22 მაისი, ოთხშაბათი, 2024

ფონ­დი „სო­ხუ­მის“ ახა­ლი კვლე­ვა

spot_img

ფონ­დ­მა „სო­ხუ­მი“, გერ­მა­ნუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის „Brot für die Welt“ მი­ერ მხარ­და­ჭე­რი­ლი პრო­ექ­ტის „ქალ­თა უფ­ლე­ბე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში“ ფარ­გ­ლებ­ში, ახა­ლი კვლე­ვა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა სა­ხელ­წო­დე­ბით — „ბავ­შ­ვ­თა მოვ­ლის სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა — ქალ­თა და­საქ­მე­ბის ხელ­შეწყო­ბი­სა და ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის ეფექ­ტი­ა­ნი პრე­ვენ­ცი­ი­სა და რე­ა­გი­რე­ბი­სათ­ვის“. პო­ლი­ტი­კის დო­კუ­მენ­ტ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ის ბა­რი­ე­რე­ბი, რაც ქალ­თა ეკო­ნო­მი­კურ გაძ­ლი­ე­რე­ბა­სა და და­საქ­მე­ბას უშ­ლის ხელს და აფერ­ხებს ქალ­თა მი­მართ ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის პრე­ვენ­ცი­ას და მას­ზე ეფექ­ტი­ან რე­ა­გი­რე­ბას.

და­საქ­მე­ბის გრა­ფი­კის და ბა­ღის/სკო­ლის სა­მუ­შაო ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბის შე­უ­თავ­სებ­ლო­ბა — რე­ა­ლუ­რად, ქალს უწევს არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა უმუ­შევ­რო­ბას და და­საქ­მე­ბის­თ­ვის სა­კუ­თა­რი ბი­უ­ჯე­ტი­დან და­მა­ტე­ბი­თი სახ­ს­რე­ბის გა­ღე­ბას შო­რის (კერ­ძო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ან ძი­ძის მომ­სა­ხუ­რე­ბის­თ­ვის). და­საქ­მე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა შეზღუ­დუ­ლი აქვთ იმ ქა­ლებ­საც კი, რომ­ლებ­საც სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სი და შე­და­რე­ბით მოქ­ნი­ლი გრა­ფი­კი აქვთ. მო­უქ­ნე­ლი სა­მუ­შაო გრა­ფი­კის პრობ­ლე­მა გან­სა­კუთ­რე­ბით მწვა­ვეა იმ მშობ­ლე­ბის­თ­ვის, ვინც რა­ი­ო­ნუ­ლი ცენ­ტ­რი­დან მო­შო­რე­ბით ცხოვ­რობს. ძალ­ზე რთუ­ლია მშობ­ლის­თ­ვის ყო­ფით პრობ­ლე­მებ­თან და ფი­ნან­სურ ხარ­ჯებ­თან გამ­კ­ლა­ვე­ბა, რო­დე­საც არ არ­სე­ბობს ბავ­შ­ვ­თა მოვ­ლის სერ­ვი­სე­ბი მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტებ­ში:

პრობ­ლე­მას წარ­მო­ად­გენს, დამ­საქ­მებ­ლის მხრი­დან, მოწყ­ვ­ლა­დი კა­ტე­გო­რი­ის ქა­ლე­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა — მო­უქ­ნე­ლი გრა­ფი­კის გა­მო, ქა­ლებს მუდ­მი­ვად უწევთ დამ­საქ­მებ­ლის­თ­ვის თხოვ­ნა შე­ღა­ვა­თის შე­სა­ხებ, რაც არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლოდ აისა­ხე­ბა და­საქ­მე­ბულ­სა და დამ­საქ­მე­ბელს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე.

ქა­ლე­ბი მი­უ­თი­თე­ბენ ბა­ღე­ბის/სკო­ლე­ბის მოკ­ლე სა­მუ­შაო დრო­ზე და მათ სა­მუ­შაო გრა­ფიკ­თან შე­უ­თავ­სებ­ლო­ბა­ზე, რაც ფი­ნან­სუ­რი და ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი და ხელს უშ­ლის სერ­ვი­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას: „მარ­თა­ლია, რჩე­ბა რამ­დე­ნი­მე თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი (ბაღ­ში, 5 სთ-ის შემ­დეგ), მაგ­რამ იმ ანაზღა­უ­რე­ბით, რაც მათ აქვთ, ნაკ­ლე­ბად სურთ ზედ­მე­ტი დატ­ვირ­თ­ვა და ეს არც მიკ­ვირს“ — ვა­ნი, მარ­ტო­ხე­ლა დე­და, ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პ­ლი.

სა­ზაფხუ­ლო ბა­ღე­ბის არარ­სე­ბო­ბას და­საქ­მე­ბის ერთ-ერთ ძი­რი­თად ხე­ლის შემ­შ­ლელ ფაქ­ტო­რად მი­იჩ­ნევს კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე პრაქ­ტი­კუ­ლად ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლე (რო­გორც კერ­ძო, ასე­ვე სა­ჯა­რო სექ­ტორ­ში და­საქ­მე­ბუ­ლე­ბი). მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი ხაზს უს­ვა­მენ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი სერ­ვი­სი უნ­და იყოს უსას­ყიდ­ლო, სულ მცი­რე, მოწყ­ვ­ლა­დი ჯგუ­ფე­ბის­თ­ვის. ის რეს­პონ­დენ­ტე­ბიც კი, ვი­საც, საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ზაფხულ­ში არ უწევს მუ­შა­ო­ბა, მაგ., სკო­ლის ექი­მი და მან­და­ტუ­რი, მა­ინც სა­ჭი­რო­ე­ბენ ბავ­შ­ვ­თა მოვ­ლის სერ­ვი­სებს ზაფხუ­ლო­ბით, მა­გა­ლი­თად, სე­ზო­ნუ­რი და­საქ­მე­ბის­თ­ვის, რაც მათ ფი­ნან­სუ­რად მე­ტად გა­აძ­ლი­ე­რებს. კვლე­ვამ გა­მოკ­ვე­თა სა­ზაფხუ­ლო ბა­ღე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბის და ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის ზრდის სა­ჭი­რო­ე­ბა არა მხო­ლოდ ქა­ლა­ქებ­ში, არა­მედ სოფ­ლებ­შიც.

სკო­ლებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, თვი­სებ­რი­ვი კვლე­ვის ფარ­გ­ლებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მო­იკ­ვე­თა გა­ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვე­ბუ­ლი ჯგუ­ფე­ბის არ­სე­ბო­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა. ზო­გი­ერთ სკო­ლა­ში გა­ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვე­ბუ­ლი ჯგუ­ფე­ბი ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს, თუმ­ცა, მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად, მშო­ბელს გარ­კ­ვე­უ­ლი თან­ხის გა­დახ­და უწევს, რაც აღ­ნიშ­ნულ სერ­ვისს მოწყ­ვ­ლა­დი ჯგუ­ფე­ბის­თ­ვის ხელ­მი­უწ­ვ­დო­მელს ხდის. ასე­ვე და­სა­ხელ­და სა­ზაფხუ­ლო ბა­ნა­კე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა სას­კო­ლო ასა­კის ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის. ბა­ღე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის მსგავ­სად, მო­ცე­მულ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც, კვლე­ვის ყვე­ლა მო­ნა­წი­ლემ მი­უ­თი­თა, რომ სკო­ლა­ში გა­ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვე­ბუ­ლი ჯგუ­ფე­ბის/სა­ზაფხუ­ლო ბა­ნა­კე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბა უნ­და იყოს უსას­ყიდ­ლო, სულ მცი­რე მოწყ­ვ­ლა­დი კა­ტე­გო­რი­ის­თ­ვის.

მწვა­ვედ დგას ბავ­შ­ვე­ბის სპორ­ტულ და ხე­ლოვ­ნე­ბის მრა­ვალ­პ­რო­ფი­ლურ წრე­ებ­ში ჩარ­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის პრობ­ლე­მა. წრე­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბა კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბუ­ლია დიდ ქა­ლა­ქებ­სა და რა­ი­ო­ნულ ცენ­ტ­რებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, სოფ­ლებ­ში გა­უ­მარ­თა­ვი სატ­რან­ს­პორ­ტო სის­ტე­მა, ქა­ლე­ბის შეზღუ­დუ­ლი მო­ბი­ლო­ბა, წრე­ე­ბის სა­ფა­სუ­რი და ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი სი­შო­რის გა­მო სატ­რან­ს­პორ­ტო გა­და­სა­ხა­დი, არა მარ­ტო არ­თუ­ლებს აღ­ნიშ­ნუ­ლი სერ­ვი­სი­სად­მი ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბას, არა­მედ საკ­მა­ოდ მძი­მე ფი­ნან­სურ ტვირთს წარ­მო­ად­გენს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მოწყ­ვ­ლა­დი კა­ტე­გო­რი­ის ქა­ლე­ბის­თ­ვის. მა­გა­ლი­თად, მოს­წავ­ლე ახალ­გაზ­რ­დო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ცენ­ტ­რი, სა­დაც მოწყ­ვ­ლა­დი კა­ტე­გო­რი­ის ბავ­შ­ვებს შე­უძ­ლი­ათ არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა, ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ბა­რი­ე­რე­ბის გა­მო, ხელ­მი­უწ­ვ­დო­მე­ლია საკ­მა­ოდ დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბის მსურ­ვე­ლის­თ­ვის.

მორ­გე­ბუ­ლი და მოქ­ნი­ლი გრა­ფი­კის მქო­ნე დღის ცენ­ტ­რე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბა/არარ­სე­ბო­ბა. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია დღის ცენ­ტ­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ბა­ზა­ზე, სა­დაც შე­სა­ბა­მი­სი დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის წარ­დ­გე­ნის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჩა­რიცხ­ვი­სას, პრი­ო­რი­ტე­ტი მი­ე­ნი­ჭე­ბა ძა­ლა­დო­ბის მსხვერპლ ბავ­შ­ვებს (სა­ხელ­მ­წი­ფო ზრუნ­ვის სა­ა­გენ­ტოს იმე­რე­თის რე­გი­ო­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი).

ბავ­შ­ვ­თა მოვ­ლის სერ­ვი­სე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბის/ხელ­მი­უწ­ვ­დომ­ლო­ბის გა­მო, ქა­ლებს ასე­ვე უწევთ გა­ნათ­ლე­ბა­სა და კა­რი­ე­რულ ზრდა-გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე უარის თქმა.

„ქვე­ყა­ნა იმა­ზე არ ფიქ­რობს, რომ ამ სერ­ვი­სე­ბის გა­უ­მარ­თა­ო­ბის გა­მო, შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან კარ­გი რე­სურ­სი და­კარ­გოს. რამ­დე­ნი წარ­მა­ტე­ბით ინ­ს­ტი­ტუტ­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი ქა­ლი ზის სახ­ლ­ში და ზრდის შვი­ლებს. არ აქვს კა­რი­ე­რუ­ლად გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა.“ — წა­ლენ­ჯი­ხა, მრა­ვალ­შ­ვი­ლი­ა­ნი დე­და (ჩაღ­რ­მა­ვე­ბუ­ლი ინ­ტერ­ვიუ).

„ძა­ლი­ან მონ­დო­მე­ბუ­ლი ვარ, რომ ვის­წავ­ლო, და­ვე­უფ­ლო პრო­ფე­სი­ას და შემ­დეგ­ში ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით დავ­საქ­მ­დე. მი­ჭირს, რომ მი­ვი­დე სას­წავ­ლე­ბელ­ში ლექ­ცი­ებ­ზე. მქო­ნია შემ­თხ­ვე­ვა, ბავ­შ­ვე­ბით ხელ­ში დავ­მ­ჯ­დარ­ვარ ლექ­ცი­ა­ზე ან გა­რეთ და­მი­ტო­ვე­ბია პა­ტა­რა შვი­ლე­ბი, დი­დებ­თან ერ­თად… მე ძა­ლი­ან მინ­და, ჩემს შვი­ლებს ჰყავ­დეთ ძლი­ე­რი და და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი დე­და, მაგ­რამ არის რა­ღა­ცე­ბი, რაც მჭირ­დე­ბა, რომ გავ­ძ­ლი­ერ­დე. მა­გა­ლი­თად, სა­ზაფხუ­ლო ბა­ღე­ბი, სკო­ლებ­ში და­მა­ტე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, ბა­ნა­კე­ბი ან სხვა.“ — სე­ნა­კი, მრა­ვალ­შ­ვი­ლი­ა­ნი დე­და (ჯგუ­ფუ­რი დის­კუ­სია).

„მე მარ­ტო რომ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი, უფ­რო ად­რეც გავ­რის­კავ­დი წა­მოს­ვ­ლას, მაგ­რამ ბავ­შ­ვე­ბის გა­მო მა­ინც მქონ­და ში­ში. ამი­ტომ უნ­და იყოს ისე­თი სერ­ვი­სი, რომ ქალს ხელ­მო­სა­ჭი­დი ჰქონ­დეს, რომ წა­მო­ვი­დეს და თა­ვი და­აღ­წი­ოს.“ — ბაღ­და­თი, ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პ­ლი.

„აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ბაღ­და­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, მშობ­ლე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი ჯგუ­ფის მი­მარ­თ­ვამ თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბი­სად­მი (ბავ­შ­ვ­თა მოვ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი სერ­ვი­სის და­ნერ­გ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით) შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო და კონ­კ­რე­ტუ­ლი სა­ბავ­შო ბა­ღის ბა­ზა­ზე გა­იხ­ს­ნა ე.წ. ბა­გას (2 წლამ­დე ბავ­შ­ვე­ბის) ჯგუ­ფი, რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რი აღ­მოჩ­ნ­და მა­თი ეკო­ნო­მი­კუ­რი გაძ­ლი­ე­რე­ბი­სათ­ვის.“ — ბაღ­და­თი, მარ­ტო­ხე­ლა დე­და (ჩაღ­რ­მა­ვე­ბუ­ლი ინ­ტერ­ვიუ).

„ქა­ლი უნ­და იყოს ეკო­ნო­მი­კუ­რად ძლი­ე­რი. თუ ჩვენ ვსა­უბ­რობთ ქა­ლის ეკო­ნო­მი­კურ სიძ­ლი­ე­რე­ზე, იგი ოჯა­ხის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე გა­დის, შვი­ლე­ბის კარ­გად ყოფ­ნა­ზე და იმის გა­მო, რომ მას არ აქვს ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი სერ­ვი­სე­ბი, ეს ბევრ თან­ხ­ლებ პრობ­ლე­მას ქმნის. უნ­და მოხ­დეს შეს­წავ­ლა, რა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი აქვთ ასეთ მშობ­ლებს, გა­და­ი­ხე­დოს არ­სე­ბუ­ლი სერ­ვი­სე­ბი და გა­ნახ­ლ­დეს.“ — სამ­ტ­რე­დია, მარ­ტო­ხე­ლა დე­და (ფო­კუს ჯგუ­ფი).

მო­ნი­ტო­რინ­გის შე­დე­გად გა­მოვ­ლე­ნი­ლი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლურ ინ­ფორ­მა­ცი­ას და მათ აღ­მო­საფხ­ვ­რე­ლად რე­კო­მენ­დე­ბულ მოქ­მე­დე­ბებს შე­გიძ­ლი­ათ გა­ეც­ნოთ ფონ­დი „სო­ხუ­მის“ პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში, რო­მე­ლიც ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია ქარ­თულ ენა­ზე, ფონ­დი „სო­ხუ­მის“ ვებ­გ­ვერ­დის შემ­დეგ ბმულ­ზე: http://fsokhumi.ge/index.php/ka/publikacia/informatia-zaladobis-tsinaagmdeg/item/11591-2021-09-27-05-57-02

მო­ამ­ზა­და ლინ­და ჩიხ­ლა­ძემ

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები