16 მაისი, ორშაბათი, 2022

ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი უიმე­დო ახალ­გაზ­რ­დის ნახ­ვაა, რო­მე­ლიც სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში მო­მავ­ლის პერ­ს­პექ­ტი­ვას ვერ ხე­დავს

spot_img

რუბრიკის სტუმარია ანა აბე­სა­ძე, გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რექ­ტო­რის მრჩე­ვე­ლი და მოწ­ვე­უ­ლი ლექ­ტო­რი, მმარ­თ­ვე­ლო­ბის გლო­ბა­ლუ­რი კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცია World Vision International-ში

 

 

– ანა, უცხო­ეთ­ში მრა­ვალ­წ­ლი­ა­ნი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სა და სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბის შემ­დეგ სამ­შობ­ლო­ში ბრუნ­დე­ბით, გვი­ამ­ბეთ, თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ

– უცხო­ეთ­ში დაგ­რო­ვი­ლი ცოდ­ნი­თა და გა­მოც­დი­ლე­ბით, სა­მი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით მი­წევს მუ­შა­ო­ბა, რაც და­ბა­ლან­სე­ბულ და სა­ინ­ტე­რე­სო ჰარ­მო­ნი­ას ქმნის ჩემს პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

ჩემ­თ­ვის დი­დი პა­ტი­ვია გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი, რექ­ტორ­თან, ბა­ტონ მა­მუ­კა თავ­ხე­ლი­ძეს­თან მუ­შა­ო­ბა. მის­თ­ვის მთა­ვა­რი ამო­სა­ვა­ლი სტუ­დენ­ტის კე­თილ­დღე­ო­ბაა და ყო­ველ­თ­ვის მზა­დაა, ჩა­დოს უნი­ვერ­სი­ტე­ტის რე­სურ­სე­ბი იმ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, რო­მე­ლიც ერ­თი სტუ­დენ­ტის ცხოვ­რე­ბა­ში მა­ინც მო­ახ­დენს სა­სი­კე­თო ცვლი­ლე­ბას. ჩე­მი, რო­გორც მრჩევ­ლის, მთა­ვარ საქ­მი­ა­ნო­ბას იმ ინი­ცი­ა­ტი­ვებ­ზე მუ­შა­ო­ბა წარმოადგენს, რო­მე­ლიც სარ­გე­ბელს მო­უ­ტანს უნი­ვერ­სი­ტეტს და ჩვენს სტუ­დენ­ტებს. ამა­ვე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას ვე­წე­ვი, ბიზ­ნე­სინ­გ­ლი­სუ­რის ლექ­ცი­ებს ვკითხუ­ლობ, რაც სტუ­დენ­ტებს ენის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში ეხ­მა­რე­ბა, კა­რი­ე­რუ­ლი და სა­მუ­შაო მიზ­ნე­ბის­თ­ვის, ასე­ვე, შეხ­ვედ­რე­ბი­სა თუ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის წარ­მო­ე­ბის დროს.

ამას­თა­ნა­ვე, ვმუ­შა­ობ გლო­ბა­ლუ­რი მმარ­თ­ვე­ლო­ბის სა­კითხებ­ზე მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერ­თი და უკ­ვე ჩე­მი ფა­ვო­რი­ტი სა­ერ­თა­შო­რი­სო ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის — World Vision International — სა­თა­ვო ოფი­სის­თ­ვის ლონ­დონ­ში, რო­მე­ლიც ხუთ კონ­ტი­ნენტს მო­ი­ცავს და ას­ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­ში ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს.

– უცხო­ეთ­თან თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა პროგ­რა­მა FLEX-ის ფარ­გ­ლებ­ში და­იწყო. ბავ­შ­ვო­ბის ოც­ნე­ბა, ამე­რი­კა­ში სას­წავ­ლებ­ლად წა­სუ­ლი­ყა­ვით, რე­ა­ლო­ბად აქ­ცი­ეთ. რამ­დე­ნად რთუ­ლი იყო გზა მშობ­ლი­უ­რი ტყი­ბუ­ლის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლი­დან ტე­ხა­სის და­სავ­ლეთ მაგ­ნო­ლი­ის სკო­ლამ­დე?

– ნე­ბის­მი­ე­რი წარ­მა­ტე­ბის უკან დი­დი შრო­მა და იმედ­გაც­რუ­ე­ბა დგას, რო­მე­ლიც უმე­ტე­სად არ ჩანს, რად­გან სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, ძი­რი­თა­დად, მხო­ლოდ გა­მარ­ჯ­ვე­ბებს ვუ­ზი­ა­რებთ ხოლ­მე. მიზ­ნის მიღ­წე­ვამ­დე გა­სავ­ლე­ლი გზა ხში­რად მო­საწყე­ნი და უიმე­დოც კია, იმ თან­მიმ­დევ­რუ­ლო­ბი­სა თუ ერ­თი და იმა­ვეს კე­თე­ბის გა­მო, რო­მელ­საც ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში, სა­კუ­თარ თავ­ზე მუ­შა­ო­ბი­სას, ვაწყ­დე­ბით და რო­მე­ლიც, ამავ­დ­რო­უ­ლად, აუცი­ლე­ბე­ლია წარ­მა­ტე­ბის გზა­ზე. სწო­რედ ასე გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­და ჩე­მი ყო­ველ­დღი­უ­რი ცხოვ­რე­ბა ამე­რი­კა­ში, ვდგე­ბო­დი დი­ლის 5 სა­ათ­ზე და ვიწყებ­დი ყო­ველ­დღი­ურ ბრძო­ლას რო­გორც ახალ ქვე­ყა­ნა­ში, ასე­ვე ამე­რი­კულ სკო­ლა­ში თა­ვის ღირ­სე­უ­ლად და­სამ­კ­ვიდ­რებ­ლად. თუმ­ცა, ქვეყ­ნის სიყ­ვა­რულ­მა და არაჩ­ვე­უ­ლებ­რივ­მა მას­პინ­ძელ­მა ოჯახ­მა ეს პრო­ცე­სი საგ­რ­ძ­ნობ­ლად გა­მი­ად­ვი­ლა.

სწავ­ლის გარ­და, აქ­ტი­უ­რად ჩა­ვერ­თე სხვა­დას­ხ­ვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კლუ­ბებ­ში, გავ­ხ­დი სკო­ლის გა­ზე­თის რე­დაქ­ტო­რი, ხო­ლო აკა­დე­მი­უ­რი წარ­ჩი­ნე­ბის­თ­ვის, ავ­ტო­მა­ტუ­რად, მოვ­ხ­ვ­დი ეროვ­ნუ­ლი ღირ­სე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში (National Honor Society). რაც შე­ე­ხე­ბა პრე­ზი­დენტ ბა­რაკ ობა­მას ჯილ­დოს (ჩე­მი მო­ხა­ლი­სე­ობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბა შე­უმ­ჩ­ნე­ვე­ლი არ დარ­ჩე­ნი­ლა), იყო მხო­ლოდ და მხო­ლოდ გულ­წ­რ­ფე­ლი მად­ლო­ბა და სი­კე­თის „უკან დაბ­რუ­ნე­ბის“ მცდე­ლო­ბა აშშ-ის დე­პარ­ტა­მენ­ტის­თ­ვის.

– თბი­ლი­სის სა­ხელ­მ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე, ამე­რი­კის ოცე­ულ­ში მყოფ­მა წამ­ყ­ვან­მა უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა (Rice University) მი­გი­ღოთ, თუმ­ცა, სწავ­ლა ტა­ლი­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში გა­აგ­რ­ძე­ლეთ. რამ გა­ნა­პი­რო­ბა არ­ჩე­ვა­ნი?

– რამ­დე­ნი­მე დღით ად­რე, ვიდ­რე რა­ი­სის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლას დავ­თან­ხ­მ­დე­ბო­დი, შე­მატყო­ბი­ნეს, რომ მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სრუ­ლი სტი­პენ­დია მი­ვი­ღე ტა­ლი­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რო­მე­ლიც და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი იყო ევ­რო­კო­მი­სი­ის მი­ერ და, და­მა­ტე­ბით, სტუ­დენ­ტო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ყვე­ლა ხარჯს ფა­რავ­და. რად­გან ამე­რი­კა­ში უკ­ვე მქონ­და გა­ნათ­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი, გა­მოც­დი­ლე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის­თ­ვის, ამ­ჯე­რად,  ევ­რო­პა­ში ს­წავ­ლა ვარ­ჩიე. გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად არ მი­ნა­ნია, ვფიქ­რობ, სა­ჭი­რო დროს სა­ჭი­რო ად­გი­ლას აღ­მოვ­ჩ­ნ­დი. უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მომ­ცა, და­მა­ტე­ბით მო­მე­პო­ვე­ბი­ნა ში­და სტი­პენ­დია აკა­დე­მი­უ­რი მიღ­წე­ვე­ბის­თ­ვის და, ასე­ვე, დამ­ნიშ­ნა ტა­ლი­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტად. ძა­ლი­ან ვა­მა­ყობ იმ ფაქ­ტი­თაც, რომ პროგ­რა­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, ეს­ტო­ნე­თის პრე­ზი­დენ­ტ­მა მი­მიწ­ვია მი­ღე­ბა­ზე, რო­გორც ერთ-ერ­თი წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი.

– გვი­ამ­ბე ამე­რი­კულ უმაღ­ლეს სკო­ლა­ში სწავ­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე, რო­გო­რია სკო­ლი­დან უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მოხ­ვედ­რის/ჩა­რიცხ­ვის პრო­ცე­სი და რა კუთხით შე­ა­და­რებ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მი­ღე­ბის პრო­ცესს?

– ამე­რი­კის უმაღ­ლეს სკო­ლა­ში სწავ­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა ჩემ­თ­ვის სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი იყო. აკა­დე­მი­ურ ას­პექ­ტ­თან ერ­თად, მო­ვი­ხიბ­ლე იმ კლას­გა­რე­შე კლუ­ბე­ბის სიმ­რავ­ლით, რომ­ლე­ბიც მოს­წავ­ლე­ებს პრაქ­ტი­კულ უნა­რებ­სა და პრო­ფე­სი­ულ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბას უვი­თა­რებს. კა­რი­ე­რუ­ლი სერ­ვი­სე­ბის დახ­მა­რე­ბით, ამე­რი­კუ­ლი სკო­ლე­ბი ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან აც­ნო­ბენ მოს­წავ­ლე­ებს სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ფე­სი­ებს და, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ტეს­ტე­ბის, კა­რი­ე­რუ­ლი ქო­უ­ჩე­ბი­სა თუ სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბის მეშ­ვე­ო­ბით, ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლე­ვენ. ასე­ვე, მინ­და ყუ­რადღე­ბა გა­ვა­მახ­ვი­ლო ამე­რი­კულ სკო­ლებ­ში სპორ­ტი­სად­მი სე­რი­ო­ზულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე. სას­კო­ლო სპორ­ტი იმ­დე­ნად მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად აღიქ­მე­ბა, რომ გუნ­დ­ში პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რად მო­თა­მა­შე მოს­წავ­ლე­ებს აქვთ შან­სი, უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­ში სწავ­ლის სრუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა მი­ი­ღონ იმ პი­რო­ბით, რომ სა­კუ­თა­რი ალ­მა მა­ტე­რის გუნ­დ­ში ითა­მა­შე­ბენ. ყო­ველ­თ­ვის მქონ­და ში­ნა­გა­ნი პრო­ტეს­ტის გრძნო­ბა ქარ­თუ­ლი ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბის მი­მართ, რად­გან მაქვს გან­ც­და, რომ მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თი და გა­მოც­და წყვეტს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ჩა­ბა­რე­ბის ბედს, ამე­რი­კა­ში კი ეს უფ­რო ჰო­ლის­ტი­კუ­რი პრო­ცე­სია და მხო­ლოდ გა­მოც­და­ზე ნამ­დ­ვი­ლად არ არის და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი. ის, ასე­ვე, ემ­ყა­რე­ბა აპ­ლი­კა­ცი­ას, რო­მელ­შიც, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვს, ჩა­წე­რო გან­ვ­ლი­ლი 12 წლის საქ­მი­ა­ნო­ბა სკო­ლა­ში, მიღ­წე­ვე­ბი, მო­ხა­ლი­სე­ობ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი და ა.შ. ის ფაქ­ტი, რომ ამე­რი­კელ მოს­წავ­ლეს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის გრან­ტის მო­პო­ვე­ბის უფ­ლე­ბა აქვს, მათ შო­რის სპორ­ტუ­ლი, ბევრ რა­მე­ზე მეტყ­ვე­ლებს. იქ ყვე­ლა სა­ხის შრო­მა ფას­დე­ბა და ყვე­ლა სა­ხის ნიჭს აქვს გა­სა­ქა­ნი. ალ­ბათ, ამი­ტო­მაც ჰქვია მას „ოც­ნე­ბე­ბის ახ­დე­ნის ქვე­ყა­ნა“.

– ანა, გაგ­ვი­ზი­ა­რე ამე­რი­კის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა, რა კონ­კ­რე­ტულ სერ­ვი­სებს სთა­ვა­ზობს სტუ­დენ­ტებს ამე­რი­კუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი და რა როლს თა­მა­შობს ეს სერ­ვი­სე­ბი სტუ­დენ­ტე­ბის აკა­დე­მი­ურ წარ­მა­ტე­ბა­ში?

– გლო­ბა­ლუ­რად აღი­ა­რე­ბუ­ლია და მე მხო­ლოდ გან­ვ­მე­ორ­დე­ბი, რომ აშშ-ს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა სტუ­დენ­ტებს მრა­ვალ­ფე­რო­ვან შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს სთა­ვა­ზობს პი­როვ­ნუ­ლი, პრო­ფე­სი­უ­ლი და აკა­დე­მი­უ­რი ზრდის­თ­ვის. გან­სა­კუთ­რე­ბით მინ­და გა­მოვ­ყო ორი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მომ­სა­ხუ­რე­ბა, რაც, სა­ბედ­ნი­ე­როდ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც ნელ-ნე­ლა იკი­დებს ფეხს: ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი კონ­სულ­ტა­ცი­ის სერ­ვი­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც სწავ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში უფა­სოდ ემ­სა­ხუ­რე­ბა სტუ­დენ­ტებს, მა­თი აკა­დე­მი­უ­რი, ემო­ცი­უ­რი თუ პი­როვ­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად. ამე­რი­კა­ში დიდ ყუ­რადღე­ბას აქ­ცე­ვენ სტუ­დენ­ტის მენ­ტა­ლურ ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბას, რად­გან კარ­გად აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ იმ ფაქტს, რომ ეს აკა­დე­მი­უ­რი წინ­ს­ვ­ლის ერთ-ერ­თი დი­დი ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რია. უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი სტუ­დენ­ტებს ფსი­ქო­ლო­გი­ურ კონ­სულ­ტა­ცი­ებ­სა და სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ტრე­ნინ­გებს სთა­ვა­ზო­ბენ, მა­თი ემო­ცი­უ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თ­ვის.

რა­ტომ­ღაც სტუ­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­ში მე­გო­ნა, რომ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი აკა­დე­მი­უ­რად ძლი­ერ სტუ­დენ­ტებს არ ექ­მ­ნე­ბო­დათ, თუმ­ცა, იქ მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბამ და­მა­ნა­ხა, რომ პი­რი­ქი­თაც შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს. უნი­ვერ­სი­ტეტ­თან ადაპ­ტა­ცია ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის დიდ სტრესს წარ­მო­ად­გენს, გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­თ­ვის, ვინც დი­დი აკა­დე­მი­უ­რი მო­ლო­დი­ნე­ბის თუ სხვა სა­ხის წნე­ხის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბა. სხვა მენ­ტა­ლურ პრობ­ლე­მებ­თან ერ­თად, პერ­ფექ­ცი­ო­ნიზ­მი, პროკ­რას­ტი­ნა­ცია, და­ბა­ლი თვით­შე­ფა­სე­ბა და გა­მოც­დის შფოთ­ვა წარ­მო­ად­გენს ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბულ ფსი­ქო­ლო­გი­ურ პრობ­ლე­მებს, რაც იქ მუ­შა­ო­ბის დროს ვი­ხი­ლე.

ასე­ვე, არა­ნაკ­ლებ მომ­ხიბ­ლა კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა ქსე­ლის ეფექ­ტურ­მა მუ­შა­ო­ბამ, რო­მე­ლიც სა­უ­კე­თე­სო კავ­ში­რის პლატ­ფორ­მაა და­მამ­თავ­რე­ბელ სტუ­დენ­ტებს, კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს, ფა­კულ­ტეტ­სა და დამ­საქ­მებ­ლებს შო­რის. ამე­რი­კულ უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს სრუ­ლად აქვთ გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა ქსე­ლის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა რო­გორც უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­თ­ვის, ასე­ვე სტუ­დენ­ტის­თ­ვის. კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ე­ბი მუდ­მი­ვად ცდი­ლო­ბენ, დრო­ის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის სა­პა­სუ­ხოდ გა­ნა­ახ­ლონ და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სონ კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა ჩარ­თუ­ლო­ბის სტრა­ტე­გი­ე­ბი, გა­მო­ი­ყე­ნონ ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი მათ­თან ეფექ­ტუ­რად და­სა­კავ­ში­რებ­ლად და რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, და­ა­ფა­სონ კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი, რო­გორც ინ­დი­ვი­დი. მა­გა­ლი­თად, Texas A&M University თავის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს მათ სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბულ ისეთ ღი­რე­ბულ მომ­სა­ხუ­რე­ბებს სთა­ვა­ზობს, რო­მე­ლიც მთე­ლი დარ­ჩე­ნი­ლი ცხოვ­რე­ბა აკავ­ში­რებს მათ სა­კუ­თარ ალ­მა მა­ტერ­თან. უფა­სო კა­რი­ე­რუ­ლი სერ­ვი­სე­ბი, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი შეკ­რე­ბე­ბი, სა­კონ­ტაქ­ტო ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი პრო­ფე­სი­უ­ლი წრის გა­სა­ფარ­თო­ებ­ლად, კავ­ში­რი ერ­თ­მა­ნეთ­თან/წამ­ყ­ვან დამ­საქ­მებ­ლებ­თან და სხვა რე­სურ­სებ­თან წვდო­მა მხო­ლოდ მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რო­ბის ბე­ნე­ფი­ტე­ბის.

– ანა, თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბით, ტყი­ბუ­ლის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის ორ მოს­წავ­ლეს და­ე­ნიშ­ნა სტი­პენ­დია…

– აშშ-ში ყოფ­ნის დროს, შევ­ხ­ვ­დი უამ­რავ კე­თილ­შო­ბილ ადა­მი­ანს, რო­მელ­თა დახ­მა­რე­ბი­თაც, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი შევ­ქ­მე­ნით ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის. ყვე­ლა­ზე მე­ტად მა­ხა­რებს ის აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჩემს მშობ­ლი­ურ ქა­ლაქს, ტყი­ბულს უკავ­შირ­დე­ბა. ტყი­ბუ­ლის №1 სკო­ლის ორ მოს­წავ­ლეს ყო­ველ­თ­ვი­უ­რი სტი­პენ­დია და­ვუ­ნიშ­ნეთ, 1 აკა­დე­მი­უ­რი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რი­თაც, ვფიქ­რობ, და­მა­ტე­ბი­თი მო­ტი­ვა­ცია შევ­ძი­ნეთ მათ. ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბით, ასე­ვე, მინ­დო­და მად­ლო­ბა გა­და­მე­ხა­და ჩე­მი მშობ­ლი­უ­რი სკო­ლის­თ­ვის და იმ არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი კო­ლექ­ტი­ვის­თ­ვის, რო­მელ­მაც დი­დი რო­ლი ითა­მა­შა ჩემს წარ­მა­ტე­ბა­ში.

– გა­ნათ­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის კუთხით, ხუთ ქვე­ყა­ნა­ში მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა გაქვთ, გა­წე­უ­ლი წვლი­ლი­სა და პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის­თ­ვის და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი ხართ აშშ-ს დე­პარ­ტა­მენ­ტის მად­ლო­ბის წე­რი­ლით და მშვი­დო­ბის კორ­პუ­სის ნო­მი­ნა­ცი­ით — „მას­პინ­ძე­ლი ქვეყ­ნის გმი­რი“. კონ­კ­რე­ტუ­ლად, რო­მელ ქვეყ­ნებ­ში და რა სა­ხის პრო­ექ­ტებ­ზე გი­წევ­დათ მუ­შა­ო­ბა?

– ჩე­მი უცხო ქვეყ­ნებ­ში მი­ღე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბა, ძი­რი­თა­დად, არა­ფორ­მა­ლურ და ასე­ვე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის სფე­როს უკავ­შირ­დე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გარ­და, ვი­მუ­შა­ვე თურ­ქეთ­ში, ბულ­გა­რეთ­ში, ეს­ტო­ნეთ­სა და ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში.

თურ­ქეთ­სა და ბულ­გა­რეთ­ში ცხოვ­რე­ბის დროს, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში ევ­რო­კო­მი­სი­ის და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლ პრო­ექ­ტებ­ზე ვმუ­შა­ობ­დი, ხო­ლო ეს­ტო­ნეთ­ში — სა­ელ­ჩო­სა და ტა­ლი­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რო­მელ­საც ჩე­მი სტუ­დენ­ტო­ბის სა­უ­კე­თე­სო მო­გო­ნე­ბე­ბი უკავ­შირ­დე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მო­ვარ­ჩევ­დი აშშ-ს, სა­დაც პრო­ფე­სი­უ­ლად ყვე­ლა­ზე მე­ტად და სწრა­ფად გა­ვი­ზარ­დე. სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რის რო­ლი ძა­ლი­ან ბევ­რის მომ­ცე­მი იყო, ამე­რი­კელ სტუ­დენ­ტებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­თა და იმ გა­რე­მო­ე­ბით, რომ სრუ­ლი­ად ახა­ლი, ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე პრეს­ტი­ჟუ­ლი სას­ტი­პენ­დიო პროგ­რა­მის და­არ­სე­ბა­ში მი­ვი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, ჩემს კო­ლე­გებ­თან ერ­თად.

სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში გა­მორ­ჩე­უ­ლად შთა­მა­გო­ნე­ბე­ლი იყო გლო­უს ელ­ჩე­ბის პროგ­რა­მის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რად მუ­შა­ო­ბა, რად­გან შე­ხე­ბა მქონ­და რე­გი­ო­ნებ­ში მცხოვ­რებ ახალ­გაზ­რ­და ლი­დერ გო­გო­ნებ­თან, რო­მელ­თაც ვეხ­მა­რე­ბო­დით, სა­კუ­თა­რი თე­მე­ბის­თ­ვის „პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის აგენ­ტე­ბი“ ყო­ფი­ლიყ­ვ­ნენ. ამ პე­რი­ოდ­ში გა­წე­უ­ლი წვლი­ლის­თ­ვის, მშვი­დო­ბის კორ­პუ­სის მო­ხა­ლი­სე­ე­ბის ინი­ცი­ა­ტი­ვით, „მას­პინ­ძე­ლი ქვეყ­ნის გმი­რის“ ნო­მი­ნა­ცია მო­მა­ნი­ჭეს.

– შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცათ, ყო­ფი­ლი­ყა­ვით მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე მას­შ­ტა­ბუ­რი, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო კონ­ფე­რენ­ცი­ე­ბის — NSPA და NAFSA — ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ახალ­გაზ­რ­და მიწ­ვე­უ­ლი სპი­კე­რი, მოგ­ვი­ყე­ვით ამ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე.

– 3 წლის წინ რომ გე­კითხათ, ვერც კი წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, რომ ამ კუთხით ასე­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მო­მე­ცე­მო­და. ამე­რი­კა­ში ყოფ­ნის დროს, წი­ლად მერ­გო პა­ტი­ვი, ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი მსოფ­ლი­ოს ყვე­ლა­ზე მას­შ­ტა­ბუ­რი, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი სას­ტი­პენ­დიო კონ­ფე­რენ­ცი­ის მიწ­ვე­უ­ლი სპი­კე­რი, რო­მე­ლიც 700-მდე პრო­ფე­სი­ო­ნალს მას­პინ­ძ­ლობს, სას­ტი­პენ­დიო და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის დარ­გ­ში. პირ­ველ წელს ვეს­წ­რე­ბო­დი, თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­თან ერ­თად, რო­გორც რი­გი­თი მო­ნა­წი­ლე, ხო­ლო მე­ო­რე წელს თა­ვად მი­მიწ­ვი­ეს მომ­ხ­სე­ნებ­ლად. რაც შე­ე­ხე­ბა NAFSA-ს, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში მსოფ­ლი­ოს წამ­ყ­ვა­ნი და ყვე­ლა­ზე მას­შ­ტა­ბუ­რი ასო­ცი­ა­ციაა, რო­მე­ლიც 10 000-ზე მეტ წევ­რ­სა და 3500-ზე მეტ ინ­ს­ტი­ტუტს 150-ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­ში  ემ­სა­ხუ­რე­ბა. ძა­ლი­ან მწყდე­ბო­და გუ­ლი, რომ ჩე­მი ამე­რი­კუ­ლი კა­რი­ე­რის პე­რი­ოდ­ში, NAFSA-ს ყო­ველ­წ­ლი­ურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ მო­მე­ცა. ვინც სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­შია, ძა­ლი­ან კარ­გად იცის ამ ასო­ცი­ა­ცი­ის მას­შ­ტა­ბუ­რო­ბა და მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნე­ბა. ვე­რას­დ­როს ვი­ფიქ­რებ­დი, თუ ერ­თი წლის შემ­დეგ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ჩა­ვერ­თ­ვე­ბო­დი კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მიწ­ვე­ულ სპი­კე­რად გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან, რა­თა გა­მე­ზი­ა­რე­ბი­ნა ჩვე­ნი ხედ­ვე­ბი, გა­მოც­დი­ლე­ბა და მცი­რე წვლი­ლი შე­მე­ტა­ნა ამ დიდ საქ­მე­ში.

კონ­ფე­რენ­ცი­ის მუ­შა­ო­ბა­ში, მომ­ხ­სე­ნებ­ლად, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჩარ­თ­ვის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო აშშ-ის სა­ელ­ჩოს მი­ერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ის ფა­სი­ლი­ტა­ტორ­მა, მიდ­ლ­ბე­რის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვე­ბის ინ­ს­ტი­ტუ­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­ნათ­ლე­ბის მე­ნეჯ­მენ­ტის პროგ­რა­მის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რემ, პრო­ფე­სორ­მა, დე­ვიდ ვი­კიმ, რო­მელ­მაც 2022 წლის 20-21 იან­ვარს, თბი­ლის­ში გა­მარ­თულ ორ­დღი­ან კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე, მო­ის­მი­ნა გრი­გოლ რო­ბა­ქი­ძის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მი­ერ ინ­ტერ­ნა­ცი­ო­ნა­ლი­ზა­ცი­ის სფე­რო­ში გა­წე­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა და სა­ჭი­როდ მი­იჩ­ნია, პან­დე­მი­ის ფონ­ზე მიღ­წე­უ­ლი ამ შე­დე­გე­ბი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­ზე გა­ზი­ა­რე­ბა.

პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლის ვი­ზით (H1B), მიწ­ვე­ვით, მუ­შა­ობ­დით ამე­რი­კის ერთ-ერთ წამ­ყ­ვან უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის ნაც­ვ­ლად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა არ­ჩი­ეთ და ქარ­თ­ვე­ლი ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის პო­ზი­ტი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის აგენ­ტი გახ­დით. ერთ-ერთ ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობ­დით: „…ცხოვ­რე­ბას ნამ­დ­ვი­ლად სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვა­პი­რებ. რო­გორც ვი­ცი, საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბას ქარ­თუ­ლი სა­მუ­შაო ბა­ზა­რი აფა­სებს. ალ­ბათ მეც გა­მი­მარ­თ­ლებს “.

– რა რე­ა­ლო­ბა დაგ­ხ­ვ­დათ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და რამ­დე­ნად ახერ­ხებთ თქვე­ნი ცოდ­ნი­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას ქარ­თულ სა­მუ­შაო ბა­ზარ­ზე?

– დი­ახ, ცხოვ­რე­ბამ შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შან­სი მომ­ცა, მე­მუ­შა­ვა H1B ვი­ზით, ერთ-ერ­თი წამ­ყ­ვა­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის (Texas A&M University) ფონ­დის­თ­ვის, აშშ-ში. სამ­წ­ლი­ა­ნი კონ­ტ­რაქ­ტის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ (რომ­ლის კი­დევ სა­მი წლით გა­ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვე­ბა შე­მეძ­ლო), ორ ვა­კან­სი­ა­ზე გა­ვაგ­ზავ­ნე გა­ნაცხა­დი, თუმ­ცა, ინ­ტერ­ვი­უს­თ­ვის მზა­დე­ბი­სას, ვიგ­რ­ძე­ნი მო­ტი­ვა­ცი­ის სრუ­ლი სი­ცა­რი­ე­ლე ყვე­ლა­ფერ­ზე, რაც სამ­სა­ხურს ან იქ დარ­ჩე­ნას უკავ­შირ­დე­ბო­და. მივ­ხ­ვ­დი, რომ უკ­ვე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის დრო იყო. მინ­დო­და, იქ მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა ქარ­თუ­ლი რე­ა­ლო­ბის­თ­ვის მო­მერ­გო, ახალ­გაზ­რ­დე­ბის­თ­ვის უფ­რო მას­შ­ტა­ბურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზე წვდო­მის მი­სა­ცე­მად, რა­საც ჯერ­ჯე­რო­ბით წარ­მა­ტე­ბით ვა­ხერ­ხებ, რექ­ტო­რის მრჩევ­ლის ამ­პ­ლუ­ა­ში.

ჩე­მი დაბ­რუ­ნე­ბა, პირ­ველ რიგ­ში, გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი იყო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ახ­ლოს ყოფ­ნის სურ­ვი­ლით, რო­მელ­თა ნახ­ვა ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში დი­დი ბედ­ნი­ე­რე­ბაა. თუმ­ცა, მთა­ვა­რი მო­ტი­ვა­ცია ქვეყ­ნის სა­სი­კე­თოდ იმ ინ­ვეს­ტი­ცი­ის უკან დაბ­რუ­ნე­ბის სურ­ვი­ლია, რო­მე­ლიც აშშ-ის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­მა და ევ­რო­კავ­შირ­მა ჩა­დო ჩემს გა­ნათ­ლე­ბა­ში იმ იმე­დით, რომ არა­თუ ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნის, არა­მედ მთე­ლი ქვეყ­ნის მო­მა­ვალს წა­ად­გე­ბო­და. ამე­რი­კა­ში ხში­რად მიგ­რ­ძ­ვ­ნია და­ნა­შა­უ­ლის გრძნო­ბა, პრო­ფე­სი­უ­ლი მოღ­ვა­წე­ო­ბის სხვა ქვე­ყა­ნა­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის გა­მო, თუმ­ცა, იმა­საც ვაც­ნო­ბი­ე­რებ­დი, რომ იქ მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლად გა­მო­სა­დე­გი იქ­ნე­ბო­და ჩე­მი ქვეყ­ნის­თ­ვის.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მე იმ ად­გი­ლას მოვ­ხ­ვ­დი, სა­დაც ამ ეტაპ­ზე თა­ვი წარ­მო­მედ­გი­ნა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­ა­ლო­ბა და­საქ­მე­ბის ბა­ზარ­ზე საკ­მა­ოდ მძი­მეა. ჩა­მოს­ვ­ლამ­დე, ბევ­რი მარ­წ­მუ­ნებ­და, რომ აქ ჩა­მოს­ვ­ლა ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა­ზე დი­დი შეც­დო­მა იქ­ნე­ბო­და. ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი უიმე­დო ახალ­გაზ­რ­დის ნახ­ვაა, რო­მე­ლიც მო­მავ­ლის პერ­ს­პექ­ტი­ვას ვერ ხე­დავს სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში. „ტვი­ნე­ბის გა­დი­ნე­ბის“ პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად თი­თო­ე­ულ­მა ჩვენ­გან­მა ჩვე­ნი პა­ტა­რა რო­ლი უნ­და ვი­თა­მა­შოთ. მინ­და, ვი­სარ­გებ­ლო ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბით და გუ­ლით მო­ვუ­წო­დო დამ­საქ­მებ­ლებს, უფ­რო ღი­ად შეხ­ვ­დ­ნენ ახალ­გაზ­რ­დებს, რომ­ლებ­მაც გა­ნათ­ლე­ბა საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ი­ღეს და, იქ უზ­რუნ­ვე­ლი მო­მავ­ლის შექ­მ­ნის ნაც­ვ­ლად, სა­კუ­თარ სამ­შობ­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის რის­კი აიღეს თავ­ზე. გა­მო­ნაკ­ლი­სი შემ­თხ­ვე­ვე­ბის გარ­და, არა მგო­ნია, რო­მე­ლი­მე სა­ღად მო­აზ­როვ­ნე ადა­მი­ან­მა, სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნა­ში ნორ­მა­ლუ­რი პი­რო­ბე­ბის ფონ­ზე ცხოვ­რე­ბას, ემიგ­რა­ცი­ა­ში ყოფ­ნა არ­ჩი­ოს.

– ხომ არ ნა­ნობთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბას?

– ჩე­მი აზ­რით, არ­ჩე­ვა­ნის სი­ნა­ნუ­ლი – ეს უბ­რა­ლოდ ჩვე­ნი აღ­ქ­მის სა­კითხია. ჩვენ ყვე­ლა გან­ვ­ს­ხ­ვავ­დე­ბით ჩვე­ნი სურ­ვი­ლე­ბით, მის­წ­რა­ფე­ბე­ბი­თა და ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბით, შე­სა­ბა­მი­სად, ის, რაც ჩემ­თ­ვის სწო­რია, შე­საძ­ლოა სხვის­თ­ვის შეც­დო­მა იყოს. აქ დაბ­რუ­ნე­ბით, ჩე­მი გუ­ლის ხმა და გო­ნე­ბა ჰარ­მო­ნი­ა­შია და ეს მარ­წ­მუ­ნებს, რომ ამ ეტაპ­ზე ნამ­დ­ვი­ლად სწორ ად­გი­ლას ვარ. ვცდი­ლობ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ვი­ყე­ნო ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რაც აქ, ახ­ლა მაქვს და არ დავ­კარ­გო დრო იმა­ზე ფიქ­რით, თუ რა იქ­ნე­ბო­და, იქ რომ დავ­რ­ჩე­ნი­ლი­ყა­ვი.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები