22 მაისი, ოთხშაბათი, 2024

„Georgian Junior Academy — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია“ გთა­ვა­ზობთ ყო­ველ­კ­ვი­რე­ულ შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებ­ს

spot_img

სკო­ლის მოს­წავ­ლე­თა და პე­და­გოგ­თა სა­ყუ­რადღე­ბოდ! 

„Georgian Junior Academy — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი აკა­დე­მია“ გთა­ვა­ზობთ ყო­ველ­კ­ვი­რე­ულ შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებ­ზე დას­წ­რე­ბას

პროგ­რა­მა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია სა­ბავ­შვო ბა­ღის უფ­რო­სი ასა­კის ჯგუ­ფე­ბის­თ­ვის და სკო­ლის მოს­წავ­ლე­თათ­ვის, I-VII კლა­სის ჩათ­ვ­ლით.

შე­მეც­ნე­ბი­თი შეხ­ვედ­რე­ბის პროგ­რა­მა მო­ი­ცავს:

I – თე­ო­რი­ულ ნა­წილს, სა­დაც ბავ­შ­ვე­ბი მო­ის­მე­ნენ შერ­ჩე­ულ თე­მა­ზე სა­უბ­რებს და ნა­ხა­ვენ ვი­დე­ო­მა­სა­ლას;

II – არ­ტ­თე­რა­პია, სა­დაც ბავ­შ­ვე­ბი და­ხა­ტა­ვენ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი თე­მის ყვე­ლა­ზე და­სა­მახ­სოვ­რე­ბელ ეპი­ზო­დებს და პერ­სო­ნა­ჟებს;

III – დიპ­ლო­მე­ბის გა­და­ცე­მა, ფო­ტო და ვი­დე­ო­გა­და­ღე­ბა.

ყო­ვე­ლი შეხ­ვედ­რის შემ­დეგ, ბავ­შ­ვე­ბის მი­ერ არ­ტ­თე­რა­პი­ის ნა­წილ­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ნა­მუ­შევ­რე­ბი აკა­დე­მი­ის ონ­ლა­ინ გა­მო­ფე­ნა­ზე აიტ­ვირ­თე­ბა.

შე­მეც­ნე­ბი­თი შეხ­ვედ­რე­ბი ტარ­დე­ბა უნი­ვერ­სი­ტეტ სეუ-ს თა­ნა­მედ­რო­ვე ბიბ­ლი­ო­თე­კის ულა­მა­ზეს გა­რე­მო­ში.

შე­მეც­ნე­ბით შეხ­ვედ­რებს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბენ თა­ნა­მედ­რო­ვე მწერ­ლე­ბი: და­დუ­ნა ნა­და­რაია და მა­რი­ამ სამ­ხა­რა­ძე, თა­ნა­მედ­რო­ვე მხატ­ვა­რი თე­ო­ნა კვი­ჟი­ნა­ძე, ეთ­ნო­ლო­გი სო­ფო სა­რიშ­ვი­ლი, მუ­სი­კო­სი ბე­ლა კავ­თე­ლიშ­ვი­ლი.

დას­წ­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია რო­გორც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, ასე­ვე ჯგუ­ფუ­რად (მი­ნი­მუმ, 8 ბავ­შ­ვი). ჯგუ­ფე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­სურ­ვე­ლი თე­მის შერ­ჩე­ვა მო­ნა­წი­ლე­თა სურ­ვი­ლის შე­სა­ბა­მი­სად.

პროგ­რა­მის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბა: 90 წუ­თი

მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია წი­ნას­წა­რი რე­გის­ტ­რა­ცია!

მობ: 577279987; 551 999 771

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები