22 აპრილი, ორშაბათი, 2024

სა­მა­გი­დო თა­მა­ში გე­ოგ­რა­ფი­ა­ში

spot_img

ნანა ჯაბურია
სსიპ წა­ლენ­ჯი­ხის №2 სა­ჯა­რო სკო­ლის გე­ოგ­რა­ფი­ის მენ­ტო­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

 

ბო­ლო პე­რი­ო­დი­სათ­ვის მოს­წავ­ლე­თა ყუ­რადღე­ბა მი­იპყ­რო სა­მა­გი­დო თა­მაშ­მა „მა­ფია“. რად­გან მოს­წავ­ლე­თა ინ­ტე­რე­სი დი­დი იყო, გა­დავ­წყ­ვი­ტე, თა­მა­ში სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­რე­მო­ში გა­მო­მე­ყე­ნე­ბი­ნა, რო­გორც სა­ხა­ლი­სო და ეფექ­ტუ­რი გზა სწავ­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და კრი­ტი­კუ­ლი უნა­რე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად, პო­ზი­ტი­უ­რი და მიმ­ზიდ­ვე­ლი სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შე­საქ­მ­ნე­ლად.

სა­მა­გი­დო თა­მა­შებს უამ­რა­ვი სარ­გე­ბე­ლი მო­აქვს მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, ღი­რე­ბუ­ლი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტია, რო­მე­ლიც ხელს უწყობს მათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ, სო­ცი­ა­ლურ და ემო­ცი­ურ გან­ვი­თა­რე­ბას.

რამ­დე­ნი­მე მი­ზე­ზი, რის გა­მოც სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის და რო­გორ ეხ­მა­რე­ბა მათ ცოდ­ნის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში:

1. კოგ­ნი­ტუ­რი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა

კრი­ტი­კუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბა: ბევ­რი სა­მა­გი­დო თა­მა­ში მო­ი­ცავს სტრა­ტე­გი­უ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის პრო­ცესს, წა­ა­ხა­ლი­სებს მოს­წავ­ლე­ებს კრი­ტი­კუ­ლად იფიქ­რონ თა­ვი­ანთ მოქ­მე­დე­ბა­ზე და წი­ნას­წარ გან­საზღ­ვ­რონ შე­დე­გე­ბი.

პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა: სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი ხში­რად წარ­მო­ა­ჩენს გა­მოწ­ვე­ვებს, რომ­ლე­ბიც მო­თა­მა­შე­ე­ბის­გან მო­ითხოვს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მო­ძი­ე­ბას, პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რის უნა­რის ხელ­შეწყო­ბას.

2. აკა­დე­მი­უ­რი კონ­ცეფ­ცი­ე­ბის გან­მ­ტ­კი­ცე­ბა

მა­თე­მა­ტი­კა: თა­მა­შე­ბი ხში­რად მო­ი­ცავს თვლას, მი­მა­ტე­ბას, გა­მოკ­ლე­ბას და სტრა­ტე­გი­ულ აზ­როვ­ნე­ბას, მა­თე­მა­ტი­კუ­რი ცნე­ბე­ბის გან­მ­ტ­კი­ცე­ბას სა­ინ­ტე­რე­სო გზით.

ენობ­რი­ვი ხე­ლოვ­ნე­ბა: სიტყ­ვა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი თა­მა­შე­ბი აუმ­ჯო­ბე­სებს ლექ­სი­კას, მარ­თ­ლ­წე­რა­სა და ენობ­რივ უნა­რებს, ხელს უწყობს წიგ­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას.

3. მეხ­სი­ე­რე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა

გახ­სე­ნე­ბა და და­მახ­სოვ­რე­ბა: სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი ხში­რად მო­ი­ცავს წე­სე­ბის, თან­მიმ­დევ­რო­ბის ან კონ­კ­რე­ტუ­ლი დე­ტა­ლე­ბის და­მახ­სოვ­რე­ბას, რაც ხელს უწყობს მეხ­სი­ე­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას.

4. სო­ცი­ა­ლუ­რი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა

კო­მუ­ნი­კა­ცია: ბევ­რი სა­მა­გი­დო თა­მა­ში მო­ითხოვს მო­თა­მა­შე­ებს შო­რის ინ­ტე­რაქ­ცი­ას და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას, ხელს უწყობს ვერ­ბა­ლუ­რი გა­მო­ხატ­ვი­სა და ეფექ­ტუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უნა­რებს.

თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა: კო­ო­პე­რა­ტი­უ­ლი სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი ხელს უწყობს გუნ­დურ მუ­შა­ო­ბას, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბას და სა­ერ­თო მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად ერ­თად მუ­შა­ო­ბის უნარს.

5. ემო­ცი­უ­რი რე­გუ­ლი­რე­ბა

სპორ­ტუ­ლი უნა­რე­ბი: მო­გე­ბა და წა­გე­ბა სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია, რო­მე­ლიც ას­წავ­ლის მოს­წავ­ლე­ებს, რო­გორ გა­უმ­კ­ლავ­დ­ნენ წარ­მა­ტე­ბას და წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბას მოხ­დე­ნი­ლად, ხელს უწყობს სპორ­ტულ გან­წყო­ბას.

მოთ­მი­ნე­ბა: მო­რი­გე­ო­ბით და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი თა­მა­შე­ბი ას­წავ­ლის მოთ­მი­ნე­ბას, რო­დე­საც მოს­წავ­ლე­ე­ბი ელო­დე­ბი­ან თა­ვი­ანთ რიგს, რაც ხელს უწყობს ემო­ცი­ურ რე­გუ­ლა­ცი­ას.

6. კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა და წარ­მო­სახ­ვა

მოთხ­რო­ბა: ზო­გი­ერ­თი სა­მა­გი­დო თა­მა­ში მო­ი­ცავს ნა­რა­ტი­ვე­ბის ან სცე­ნა­რე­ბის შექ­მ­ნას, კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბი­სა და წარ­მო­სახ­ვი­თი აზ­როვ­ნე­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბას.

7. მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი სწავ­ლე­ბა

ბევ­რი სა­მა­გი­დო თა­მა­ში აერ­თი­ა­ნებს სხვა­დას­ხ­ვა სა­განს, ხელს უწყობს ინ­ტერ­დის­ციპ­ლი­ნურ სწავ­ლე­ბას მა­თე­მა­ტი­კის, ენის, ის­ტო­რი­ის, გე­ოგ­რა­ფი­ის და სხვა ელე­მენ­ტე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბით.

8. ინ­ტე­რე­სი და მო­ტი­ვა­ცია

ჩარ­თუ­ლო­ბა: სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი, არ­სე­ბი­თად, სა­სი­ა­მოვ­ნოა და შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ინ­ტე­რე­სი, რაც სწავ­ლას უფ­რო სა­სი­ა­მოვ­ნო და მო­ტი­ვი­რე­ბულ გა­მოც­დი­ლე­ბად აქ­ცევს მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის.

9. თე­მა­ტუ­რი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა

სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო თა­მა­შე­ბი: სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი, რო­მე­ლიც შექ­მ­ნი­ლია სპე­ცი­ა­ლუ­რად სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მიზ­ნე­ბის­თ­ვის და მო­ი­ცავს თე­მე­ბის ფარ­თო სპექტრს, რო­გო­რი­ცაა — მეც­ნი­ე­რე­ბა, გე­ოგ­რა­ფია, ის­ტო­რია და სხვა.

10. ოჯა­ხი და სო­ცი­ა­ლუ­რი კავ­ში­რი

ოჯა­ხის ჩარ­თუ­ლო­ბა: სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბი სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს ოჯახს ან სო­ცი­ა­ლურ ჯგუ­ფებს, ჩა­ერ­თონ სა­ერ­თო აქ­ტი­ვო­ბებ­ში, გა­აძ­ლი­ე­რონ კავ­ში­რე­ბი და შექ­მ­ნან პო­ზი­ტი­უ­რი სას­წავ­ლო გა­რე­მო.

თა­მა­შის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა: მო­თა­მა­შე­თა რა­ო­დე­ნო­ბა შეზღუ­დუ­ლი არ არის. მო­თა­მა­შე­ებ­ში არი­ან „ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი“ და „Spy, ანუ ჯა­შუ­შე­ბი“.

ისი­ნი წრე­ში სხდე­ბი­ან და ჩა­მო­ა­ტა­რე­ბენ ბა­რა­თებს, რომ­ლებ­ზეც წე­რია:

1 – „შენ ხარ Spy, შე­ე­ცა­დე მიხ­ვ­დე, რა ლო­კა­ცი­ა­ზე სა­უბ­რო­ბენ ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი“.

2 – „შენ ად­გი­ლობ­რი­ვი ხარ. ყვე­ლა მო­თა­მა­შემ, ჯა­შუ­შის გარ­და, იცის ეს ლო­კა­ცია. და­უს­ვი კითხ­ვე­ბი სხვა მო­თა­მა­შე­ებს, რა­თა და­ად­გი­ნო, რო­მე­ლი მათ­გა­ნია ჯა­შუ­ში“.

მო­თა­მა­შე­ე­ბი თან­მიმ­დევ­რო­ბით უს­ვა­მენ ერ­თ­მა­ნეთს შე­კითხ­ვებს, თან აკ­ვირ­დე­ბი­ან კითხ­ვის დას­მას და პა­სუ­ხის სის­წო­რეს, რომ გა­არ­კ­ვი­ონ ვინ არის ად­გი­ლობ­რი­ვი და ვინ – Spy, ანუ ჯა­შუ­ში.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი არ იტყუ­ე­ბი­ან, ხო­ლო Spy, ანუ ჯა­შუ­ში ცდი­ლობს, ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ვერ მიხ­ვ­დ­ნენ, რომ Spy, ანუ ჯა­შუ­შია, მან არ იცის თუ რა ლო­კა­ცი­ა­ზე სა­უბ­რო­ბენ. წრე­ზე შე­კითხ­ვე­ბის დას­მის მე­რე ყვე­ლა იწყებს მსჯე­ლო­ბას კითხ­ვე­ბი­სა და პა­სუ­ხე­ბის სის­წო­რე­ზე. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბი ცდი­ლო­ბენ, გა­მო­ავ­ლი­ნონ Spy, ანუ ჯა­შუ­ში, ხო­ლო Spy, ანუ ჯა­შუ­ში ცდი­ლობს, ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა არ გა­მო­იც­ნონ. მსჯე­ლო­ბის შემ­დეგ ასა­ხე­ლე­ბენ Spy-ს, ანუ ჯა­შუშს, ვინც სწო­რად და­ა­სა­ხე­ლებს, ეწე­რე­ბა ერ­თი ქუ­ლა; ხო­ლო Spy-მ, ანუ ჯა­შუშ­მა თუ სწო­რად გა­მო­იც­ნო ლო­კა­ცია, აგ­რ­ძე­ლებს თა­მაშს და ეწე­რე­ბა ერ­თი ქუ­ლა, თუ ვერ გა­მო­იც­ნო ლო­კა­ცია, ტო­ვებს თა­მაშს და ემა­ტე­ბა ახა­ლი მო­თა­მა­შე.

ამ­რი­გად, თა­მა­ში­სას, მოს­წავ­ლე ნას­წავლ მა­სა­ლას კი არ იზე­პი­რებს, არა­მედ იაზ­რებს, რაც მო­მა­ვალ­ში ცოდ­ნის უკეთ და გა­აზ­რე­ბუ­ლად აღ­ქ­მა­ში ეხ­მა­რე­ბა.

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები