20 მაისი, ორშაბათი, 2024

თანამშრომლობაზე დაფუძნებული აქტივობები, სადაც მოსწავლე სრულფასოვანი თანამონაწილეა

spot_img

რუბ­რი­კის „გა­ი­ზი­ა­რე გა­მოც­დი­ლე­ბა“ სტუ­მა­რია USAID-ის სა­ბა­ზი­სო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის „მას­წავ­ლე­ბელ­თა აღი­ა­რე­ბის რე­გი­ო­ნულ კონ­კურ­ს­ში“ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ში­და ქარ­თ­ლი­დან. კონ­კურ­სი სამ რე­გი­ონ­ში — ში­და ქარ­თ­ლი, იმე­რე­თი და კა­ხე­თი — გუ­და­ვა­ძე-პა­ტარ­კა­ციშ­ვი­ლის ფონ­დის მხარ­და­ჭე­რით გან­ხორ­ცი­ელ­და. მი­სი მი­ზა­ნი იყო დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა და სა­უ­კე­თე­სო მას­წავ­ლებ­ლე­ბის პრაქ­ტი­კის წარ­მო­ჩე­ნა.

ქა­ლაქ ხა­შუ­რის №7 სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი ლია მე­ტი­ვიშ­ვი­ლი სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბებს გვი­ზი­ა­რებს, რო­მე­ლიც სა­ან­ბა­ნო პე­რი­ოდ­ში პო­ზი­ტი­უ­რი სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნას ემ­სა­ხუ­რე­ბა, მოს­წავ­ლე­ებს კი, სწავ­ლე­ბის სირ­თუ­ლე­ბის დაძ­ლე­ვა­ში ეხ­მა­რე­ბა. მის მი­ერ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის მე­თო­დი საკ­ლა­სო ოთახ­ში უნი­ვერ­სა­ლური დი­ზა­ი­ნის პრინ­ცი­პებს ქმნის.

დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე პირ­ვე­ლი კლა­სი ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მოს­წავ­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში, რად­გან აქ იწყე­ბა პირ­ვე­ლი შე­ხე­ბა სკო­ლას­თან, სწავ­ლე­ბას­თან, მას­წავ­ლე­ბელ­თან… აქ ხდე­ბა სწავ­ლი­სად­მი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა, რაც თა­ვის­თა­ვად აისა­ხე­ბა მოს­წავ­ლის შემ­დ­გომ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე.

პირ­ველ კლას­ში მშობ­ლი­უ­რი ენის სწავ­ლე­ბი­სას უამ­რავ სირ­თუ­ლეს ვაწყ­დე­ბით, რაც დის­კომ­ფორტს ქმნის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის და არა მარ­ტო მათ­თ­ვის… ასო-ბგე­რე­ბის შეს­წავ­ლა, და­მახ­სოვ­რე­ბა, კო­დი­რე­ბა-დე­კო­დი­რე­ბა, არც თუ ისე ად­ვი­ლად და­საძ­ლე­ვი პრო­ცე­სია და ვცდი­ლობ, რაც შე­იძ­ლე­ბა გა­ვა­მარ­ტი­ვო და თა­მაშ-თა­მა­შით შე­ვას­წავ­ლო თი­თო­ე­უ­ლი სა­კითხი. დიდ დროს ვუთ­მობ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შერ­ჩე­ვა-გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას, რა­თა მოს­წავ­ლემ სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­დან სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ი­ღოს და იყოს მი­სი სრულ­ფა­სო­ვა­ნი თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე.

ჩემ­თ­ვის, რო­გორც დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, მოს­წავ­ლე­ებს პირ­ველ კლას­ში­ვე შე­ვუქ­მ­ნა სწავ­ლი­სად­მი პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა, შე­ვაყ­ვა­რო სკო­ლა­ში მოს­ვ­ლა და მათ­თ­ვის სი­ხა­რუ­ლად ვაქ­ციო ყო­ვე­ლი დღე. სა­ან­ბა­ნო პე­რი­ოდ­ში, და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბი­სა და მო­ტი­ვა­ცი­ის გაზ­რ­დის ხელ­შე­საწყო­ბად, ვი­ყე­ნებ მრა­ვალ­ფე­რო­ვან აქ­ტი­ვო­ბებს, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მაძ­ლევს, სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი გავ­ხა­დო აქ­ტი­უ­რი, სა­ინ­ტე­რე­სო, მო­ლო­დი­ნე­ბით სავ­სე და აღ­მო­ჩე­ნე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი.

გთა­ვა­ზობთ, ჩემ მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ აქ­ტი­ვო­ბებს, რომ­ლე­ბიც ხელს უწყობს სა­ან­ბა­ნო პე­რი­ოდ­ში პო­ზი­ტი­უ­რი სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნას, ეხ­მა­რე­ბა მოს­წავ­ლე­ებს სწავ­ლე­ბის სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­სა და საკ­ლა­სო გა­რე­მო­ში ქმნის უნი­ვერ­სა­ლუ­რი დი­ზა­ი­ნის პრინ­ციპს. რე­სურ­სე­ბი­სა და აქ­ტი­ვო­ბე­ბის ნა­წი­ლი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლია G-pried სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­რე­სურ­სო წიგ­ნი­დან „კითხ­ვი­სა და წე­რის სწავ­ლე­ბა დაწყე­ბით სა­ფე­ხურ­ზე“, ხო­ლო ნა­წი­ლი არის სა­ავ­ტო­რო და შექ­მ­ნი­ლი მაქვს დი­დი სიყ­ვა­რუ­ლით.

⇒ ციმ­ცი­მა ასო­ე­ბი

პლას­ტ­მა­სის კონ­ტე­ი­ნერს შიგ­ნი­დან ვაკ­რავთ ქა­ღალდს ისე, რომ სი­ნათ­ლე გა­რეთ არ გა­მო­ვი­დეს. შიგ ვა­თავ­სებთ სა­ა­ხალ­წ­ლო ფე­რად ნა­თუ­რებს, ჩარ­თულს დე­ნის წყა­რო­ში. კონ­ტე­ი­ნერს ვა­ხუ­რავთ თავ­სა­ხურს და მთელ ზე­და­პირ­ზე ვყრით ფქვილს.

მოს­წავ­ლეს ვუ­თი­თებ, კონ­კ­რე­ტუ­ლი ასო მო­ხა­ზოს ფქვი­ლი­ან ზე­და­პირ­ზე. ის იწყებს წე­რას და ამ დროს, უეც­რად, ქვე­მო­დან ნათ­დე­ბა ნა­წე­რი. მოს­წავ­ლე­თა აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბას საზღ­ვა­რი არ აქვს, რო­დე­საც მათ მი­ერ გა­მო­წე­რი­ლი ასო­ე­ბი იწყე­ბენ ციმ­ციმს.

⇒ სიტყ­ვე­ბის კე­დე­ლი

კე­დელ­ზე, თვა­ლსა­ჩი­ნო ად­გი­ლას, გა­მოკ­რუ­ლია სიტყ­ვე­ბი, რო­მე­ლიც ან­ბა­ნუ­რი პრინ­ცი­პი­თაა და­ლა­გე­ბუ­ლი და თი­თო­ე­უ­ლი ასოს გვერ­დით, გან­ლა­გე­ბუ­ლია მას­ზე დაწყე­ბუ­ლი ცნო­ბი­ლი სიტყ­ვა (ხი­ლი, ბოს­ტ­ნე­უ­ლი, ცხო­ვე­ლე­ბი, ფრინ­ვე­ლე­ბი). სიტყ­ვე­ბი მო­თავ­სე­ბუ­ლია ბა­რა­თებ­ზე, რაც მათ ხშირ ცვლას მო­სა­ხერ­ხე­ბელს ხდის.

„სიტყ­ვე­ბის კე­დე­ლი“ მოს­წავ­ლეს ეხ­მა­რე­ბა, და­ი­მახ­სოვ­როს და ად­ვი­ლად აღიქ­ვას სიტყ­ვის ვი­ზუ­ა­ლუ­რი ხა­ტი; ან­ბა­ნის შეს­წავ­ლი­სას ყუ­რადღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლოს ასო­ე­ბის რი­გი­სა და მე­ზო­ბე­ლი ასო­ე­ბის ჩვე­ნე­ბა­ზე; ხელს უწყობს ლექ­სი­კუ­რი მა­რა­გის გამ­დიდ­რე­ბას;

⇒ ორ­ცხო­ბი­ლა­ზე და­წე­რი­ლი ასო-ბგე­რე­ბი

აქ­ტი­ვო­ბის მი­ზა­ნია, მოს­წავ­ლემ თა­მა­შით შე­ის­წავ­ლოს ასო-ბგე­რე­ბის მო­ხა­ზუ­ლო­ბა, და­აკ­ვირ­დეს მის დე­ტა­ლებს, გა­მო­წე­როს, ამო­ი­კითხოს.

მოს­წავ­ლეს ვაძ­ლევ შპრიც­ში ჩას­ხ­მულ სა­კონ­დიტ­რო ჟე­ლა­ტინს და ვთხოვ, ორ­ცხო­ბი­ლა­ზე გა­მო­წე­როს ასო. ის ასა­ხე­ლებს ორ­ცხო­ბი­ლა­ზე მო­თავ­სე­ბულ ასო-ბგე­რებს, მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბით კი, ვად­გენთ მარ­ც­ვ­ლებ­სა და სიტყ­ვებს, რაც სა­ხა­ლი­სო­სა და სა­ინ­ტე­რე­სოს ხდის სას­წავ­ლო პრო­ცესს.

⇒ ასო-ბგე­რე­ბი ნაძ­ვის ხე­ზე

პირ­ველ­კ­ლა­სელ­თათ­ვის სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბის შექ­მ­ნა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. სა­ა­ხალ­წ­ლო ნაძ­ვის ხის მორ­თ­ვა, სი­ხა­რულ­თან და და­დე­ბით ემო­ცი­ებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. სწო­რედ ეს სი­ხა­რუ­ლი გახ­და ჩემ­თ­ვის ინ­ს­პი­რა­ცია, რომ ნაძ­ვის ხე ქარ­თუ­ლი ასო-ბგე­რე­ბით მო­მერ­თო, რაც სა­უ­კე­თე­სო და მიმ­ზიდ­ვე­ლი რე­სურ­სი აღ­მოჩ­ნ­და სა­ან­ბა­ნო პე­რი­ოდ­ში.

 

 

⇒ სიტყ­ვე­ბის ლო­ტო

მოს­წავ­ლეს/მოს­წავ­ლე­ებს (ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, წყვი­ლებ­ში, მცი­რე ჯგუფ­ში) ეძ­ლე­ვათ სიტყ­ვე­ბით შედ­გე­ნი­ლი ლო­ტოს ბი­ლე­თე­ბი. მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი სიტყ­ვა მოს­წავ­ლემ უნ­და ამო­ი­კითხოს სა­კუ­თარ ბი­ლეთ­ზე და მო­ნიშ­ნოს.

„სიტყ­ვე­ბის ლო­ტოს“ გა­მო­ყე­ნე­ბა ხელს უწყობს სიტყ­ვის ამო­კითხ­ვის/ამოც­ნო­ბის უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბას; მოს­მე­ნი­სა და ყუ­რადღე­ბის კონ­ცენ­ტ­რა­ცი­ის უნარ-ჩვე­ვის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბას; თა­მა­შის პრო­ცე­სი სა­ინ­ტე­რე­სო და მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ემო­ცი­ე­ბით სავ­სეა.

⇒ გა­სუ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ასო­ე­ბი

პრაქ­ტი­კამ მაჩ­ვე­ნა, რომ ასო-ბგე­რე­ბის შეს­წავ­ლი­სას, მოს­წავ­ლე­ებს ის ამ­ბე­ბი მოს­წონ­დათ, რომ­ლე­ბიც პი­რა­დად ასო-ბგე­რებს უკავ­შირ­დე­ბო­და. ასე და­ვიწყე მა­თი გა­სუ­ლი­ე­რე­ბა და პა­ტა­რა ის­ტო­რი­ე­ბის შექ­მ­ნა. მა­მა­ცი „მ“ მთა­ში ცხოვ­რობს და ყვე­ლას დამ­ხ­მა­რეა; ცე­რო­დე­ნა „ც“ ციბ­რუ­ტი­ვით ტრი­ა­ლებს და სა­დაც არ გგო­ნია, სწო­რედ იქ ცან­ცა­რებს; ზარ­მა­ცი „ზ“ სიზ­მა­რე­თის სა­მე­ფო­ში გა­ემ­გ­ზავ­რა და წიგნ-ბა­ლიშ­ში და­ი­დო ბი­ნა…

გა­სუ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ასო­ე­ბის ამ­ბებ­მა ხე­ლი შე­უწყო მოს­წავ­ლე­ებ­ში ფან­ტა­ზი­ის უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბას. პა­ტა­რებ­მა ისე­თი სა­ო­ცა­რი ამ­ბე­ბი შექ­მ­ნეს, რა­საც ზრდას­რუ­ლი ვე­რას­დ­როს მო­ი­ფიქ­რებს. მა­თი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი ბევ­რად უფ­რო ზღაპ­რუ­ლი, ფე­რა­დი და სა­ინ­ტე­რე­სო აღ­მოჩ­ნ­და, ვიდ­რე ჩე­მი გა­მო­გო­ნი­ლი. ასო-ბგე­რე­ბი სას­წა­უ­ლი ძა­ლის მქო­ნე სუ­პერ­გ­მი­რე­ბად და ან­გე­ლო­ზე­ბად წარ­მო­ად­გი­ნეს, რომ­ლე­ბიც დე­და­მი­წა­ზე მოფ­რი­ნა­ვენ, სი­კე­თი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის გა­და­სარ­ჩე­ნად.

გა­სუ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ან­ბა­ნის სა­ოც­რე­ბებ­მა, ჩვე­ნი ყო­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი, ზღაპ­რე­ბის დღე­სას­წა­უ­ლად აქ­ცია…

⇒ სა­ან­ბა­ნო ვი­დე­ო­ე­ბი

დის­ტან­ცი­ურ­მა სწავ­ლე­ბამ სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი სხვა გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში გა­და­ი­ტა­ნა და მას­წავ­ლებ­ლებს დღის წეს­რი­გი შეგ­ვიც­ვა­ლა. ის, რი­თაც მოს­წავ­ლე­ებს პი­რის­პირ სწავ­ლე­ბი­სას ვა­ხა­რებ­დი, სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გაქ­რა სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი­დან. კომ­პი­უ­ტე­რის მო­ნი­ტო­რი­დან მო­ციმ­ცი­მე პირ­ველ­კ­ლა­სე­ლე­ბის­თ­ვის უნ­და შე­მე­თა­ვა­ზე­ბი­ნა ახა­ლი და ბევ­რად სა­ინ­ტე­რე­სო სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი, რაც თა­ვის­თა­ვად რე­სურ­სე­ბის გა­ციფ­რუ­ლე­ბას­თან იქ­ნე­ბო­და და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი.

პირ­ველ ეტაპ­ზე, ვქმნი­დი ტექსტს, რა­თა კონ­კ­რე­ტუ­ლი ასო-ბგე­რა სა­ინ­ტე­რე­სო ის­ტო­რი­ით გაგ­ვეც­ნო და დაგ­ვე­მახ­სოვ­რე­ბი­ნა. შემ­დეგ ვა­კე­თებ­დი პრე­ზენ­ტა­ცი­ას, ვა­ფორ­მა­ტებ­დი და ვუგ­ზავ­ნი­დი მოს­წავ­ლე­ებს. ასე გაჩ­ნ­და „ზა­ზუ­ნა ზუ­ზუ“, „წე­როს წნე­ვა აწუ­ხებს“, „სა­ზამ­თ­რო და სან­დ­რო“ და ბევ­რი სხვა სა­ხა­ლი­სო ის­ტო­რია.

ვი­დე­ო­ებ­მა იმ­დე­ნად და­დე­ბი­თად იმოქ­მე­და მოს­წავ­ლე­თა გან­წყო­ბა­ზე, გა­დავ­წყ­ვი­ტე, სხვა ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვი­საც ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გამ­ხ­და­რი­ყო და შევ­ქ­მე­ნი ჩე­მი Youtoobe არ­ხი – „ლი­ა­კოს გაკ­ვე­თი­ლე­ბი“, რო­მე­ლიც ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირს შე­უძ­ლია ნა­ხოს. მას­ზე გან­თავ­სე­ბუ­ლი ვი­დე­ო­ე­ბი ხელს უწყობს მოს­წავ­ლე­ებ­ში კითხ­ვის უნა­რის გან­ვი­თა­რე­ბას, პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბის შექ­მ­ნა­სა და სა­ხა­ლი­სოდ სწავ­ლე­ბას.

 

მა­სა­ლა მომ­ზა­დე­ბუ­ლია USAID-ის სა­ბა­ზი­სო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის ხელ­შეწყო­ბით

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები