16 მაისი, ორშაბათი, 2022

წარმატება არ განისაზღვრება მხოლოდ საკუთარ თავზე მორგებული კეთილდღეობით

spot_img

რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუმარია მა­რი­ამ დავ­ლა­შე­ლი­ძე, მა­სა­ჩუ­სეტ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის   მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი­სა და კონ­ფ­ლიქ­ტე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის ფა­კულ­ტე­ტის სტუ­დენ­ტი

 

წიგ­ნე­ბით გა­ფე­რა­დე­ბუ­ლი ცხოვ­რე­ბა

და­ვამ­თავ­რე 116-ე სა­ჯა­რო სკო­ლა. სკო­ლის ასა­კი­დან ძა­ლი­ან აქ­ტი­უ­რი ვი­ყა­ვი, ყვე­ლა ღო­ნის­ძი­ე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რო­ბას ვა­ხერ­ხებ­დი და, საკ­ლა­სო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ძა­ლი­ან ბევრ პრო­ექ­ტ­ში ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი. ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი იყო პრო­ექ­ტი „ბავ­შ­ვი ბავ­შ­ვის­თ­ვის“, რო­მე­ლიც არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია „აფხა­ზეთ­თან“ ერ­თად გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, პრო­ექ­ტის ფუ­ლით ძა­ლი­ან ბევ­რი წიგ­ნი ვი­ყი­დეთ და ობოლ­თა თავ­შე­სა­ფარს გა­და­ვე­ცით. ამა­ყი ვი­ყა­ვი, რომ სა­კუ­თა­რი შრო­მით შე­ძე­ნი­ლი წიგ­ნე­ბით სხვა ბავ­შ­ვებს გა­ვუ­ფე­რა­დეთ ცხოვ­რე­ბა.

პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა­ნი

პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა ბევ­რ­მა ფაქ­ტორ­მა გა­ნა­პი­რო­ბა. დაწყე­ბუ­ლი ჩე­მი პი­როვ­ნუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი­თა და იმ ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით, რომ­ლი­თაც გა­ვი­ზარ­დე, დამ­თავ­რე­ბუ­ლი ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ეტაპ­ზე მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბით. რო­გორც გითხა­რით, ყო­ველ­თ­ვის გა­მო­ვირ­ჩე­ო­დი ინი­ცი­ა­ტი­ვით და ლი­დე­რუ­ლი თვი­სე­ბე­ბით. მინ­დო­და, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის აგენ­ტი ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი. ამას­თან, ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­მა, რო­მელ­შიც გა­ვი­ზარ­დე, ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფი­ლო­სო­ფია. ერთ-ერ­თი ასე­თია პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის გრძნო­ბა, არა მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ, არა­მედ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც სხვე­ბის წი­ნა­შეც მაქვს. ვფიქ­რობ, წარ­მა­ტე­ბა მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი კე­თილ­დღე­ო­ბით არ გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა, არა­მედ იმით თუ რა შე­გიძ­ლია გა­ა­კე­თო სხვე­ბის­თ­ვი­საც. ამას და­ემ­თხ­ვა 2008 წელს მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბი. მა­შინ 12 წლის ვი­ყა­ვი. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პა­ტა­რა ვი­ყა­ვი, ძა­ლი­ან დი­დი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა შემ­დეგ­ში ბევრ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა­ზე. 2014 წელ­საც, უკ­რა­ი­ნა­ში გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის დროს, იქ ვიმ­ყო­ფე­ბო­დი ერთ-ერ­თი პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში. ამ ყვე­ლა­ფერ­მა ერ­თად, სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, გან­საზღ­ვ­რა ჩე­მი პრო­ფე­სია.

გზა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ამე­რი­კის­კენ

ამე­რი­კა­ში რო­დე­საც ჩა­მო­ვე­დი, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არა­ვის ვიც­ნობ­დი, მოვ­დი­ო­დი შტატ­ში, რო­მელ­შიც არც და­სარ­ჩე­ნი მქონ­და და არც ნაც­ნო­ბი მყავ­და. თუმ­ცა, აქ ერ­თი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ქარ­თუ­ლი ოჯა­ხი დამ­ხ­ვ­და, რომე­ლმაც სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის წევ­რი­ვით მი­მი­ღო. ამე­რი­კა­ში ყოფ­ნის პირ­ველ, ყვე­ლა­ზე რთულ დღე­ებ­ში გვერ­დით და­მიდ­გ­ნენ და ყვე­ლა­ნა­ი­რად და­მეხ­მარ­ნენ. შემ­დეგ ეს ოჯა­ხი ჩე­მი ოჯა­ხი გახ­და ამე­რი­კა­ში. რო­დე­საც ასეთ სი­კე­თეს გი­კე­თე­ბენ, ყო­ველ­თ­ვის ფიქ­რობ რი­სი გა­კე­თე­ბა შე­გიძ­ლია შენ, უკან რომ და­აბ­რუ­ნო ეს სი­კე­თე. შე­უძ­ლე­ბე­ლია, არ გა­გიჩ­ნ­დეს სურ­ვი­ლი და მო­ტი­ვა­ცია იმი­სა, რომ ანა­ლო­გი­უ­რად და­ეხ­მა­რო სხვებს და გა­უკ­ვა­ლო გზის თუნ­დაც ძა­ლი­ან მცი­რე, მაგ­რამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლი.

ყვე­ლა­ფე­რი ისევ ჩემს პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის გრძნო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტი ინ­გ­ლი­სურ ენა­ზე და­ვამ­თავ­რე და ძა­ლი­ან კარ­გი, სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბა მი­ვი­ღე „შა­ვი ზღვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში“. ამ დრო­ის­თ­ვის, მთა­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვა — ენობ­რი­ვი ბა­რი­ე­რი, რა­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლი­სას ხში­რად აწყ­დე­ბი­ან სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბი, გა­და­ლა­ხუ­ლი მქონ­და. ვფიქ­რობ, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­სა და გა­ნათ­ლე­ბის ქო­ნა გარ­კ­ვე­ულ პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­საც მო­ი­ცავს. ამი­ტომ, მგო­ნია, რომ ადა­მი­ან­მა სა­კუ­თა­რი ნი­ჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არა მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თ­ვის, არა­მედ სხვე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის­თ­ვი­საც უნ­და გა­მო­ი­ყე­ნოს. სწო­რედ ამი­ტომ, ყო­ველ­თ­ვის მი­მაჩ­ნ­და, რომ სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბა და გა­მოც­დი­ლე­ბა აუცი­ლე­ბე­ლია სა­კუ­თარ საქ­მე­ში წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად.

ბოს­ტო­ნი — გა­ნათ­ლე­ბის დე­და­ქა­ლა­ქი და მა­სა­ჩუ­სეტ­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი

გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სა­ფე­ხურ­ზე ვსწავ­ლობ, სტუ­დენ­ტის შე­ფა­სე­ბა, ძი­რი­თა­დად, კვლე­ვი­თი, ანა­ლი­ტი­კუ­რი ნაშ­რო­მე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე ხდე­ბა. ამას­თან, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია თუ რამ­დე­ნად ვი­ყე­ნებთ თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნას პრაქ­ტი­კა­ში. გა­ნათ­ლე­ბის ამ სა­ფე­ხურ­ზე, ამე­რი­კა­ში, თით­ქ­მის არ არის მეხ­სი­ე­რე­ბი­თი სას­წავ­ლო სის­ტე­მა. ვკითხუ­ლობთ ძა­ლი­ან ბევრ ლი­ტე­რა­ტუ­რას, მი­მო­ვი­ხი­ლავთ და კრი­ტი­კუ­ლად ვა­ა­ნა­ლი­ზებთ წა­კითხულს. ეს ყვე­ლა­ფე­რი აუცი­ლე­ბე­ლია სხვა­დას­ხ­ვა სა­კითხ­ზე სა­კუ­თა­რი აზ­რი­სა და შე­ხე­დუ­ლე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის­თ­ვის, რა­საც თით­ქ­მის ყვე­ლა სა­გან­ში ვხვდე­ბით — ვკითხუ­ლობთ თე­ო­რი­ულ მა­სა­ლას, კრი­ტი­კუ­ლად ვა­ა­ნა­ლი­ზებთ, შემ­დეგ ამის სა­ფუძ­ველ­ზე ვწერთ სა­კუ­თარ შე­ხე­დუ­ლე­ბებს ანა­ლი­ტი­კუ­რი სტა­ტი­ე­ბის, პო­ლი­ტი­კის დო­კუ­მენ­ტე­ბის ან გარ­კ­ვე­უ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის სა­ხით.

და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის ხა­რის­ხის­თ­ვის, ნამ­დ­ვი­ლად არ არის მარ­ტი­ვი, გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის. მა­შინ, რო­დე­საც ამე­რი­კე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი და­ფი­ნან­სე­ბის უამ­რა­ვი წყა­რო­თი სარ­გებ­ლო­ბენ, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის რე­სურ­სი შე­და­რე­ბით მცი­რეა. ქარ­თ­ვე­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის და­ფი­ნან­სე­ბის წყა­რო შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბა — სტუ­დენ­ტუ­რი სტი­პენ­დი­ე­ბით, ამე­რი­კის მთავ­რო­ბა — ფულ­ბ­რა­ი­ტის პროგ­რა­მით ან უშუ­ა­ლოდ ამე­რი­კუ­ლი სას­წავ­ლე­ბე­ლი. მე ამე­რი­კუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მა­ფი­ნან­სებს, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ გა­ნაცხა­დი სა­ხელ­მ­წი­ფო და­ფი­ნან­სე­ბა­ზეც გა­ვა­კე­თე. ჯერ კი­დევ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც სა­აპ­ლი­კა­ციო გა­ნაცხა­დი შე­ვი­ტა­ნე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში და გა­სა­უბ­რე­ბა და­მი­ნიშ­ნეს, მე­გო­ნა, რომ საკ­მა­რი­სად კარ­გი აპ­ლი­კა­ცია არ მქონ­და და სურ­დათ, გა­სა­უბ­რე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე მი­ე­ღოთ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა — ჩავ­რიცხუ­ლი­ყა­ვი თუ არა პროგ­რა­მა­ზე. გა­სა­უბ­რე­ბის შემ­დეგ აღ­მოჩ­ნ­და, რომ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ჩე­მი კან­დი­და­ტუ­რით გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა და ჯერ კი­დევ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში, და­ფი­ნან­სე­ბას­თან ერ­თად, უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სამ­სა­ხუ­რი შე­მომ­თა­ვა­ზეს, კვლე­ვის ასის­ტენ­ტად.

სწავ­ლის გა­და­სა­ხა­დი გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა შტა­ტე­ბის და უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის მი­ხედ­ვით. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ მე ბოს­ტონ­ში ვსწავ­ლობ, რო­მე­ლიც ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე მო­წი­ნა­ვე ქა­ლა­ქია გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით (ბოს­ტონს გა­ნათ­ლე­ბის დე­და­ქა­ლაქ­საც უწო­დე­ბენ), აქ სწავ­ლაც და ცხოვ­რე­ბა საკ­მა­ოდ ძვი­რია. სა­შუ­ა­ლოდ, ერ­თი წლის სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რია 50 000$. თუმ­ცა, გა­აჩ­ნია სწავ­ლის სა­ფე­ხურს, უნი­ვერ­სი­ტეტს და შტატს გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ სწავ­ლის გა­და­სა­ხა­დი კრე­დი­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის მი­ხედ­ვით და­ან­გა­რიშ­დე­ბა. აკა­დე­მი­უ­რი მიღ­წე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი გა­მორ­ჩე­ულ სტუ­დენ­ტებს სა­კუ­თარ და­ფი­ნან­სე­ბის სის­ტე­მას და სტი­პენ­დი­ას სთა­ვა­ზო­ბენ. აპ­ლი­კან­ტის შე­ფა­სე­ბა რო­მე­ლი­მე ერ­თი ფაქ­ტო­რით გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი ნაკ­ლე­ბა­დაა, ის მთლი­ა­ნო­ბა­ში ფას­დე­ბა, სხვა­დას­ხ­ვა კრი­ტე­რი­უ­მის სა­ფუძ­ველ­ზე და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ისე­თი ფაქ­ტო­რე­ბი, რო­გო­რი­ცაა: აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წ­რე­ბა, სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა (მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სა­ფე­ხურ­ზე), ენის სერ­ტი­ფი­კა­ტის ქუ­ლა; რამ­დე­ნად აქ­ტი­უ­რია აპ­ლი­კან­ტი; აპ­ლი­კან­ტი­სა და უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მიზ­ნე­ბი­სა და ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის თან­ხ­ვედ­რა და ა.შ. ამ ყვე­ლაფ­რის ერ­თი­ა­ნო­ბით, სა­ერ­თო ჯამ­ში, ფას­დე­ბა აპ­ლი­კა­ცი­ის სიძ­ლი­ე­რე. შემ­დეგ, სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­შიც, უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი ძა­ლი­ან ბევრ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს გთა­ვა­ზო­ბენ რო­გორც და­ფი­ნან­სე­ბის, ასე­ვე და­საქ­მე­ბის კუთხი­თაც. ჩემ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ყო­ველ­თ­ვის ხელს მიწყო­ბენ, რომ ჩე­მი ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბი გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლო, მა­გა­ლი­თად: შარ­შან ზაფხულს გავ­ხ­დი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ერთ-ერ­თი სტი­პენ­დი­ა­ტი, რომ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც, 3 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ქარ­თ­ველ სტუ­დენ­ტებს ონ­ლა­ინ ტრე­ნინგს ვუ­ტა­რებ­დი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში.

ქარ­თუ­ლი და უცხო­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა

ძა­ლი­ან ბევ­რი შე­მიძ­ლია ვი­სა­უბ­რო ამ სა­კითხ­ზე, თუმ­ცა ვეც­დე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად მოკ­ლედ გი­პა­სუ­ხოთ. პირ­ველ რიგ­ში, მინ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ ქარ­თულ უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­ში სტუ­დენ­ტე­ბი ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის გა­ნათ­ლე­ბას იღე­ბენ, თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა და მრა­ვალ­პ­რო­ფი­ლუ­რი სწავ­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით. გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ალ­ბათ ის არის, რომ ამე­რი­კუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა კრი­ტი­კუ­ლი და ანა­ლი­ტი­კუ­რი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზეა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, რაც თა­ვის მხრივ, იმის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა, მოვ­ლე­ნებ­სა და ცნე­ბებს არა სა­ზო­გა­დო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის სა­ხით ვუ­ყუ­როთ, არა­მედ ეჭ­ვი შე­ვი­ტა­ნოთ მათ­ში და ახა­ლი ცოდ­ნა შევ­ქ­მ­ნათ. მა­შინ, რო­დე­საც ქარ­თუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა უფ­რო მე­ტად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია უკ­ვე არ­სე­ბუ­ლი ცოდ­ნის კარ­გად დას­წავ­ლა­ზე. ამას­თან, ამე­რი­კუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სის­ტე­მა მე­ტად იძ­ლე­ვა თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას.

ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო სივ­რ­ცე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში

თავ­და­პირ­ვე­ლად, ძა­ლი­ან დი­დი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა ჩემ­ზე უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მას­შ­ტაბ­მა — სა­ერ­თო საცხოვ­რებ­ლებ­თან ერ­თად პა­ტა­რა ქა­ლა­ქი­ვი­თაა გა­შე­ნე­ბუ­ლი ყუ­რე­ში. კამ­პუ­სებს შო­რის კი, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ავ­ტო­ბუსს ვი­ყე­ნებთ იმი­სათ­ვის, რომ ერ­თი კამ­პუ­სი­დან მე­ო­რე­ში მი­ვი­დეთ. ძა­ლი­ან მომ­წონს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის თა­ნა­მედ­რო­ვედ აღ­ჭურ­ვი­ლი მულ­ტი­ფუნ­ქ­ცი­უ­რი ზო­ნე­ბი, იქ­ნე­ბა ეს და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი, სპორ­ტუ­ლი, სას­წავ­ლო თუ სა­თა­მა­შო ზო­ნა.

პან­დე­მია და ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის აუცი­ლებ­ლო­ბა

პან­დე­მი­ამ კი­დევ ერ­თხელ დაგ­ვა­ნა­ხა, რომ ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი უსაზღ­ვ­როა და ტექ­ნო­ლო­გი­ურ გან­ვი­თა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი გა­რე­მოს ცვა­ლე­ბა­დო­ბას­თან ერ­თად, ადა­მი­ა­ნიც ადაპ­ტა­ცი­ას გა­ნიც­დის. სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ონ­ლა­ინ სწავ­ლამ და მუ­შა­ო­ბამ უამ­რა­ვი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­ა­ჩი­ნა, რა თქმა უნ­და, მე მა­ინც აუდი­ტო­რი­ა­ში სწავ­ლა მომ­წონს, ჯგუ­ფე­ლებ­თან და პრო­ფე­სო­რებ­თან პი­რის­პირ ინ­ტე­რაქ­ცია.

რას ეტყო­დით ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბი­სა და კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი აქვთ

რო­დე­საც ასეთ რთულ გზას იწყებ, სხვი­სი გა­მოც­დი­ლე­ბა ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. სწო­რედ ამი­ტომ, ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა სურთ, ვი­დე­ო­ებს ვწერ ისეთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან თე­მებ­ზე, რო­გო­რე­ბი­ცაა: უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის არ­ჩე­ვა, სა­აპ­ლი­კა­ციო მოთხოვ­ნე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა სა­ფე­ხურ­ზე სწავ­ლის გა­საგ­რ­ძე­ლებ­ლად, არ­სე­ბუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, გა­მოწ­ვე­ვე­ბი და სა­ვი­ზო პრო­ცე­დუ­რე­ბი. სა­მო­მავ­ლოდ, ამ პრო­ექ­ტის კი­დევ უფ­რო გა­ფარ­თო­ე­ბას ვა­პი­რებ და ძა­ლი­ან ბევრ სი­ახ­ლეს გა­ვაც­ნობ ქარ­თ­ველ ახალ­გაზ­რ­დებს, ამე­რი­კის უმაღ­ლეს სას­წავ­ლებ­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. პირ­ველ რიგ­ში, პრობ­ლე­მა, რა თქმა უნ­და, ენობ­რი­ვი ბა­რი­ე­რი და კულ­ტუ­რუ­ლი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბია, თუმ­ცა ორი­ვე ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვად გა­და­ლახ­ვა­დია. მე­ო­რე, ალ­ბათ სას­წავ­ლო მა­სა­ლის რა­ო­დე­ნო­ბაა. ხში­რად, ერ­თი კვი­რის მან­ძილ­ზე, რამ­დე­ნი­მე წიგ­ნი გვაქვს ხოლ­მე წა­სა­კითხი, სა­შუ­ა­ლოდ, 500 გვერ­დი, გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სწრა­ფად კითხ­ვის ტექ­ნი­კა არ ის­წავ­ლე­ბა, შე­საძ­ლოა და­საწყის­ში სტრე­სუ­ლი აღ­მოჩ­ნ­დეს სტუ­დენ­ტის­თ­ვის. მე­სა­მე, ალ­ბათ, ის ლე­გა­ლუ­რი შეზღუდ­ვე­ბია, რო­მელ­საც სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტე­ბი აწყ­დე­ბი­ან და­საქ­მე­ბის კუთხით. ამე­რი­კა­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტუ­დენ­ტებს მუ­შა­ო­ბის უფ­ლე­ბა მხო­ლოდ კამ­პუ­სის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე აქვთ, 20 სა­ა­თით, კამ­პუს­ში არ­სე­ბუ­ლი სამ­სა­ხუ­რე­ბი კი რა­ო­დე­ნობ­რი­ვად მცი­რეა.

მო­მავ­ლის გეგ­მე­ბი

ვფიქ­რობ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი სა­კუ­თა­რი საქ­მის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი კად­რე­ბის მო­ძი­ე­ბა ნე­ბის­მი­ერ სფე­რო­ში, ქვეყ­ნის სის­ტე­მის ეფექ­ტუ­რად მუ­შა­ო­ბის­თ­ვის. ამი­ტომ ყვე­ლა ის ახალ­გაზ­რ­და, რო­მე­ლიც სა­კუ­თა­რი საქ­მის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლია (არ არის აუცი­ლე­ბე­ლი საზღ­ვარ­გა­რეთ ჰქონ­დეს გა­ნათ­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი, ძა­ლი­ან ბევრ ნი­ჭი­ერ ახალ­გაზ­რ­დას ვიც­ნობ, რო­მე­ლიც სა­კუ­თა­რი საქ­მის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლია და არ აქვს საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი), აუცი­ლებ­ლად უნ­და მუ­შა­ობ­დეს თა­ვი­სი სპე­ცი­ა­ლო­ბით. ბუ­ნებ­რი­ვია, ვფიქ­რობ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა მო­მა­ვალ­ში აუცი­ლებ­ლად ითა­მა­შებს დიდ როლს. სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მოგ­ვე­ცე­მა, სხვა­დას­ხ­ვა სფე­რო­ში ახა­ლი ხედ­ვე­ბი გა­ვა­ჩი­ნოთ და ქვე­ყა­ნა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით წა­ვიყ­ვა­ნოთ.

ოკე­ა­ნის მიღ­მა დარ­ჩე­ნი­ლი სამ­შობ­ლო

ის, რაც ამე­რი­კა­ში ჩემს აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბას, გა­ო­ცე­ბას, გაკ­ვირ­ვე­ბას იწ­ვევს, თი­თო­ე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქის მი­ერ ერ­თ­მა­ნე­თის მი­მართ თა­ნაგ­რ­ძ­ნო­ბის გა­მო­ხატ­ვის უნა­რი და სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი აზ­როვ­ნე­ბაა, რაც თი­თო­ე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქის ყო­ფი­თი ცხოვ­რე­ბი­დან იწყე­ბა. ძა­ლი­ან ხში­რად ვფიქ­რობ, რა ტი­პის აღ­ზ­რ­და და გა­ნათ­ლე­ბა აყა­ლი­ბებს თი­თო­ე­ულ ინ­დი­ვიდ­ში ასეთ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რივ აზ­როვ­ნე­ბას, პა­სუ­ხი ჯერ არ მაქვს, თუმ­ცა, იმე­დია მექ­ნე­ბა.

რო­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ზე ვფიქ­რობ, ერ­თი ძვე­ლაღ­მო­სავ­ლუ­რი იგა­ვი მახ­სენ­დე­ბა, რომ­ლის სხვა­დას­ხ­ვა ვა­რი­ა­ცია ძა­ლი­ან ბევ­რი ქვეყ­ნის ლი­ტე­რა­ტუ­რა­შია ასა­ხუ­ლი. იგა­ვის მი­ხედ­ვით, ერ­თი კა­ცი სა­გან­ძუ­რის სა­პოვ­ნე­ლად სხვა ქა­ლაქ­ში წა­ვა, მაგ­რამ ეს სა­გან­ძუ­რი მის ეზო­ში აღ­მოჩ­ნ­დე­ბა ჩაფ­ლუ­ლი. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მივ­დი­ვართ სხვა ქვეყ­ნებ­ში და იქ ვე­ძებთ „სა­გან­ძურს“, ბო­ლოს მა­ინც აღ­მო­ვა­ჩენთ, რომ მთა­ვა­რი რე­სურ­სი ისევ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­შია. თუმ­ცა კი, ამ მოგ­ზა­უ­რო­ბის დროს ვი­ძენთ ცოდ­ნას, გა­ნათ­ლე­ბა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბას. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი იმის­თ­ვი­საა სა­ჭი­რო, რომ შემ­დ­გომ ჩვენ­სა­ვე ქვე­ყა­ნა­ში ჩაფ­ლუ­ლი სა­გან­ძუ­რის პოვ­ნა შევ­ძ­ლოთ.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი
ინ­ტერ­ვიუ ჩა­ი­წე­რა 15 აპ­რილს

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები