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით ან/და შრო­მის ში­ნა­გა­ნა­წე­სით და­კის­რე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის უხე­ში დარ­ღ­ვე­ვა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის შეწყ­ვე­ტის სა­ფუძ­ვე­ლია.

 

უკ­ვე 5 წე­ლია, სკო­ლა­ში ვმუ­შა­ობ პე­და­გო­გად. რო­გორც ვი­ცი, ჩე­მი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა ით­ვ­ლე­ბა უვა­დოდ, მაგ­რამ დი­რექ­ტო­რი ყო­ველ ახალ სას­წავ­ლო წელს მა­ინც ერ­თ­წ­ლი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას მი­ფორ­მებს. რამ­დე­ნად სწო­რია მი­სი საქ­ცი­ე­ლი?

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ორ­გა­ნუ­ლი კა­ნო­ნის — შრო­მის კო­დექ­სის თა­ნახ­მად, თუ შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და­დე­ბუ­ლია 30 თვე­ზე მე­ტი ვა­დით ან თუ შრო­მი­თი ურ­თი­ერ­თო­ბა გრძელ­დე­ბა ვა­დი­ა­ნი შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის ორ­ჯერ ან მეტ­ჯერ მიმ­დევ­რო­ბით და­დე­ბის შე­დე­გად და მი­სი ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბა აღე­მა­ტე­ბა 30 თვეს, ჩა­ით­ვ­ლე­ბა, რომ და­დე­ბუ­ლია უვა­დო შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა. ვა­დი­ა­ნი შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი მიმ­დევ­რო­ბით და­დე­ბუ­ლად ჩა­ით­ვ­ლე­ბა, თუ არ­სე­ბუ­ლი შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გაგ­რ­ძელ­და მი­სი ვა­დის გას­ვ­ლის­თა­ნა­ვე ან მომ­დევ­ნო ვა­დი­ა­ნი შრო­მი­თი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და­ი­დო პირ­ვე­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ვა­დის გას­ვ­ლი­დან 60 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. თუ ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი ვა­დე­ბი და­ცუ­ლია თქვენს შრო­მით ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში, მა­შინ თქვე­ნი ხელ­შე­კუ­რე­ბა ით­ვ­ლე­ბა უვა­დოდ. ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, აღარ აქვს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა რამ­დენ­ხ­ნი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას გა­ა­ფორ­მებს თქვენ­თან დი­რექ­ტო­რი, მა­ინც უვა­დოდ ით­ვ­ლე­ბა.

რა შემ­თხ­ვე­ვა­ში იქ­მ­ნე­ბა კლას-კომ­პ­ლექ­ტი?

ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მი­ხედ­ვით, მცი­რე­კონ­ტინ­გენ­ტი­ან სკო­ლებ­ში, და­საშ­ვე­ბია კლას-კომ­პ­ლექ­ტე­ბის შექ­მ­ნა. თუ კლას­ში ერ­თი ან ორი მოს­წავ­ლეა, რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია სხვა კლას­თან კლას­კომ­პ­ლექ­ტის შექ­მ­ნა. კლას-კომ­პ­ლექ­ტ­ში მოს­წავ­ლე­თა სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბა არ უნ­და აღე­მა­ტე­ბო­დეს 10-ს. კლას-კომ­პ­ლექ­ტე­ბი რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია შე­იქ­მ­ნას სა­ფე­ხუ­რის ფარ­გ­ლებ­ში და ერთ კლას-კომ­პ­ლექ­ტ­ში არ გა­ერ­თი­ან­დეს ორ კლას­ზე მე­ტი.

შე­საძ­ლოა ბუ­ღალ­ტე­რი გახ­დეს სა­მე­ურ­ვეო საბ­ჭოს წევ­რი?

არა. კა­ნო­ნის თა­ნახ­მად, ბუ­ღალ­ტე­რი დი­რექ­ცი­ის წევ­რია, ხო­ლო სა­მე­ურ­ვეო საბ­ჭოს წევ­რი არ შე­იძ­ლე­ბა იყოს სკო­ლის დი­რექ­ცი­ის წევ­რი.

შედ­გე­ნი­ლია სპმთპ-ის იურის­ტის ეთერ კუ­ტი­ბაშ­ვი­ლის მი­ერ

***

Ես բարձրալեռ բնակավայրում հանրային դպրոցի մանկավարժ եմ, ունեմ ժամային լրիվ ծանրաբեռնվածություն, բայց ուսուցչի իմ աշխատավարձին չի ավելացվում հավելավճար: Ունեմ բակալավրի դիպլոմով շնորհված ուսուցչության իրավունք:   Մտածում եմ, գուցե մագիստրոսի դիպլոմ է անհրաժեշտ կամ ավելի բարձր որակավորում, որ ինձ տրվի այդ հավելավճարը: Բարձրալեռ բնակավայրում գտնվող հանրային դպրոցի ուսուցչի հավելավճարը կախված չէ ուսուցչի կրթությունից կամ/և որակավորումից, կամ/և աշխատանքային ստաժից: Բարձրալեռ բնակավայրում գտնվող դպրոցի ուսուցչի աշխատավարձի հետ մեկտեղ, լրիվ ծանրաբեռնվածության դեպքում, հավելավճար է սահմանվում 142 լարիի չափով:

Հնարավո՞ր է արդյոք, որ կարգապահական խախտմանը, հենց առաջին անգամին հետևի աշխատակցի ազատում աշխատանքից:

Այո՛: Նայած կարգապահական խախտման ծանրությանը: Ըստ օրենքի, կարգապահական պատժի սահմանման ժամանակ պետք է նախատեսվի թույլ տրված կարգապահական խախտման բովանդակությունը, ծանրության աստիճանի հետևանքը, ինչն ուղիղ պատճառահետևանքային կապի մեջ է թույլ տրված կարգապահական խախտման հետ: Վրաստանի օրգանական օրենքի` Աշխատանքային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի   «է» ենթակետի համաձայն, աշխատակցի կողմից, անհատական աշխատանքային պայմանագրով կամ   կոլեկտիվ պայմանագրով կամ / և աշխատանքային ներքին կանոնակարգով իր վրա դրված պարտավորության կոպիտ խախտումը պայմանագրի լուծարման հիմք է: 

Արդեն 5 տարի է աշխատում եմ որպես ուսուցիչ: Ինչպես գիտեմ, իմ պայմանագիրը համարվում է անժամկետ, բայց տնօրենը յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարի միևնույն է ինձ հետ ձևակերպում է մեկամյա պայմանագիր: Որքանո՞վ է ճիշտ   նրա նման վարքագիծը:

Վրաստանի օրգանական օրենքի` Աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, եթե աշխատանքային   պայմանագիրը կնքվել է 30 ամսուց ավել ժամկետով կամ, եթե աշխատանքային հարաբերությունը   շարունակվում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի երկու կամ ավել անգամ հաջորդաբար կնքելու արդյունքում, և դրա տևողությունը գերազանցում է 30 ամիսը, կհամարվի, որ կնքվել է անժամկետ աշխատանքային պայմանագիր: Ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերը հաջորդաբար կնքված կհամարվեն, եթե առկա աշխատանքային պայմանագիրը շարունակվել է նրա ժամկետն անցնելուն պես կամ հաջորդ ժամկետային   աշխատանքային պայմանագիրը կնքվել է առաջին պայմանագրի ժամկետն անցնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում:   Եթե Ձեր   աշխատանքային պայմանագրում ​​ պահպանված են վերոհիշատակված ժամկետները, ապա Ձեր պայմանագիրը համարվում է անժամկետ: Այս դեպքում այլևս նշանակություն չունի, թե տնօրենը որքան ժամանակով Ձեզ հետ կձևակերպի պայմանագիրը, այն միևնույն է համարվում է անժամկետ:

Ո՞ր դեպքում է ստեղծվում համակազմ դասարան:

Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի, փոքր քանակակազմով դպրոցներում   թույլատրվում է ստեղծել համակազմ դասարան: Համակազմ դասարանում աշակերտների ընդհանուր թիվը չպետք է գերազանցի 10-ը: Երաշխավորվում է համակազմ դասարանները ստեղծել աստիճանի շրջանակներում և մեկ համակազմ դասարանում չմիավորել երկու դասարանից ավելի:

Հնարավո՞ր է, որ հաշվապահը դառնա հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:

Ո՛չ: Ըստ օրենքի, հաշվապահը տնօրինության անդամ է, իսկ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ չի կարող լինել տնօրինության անդամը:

Պատրաստվել է Վրաստանի Մանկավարժների և գիտնականների ազատ   արհմիությունների   իրավաբան Էթեր Կուտիբաշվիլիի կողմից

 

***

Yüksək dağlıq ərazisində yerləşən ictimai məktəbin müəllimiyəm, tam saat yüküm olsa da, əmək haqqıma əlavə verilmir. Müəllimlik hüququnu bakalavr diplomu ilə əldə etmişəm. Düşünürəm, bəlkə bu əlavənin verilməsi üçün magistr diplomu yaxud da daha yüksək kvalifikasiya lazımdır?

Yüksək dağlıq ərazisində yerləşən ictimai məktəb müəlliminin əlavəsi müəllimin təhsilindən və ya kvalifikasiyasından asılı deyil və ya da ki, iş stajından. Yüksək dağlıq ərazisində yerləşən ictimai məktəb müəlliminin əmək haqqına əlavə, tam saat yükünün olduğu halda, 142 lari dəyərində müəyyənləşdirilir.

Birinci dəfədən intizam xətasına görə işdən azad edilirmi?

Bəli. Törədilən intizam xətasının ağırlığından asılıdır. Qanuna əsasən, intizam cəzasını şamil etdikdə, törədilən intizam xətasının məzmunu, ağırlıq dərəcəsinin nəticəsi nəzərə alınmalıdır ki, bu da intizam xətasının birbaşa səbəbkarıdır. Gürcüstanın Orqan Qanununa – Əmək Məcəlləsinin 37-ci maddəsinin “z” yarımmadəsinə əsasən, işçi tərəfindən onun üçün fərdi əmək müqaviləsi ilə və ya kollektiv müqaviləsi ilə və ya daxili əmək intizamnaməsi ilə üzərinə götürdüyü öhdəliyin kobud pozuntusu müqaviləyə xitam verilməsinin əsasını təşkil edir.

Artıq 5 ildir ki, məktəbdə müəllim işləyirəm. Mənə məlum olduğu kimi, müqaviləm müddətsiz hesab edilir, amma direktor hər yeni dərs ilində mənimlə bir illik müqavilə bağlayır. Onun bu hərəkəti doğrudurmu?

Gürcüstanın Orqan Qanununa – Əmək Məcəlləsinə əsasən, əmək müqaviləsinin 30 aydan çox müddətə bağlanıldığı yaxud da iki və ya üç dəfə ardıcıllıqla bağlanıldığı və müddəti 30 aydan çox olduğu halda, müddətsiz əmək müqaviləsinin bağlanıldığı hesab edilir. Mövcud əmək müqaviləsi onun müddətinin keçdiyindən   və ya növbəti müddətli əmək müqaviləsinin birinci müqavilənin müddətinin keçdiyindən 60 gün ərzində bağlanıldığı halda, müddətli əmək müqaviləsi ardıcıllıqla bağlanılmış hesab edilir. Sözügedən müddətlərə sizin əmək müqavilənizdə əməl edildiyi halda, müqaviləniz müddətsiz bağlanılmış hesab edilir. Bu halda, direktorun sizinlə hansı müddətə müqavilə bağladığının əhəmiyyəti yoxdur, çünki müddətsiz hesab edilir.

Sinif-komplekt hansı halda yaradılır?

Milli Tədris Planına əsasən, kiçik kontingentli məktəblərdə sinif-komplektlərin yaradılmasına icazə verilir və başqa siniflə sinif-komplektlərin yaradılmasında tövsiyə edilir ki, sinif-komplektdə şagirdlərin ümumi sayı 10-dan çox olmasın. Tövsiyə edilir ki, sinif-komplektlər pillənin çərçivəsində yaradılsın və bir sinif-komplektdə ikidən çox sinif birləşdirilməsin.

Mühasibin Qəyyumlar Şurasının üzvü olması mümkündürmü?

Xeyr. Qanuna əsasən, mühasib müdiriyyət üzvüdür, məktəb müdiriyyətinin üzvü Qəyyumlar Şurasına üzv ola bilməz.

Gürcüstan Müəllimləri və Alimlərinin Azad Həmkarlar İttifaqının hüquqşünası Eter Kutibaşvili tərəfindən hazırlanmışdır

 

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები