14 ივლისი, კვირა, 2024

შპს თბი­ლი­სის და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი აცხა­დებს ღია კონ­კურსს

spot_img

 

2019 წლის 25 აპ­რი­ლი­დან, აკა­დე­მი­უ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბე­ბის და­სა­კა­ვებ­ლად

  1. ბიზ­ნე­სი და ად­მინ­სიტ­რი­რე­ბა:

ა) პრო­ფე­სო­რი — 2 ვა­კან­სია;

ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია;

გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია.

  1. ენე­ბი:

ა) გერ­მა­ნუ­ლი ფი­ლო­ლო­გია:

ა.ა) პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

ა.ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

ა.გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია.

  1. ჯან­დაც­ვა:

ა) სტო­მა­ტო­ლო­გია:

ა.ა) პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია;

ა.ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია;

ა.გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია.

ბ) ბი­ო­ლო­გი­ის კურ­სი:

ბ.ა) პრო­ფე­სო­რი — 1   ვა­კან­სია;

ბ.ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

ბ.გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია.

გ) ქი­მი­ის კურ­სი:

გ.ა) პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

გ.ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

გ.გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია.

  1. სა­მარ­თა­ლი:

ა) პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია;

ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 3 ვა­კან­სია;

გ) ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

დ) ასის­ტენ­ტი — 2 ვა­კან­სია.

  1. ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი

(ენე­ბის გა­რე­შე):

ა) ფი­ლო­სო­ფია და ეთი­კა:

ა.ა) პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია;

ა.ბ) ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი — 1 ვა­კან­სია.

სა­კონ­კურ­სო კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი:

პრო­ფე­სო­რის აკა­დე­მი­უ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­სათ­ვის:

ა) დოქ­ტო­რის აკა­დე­მი­უ­რი ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ხა­რის­ხი;

ბ) არა­ნაკ­ლებ 6 წლის სა­მეც­ნი­ე­რო-პე­და­გო­გი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა.

ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რის აკა­დე­მი­უ­რი

თა­ნამ­დე­ბო­ბი­სათ­ვის:

ა) დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ხა­რის­ხი;

ბ) არა­ნაკ­ლებ 3 წლის სა­მეც­ნი­ე­რო-პე­და­გო­გი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა.

ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რის აკა­დე­მი­უ­რი

თა­ნამ­დე­ბო­ბი­სათ­ვის:

ა) დოქ­ტო­რის ან მას­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ხა­რის­ხი.

ასის­ტენ­ტის აკა­დე­მი­უ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­სათ­ვის:

ა) დოქ­ტო­რან­ტი.

შპს თბი­ლი­სის და­ვით აღ­მა­შე­ნებ­ლის

სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პრო­ფე­სო­რი,

ასო­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­ფე­სო­რი, ასის­ტენტ-პრო­ფე­სო­რი,

ასის­ტენ­ტი აირ­ჩე­ვა 4 წლის ვა­დით.

 

სა­კონ­კურ­სოდ წარ­მო­სად­გე­ნი დო­კუ­მენ­ტა­ცია:

ა) გან­ცხა­დე­ბა სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის სა­ხელ­ზე;

ბ) კონ­კურ­სან­ტის ან­კე­ტა;

გ) ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფია (CV);

დ) პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლი;

ე) 2 ფო­ტო­სუ­რა­თი (ზო­მა 3X4);

ვ) უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის, აკა­დე­მი­უ­რი ხა­რის­ხის/წო­დე­ბის, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტე­ბის ას­ლე­ბი;

ზ) ინ­ფორ­მა­ცია ბო­ლო 10 წე­ლი­წად­ში სა­კონ­კურ­სო მი­მარ­თუ­ლე­ბის/დარ­გის შე­სა­ბა­მი­სად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მეც­ნი­ე­რო ნაშ­რო­მე­ბის შე­სა­ხებ (გარ­და ასის­ტენ­ტი­სა;

თ) სა­მეც­ნი­ე­რო-პე­და­გო­გი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის (შრო­მის წიგ­ნა­კის) ას­ლი, ან ცნო­ბა, ასე­ვე დამ­საქ­მებ­ლის, ან სა­არ­ქი­ვო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მი­ერ გა­ცე­მუ­ლი ცნო­ბა, რო­მე­ლიც ადას­ტუ­რებს სა­კონ­კურ­სო აკა­დე­მი­უ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­სათ­ვის დად­გე­ნილ შე­სა­ბა­მის სა­მეც­ნი­ე­რო-პე­და­გო­გი­ურ გა­მოც­დი­ლე­ბას.

კონ­კურ­სის ვა­დე­ბი:

ა) კონ­კურ­სი გა­მოცხა­დე­ბუ­ლია 2019 წლის 25 აპ­რი­ლი­დან;

ბ) კონ­კურ­სან­ტ­თა სა­ბუ­თე­ბის მი­ღე­ბის ვა­და გა­ნი­საზღ­ვ­როს 2019 წლის 28 მა­ი­სი­დან 06 ივ­ნი­სამ­დე (შამ­ბათ-კვი­რის გარ­და), 10:00 სა­ა­თი­დან 18:00 სა­ა­თამ­დე, მი­სა­მარ­თ­ზე: ქ. თბი­ლი­სი, სულ­ხან ცინ­ცა­ძის ქუ­ჩა №24, VI სარ­თუ­ლი, ოთა­ხი №605 (სა­კონ­ტაქ­ტო ტე­ლე­ფო­ნი: 237 88 66; 599 76 59 65. გან­ცხა­დე­ბი­სა და ან­კე­ტის ფორ­მე­ბი გან­თავ­ს­დეს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ვებ­გ­ვერ­დ­ზე: www.tdasu.edu.ge);

გ) კონ­კურ­სის პირ­ვე­ლი ეტა­პი — სა­ბუ­თე­ბის გა­დარ­ჩე­ვა — ჩა­ტარ­დეს 2019 წლის 7 ივ­ნისს;

დ) კონ­კურ­სის მე­ო­რე ეტა­პი — სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ას­თან გა­სა­უბ­რე­ბა — ჩა­ტარ­დეს 2019 წლის 10-11 ივ­ნისს (გა­სა­უბ­რე­ბის ზუს­ტი თა­რი­ღი და დრო კან­დი­დატს ეც­ნო­ბოს კონ­კურ­სის პირ­ვე­ლი ეტა­პის გავ­ლის შემ­დეგ);

ე) კონ­კურ­ს­ში გა­სულ მო­ნა­წი­ლე­თა სია გა­მოქ­ვეყ­ნ­დეს 2019 წლის 13 ივ­ნისს;

ვ) გან­ცხა­დე­ბა კონ­კურ­სის შე­დე­გე­ბის გა­სა­ჩივ­რე­ბის შე­სა­ხებ მი­ი­ღე­ბა 2019 წლის 14 და 17 ივ­ნისს;

ზ) სა­ჩივ­რის გა­ნაცხა­დე­ბი გა­ნი­ხი­ლე­ბა 2019 წლის 18-19 ივ­ნისს;

თ) კონ­კურ­სის სა­ბო­ლოო შე­დე­გე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნ­დეს 2019 წლის 20 ივ­ნისს.

 

სა­კონ­კურ­სო კო­მი­სი­ის სა­ხელ­ზე გან­ცხა­დე­ბი­სა და

ან­კე­ტის ფორ­მე­ბი იხი­ლეთ სას­წავ­ლო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ვებ­გ­ვერ­დ­ზე: www.tdasu.edu.ge

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები