23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

სტა­ტუ­სის ამაღ­ლე­ბის მსურ­ველი პე­და­გო­გებისთვის

spot_img

პრო­ექ­ტი არის უნი­კა­ლუ­რი წა­მოწყე­ბა, რო­მე­ლიც, თა­ვის მხრივ, მო­ი­ცავს ბა­რი­ე­რებს, გა­ურ­კ­ვევ­ლო­ბებს, რო­მელ­თა მარ­თ­ვაც ხდე­ბა მუ­შა­ო­ბის პრო­ცეს­ში. გა­მოც­დებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი, ტრა­დი­ცი­უ­ლი სას­კო­ლო სწავ­ლე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ სწავ­ლე­ბას შე­უძ­ლია გა­უმ­კ­ლავ­დეს თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­მოწ­ვე­ვებს და მო­ამ­ზა­დოს მოს­წავ­ლე­ე­ბი სკო­ლის მიღ­მა (რე­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში) არ­სე­ბუ­ლი დაბ­რ­კო­ლე­ბე­ბის გა­და­სა­ლა­ხად.

რა­ტომ არის ბევ­რად უკე­თე­სი პრო­ექ­ტუ­ლი სწავ­ლე­ბა?

მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და სა­მო­მავ­ლო მზა­ო­ბის­თ­ვის გა­ნათ­ლე­ბა უმ­თავ­რე­სია. ტრა­დი­ცი­უ­ლი სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბით რთულ­დე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე გა­მოწ­ვე­ვე­ბის პი­რის­პირ დგო­მა. კვლე­ვებ­მა აჩ­ვე­ნა, რომ პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა გან­ვი­თა­რე­ბა­დი მე­თო­დია, რო­მე­ლიც იპყ­რობს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პო­ლი­ტი­კის შემ­ქ­მ­ნელ­თა ყუ­რადღე­ბას.

სწავ­ლე­ბის ეს მე­თო­დი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლე­ებ­ში კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბი­სა და პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის უნარ-ჩვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა გუ­ლის­ხ­მობს კე­თე­ბით სწავ­ლას. მოს­წავ­ლე იყე­ნებს ცოდ­ნას, ავ­თენ­ტუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად და შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად.

პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გა­წე­რი­ლი მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად სა­ჭი­როა რე­სურ­სე­ბი, გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელ აქ­ტი­ვო­ბა­თა ნუს­ხა და გარ­კ­ვე­უ­ლი დრო. აღ­ნიშ­ნულ სტა­ტი­ა­ში გან­ხი­ლუ­ლია 12 მი­ზა­ნი, რო­მელ­თა გა­მოც მას­წავ­ლებ­ლებ­მა და მოს­წავ­ლე­ებ­მა უნ­და აირ­ჩი­ონ პრო­ექ­ტუ­ლი სწავ­ლე­ბა.

სა­მუ­შაო გა­რე­მო

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა­ზე გა­დას­ვ­ლის პირ­ვე­ლი და უმ­თავ­რე­სი შე­დე­გი არის ის, რომ იგი სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს მას­წავ­ლებ­ლებ­სა და მოს­წავ­ლე­ებს, ის­წავ­ლონ და მი­ი­ღონ გა­მოც­დი­ლე­ბა პრო­ექ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ტრა­დი­ცი­უ­ლი, ლექ­ცი­უ­რი ტი­პის გაკ­ვე­თი­ლე­ბი­სა და წე­რი­თი და­ვა­ლე­ბე­ბის ნაც­ვ­ლად, მოს­წავ­ლე­ე­ბი სწავ­ლო­ბენ პრო­ექ­ტის სტრუქ­ტუ­რა­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მე­თო­დებს.

სამ­ყარ­ში არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის სი­მუ­ლა­ცია

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლია იმა­ზე, რომ მოს­წავ­ლემ შეძ­ლოს რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის შე­ფა­სე­ბა, რომ­ლე­ბიც იმი­ტი­რე­ბუ­ლია პრო­ექ­ტე­ბის სა­ხით. ბავ­შ­ვებს უჩ­ნ­დე­ბათ ახალ-ახა­ლი ჰო­ბი, ინ­ტე­რე­სის სფე­რო­ე­ბი.

მოს­წავ­ლის ინ­ტერ­პერ­სო­ნა­ლუ­რი უნა­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა

პრო­ექ­ტუ­ლი სწავ­ლე­ბა დიდ გავ­ლე­ნას ახ­დენს მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტერ­პერ­სო­ნა­ლუ­რი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. ხში­რად პრო­ექ­ტე­ბი უფ­რო შრო­მა­ტე­ვა­დია, ვიდ­რე ტრა­დი­ცი­უ­ლი საკ­ლა­სო სწავ­ლე­ბის დროს გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბი. მოს­წავ­ლე­ებ­მა თა­ვი­ან­თი ძა­ლის­ხ­მე­ვით უნ­და შექ­მ­ნან პრო­ექ­ტე­ბის­თ­ვის სა­ჭი­რო კითხ­ვა­რე­ბი, გა­ა­ა­ნა­ლი­ზონ მა­თი შე­დე­გე­ბი და მო­ამ­ზა­დონ მოხ­სე­ნე­ბე­ბი, პრო­ექ­ტე­ბის სპონ­სო­რებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის­თ­ვის. პრო­ექ­ტის თი­თო­ე­ულ ეტაპ­ზე ისი­ნი აუმ­ჯო­ბე­სე­ბენ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უნა­რებს სხვა­დას­ხ­ვა და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მხა­რეს­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის პრო­ცეს­ში.

კონ­ცეფ­ცი­ი­სა და კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა ავი­თა­რებს ცნე­ბე­ბის სიღ­რ­მი­სე­ულ გა­გე­ბას და იწ­ვევს მოს­წავ­ლე­თა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. პრო­ექ­ტებს შე­უძ­ლი­ათ მი­იპყ­რონ მოს­წავ­ლე­ე­ბის ყუ­რადღე­ბა, რა­თა პრო­ვო­ცი­რე­ბა გა­უ­წი­ონ აზ­როვ­ნე­ბის სა­ჭი­რო დო­ნეს.

ფაქ­ტობ­რი­ვი ცოდ­ნის გან­საზღ­ვ­რა

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა გან­საზღ­ვ­რავს მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და მას­წავ­ლებ­ლე­ბის ცოდ­ნა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბას. პრო­ექ­ტუ­ლი სწავ­ლე­ბი­სას მოს­წავ­ლე ავი­თა­რებს თა­ვის უნა­რებ­სა და ცოდ­ნას. ხო­ლო ტრა­დი­ცი­უ­ლი  სწავ­ლე­ბის მე­თო­დე­ბი მი­მარ­თუ­ლია და­ზე­პი­რე­ბა­სა და დრო­ე­ბით და­მახ­სოვ­რე­ბა­ზე.

პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რის გზე­ბის არ­ჩე­ვა­ნის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა

პრო­ექ­ტუ­ლი სწავ­ლე­ბის დაწყე­ბის კი­დევ ერ­თი დი­დი მი­ზე­ზი არის ის, რომ პრო­ექ­ტებს ირ­ჩე­ვენ თა­ვად მოს­წავ­ლე­ე­ბი ან პე­და­გო­გე­ბი, მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტე­რე­სე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად. მოს­წავ­ლე­ებს ეძ­ლე­ვათ არ­ჩე­ვა­ნის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. მათ ინ­ტე­რე­სებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის შერ­ჩე­ვა ბავ­შ­ვებს სხვა­დას­ხ­ვა პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს.

მოს­წავ­ლე­თა უნა­რე­ბის ახა­ლი სტი­ლით შე­ფა­სე­ბა

მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ შე­ა­ფა­სონ მოს­წავ­ლე­თა კვლე­ვა-ძი­ე­ბის უნა­რე­ბი. შემ­დეგ კი მა­თი ინ­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, შექ­მ­ნან პრო­ექ­ტის იდეა. მოს­წავ­ლე­ებს შე­უძ­ლი­ათ დახ­ვე­წონ თა­ვი­ან­თი დაკ­ვირ­ვე­ბი­სა და ანა­ლი­ზის უნა­რე­ბი. მას­წავ­ლებ­ლებს კი — უშუ­ა­ლოდ შე­ა­ფა­სონ ამ უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა თა­ვი­ანთ მოს­წავ­ლე­ებ­ში, რო­დე­საც ისი­ნი ას­რუ­ლე­ბენ საპ­რო­ექ­ტო აქ­ტი­ვო­ბებს.

სა­ვე­ლე ვი­ზი­ტე­ბი

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია მოს­წავ­ლე­თა, მას­წავ­ლე­ბელ­თა და პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თულ გა­ნათ­ლე­ბის სხვა სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა სა­ვე­ლე ვი­ზი­ტე­ბი. ეს ყვე­ლა­ფე­რი სა­ჭი­როა პრო­ექ­ტის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, რად­გან ხსნის სწავ­ლის ახალ გზებს და  ხელს უწყობს და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მხა­რე­ებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას.

შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის პირ­და­პი­რი დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა

მას­წავ­ლებ­ლებს უფ­რო მე­ტი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ, შე­ა­ფა­სონ თა­ვი­ან­თი მოს­წავ­ლე­ე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­მოვ­ლინ­და პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ აქ­ტი­ვო­ბებ­სა და ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ში. ეს ბევ­რად უკე­თე­სი მე­თო­დია, ვიდ­რე და­ზე­პი­რე­ბუ­ლი ან წი­ნას­წარ და­წე­რი­ლი სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბე­ბი ან ლექ­ცი­უ­რი გაკ­ვე­თი­ლე­ბი.

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა არის ეფექ­ტუ­რი გზა სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ჩარ­თ­ვი­სათ­ვის. ბავ­შ­ვე­ბის მი­ერ მა­თი ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით შერ­ჩე­უ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი გუ­ლის­ხ­მობს კომ­პი­უ­ტე­რე­ბის, ინ­ტერ­ნე­ტის, ინ­ტე­რაქ­ტი­ულ და­ფე­ბის, GPS მოწყო­ბი­ლო­ბე­ბი­სა და კა­მე­რე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას.

თვალ­სა­ჩი­ნო პროგ­რე­სი

პრო­ექ­ტ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბი­სას მას­წავ­ლე­ბელ­სა და მოს­წავ­ლეს  შე­უძ­ლია თვალ-ყუ­რი ადევ­ნოს პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ აქ­ტი­ვო­ბებს. ტრა­დი­ცი­ულ გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე ეს ნაკ­ლე­ბად შე­საძ­ლე­ბე­ლია, რად­გან არ არ­სე­ბობს შე­დე­გე­ბის გან­საზღ­ვ­რის კონ­კ­რე­ტუ­ლი მე­ქა­ნიზ­მი.

პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის უნა­რე­ბი

პრო­ექ­ტუ­ლი სწავ­ლე­ბი­სას მოს­წავ­ლე­ე­ბი გა­დი­ან პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის სხვა­დას­ხ­ვა ეტაპს პრო­ექ­ტის სტრუქ­ტუ­რის მეშ­ვე­ო­ბით. რო­გო­რი­ცაა, სა­მუ­შა­ოს და­გეგ­მ­ვა, აქ­ტი­ვო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა, თვალ-ყუ­რის დევ­ნე­ბა, გა­ურ­კ­ვევ­ლო­ბე­ბის მარ­თ­ვა, პრო­ექ­ტის პრე­ზენ­ტა­ცია და შე­ჯა­მე­ბა. ბავ­შ­ვებს აქვთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­ნა­ვი­თა­რონ დაკ­ვირ­ვე­ბის, გა­მო­კითხ­ვის, კვლე­ვის,მოხ­სე­ნე­ბის, პრე­ზენ­ტა­ცი­ის, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­სა და ჩარ­თულ ადა­მი­ა­ნებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის, გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბი­სა და ლი­დე­რო­ბის უნა­რე­ბი.

ტრა­დი­ცი­უ­ლი მე­თო­დით ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის ნაც­ვ­ლად, სჯობს მოს­წავ­ლე­ე­ბი ჩა­ერ­თონ პრო­ექ­ტულ სწავ­ლე­ბა­ში. რად­გან იგი „აიძუ­ლებს“ ბავ­შ­ვებს და­მო­უ­კი­დებ­ლად ის­წავ­ლონ. ამ გზით, მოს­წავ­ლე­ე­ბი ეჩ­ვე­ვი­ან ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი­სა და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის სა­კუ­თარ თავ­ზე აღე­ბას. აუცი­ლე­ბე­ლია, ცოდ­ნის მი­ღე­ბა იყოს სა­ხა­ლი­სო და სა­ინ­ტე­რე­სო.

თარ­გ­მ­ნა სსიპ ხა­რა­გა­უ­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფ. ხიდ­რის სა­ჯა­რო სკო­ლის მე-12 კლა­სის მოს­წავ­ლემ, მა­რი­ამ ჩა­ჩა­ნი­ძემ

წყა­რო:

https://elearningindustry.com/project-based-learning-better-traditional-classroom

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები