19 ივლისი, პარასკევი, 2024

შექ­მ­ენი რე­სურ­სი ურ­თი­ერ­თ­ს­წავ­ლე­ბის­თ­ვის

spot_img

🔎📝 „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა“ აგ­რ­ძე­ლებს კონ­კურ­სე­ბის სე­რი­ას და ამ­ჯე­რად მოს­წავ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობს რე­სურ­სე­ბის შექ­მ­ნის კონ­კურსს, რო­მე­ლიც შე­ე­ხე­ბა ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რას. 

სა­ვა­რა­უ­დო თე­მა­ტი­კა 📚

  1. ფო­ნე­ტი­კა
  2. მორ­ფო­ლო­გია
  3. სინ­ტაქ­სი
  4. ლექ­სი­კო­ლო­გია
  5. სტი­ლის­ტი­კა
  6. ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა
  7. ახა­ლი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა
  8. უახ­ლე­სი ქარ­თუ­ლი ლი­ტე­რა­ტუ­რა
  9. შე­მეც­ნე­ბით-შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პრო­დუქ­ტის შექ­მ­ნა

🔸 კონ­კურ­სის იდე­უ­რი და ფი­ნან­სუ­რი მხარ­დამ­ჭე­რი: სსიპ ხო­ბის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ საგ­ვი­ჩი­ოს სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი ზა­ზა შუ­ლაია;

🔸 პრო­ექ­ტის კონ­სულ­ტან­ტი: ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის, ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის ექ­ს­პერ­ტი რო­ლანდ ხო­ჯა­ნაშ­ვი­ლი;

🔸 პრო­ექ­ტის არე­ა­ლი: „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ ხელ­მომ­წე­რი სკო­ლე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბი;

🔸 გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დრო: 2023 წლის 25 აგ­ვის­ტო­დან 2023 წლის ნოემბრამდე;

🔸 პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი: მოს­წავ­ლე­ებ­მა შექ­მ­ნან რე­სურ­სი ურ­თი­ერ­თ­ს­წავ­ლე­ბის­თ­ვის.

🔎 კონ­კურსს ეყო­ლე­ბა 3 პრი­ზი­ო­რი

☑️ ჟი­უ­რის მი­ერ შერ­ჩე­ულ სა­უ­კე­თე­სო ხუთეულს გა­და­ე­ცე­მა ციფ­რუ­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი.

☑️  მათ­გან შე­ირ­ჩე­ვა 3 ნაშ­რო­მი, რომ­ლის ავ­ტო­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბი 100-ლა­რი­ა­ნი ფუ­ლა­დი პრი­ზით და­სა­ჩუქ­რ­დე­ბი­ან. პრი­ზე­ბი და­ა­წე­სა ზა­ზა შუ­ლა­ი­ამ.

☑️  მა­თი ნა­მუ­შევ­რე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნ­დე­ბა „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ ვებ­გ­ვერ­დ­ზე: akhaliganatleba.ge და და­ი­ბეჭ­დე­ბა გა­ზეთ­ში.

🔎 მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მსურ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე რე­სურსს აგ­ზავ­ნის ელექ­ტ­რო­ნულ ფოს­ტა­ზე: konkursiganatleba@gmail.com

მა­სა­ლის მი­ღე­ბა და­დას­ტურ­დე­ბა 72 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, სიტყ­ვით – „მი­ღე­ბუ­ლია“.

🔎 სა­კონ­კურ­სო მა­სა­ლე­ბის მი­ღე­ბა 2023 ოქტომბრის ბოლომდე გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.

გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლებს ნოემბერში და­ვა­სა­ხე­ლებთ.

 

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

გამოცდები გრძელდება

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები