29 ნოემბერი, ოთხშაბათი, 2023

სა­კითხის სწავ­ლე­ბის გეგ­მა

spot_img

სა­კითხის სწავ­ლე­ბის გეგ­მა

კლა­სი: III

თე­მა: 4-ის გამ­რავ­ლე­ბა

დრო: ერ­თი გაკ­ვე­თი­ლი

მი­ზა­ნი: მოს­წავ­ლემ გა­ი­აზ­როს 4-ის რიცხ­ვ­ზე გამ­რავ­ლე­ბის არ­სი, შეძ­ლოს გამ­რავ­ლე­ბის მოქ­მე­დე­ბის და­კავ­ში­რე­ბა შეკ­რე­ბის მოქ­მე­დე­ბას­თან და ნამ­რავ­ლი წარ­მო­ად­გი­ნოს ტოლ შე­საკ­რებ­თა ჯა­მის სა­ხით.

სა­ჭი­რო წი­ნა­რე ცოდ­ნა და უნარ-ჩვე­ვე­ბი: მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია რიცხ­ვის 2-ზე და 3-ზე გამ­რავ­ლე­ბი­სა და 2-ის და 3-ის რიცხ­ვ­ზე გამ­რავ­ლე­ბის დე­მონ­ს­ტ­რი­რე­ბა მრა­ვალ­ჯე­რა­დი შეკ­რე­ბით; შე­უძ­ლია ვი­თა­რე­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ამო­ცა­ნის პი­რო­ბის მი­ხედ­ვით მარ­ტი­ვი სქე­მის შექ­მ­ნა და შე­სა­ბა­მი­სი რიცხ­ვი­თი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის ჩა­წე­რა.

მოს­წავ­ლე­თა დაჯ­გუ­ფე­ბის ფორ­მე­ბი: სა­ერ­თო საკ­ლა­სო, წყვი­ლე­ბი

სას­წავ­ლო მა­სა­ლა: და­ნარ­თე­ბი, ფლიპ­ჩარ­ტი, პრო­ექ­ტო­რი, მარ­კე­რე­ბი, და­ფა, ცარ­ცი, რვე­უ­ლი, კა­ლა­მი

სა­კითხის სწავ­ლე­ბის ფა­ზე­ბი:

I წი­ნას­წარ

აქ­ტი­ვო­ბა №1

მას­წავ­ლე­ბე­ლი სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბას (და­ნარ­თი №1) ამოწ­მებს კლა­სის შე­მოვ­ლით. მას­წავ­ლე­ბე­ლი შემ­თხ­ვე­ვი­თი შერ­ჩე­ვის წე­სით ირ­ჩევს მოს­წავ­ლე­ებს, სთხოვს, გა­ვიდ­ნენ და­ფას­თან და ახ­ს­ნან, რო­გორ შე­ას­რუ­ლეს სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბის ესა თუ ის ამო­ცა­ნა. სხვა მოს­წავ­ლე­ე­ბი და­ფა­ზე ამოხ­ს­ნილ ამო­ცა­ნას ადა­რე­ბენ თა­ვი­ანთ ნა­მუ­შე­ვარს. იმ მოს­წავ­ლე­ებს, ვინც არას­წო­რი პა­სუ­ხი მი­ი­ღო ან სა­ერ­თოდ ვერ გა­არ­თ­ვა თა­ვი ამო­ცა­ნას, მას­წავ­ლე­ბე­ლი ეხ­მა­რე­ბა სას­წავ­ლო ხა­რა­ჩო­ე­ბით. ამ დროს სხვებს (ვინც სწო­რად შე­ას­რუ­ლა და­ვა­ლე­ბა) აძ­ლევს მსგავს სა­ვარ­ჯი­შოს სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­დან. შემ­დეგ ინ­ტე­რეს­დე­ბა მათ მი­ერ მი­ღე­ბუ­ლი პა­სუ­ხე­ბით.

ასე­თი ინ­ტე­რაქ­ცი­ით გა­ირ­ჩე­ვა შე­მამ­ზა­დე­ბე­ლი სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბის თი­თო­ე­უ­ლი ამო­ცა­ნა. შე­დე­გად, მოს­წავ­ლე­ებს უაქ­ტი­ურ­დე­ბათ არ­სე­ბუ­ლი წი­ნა­რე ცოდ­ნა; მათ მსჯე­ლო­ბას მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ გე­ზი ეძ­ლე­ვა ისე, რომ მომ­დევ­ნო ფა­ზა­ზე თვი­თონ ააგონ ახა­ლი ცოდ­ნა.

II გან­მავ­ლო­ბა­ში

აქ­ტი­ვო­ბა №2

მას­წავ­ლე­ბე­ლი მი­მარ­თავს მოს­წავ­ლე­ებს: და­მი­სა­ხე­ლეთ ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბი. რო­მე­ლი ატ­რაქ­ცი­ო­ნე­ბი იცით? ეშ­მა­კის ბორ­ბალ­ზე ყო­ფილ­ხართ? რო­გო­რია ეშ­მა­კის ბორ­ბა­ლი? რამ­დე­ნი სკა­მი იყო ეშ­მა­კის ბორ­ბლის ერთ კა­ბი­ნა­ში?

შემ­დეგ მას­წავ­ლე­ბე­ლი აჩ­ვე­ნებს პრო­ექ­ტორ­ზე ეშ­მა­კის ბორ­ბალს, არ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში; სხვა შემ­თხ­ვე­ვა­ში, აჩ­ვე­ნებს ფო­ტოს და ეკითხე­ბა:

⇒ რამ­დე­ნი კა­ბი­ნა აქვს მო­ცე­მულ ეშ­მა­კის ბორ­ბალს?

⇒ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რომ თი­თო­ე­ულ კა­ბი­ნა­ში არის მხო­ლოდ 4 სკა­მი. რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნით შეგ­ვიძ­ლია შე­ვავ­სოთ 2 კა­ბი­ნა?

⇒ შე­გიძ­ლი­ათ ჩა­წე­როთ ეს რა­ო­დე­ნო­ბა ტოლ შეს­კ­რებ­თა ჯა­მის სა­ხით? ნამ­რავ­ლის სა­ხით? {რო­მე­ლი­მე მოს­წავ­ლე გა­მო­დის და­ფას­თან და წერს: 4 + 4 = 8, 4•2 = 8}

შემ­დეგ მას­წავ­ლე­ბე­ლი სვამს კითხ­ვებს:

⇒ რამ­დე­ნი ადა­მი­ა­ნი და­ე­ტე­ვა ეშ­მა­კის ბორ­ბ­ლის 3 კა­ბი­ნა­ში? 4 კა­ბი­ნა­ში?…

მოს­წავ­ლე­ე­ბი ანა­ლო­გი­უ­რად წე­რენ შე­სა­ბა­მის ტო­ლო­ბებს, ჯერ ტოლ შე­საკ­რებ­თა ჯა­მი­სა და შემ­დეგ ნამ­რავ­ლის სა­ხით და ასე აგ­რ­ძე­ლე­ბენ 10 კა­ბი­ნის ჩათ­ვ­ლით.

ბო­ლოს მას­წავ­ლე­ბე­ლი მოს­წავ­ლე­ებს აუხ­ს­ნის, რომ დღეს მათ შექ­მ­ნეს 4-ის რიცხ­ვ­ზე გამ­რავ­ლე­ბის ცხრი­ლი.

ეს ცხრი­ლი და­ფა­ზე რჩე­ბა შემ­დე­გი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის­თ­ვის.

მას­წავ­ლე­ბე­ლი იყე­ნებს გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის რო­მე­ლი­მე ად­ვილ ხერხს და ამოწ­მებს მოს­წავ­ლე­თა მი­ერ სა­კითხის ათ­ვი­სე­ბას; სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მოს­წავ­ლე­ებს უს­ვამს და­მა­ზუს­ტე­ბელ შე­კითხ­ვებს და აწ­ვ­დის კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ულ უკუ­კავ­შირს; ცდი­ლობს გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს მოს­წავ­ლე­თა გა­მოვ­ლე­ნი­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბა­ნი და შე­სა­ფე­რი­სი რე­ა­გი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნოს მათ­ზე სწავ­ლე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის გზით.

აქ­ტი­ვო­ბა №3

მას­წავ­ლე­ბე­ლი მოს­წავ­ლე­ებს აჩ­ვე­ნებს ქვე­მოთ მო­ცე­მულ რიცხ­ვით ღერძს პრო­ექ­ტო­რის სა­შუ­ა­ლე­ბით ან ფლიპ­ჩარ­ტის დახ­მა­რე­ბით, რო­მე­ლიც წი­ნას­წარ აქვს მომ­ზა­დე­ბუ­ლი.

 

მას­წავ­ლე­ბე­ლი მი­მარ­თავს მოს­წავ­ლე­ებს: ბავ­შ­ვე­ბო, ნი­ნი­კომ გა­დაწყ­ვი­ტა, რიცხ­ვით ღერ­ძ­ზე და­ეთ­ვა­ლა 4-ის ბი­ჯით. სამ­წუ­ხა­როდ, რამ­დე­ნი­მე რიცხ­ვი წა­ი­შა­ლა რიცხ­ვი­თი ღერ­ძი­დან, შე­გიძ­ლი­ათ შე­ავ­სოთ? რა რიცხ­ვე­ბი წე­რია რიცხ­ვით ღერ­ძ­ზე? რო­გორ მი­ი­ღო ნი­ნი­კომ 0-დან 4? 8 რო­გორ მი­ი­ღე­ბა 0-დან? ეს ჯა­მი ნამ­რავ­ლის სა­ხით რო­გორ ჩა­ი­წე­რე­ბა? და­ფა­ზე არ­სე­ბუ­ლი ტო­ლო­ბე­ბი­დან რო­მე­ლი გა­მო­ხა­ტავს ამ მოქ­მე­დე­ბას? შემ­დე­გი რიცხ­ვი რა იქ­ნე­ბა? 12 რო­გორ მი­ი­ღე­ბა 0-დან? რო­გორ ჩავ­წე­როთ ეს ჯა­მი ტო­ლი შე­საკ­რე­ბე­ბით? ნამ­რავ­ლით?.. მოს­წავ­ლე­ე­ბი ამ­გ­ვა­რად გა­ივ­ლი­ან 4-ის რიცხ­ვ­ზე გამ­რავ­ლე­ბას რიცხ­ვი­თი ღერ­ძის დახ­მა­რე­ბით და და­ა­კავ­ში­რე­ბენ მი­ღე­ბულ ცოდ­ნას და­ფა­ზე ჩა­წე­რილ ტო­ლო­ბებ­თან.

აქ­ტი­ვო­ბა №4

მას­წავ­ლე­ბე­ლი და­ფა­ზე ხა­ზავს კვად­რატს და მი­მარ­თავს მოს­წავ­ლე­ებს:

⇒ რამ­დე­ნი გვერ­დი აქვს კვად­რატს? რამ­დე­ნი წვე­რო აქვს?

შემ­დეგ ხა­ზავს მე­ო­რე კვად­რატს:

⇒ ორ კვად­რატს რამ­დე­ნი წვე­რო/გვერ­დი ექ­ნე­ბა? რა მოქ­მე­დე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ხა­ტოთ ორი კვად­რა­ტის წვე­რო­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა, თუ­კი ტო­ლო­ბის სა­ხით ჩავ­წერ­დით მას? და­ფა­ზე ვის შე­უძ­ლია იპო­ვოს ეს ტო­ლო­ბა?

მას­წავ­ლე­ბე­ლი კვლავ ხა­ზავს და­მა­ტე­ბით კვად­რა­ტებს და მოს­წავ­ლე­ე­ბი კი­დევ ერ­თხელ გა­ივ­ლი­ან 4-ის რიცხ­ვ­ზე გამ­რავ­ლე­ბის ცხრილს.

III შემ­დეგ

აქ­ტი­ვო­ბა №5

მას­წავ­ლე­ბე­ლი მოს­წავ­ლე­ებს ური­გებს და­ნართს №2. მოს­წავ­ლე­ე­ბი მო­ცე­მულ და­ვა­ლე­ბებ­ზე მუ­შა­ო­ბენ წყვი­ლებ­ში. მათ მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნ­და მის­ცეს უფ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნონ და­ფა­ზე მო­ცე­მუ­ლი 4-ის რიცხ­ვ­ზე გამ­რავ­ლე­ბის ცხრი­ლი, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში.

რო­დე­საც ყვე­ლა და­ას­რუ­ლებს მუ­შა­ო­ბას, პირ­ვე­ლი და­ვა­ლე­ბის პა­სუ­ხებს ამოწ­მე­ბენ, „დი­ახ“-„არა“ ბა­რა­თე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით. მე­ო­რე და­ვა­ლე­ბის­თ­ვის რამ­დე­ნი­მე მოს­წავ­ლე კითხუ­ლობს მათ მი­ერ დას­მულ კითხ­ვებს და თა­ნაკ­ლა­სე­ლე­ბი ცდი­ლო­ბენ უპა­სუ­ხონ მათ

აქ­ტი­ვო­ბა №6. ამო­ცა­ნე­ბის ამოხ­ს­ნა

მას­წავ­ლე­ბე­ლი მოს­წავ­ლე­ებს ური­გებს ამო­ცა­ნებს. მოს­წავ­ლე­ე­ბი კვლავ წყვი­ლებ­ში გა­ნაგ­რ­ძო­ბენ მუ­შა­ო­ბას.

რო­დე­საც წყვი­ლე­ბი და­ას­რუ­ლე­ბენ მუ­შა­ო­ბას, ორი­ვე ამო­ცა­ნას იხი­ლა­ვენ და­ფას­თან.

მას­წავ­ლე­ბე­ლი იყე­ნებს გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის რო­მე­ლი­მე ად­ვილ ხერხს და ამოწ­მებს მოს­წავ­ლე­თა მი­ერ სა­კითხის ათ­ვი­სე­ბას; სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მოს­წავ­ლე­ებს უს­ვამს და­მა­ზუს­ტე­ბელ შე­კითხ­ვებს და აწ­ვ­დის კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ულ უკუ­კავ­შირს; ცდი­ლობს გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს მოს­წავ­ლე­თა გა­მოვ­ლე­ნი­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბა­ნი და შე­სა­ფე­რი­სი რე­ა­გი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნოს მათ­ზე სწავ­ლე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის გზით.

 

და­მა­ტე­ბი­თი რე­სურ­სი:

 

და­ნარ­თი 1

სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბა
  1. ჩა­წე­რე წიგ­ნე­ბის, ვა­ზებ­ში ყვა­ვი­ლე­ბის და ბა­ნა­ნე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა ტოლ შე­საკ­რებ­თა მრა­ვალ­ჯე­რა­დი შეკ­რე­ბი­სა და გამ­რავ­ლე­ბის სა­ხით.

 

    

2. შე­ა­და­რეთ

7•28•2          3 + 3 + 33•4          3•98•3

3•55•3          2•6 + 22•7            5•25 + 5

  1. ნა­თი­ას ჰყავს ერ­თი ძაღ­ლი და სა­მი კა­ტა.

ა) ნა­თია ძაღ­ლის­თ­ვის კვი­რა­ში 2 კი­ლოგ­რამ საკ­ვებს ყი­დუ­ლობს. რამ­დენ კი­ლოგ­რამ საკ­ვებს იყიდ­და ნა­თია რვა კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში?

ბ) ნა­თია თი­თო კა­ტის­თ­ვის, კვი­რაში, 1 კი­ლოგ­რამ საკ­ვებს ყი­დუ­ლობს. რამ­დენ კი­ლოგ­რამ საკ­ვებს იყიდ­და ნა­თია სა­მი­ვე კა­ტის­თ­ვის 3 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში?

 

და­ნარ­თი 2

ცხრილ­ში ღი­მი­ლე­ბით მო­ცე­მუ­ლია სკო­ლის ოთხ კლუბ­ში გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბე­ბი.

უპა­სუ­ხეთ შე­კითხ­ვებს:

ა) რამ­დე­ნი მოს­წავ­ლეა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რის კლუბ­ში?

ბ) რამ­დე­ნი მოს­წავ­ლეა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სპორ­ტი­სა და ხატ­ვის კლუბ­ში?

გ) რამ­დე­ნი მოს­წავ­ლეა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ცეკ­ვის კლუბ­ში?

დ) რამ­დე­ნი მოს­წავ­ლეა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი ხატ­ვი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის კლუბ­ში?

  1. დას­ვი ერ­თი შე­კითხ­ვა ცხრი­ლის მი­ხედ­ვით და უპა­სუ­ხე.

მასლა ვებპორტალიდან WWW.chemiskola.emis.ge

USAID საბაზისო განათლების პროგრამა (emis.ge)

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები