16 მაისი, ორშაბათი, 2022

მკა­ფიოდ გა­აზ­რე­ბუ­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო მი­სია- ინტერვიუ სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტეტ მი­ლე­ნი­უ­მის რექ­ტო­რთან

spot_img

 

„სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მი­ლე­ნი­უ­მი შე­და­რე­ბით ახალ­გაზ­რ­და სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბაა და მო­წა­დი­ნე­ბუ­ლე­ბი ვართ, რომ ღირ­სე­უ­ლი ად­გი­ლი და­ი­კა­ვოს სწრა­ფად ცვა­ლე­ბად სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში. და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ და აკა­დე­მი­ურ შე­მად­გენ­ლო­ბას მკა­ფი­ოდ აქვს გა­აზ­რე­ბუ­ლი და გან­საზღ­ვ­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­სა და სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მი­სია, რო­ლი და ად­გი­ლი რო­გორც სა­ერ­თა­შო­რი­სო, ასე­ვე ად­გი­ლობ­რივ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცე­ში და არ იშუ­რე­ბენ ძა­ლის­ხ­მე­ვას, რა­თა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მომ­სა­ხუ­რე­ბის სერ­ვი­სე­ბი წარ­მოდ­გე­ნი­ლი იყოს მა­ღა­ლი კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნო­ბის შე­სა­ბა­მი­სი ხა­რის­ხით.“  – გვე­სა­უბ­რე­ბა სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტეტ მი­ლე­ნი­უ­მის რექ­ტო­რი გი­ორ­გი მა­ჩა­ბე­ლი.

☑️🔘 ბა­ტო­ნო გი­ორ­გი, რას გვეტყ­ვით სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტეტ მი­ლე­ნი­უმ­ზე, რო­გორც უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მე­ბის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ზე.

ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ახორ­ცი­ე­ლებს სა­ბა­კა­ლავ­რო, სა­მა­გის­ტ­რო და ერ­თ­სა­ფე­ხუ­რი­ან სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებს. ზო­გა­დად, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მი­ზა­ნია შე­სა­ბა­მი­სი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის, კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი და პროგ­რე­სუ­ლად მო­აზ­როვ­ნე კად­რე­ბით ად­გი­ლობ­რი­ვი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბაზ­რე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა. მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბით, კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი აკა­დე­მი­უ­რი კად­რე­ბი­თა და შე­სა­ბა­მის დო­ნე­ზე ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო თუ კუ­რი­კუ­ლუმს მიღ­მა პრო­ცე­სე­ბი­თა და აქ­ტი­ვო­ბე­ბით, ვცდი­ლობთ, მო­ვი­ზი­დოთ უცხო­ე­ლი თუ ად­გი­ლობ­რი­ვი აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბი და სტუ­დენ­ტე­ბი. მათ, ნა­ყო­ფი­ე­რი სას­წავ­ლო და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თ­ვის, შე­სა­ბა­მის გა­რე­მო­სა და პი­რო­ბებს ვთა­ვა­ზობთ. მულ­ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი გა­რე­მოს ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბით, ხელს ვუწყობთ მათ პი­როვ­ნულ, შე­მეც­ნე­ბით და პრო­ფე­სი­ულ გან­ვი­თა­რე­ბას.

უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, ძი­რი­თა­დად, კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბუ­ლია მე­დი­ცი­ნის, ბიზ­ნე­სი­სა და სო­ცი­ა­ლუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბის კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბა­ზე. სწავ­ლე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, აქ­ტი­უ­რად მო­ვი­ზი­დოთ და ჩავ­რ­თოთ სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი სტუ­დენ­ტი თუ აკა­დე­მი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სას­წავ­ლე­ბე­ლი აც­ნო­ბი­ე­რებს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ხა­რის­ხის გა­დამ­წყ­ვეტ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას რო­გორც სტუ­დენ­ტე­ბის, ასე­ვე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის წარ­მა­ტე­ბის­თ­ვის და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში წვლი­ლის შე­ტა­ნის­თ­ვის. პროგ­რა­მე­ბის და­გეგ­მ­ვა შე­სა­ბა­მის კვლე­ვებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, რა­თა შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი პროგ­რა­მე­ბი შე­ე­სა­ბა­მე­ბო­დეს შრო­მის ბაზ­რი­სა და დამ­საქ­მებ­ლე­ბის, ასე­ვე, სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის მოთხოვ­ნებს, რაც, ვფიქ­რობთ, ერთ-ერ­თი კარ­გი პრაქ­ტი­კაა.

☑️🔘 რა კონ­კ­რე­ტუ­ლი უპი­რა­ტე­სო­ბე­ბი აქვს სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტ მი­ლე­ნი­უ­მს; რა­ტომ უნ­და გა­ა­კე­თოს აბი­ტუ­რი­ენ­ტ­მა არ­ჩე­ვა­ნი ამ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ზე და არა სხვა­ზე?

დღე­ვან­დე­ლი შრო­მის ბა­ზა­რი მოთხოვ­ნე­ბის სწრა­ფი ცვლი­ლე­ბე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ერთ-ერ­თი ძი­რი­თა­დი და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი თვი­სე­ბა ცვა­ლე­ბად გა­რე­მო­ში მყი­სი­ე­რი ადაპ­ტი­რე­ბის უნა­რი უნ­და იყოს. ამი­სათ­ვის სა­ჭი­როა მოქ­ნი­ლი, ცვა­ლე­ბად სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა. ვცდი­ლობთ, ფე­ხი ავუწყოთ თა­ნა­მედ­რო­ვე ტენ­დენ­ცი­ებს და ვუ­პა­სუ­ხოთ პრო­ცე­სის თან­მ­დევ გა­მოწ­ვე­ვებს. სწო­რედ ამ მიზ­ნით, ბო­ლო წლებ­ში, მი­ლე­ნი­უმ­მა რე­ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის არა­ერ­თი პრო­ცე­სი გა­ი­ა­რა, რაც იმა­ზე მი­უ­თი­თებს, რომ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მუდ­მი­ვად ვი­თარ­დე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე მოთხოვ­ნე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად. თი­თო­ე­უ­ლი სტუ­დენ­ტის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, მათ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და შე­მეც­ნე­ბით პროგ­რა­მებს ვთა­ვა­ზობთ, ასე­ვე, სა­თა­ნა­დოდ ადაპ­ტი­რე­ბულ გა­რე­მო­სა და რე­სურ­სებს; უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და­ცუ­ლია თი­თო­ე­უ­ლი სტუ­დენ­ტის უფ­ლე­ბე­ბი და კა­ნო­ნი­ე­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი, ისი­ნი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფილ­ნი არი­ან სას­წავ­ლო მა­სა­ლე­ბი­თა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რით; ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სტუ­დენ­ტუ­რი პრო­ექ­ტე­ბი; სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ზრუ­ნავს მა­თი კა­რი­ე­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა­ზე. უნი­ვერ­სი­ტე­ტი სტუ­დენ­ტებს, ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის მხარ­და­ჭე­რის სერ­ვი­სებს სთა­ვა­ზობს.

სას­წავ­ლე­ბე­ლი ყო­ველ­თ­ვის ცდი­ლობს, შექ­მ­ნას სტუ­დენ­ტ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო გა­რე­მო, შეს­თა­ვა­ზოს მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სერ­ვი­სე­ბი, იზ­რუ­ნოს მათ პი­როვ­ნულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბიც სტუ­დენ­ტუ­რი სერ­ვი­სე­ბის კი­დევ უფ­რო გაძ­ლი­ე­რე­ბა-გან­ვი­თა­რე­ბის­კე­ნაა მი­მარ­თუ­ლი.

☑️🔘 რას სთა­ვა­ზობს თქვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი სტუ­დენ­ტებს ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის კუთხით?

სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი ახა­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის და­საძ­ლე­ვად გა­ნათ­ლე­ბის ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა. ამ ფონ­ზე, ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი უფ­რო მე­ტად აღ­რ­მა­ვებს სა­ერ­თა­შო­რი­სო თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას და ცდი­ლობს, მაქ­სი­მა­ლუ­რად შე­უწყოს ხე­ლი 21-ე სა­უ­კუ­ნის სტუ­დენ­ტ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მიმ­ზიდ­ვე­ლი სას­წავ­ლო გა­რე­მოს ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას.

მი­ლე­ნი­უ­მის არ­სე­ბო­ბის ხან­მოკ­ლე პე­რი­ოდ­ში მო­ხერ­ხ­და პარ­ტ­ნი­ო­რე­ბის — ამე­რი­კის, ევ­რო­პი­სა და აზი­ის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო ცენ­ტ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რის მო­პო­ვე­ბა და, მათ­თან პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბით, სწავ­ლი­სა და სწავ­ლე­ბის სრუ­ლი­ად ახა­ლი პლატ­ფორ­მის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. უნი­ვერ­სი­ტეტს შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი აქვს ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის პო­ლი­ტი­კა, რო­მე­ლიც­ ით­ვა­ლის­წი­ნებს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აკა­დე­მი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლისა და სტუდენტების აქ­ტი­ურ ჩარ­თუ­ლო­ბას სა­ერ­თა­შო­რი­სო სას­წავ­ლო და კვლე­ვით პროგ­რა­მებ­ში, რაც ხელს უწყობს ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის პრო­ცესს და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­სა­ხებ ცნო­ბა­დო­ბის ამაღ­ლე­ბას რო­გორც ად­გი­ლობ­რივ, ასე­ვე სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე; წა­ხა­ლი­სე­ბუ­ლია სა­ერ­თა­შო­რი­სო გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მებ­სა და პრო­ექ­ტებ­ში სტუ­დენ­ტე­ბის, აკა­დე­მი­უ­რი და ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი პერ­სო­ნა­ლის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის მო­ზიდ­ვით და მულ­ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი გა­რე­მოს ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბით, უნი­ვერ­სი­ტეტს მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი წვლი­ლი შე­აქვს ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ი­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მო­ბი­ლო­ბის პრო­ცე­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში.

რო­გორც უკ­ვე აღ­ვ­ნიშ­ნე, სტუ­დენ­ტებს ვთა­ვა­ზობთ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებს სხვა­დას­ხ­ვა ენა­ზე, რაც შე­სა­ნიშ­ნა­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბაა არა მხო­ლოდ უცხო­ე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად, არა­მედ ად­გი­ლობ­რი­ვი სტუ­დენ­ტე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო შრო­მის ბაზ­რი­სათ­ვის მო­სამ­ზა­დებ­ლად. სას­წავ­ლე­ბელ­ში უკ­ვე არ­სე­ბობს წარ­მა­ტე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­­ბე­ბის სო­ლი­დუ­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა, რაც სა­ერ­თა­შო­რი­სო თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბი­სა და ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის სწო­რი მე­ქა­ნიზ­მე­ბის და­ნერ­გ­ვა-გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის უდა­ვო შე­დე­გია.

უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს კა­რი­ე­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და უწყ­ვე­ტი გა­ნათ­ლე­ბის ქვე­და­ნა­ყო­ფი, სა­დაც სტუ­დენ­ტე­ბი შე­სა­ბა­მის მომ­სა­ხუ­რე­ბას, კონ­სულ­ტა­ცი­ას და მხარ­და­ჭე­რას იღე­ბენ პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა-გან­მ­ტ­კი­ცე­ბის, და­საქ­მე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ქვე­და­ნა­ყო­ფი ხელს უწყობს სტუ­დენ­ტებს და­საქ­მე­ბი­სათ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლი ზო­გა­დი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, აც­ნობს მათ შრო­მის ბაზ­რის დი­ნა­მი­კას და­საქ­მე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვის­თ­ვის, უწევს კონ­სულ­ტა­ცი­ებს შრო­მის ბაზ­რის მიმ­დი­ნა­რე თუ სა­მო­მავ­ლო მოთხოვ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ეხ­მა­რე­ბა პრო­ფე­სი­ულ ორი­ენ­ტა­ცი­ა­სა და თვით­გა­მორ­კ­ვე­ვა­ში, პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბის გან­საზღ­ვ­რა­ში, სა­კუ­თა­რი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და კა­რი­ე­რის სწო­რად წარ­მარ­თ­ვა­ში, დამ­საქ­მებ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, თე­მა­ტუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის და­გეგ­მ­ვა­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში.

☑️🔘 და­ფი­ნა­ნსე­ბის რა სის­ტე­მა მოქ­მე­დებს სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტეტ მი­ლე­ნი­უმ­ში?

უნი­ვერ­სი­ტე­ტი კერ­ძო სა­მარ­თ­ლის იური­დი­უ­ლი პი­რის სტა­ტუ­სით ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს და მი­სი ძი­რი­თა­დი შე­მო­სა­ვა­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის სწავ­ლის გა­და­სა­ხა­დია. თუმ­ცა, სტუ­დენ­ტ­თა გარ­კ­ვე­უ­ლი ჯგუ­ფე­ბის­თ­ვის (სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი, სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მქო­ნე და სხვა) სა­შე­ღა­ვა­თო პო­ლი­ტი­კა გვაქვს. გან­საზღ­ვ­რუ­ლია სო­ცი­ა­ლუ­რად მოწყ­ვ­ლა­დი სტუ­დენ­ტე­ბის კა­ტე­გო­რია, მათ­თ­ვის მხარ­დამ­ჭე­რი სო­ცი­ა­ლუ­რი პროგ­რა­მე­ბი და დახ­მა­რე­ბის მე­ქა­ნიზ­მე­ბი: სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის შემ­ცი­რე­ბა; სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა; სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­დის გა­და­ვა­დე­ბა; და­საქ­მე­ბის ხელ­შეწყო­ბა და სხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რაც სო­ცი­ა­ლუ­რად მოწყ­ვ­ლა­დი სტუ­დენ­ტე­ბის გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

უნი­ვერ­სი­ტეტს შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და დამ­ტ­კი­ცე­ბუ­ლი აქვს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის და შეზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე სტუ­დენ­ტ­თა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ცე­სის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის წე­სი, რომ­ლის მი­ზა­ნია მათ­თ­ვის ამ პრო­ცე­სის ეფექ­ტი­ა­ნად, უწყ­ვე­ტად და ხა­რის­ხი­ა­ნად წარ­მარ­თ­ვის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა.

სტუ­დენ­ტ­თა მხარ­და­სა­ჭე­რად, გან­საზღ­ვ­რუ­ლი გვაქვს სტი­პენ­დი­ის სა­ხე­ე­ბი, სტი­პენ­დი­ან­ტის გა­მოვ­ლე­ნი­სა და სტი­პენ­დი­ის მი­ნი­ჭე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი და პი­რო­ბე­ბი.

ესა­უბ­რა ლა­ლი ჯე­ლა­ძე

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები