22 მაისი, ოთხშაბათი, 2024

ჩვე­ნი კა­თო­ლი­კე წი­ნაპ­რე­ბი

spot_img

2021 წლის დად­გო­მის­თა­ნა­ვე, და­ვიწყეთ ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და აქ­ტუ­ა­ლუ­რი პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, რო­მელ­საც ეწო­დე­ბა „ჩვე­ნი კა­თო­ლი­კე წი­ნაპ­რე­ბი“. ხსე­ნე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტის წა­მოწყე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მოგ­ვ­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და სომ­ხეთ­ში წმინ­და საყ­დ­რის სა­მო­ცი­ქუ­ლო ნუნ­ცი­ა­ტუ­რის და კავ­კა­სი­ის ლა­თინ კა­თო­ლი­კე­თა სა­მო­ცი­ქუ­ლო ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ის მხარ­და­ჭე­რამ. ამას­თა­ნა­ვე, პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად გვიდ­გას გვერ­დ­ში „სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­თო­ლი­კე ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ცენ­ტ­რი“, რო­მე­ლიც პა­სუ­ხის­მ­გე­ბე­ლია კა­თო­ლი­კურ სამ­რევ­ლო­ებ­ში მიმ­დი­ნა­რე ახალ­გაზ­რ­დულ აქ­ტი­ვო­ბებ­ზე, მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით.

ჩვე­ნი პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­შუ­ა­ლე­ბაა იმა­ვე სა­ხელ­წო­დე­ბის კრე­ბუ­ლი, რომ­ლის წი­ნა­სიტყ­ვა­ო­ბა­შიც აღ­ვ­ნიშ­ნავთ, რომ „წი­ნამ­დე­ბა­რე მცი­რე კრე­ბუ­ლი აკა­დე­მი­ურ დატ­ვირ­თ­ვას რო­დი ატა­რებს; ეს არც ყო­ფი­ლა ჩვე­ნი მი­ზა­ნი. ნაც­ვ­ლად ამი­სა, ჩვე­ნი ერ­თა­დერ­თი სა­წა­დე­ლი რი­გი­თი ქარ­თ­ვე­ლი კა­თო­ლი­კეს გუ­ლამ­დე იმ გზავ­ნი­ლის მი­ტა­ნაა, რომ ჩვენ მძლავრ ფეს­ვებ­ზე აღ­მო­ცე­ნე­ბუ­ლი ხე ვართ, რომ­ლის წაქ­ცე­ვაც დრო­ის ავ ქა­რებ­საც კი არ ძა­ლუძთ…“. კრე­ბულ­ზე სა­უბ­რი­სას, წმინ­და საყ­დ­რის სა­მო­ცი­ქუ­ლო ნუნ­ცი­უ­სი, მი­სი აღ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბა ჟო­ზე ავე­ლი­ნო ბე­ტენ­კუ­რი ხაზს უს­ვამს, რომ „ისეთ­მა პი­როვ­ნე­ბებ­მა, რო­გო­რე­ბიც არი­ან, მცი­რედ­ნი რომ და­ვა­სა­ხე­ლოთ, პეტ­რე უმი­კაშ­ვი­ლი, ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლი, პეტ­რე მე­ლი­ქიშ­ვი­ლი, სი­მონ ყა­უხ­ჩიშ­ვი­ლი, პეტ­რე ოცხე­ლი და იოსებ ოცხე­ლი, გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნეს სტუ­დენ­ტე­ბის და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის თა­ო­ბებ­ზე, რომ­ლე­ბიც დღე­საც აშე­ნე­ბენ იმ ფუნ­და­მენ­ტურ შრო­მა­ზე, თი­თო­ე­ულ­მა მათ­გან­მა სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბი­სა­მებრ რომ და­ტო­ვა მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბად“.

მა­შა­სა­და­მე, „ჩვე­ნი კა­თო­ლი­კე წი­ნაპ­რე­ბი“ არის სე­რია, რომ­ლის I ნა­წი­ლიც ეძღ­ვ­ნე­ბა 6 გა­მორ­ჩე­ულ კა­თო­ლი­კე სა­ე­რო პირს, რომ­ლებ­მაც ღრმა კვა­ლი და­ამ­ჩ­ნი­ეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რივ თუ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბას. ეს კრე­ბუ­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტუ­ა­ლუ­რია იმ ფონ­ზე, რომ წელს ზუს­ტად 150 წე­ლი შეს­რულ­და ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლის და­ბა­დე­ბი­დან — იმ პი­როვ­ნე­ბის, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პირ­ვე­ლი რეს­პუბ­ლი­კის ეროვ­ნუ­ლი ჰიმ­ნის მუ­სი­კის ავ­ტო­რია. ჩვე­ნი კრე­ბუ­ლი უბ­რა­ლოდ ამ პი­როვ­ნე­ბე­ბის ბი­ოგ­რა­ფი­ულ ცნო­ბებს რო­დი მო­ი­ცავს, არა­მედ სა­ო­ცა­რი მე­გობ­რო­ბის, რწმე­ნის, დახ­მა­რე­ბის, გვერ­დ­ში დგო­მის ის­ტო­რი­ე­ბის ერ­თობ­ლი­ო­ბაა. კრე­ბუ­ლი სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლად დაგ­ვა­ნახ­ვებს ამ პი­როვ­ნე­ბებს, რო­მელ­თაც, მეტ-ნაკ­ლე­ბად, კავ­ში­რი ჰქონ­დათ სა­კუ­თარ რწმე­ნა­სა და ეკ­ლე­სი­ას­თან და, ბევრ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სწო­რედ ამ რწმე­ნის სა­ფუძ­ველ­ზე აყა­ლი­ბებ­დ­ნენ თა­ვი­ანთ ფა­სე­უ­ლო­ბებ­საც და საქ­მი­ა­ნო­ბა­საც.

კრე­ბულ­ში თი­თო­ე­უ­ლი პი­როვ­ნე­ბის მი­მო­ხილ­ვას თან ახ­ლავს სხვა­დას­ხ­ვა ავ­ტო­რის სა­ინ­ტე­რე­სო რეფ­ლექ­სია, რო­მელ­შიც ხაზ­გას­მუ­ლია, თუ რას გვას­წავ­ლის კა­თო­ლი­კე სა­ე­რო პირ­თა ცხოვ­რე­ბა და მა­თი და­ნა­ტო­ვა­რი. უნ­და ვა­ღი­ა­როთ, რომ ჩვენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ხში­რა­დ უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფი­ლია ამ ადა­მი­ან­თა კა­თო­ლი­კო­ბა და ის ფაქ­ტი, რომ ისი­ნი კა­თო­ლი­კე ეკ­ლე­სი­ის წი­ა­ღი­დან იშ­ვ­ნენ. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­თო­ლი­კე ეკ­ლე­სი­ის ეპის­კო­პა­ლუ­რი ვი­კა­რი­უ­სი მ. გაბ­რი­ე­ლე ბრა­გან­ტი­ნი, რო­მე­ლიც ქუ­თა­ის­ში მსა­ხუ­რობს, თა­ვის რეფ­ლექ­სი­ა­ში, ამას გუ­ლის­ტ­კი­ვი­ლით შე­ნიშ­ნავს: „და მა­ინც, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას არ და­ვუ­კარ­გავ­დი ეჭვს, რომ მრა­ვა­ლი ჩვე­ნი გა­მო­ჩე­ნი­ლი კა­თო­ლი­კეს ცხოვ­რე­ბა ყო­ველ­თ­ვის იმ ის­ტო­რი­ოგ­რა­ფი­ის ერ­თი და იმა­ვე კლი­შე­ე­ბით იწე­რე­ბა, გა­და­ე­ცე­მა, შე­ი­ნა­ხე­ბა და გა­და­მუ­შავ­დე­ბა, რო­მე­ლიც მე-19 სა­უ­კუ­ნის ბო­ლო­დან უწყ­ვე­ტად მე­ორ­დე­ბა; რამ­დენ კა­თო­ლი­კეს აქვს გა­კე­თე­ბუ­ლი ღირ­ს­სახ­სო­ვა­რი, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი, აღ­ნიშ­ვ­ნის ღირ­სი საქ­მე­ე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცხოვ­რე­ბის უამ­რავ სფე­რო­ში; თუმ­ცა­ღა, ჩანს, რომ სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა, მათ რომ ასულ­დ­გ­მუ­ლებ­და, და­ვიწყე­ბუ­ლი, გა­უ­ფა­სუ­რე­ბუ­ლი, გა­დას­ხ­ვა­ფე­რე­ბუ­ლია… იმ­დე­ნად, რომ ყო­ვე­ლი­ვე ამა­ში აღარ იგ­რ­ძ­ნო­ბა სა­ხა­რე­ბის სუნ­თ­ქ­ვა, ეკ­ლე­სი­ის სო­ცი­ა­ლურ სწავ­ლე­ბა­თა სი­ახ­ლე, სიწ­მი­დის წყურ­ვი­ლი, კუთ­ვ­ნი­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა გან­წ­მე­დი­სათ­ვის“.

უნ­და ვთქვათ, რომ ამ ადა­მი­ან­თა ცხოვ­რე­ბა, თუმც კი ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი არ­ც­თუ ახ­ლოს იყო ეკ­ლე­სი­ას­თან, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ნამ­დ­ვი­ლი ცოცხა­ლი სა­ხა­რე­ბაა, სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და დახ­მა­რე­ბის მი­სა­ბა­ძი მა­გა­ლი­თე­ბით. რაც არ უნ­და თქვან, ეს 6 პი­როვ­ნე­ბა — პეტ­რე უმი­კაშ­ვი­ლი, ზა­ქა­რია ფა­ლი­აშ­ვი­ლი, პეტ­რე მე­ლი­ქიშ­ვი­ლი, სი­მონ ყა­უხ­ჩიშ­ვი­ლი, პეტ­რე ოცხე­ლი და იოსებ ოცხე­ლი — ქარ­თ­ვე­ლი კა­თო­ლი­კე­ე­ბი იყ­ვ­ნენ და, იმა­ვე დროს, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი და, მარ­თ­ლაც, დი­დი ქარ­თ­ვე­ლე­ბი, რო­მელ­თა მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბაც არა მარ­ტო სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, არა­მედ მთე­ლი მსოფ­ლიოს ძვირ­ფა­სი სა­უნ­ჯეა.

იმედს ვი­ტო­ვებთ, რომ კრე­ბუ­ლი „ჩვე­ნი კა­თო­ლი­კე წი­ნაპ­რე­ბი“ და­ეხ­მა­რე­ბა რო­გორც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მცხოვ­რებ კა­თო­ლი­კე­ებს, ისე მთელ ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, კი­დევ ერ­თი ნა­ბი­ჯი გა­დად­გას ჩვე­ნი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გა­აზ­რე­ბი­სა და ჭეშ­მა­რი­ტად ტო­ლე­რან­ტუ­ლი გა­რე­მოს ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბი­სა­კენ. ჩვე­ნი დი­დი სურ­ვი­ლია, გა­ვაგ­რ­ძე­ლოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი სე­რია და შე­ვად­გი­ნოთ II ნა­წი­ლი, სა­ხელ­წო­დე­ბით „ქარ­თ­ვე­ლი კა­თო­ლი­კე ქა­ლე­ბი“, ვი­ნა­ი­დან ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ თუ კულ­ტუ­რულ-სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი აქვთ შე­ტა­ნი­ლი კა­თო­ლი­კე ქა­ლებ­საც.

 

ირაკ­ლი ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლი

სო­ცი­ა­ლურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი (იტა­ლია),
სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რი

კონ­ს­ტან­ტი­ნე აკო­ფაშ­ვი­ლი

თე­ო­ლო­გი­ის მა­გის­ტ­რი (პო­ლო­ნე­თი),
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­თო­ლი­კე ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ცენ­ტ­რის მდი­ვა­ნი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები