24 ივნისი, ორშაბათი, 2024

„2019-2020 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების ის პროგრამული მიმართულება/მიმართულებები, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო“

spot_img
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საგანმანათლებლო პროგრამები
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგია
ისტორია
არქეოლოგია
ფილოსოფია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა
მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
ეკონომიკა
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა
ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა
მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა
საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა
აგრარული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
სატყეო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
აგროინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
მეცხოველეობის საბაკალავრო პროგრამა
აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა
ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
ქიმიის საბაკალავრო პროგრამა
მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
საინჟინრო გეოდეზიის საბაკალავრო პროგრამა
გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის საბაკალავრო პროგრამა
გეოინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის საბაკალავრო

პროგრამა

ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამა
მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
მევენახეობისა და ენოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგია
ისტორია
არქეოლოგია
ფილოსოფია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა
მათემატიკა
ფიზიკა
არქიტექტურა
ბიოლოგია
სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

ქართული ენა და ლიტერატურა
არქეოლოგია
ისტორია
მათემატიკა
ფიზიკა
ბიოლოგია
ეკონომიკა
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლება)
ელექტრული ინჟინერია
მშენებლობა
აგრონომია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
გერმანული ენა და ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ქიმია
ეკოლოგია
გეოგრაფია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
ეკონომიკა
მათემატიკა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
აგრონომია
ეკოლოგია
საჯარო მმართველობა
სსიპ − იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია
ქართული ენა და ლიტერატურა
ბიოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მათემატიკა
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
აგრონომია
ეკონომიკა
სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ეკონომიკა
მშენებლობა
აგრარული ტექნოლოგიები
ქართული ფილოლოგია
ისტორია
ბიოლოგია
ქიმია
ფიზიკა
მათემატიკა
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა
ქიმია
ბიოლოგია
ფიზიკა
ქართული ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
აფხაზური ფილოლოგია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ეკონომიკა
სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ისტორია
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
საჯარო მმართველობა
სსიპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა
ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა
საჯარო მმართველობის საბაკალვრო პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები