16 მაისი, ორშაბათი, 2022

ჰარ­ვარ­დის უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა მე­თორ­მე­ტეკ­ლა­სე­ლი ნე­ნე ჟვა­ნია სას­წავ­ლებ­ლად 100%-იანი და­ფი­ნან­სე­ბით მი­იწ­ვია

spot_img

„გო­გო­ნა, რო­მე­ლიც უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლის სამ­ყა­როს,“ – ასე ახა­სი­ა­თე­ბენ ილია ვე­კუ­ას სა­ხე­ლო­ბის ფი­ზი­კა-მა­თე­მა­ტი­კის თბი­ლი­სის 42-ე სა­ჯა­რო სკო­ლის მე-12 კლა­სის მოს­წავ­ლე ნე­ნე ჟვა­ნი­ას მი­სი მე­გობ­რე­ბი.

18 წლის ნე­ნე ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის ოთხ­მა უმაღ­ლეს­მა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბამ – ჰარ­ვარ­დის, პენ­სილ­ვა­ნი­ის, კორ­ნე­ლის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­მა და უილი­ამ­სის კო­ლეჯ­მა — სრუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბით მი­იწ­ვია. სა­ბო­ლო­ოდ, მან არ­ჩე­ვა­ნი ჰარ­ვარ­დ­ზე შე­ა­ჩე­რა და, მო­მა­ვა­ლი წლი­დან, მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პრეს­ტი­ჟულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სა და ფი­ზი­კის შე­რე­ულ სა­ბა­კა­ლავ­რო პროგ­რა­მა­ზე ის­წავ­ლის. ეს ნე­ნეს­თ­ვის დღე­ი­სათ­ვის ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვაა.

„ჩე­მი პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბა შპა­გა­ტის სწავ­ლა იყო. მე­რე მიზ­ნად და­ვი­სა­ხე ვე­კუ­ას სკო­ლა­ში მოხ­ვედ­რა, რად­გან მინ­დო­და, ჩემ­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო სფე­რო­ებ­ში მე­ტი გან­ვი­თა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მქო­ნო­და. გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებს უმ­თავ­რე­სად მე ვი­ღებ, ყო­ველ­თ­ვის ვცდი­ლობ ისეთ პო­ზი­ცი­ა­ში მოხ­ვედ­რას, სა­დაც ჩე­მი წარ­მა­ტე­ბა არ არის და­მო­კი­დე­ბუ­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აზ­რ­სა თუ აღი­ა­რე­ბა­ზე,“ – გვიყ­ვე­ბა ნე­ნე ჟვა­ნია.

პირ­ვე­ლი შპა­გა­ტი­დან ჰარ­ვარ­დამ­დე ნე­ნეს ცხოვ­რე­ბის გზა წარ­მა­ტე­ბე­ბით და­ხუნ­ძ­ლუ­ლი იყო. სკო­ლის ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო მოს­წავ­ლე თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე გახ­და, აიღო ახალ­გაზ­რ­და ნა­ტუ­რა­ლის­ტ­თა ტურ­ნი­რის ოქ­რო­სა და ბრინ­ჯა­ოს, ასე­ვე, ახალ­გაზ­რ­და ფი­ზი­კოს­თა ტურ­ნი­რის ვერ­ცხ­ლის მედ­ლე­ბი. ნე­ნე გო­გო­ნა­თა შო­რის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე დი­დი კო­დი­რე­ბის შე­ჯიბ­რის „Technovation Girls Sakartvelo“-ს ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რია. სკო­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტის ერთ-ერთ ქარ­თულ კომ­პა­ნი­ა­ში გა­დის სტა­ჟი­რე­ბას და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ტურ­ნი­რე­ბის­თ­ვის მო­ნა­წი­ლე­თა ფორ­მე­ბის დი­ზა­ინ­ზეც მუ­შა­ობს. ნე­ნე სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის წარ­მო­ჩე­ნას არ ერი­დე­ბა და თვლის, რომ წარ­მა­ტე­ბა მხო­ლოდ მიზ­ნე­ბის ერ­თ­გუ­ლე­ბით მი­იღ­წე­ვა: „მთა­ვა­რია, იპო­ვო სფე­რო, რო­მე­ლიც გულ­წ­რ­ფე­ლად გა­ინ­ტე­რე­სებს და არას­დ­როს მის­ცე სხვებს უფ­ლე­ბა, შენს არ­ჩე­ულ გზას უხე­შად შე­ე­ხონ. თუ ვინ­მე ამ­ბობს, რომ შე­ნი ინ­ტე­რე­სი აბ­სურ­დუ­ლია ან მზად არ ხარ, წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წიო, პრობ­ლე­მა მას­შია და არა შენ­ში.“

18 წლის ნე­ნე უკ­ვე და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლია და თით­ქ­მის ყვე­ლაფ­რის მი­მართ თა­ვი­სე­ბუ­რი მიდ­გო­მა აქვს. სა­კუ­თა­რი წარ­მა­ტე­ბე­ბის მო­ტი­ვა­ტო­რად პი­რად „მარცხს“ იყე­ნებს. ამ­ბობს, რომ მი­სი ცხოვ­რე­ბის გზა­ზე ნე­ბის­მი­ე­რი არას­რულ­ყო­ფი­ლე­ბა უბ­რა­ლოდ ბიძ­გია, არ და­ნებ­დეს და მე­ტად გან­ვი­თარ­დეს: „ოპ­ტი­მის­ტუ­რად ფიქ­რი ყო­ველ­თ­ვის სა­უ­კე­თე­სო არ­ჩე­ვა­ნი არაა. არ ვთვლი, რომ მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლა პრობ­ლე­მი­სა, იმე­დის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, რომ მო­მა­ვალ­ში ყვე­ლა­ფე­რი უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­იც­ვ­ლე­ბა, ავი­თა­რებს ადა­მი­ანს. პე­სი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა და შეც­დო­მის აღი­ა­რე­ბა, გა­მოს­წო­რე­ბა უფ­რო მე­ტის მომ­ცე­მია, ვიდ­რე უკე­თე­სი „ხვა­ლინ­დე­ლი დღის“ იმე­დი.“

ნე­ნე ჟვა­ნია ამა­ყობს სა­კუ­თა­რი მე­გობ­რე­ბით, მა­თი მხარ­და­ჭე­რის იმე­დი ყო­ველ­თ­ვის აქვს და ნე­ბის­მი­ერ დროს მზა­დაა, სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნაც გა­უ­ზი­ა­როს. ჯერ­ჯე­რო­ბით არ იცის, სად იქ­ნე­ბა 10 წლის შემ­დეგ, მაგ­რამ უნ­და, რომ ცხოვ­რე­ბის რა­ღაც ეტაპ­ზე ოპ­ტი­კურ კვლე­ვებ­ში მი­ი­ღოს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და თა­მა­შე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის სფე­რო­ში სცა­დოს ბე­დი. ამე­რი­კა­ში გა­ემ­გ­ზავ­რე­ბის წინ, ნე­ნე თა­ნა­ტო­ლებს ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო რჩე­ვას აძლევს: „გიყ­ვარ­დეთ და და­ა­ფა­სეთ გუნ­დუ­რო­ბა, მაგ­რამ გა­ნა­ვი­თა­რეთ თა­ვი იმ დო­ნემ­დე, თუ მთე­ლი თქვე­ნი გუნ­დი წას­ვ­ლას და­ა­პი­რებს, წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა მარ­ტო­მაც შეძ­ლოთ.“

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები