სახელმწიფომ მასწავლებლის მომზადების 60-კრედიტიან პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა დასაფინანსებლად 1,845,000 ლარი გამოყო

1270

 

„უმაღლესი  განათლების  შესახებ“  საქართველოს  კანონის შესაბამისად, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირების განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით, 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირებზე გასაცემი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის წლიური მოცულობა 1,845,000 ლარით განისაზღვრა.

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირზე გასაცემი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მაქსიმალური ოდენობა (შემდგომში – სახელმწიფო სასწავლო გრანტის ოდენობა) შემდეგი ოდენობების მიხედვით განისაზღვრა:

დატოვეთ კომენტარი