22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროგრამები

spot_img

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის, მიხეილ ჩხენკელის მიერ 21 ივლისს გამოქვეყნებული N50/ნ ბრძანებით ცნობილი გახდა 2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული პროგრამები – ე.წ. „უფასო ფაკულტეტები“ .

სამინისტრო აბიტურიენტებს ურჩევს, ყურადღებით გაეცნონ საგანმანათლებლო პროგრამების ჩამონათვალს, რომელიც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიხედვითაა დალაგებული, ხოლო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სრულად დაფინანსებული ადგილების რაოდენობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართონ უშუალოდ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.

2021-2022 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო/ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების ის პროგრამული მიმართულება/მიმართულებები, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფ.

✔🟧 სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

♦ ქართული ფილოლოგია

♦ ისტორია

♦ არქეოლოგია

♦ ფილოსოფია

♦ დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა

♦ მათემატიკა

♦ ფიზიკა

♦ ქიმია

♦ ბიოლოგია

♦ ეკონომიკა

✔🟧 სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

♦ მშენებლობა

♦ ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

♦ არქიტექტურა

♦ მათემატიკა

♦ საინჟინრო ფიზიკა

♦ აგრარული ტექნოლოგიები

♦ სასურსათო ტექნოლოგია

♦ სატყეო საქმე

♦ აგროინჟინერი

♦ მეცხოველეობა

♦ აგრონომია

♦ ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია

♦ ქიმია

♦ მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია

♦ სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია

♦ სამთო და გეოინჟინერია

♦ საინჟინრო გეოდეზია

♦ გეოლოგია

♦ საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა

♦ მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

♦ ბიოსამედიცინო ინჟინერია

♦ მეტალურგია

♦ მასალათმცოდნეობა

♦ მევენახეობა და ენოლოგია

♦ მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი

♦ მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა

♦ ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა

♦ მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება

♦ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

♦ გარემოსდაცვითი ინჟინერია

♦ ციფრული სატელეკომუნიკაციო სისტემები

♦ ტრანსპორტი

✔🟧 სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტე

♦ ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ქართული ფილოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

♦ ჰუმანიტარული მეცნიერებები: ისტორია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

♦ ჰუმანიტარული მეცნიერებები (არქეოლოგია)

♦ ფილოსოფია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

♦ დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

♦ მათემატიკა (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

♦ ფიზიკა

♦ არქიტექტურა

♦ ბიოლოგია (ძირითადი და დამატებითი სპეციალობა)

✔🟧 სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

♦ ქართული ენა და ლიტერატურა

♦ არქეოლოგია

♦ ისტორია

♦ მათემატიკა

♦ ბიოლოგია

♦ ეკონომიკა

♦ მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლება)

♦ ელექტრული ინჟინერია

♦ მშენებლობა

♦ აგრონომია

♦ აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა

♦ ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიები აგრობიზნესში

♦ საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა

♦ გერმანული ენა და ლიტერატურა

♦ ფრანგული ენა და ლიტერატურა

♦ აღმოსავლური ფილოლოგია

♦ ეკოლოგია

♦ გეოგრაფია

♦ გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)

♦ სატრანსპორტო საშუალებების სერვისი და ექსპერტიზა

♦ გამოყენებითი დიზაინი

♦ ფარმაცევტული და კოსმეტიკური ტექნოლოგიები

♦ გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია

✔🟧 სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტ

ისტორია

♦ ქართული ფილოლოგია

♦ ინგლისური ფილოლოგია

♦ დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის ინტეგრირებული პროგრამა

♦ ეკონომიკა

♦ ინფორმაციული ტექნოლოგიები

♦ აგრონომია

♦ ეკოლოგია

♦ საჯარო მმართველობა

♦ ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

✔🟧 სსიპ − იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

♦ ისტორია

♦ ქართული ენა და ლიტერატურა

♦ ბიოლოგია

♦ სასურსათო ტექნოლოგია

♦ აგრონომია

♦ ეკონომიკა 

✔🟧 სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

♦ ეკონომიკა

♦ ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

♦ მშენებლობა

♦ აგრარული ტექნოლოგიები

♦ ქართული ფილოლოგია

♦ ისტორია

♦ ბიოლოგია

♦ ქიმია

♦ ფიზიკა

✔🟧 სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

♦ მათემატიკა

♦ ქიმია

♦ ბიოლოგია

♦ ფიზიკა

♦ ქართული ფილოლოგია

♦ არქეოლოგია

♦ ისტორია

♦ აფხაზური ფილოლოგია

♦ დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

♦ ეკონომიკა

✔🟧 სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

♦ ისტორია

♦ ქართული ფილოლოგია

♦ ინგლისური ფილოლოგია

♦ საჯარო მმართველობა

✔🟧 სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

♦ ქართული ფილოლოგია

♦ ინგლისური ფილოლოგია

♦ ისტორია

♦ ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

♦ ბიოლოგია

♦ ეკონომიკა

♦ საჯარო მმართველობა

♦ ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები