20 მაისი, ორშაბათი, 2024

29 ქარ­თ­ვე­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი CineDOC სკო­ლა­ში

spot_img

მსოფ­ლი­ო­ში მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბი­სა და კულ­ტუ­რულ-სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის სიმ­წი­რით გა­მოწ­ვე­უ­ლი რე­ა­ლო­ბის სა­პა­სუ­ხოდ შექ­მ­ნი­ლი პრო­ექ­ტის — CineDOC თვალ­სა­წი­ე­რის არე­ში წელს პირ­ვე­ლად მო­ექ­ც­ნენ ქარ­თ­ვე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი. CineDOC სკო­ლა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­შეწყო­ბით, მიზ­ნად ისა­ხავს სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა­ში წვლი­ლის შე­ტა­ნას და მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი დო­კუ­მენ­ტუ­რი კი­ნოს მეშ­ვე­ო­ბით, ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბა­სა და ანა­ლი­ტი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას.

ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და რამ­დე­ნი­მე ეტა­პი­ა­ნი შე­სარ­ჩე­ვი კონ­კურ­სის შე­დე­გად, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავ­და, სა­ინ­ტე­რე­სო მე­თო­დო­ლო­გი­ით, დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბის ანა­ლიზს, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ო­ნის 29 მას­წავ­ლე­ბე­ლი გახ­და პრო­ექ­ტის მო­ნა­წი­ლე. დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბით და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, მენ­ტორ­მა მას­წავ­ლებ­ლებ­მა, სკო­ლებ­ში, CineDOC-კი­ნოკ­ლუ­ბე­ბი შექ­მ­ნეს, რო­მელ­შიც ნე­ბის­მი­ერ და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში გა­ი­მარ­თე­ბა კი­ნოჩ­ვე­ნე­ბე­ბი და დის­კუ­სი­ე­ბი.

თი­თო­ე­უ­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი შე­ეც­დე­ბა, მოს­წავ­ლე­ებს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლის რე­ა­ლი­ზე­ბა­ში, თვით­გა­მო­ხატ­ვა­სა და პი­როვ­ნულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­როს, ამის გარ­და, პრო­ექ­ტი წა­მა­ხა­ლი­სე­ბელ აქ­ტი­ვო­ბებ­სა და პრი­ზებ­საც ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

Noosfera Faundation-ის პრო­ექ­ტის – „CindeDOC-სკო­ლის“ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი არ­ჩილ ხე­თა­გუ­რი, სა­მო­მავ­ლო გეგ­მ­ებ­ზე სა­უბ­რი­სას, ამ­ბობს, რომ პრო­ექ­ტის გა­ფარ­თო­ე­ბას გეგ­მა­ვენ რო­გორც ად­გი­ლობ­რივ, ასე­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე: „მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ო­ნის 29 სკო­ლა და მას­წავ­ლე­ბე­ლი. მო­მა­ვალ­ში, არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სკო­ლებ­ში CineDOC კლუ­ბე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა იგე­გე­მე­ბა, ასე­ვე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო კომ­პო­ნენ­ტის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა — ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის და­კავ­ში­რე­ბა ფი­ნე­თის, ჩე­ხე­თის, ნი­დერ­ლა­ნ­დე­ბის მოს­წავ­ლე­ებ­თან. კი­ნოს­კო­ლის ფარ­გ­ლებ­ში, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბა­ნა­კებ­ში ჩარ­თ­ვა­საც ვფიქ­რობთ, რაც უცხო­ელ კო­ლე­გებ­თან და ექ­ს­პერ­ტებ­თან თან­ამ­შ­რომ­ლო­ბის სა­უ­კე­თე­სო გზაა.“

პრო­ექ­ტ­ში შერ­ჩე­ულ მას­წავ­ლებ­ლებს შო­რის ერთ-ერ­თია გო­რის №12 სა­ჯა­რო სკო­ლის სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბი­სა და ის­ტო­რი­ის მენ­ტო­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ლე­ლა წურ­წუ­მია, რო­მე­ლიც ამ­ბობს, რომ პრო­ექ­ტ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა ჩვე­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­ გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის შე­ძე­ნის­თ­ვის.

ლე­ლა წურ­წუ­მია: „2021-2022 სას­წავ­ლო წე­ლი CineDOC სკო­ლის არ­სე­ბო­ბის პირ­ვე­ლი წე­ლია. პრო­ექ­ტი მუდ­მი­ვად ვი­თარ­დე­ბა, იხ­ვე­წე­ბა და ით­ვა­ლის­წი­ნებს მოს­წავ­ლე­ე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბებ­სა და გა­მოწ­ვე­ვებს. ვფიქ­რობთ, რომ კი­დევ უფ­რო გა­ფარ­თოვ­დე­ბა.

რაც შე­ე­ხე­ბა მთა­ვარ მი­ზანს, ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი იდე­ე­ბის გაც­ნო­ბა, თვით­გა­მო­ხატ­ვი­სა და კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბის ხელ­შეწყო­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბის სტი­მუ­ლი­რე­ბა და ზო­გა­დად, მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რ­ცის შექ­მ­ნაა. CineDOC სკო­ლა ქმნის ერ­თ­გ­ვარ ქსელს, რო­მე­ლიც პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თულ მას­წავ­ლებ­ლებს, სკო­ლებ­სა და მოს­წავ­ლე­ებს ერ­თ­მა­ნეთ­თან აკავ­ში­რებს, ხელს უწყობს გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და იდე­ე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბას. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში იგეგ­მე­ბა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ჩვე­ნე­ბე­ბი და დის­კუ­სი­ე­ბი რო­გორც პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი სკო­ლე­ბის, ასე­ვე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რით, სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის სკო­ლე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით.

კი­ნოკ­ლუ­ბებ­ში და­ი­გეგ­მა CineDOC-ფილ­მე­ბის ჩვე­ნე­ბა, დის­კუ­სი­ე­ბი, სხვა­დას­ხ­ვა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, მათ შო­რის, მოკ­ლე ფილ­მე­ბის, ვი­დე­ორ­გო­ლე­ბის, პოს­ტე­რე­ბის, ჩა­ნა­ხა­ტე­ბის შექ­მ­ნა, უცხო­ე­ნო­ვა­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბის გახ­მო­ვა­ნე­ბა მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ.

პრო­ექ­ტის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი პე­რი­ო­დი სა­ინ­ტე­რე­სოდ იყო გა­წე­რი­ლი, მას­წავ­ლებ­ლებს სხვა­დას­ხ­ვა მე­თო­დო­ლო­გი­ის ათ­ვი­სე­ბი­სა და გა­ზი­ა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გვქონ­და. სა­შუ­ა­ლე­ბა მოგ­ვე­ცა, შევ­ხ­ვედ­რო­დით მსოფ­ლიო კი­ნო­ფეს­ტი­ვალ­ზე წარ­დ­გე­ნი­ლი, ნო­მი­ნი­რე­ბუ­ლი დო­კუ­მენ­ტუ­რი ფილ­მე­ბის რე­ჟი­სო­რებს, მო­ნა­წი­ლე გმი­რებს, პერ­სო­ნა­ჟებს, დაგ­ვეს­ვა შე­კითხ­ვე­ბი ფილ­მის გა­და­ღე­ბი­სა თუ მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის თი­თო­ე­ულ დე­ტალ­ზე, რაც ძა­ლი­ან შთამ­ბეჭ­და­ვი და ამა­ღელ­ვე­ბე­ლი იყო ორი­ვე მხა­რის­თ­ვის.

პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის სა­ხე­ლით, მად­ლო­ბა მინ­და გა­და­ვუ­ხა­დო პრო­ექ­ტის მთელ გუნდს და მათ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლებს — ბა­ტონ არ­ჩილ ხე­თა­გურს და ქალ­ბა­ტონ ილე­ა­ნა სტან­კუ­ლეს­კუს.“

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები