16 მაისი, ორშაბათი, 2022

საზღვარგარეთ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, პირ­ველ რიგ­ში, კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რია

spot_img

 

რუბრიკის სტუმარია აბუ-და­ბის ნიუ-იორ­კის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ის სტუდენტი დავით ჯინჭარაძე

— ბა­თუ­მის კერ­ძო სკო­ლა-გიმ­ნა­ზი­ა­ში „XXI სა­უ­კუ­ნე“ გა­ტა­რე­ბუ­ლი წლე­ბი შენს ბავ­შ­ვო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე იყა­ვი, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, გან­საზღ­ვ­რა სკო­ლამ შე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­მა­ვა­ლი?

— გიმ­ნა­ზი­ა­ში პირ­ვე­ლი კლა­სი­დან ვსწავ­ლობ­დი, სკო­ლა არ შე­მიც­ვ­ლია. ბე­ბი­ა­ჩე­მი დაწყე­ბი­თე­ბის მას­წავ­ლე­ბე­ლი იყო და მა­ნამ­დეც დავ­ყავ­დი ხოლ­მე სკო­ლა­ში. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის დი­დი გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი არ ვარ. ვთვლი, რომ ჯერ ძა­ლი­ან ბევ­რი გვიკ­ლია გან­ვი­თა­რე­ბამ­დე, მაგ­რამ ჩე­მი სკო­ლის მას­წავ­ლებ­ლებს გა­მო­ვარ­ჩევ. ასეთ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში, რო­გო­რიც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გვაქვს, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი თი­თო­ე­ულ მოს­წავ­ლეს­თან მას­წავ­ლებ­ლის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მაა. ამი­ტომ, ჩე­მი გიმ­ნა­ზი­ის მას­წავ­ლებ­ლებს ძა­ლი­ან ვა­ფა­სებ.

მახ­სოვს, ორი-სა­მი წლის წინ, პო­ლი­ტი­კის შეს­წავ­ლა მინ­დო­და უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. ჩე­მი სურ­ვი­ლი ბი­ო­ლო­გი­ის მას­წავ­ლე­ბელს გა­ვან­დე: პო­ლი­ტი­კის შეს­წავ­ლა მინ­და-მეთ­ქი, მი­პა­სუ­ხა — არა, შენ ბი­ო­ლო­გი­ის, სა­მე­დი­ცი­ნო სპე­ცი­ა­ლო­ბე­ბის ნი­ჭი გაქვს და ამ გზას უნ­და გაჰ­ყ­ვეო. მა­შინ ძა­ლი­ან სკეპ­ტი­კუ­რად ვუ­ყუ­რებ­დი მის სიტყ­ვებს. დღეს კი, რო­გორც აღ­მოჩ­ნ­და, მე­დი­ცი­ნას­თან საკ­მა­ოდ ახ­ლო გზას ვად­გა­ვარ.

— FLEX – მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მა­ში გა­მარ­ჯ­ვე­ბის შემ­დეგ, ერ­თ­წ­ლი­ა­ნი პროგ­რა­მით, კა­ლი­ფორ­ნი­ა­ში სწავ­ლობ­დი, რო­გორ გახ­სენ­დე­ბა ამე­რი­კა­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი პე­რი­ო­დი?

— ფლექ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა და შემ­დეგ გა­მარ­ჯ­ვე­ბა საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის­თ­ვის და ლი­დე­რუ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო პროგ­რა­მაა, რაც ევ­რა­ზი­ა­ში არ­სე­ბობს. დღეს უკ­ვე ბუნ­დოვ­ნად მახ­სოვს ფლექ­სის გავ­ლის პრო­ცე­სი, თუმ­ცა ჩე­მი ამე­რი­კუ­ლი წე­ლი და მის შემ­დეგ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი ყო­ველ­თ­ვის მე­მახ­სოვ­რე­ბა.

რო­დე­საც პირ­ვე­ლად მოხ­ვ­დე­ბი საზღ­ვარ­გა­რეთ, თან ერ­თი წლით და თან — უცხო კონ­ტი­ნენ­ტ­ზე, ენით აღუ­წე­რე­ლი გან­ც­დე­ბი გე­უფ­ლე­ბა. მახ­სენ­დე­ბა, რომ ჩე­მი დი­დი ბა­ბუ­აც იყო ამე­რი­კა­ში ემიგ­რან­ტი და სულ ვფიქ­რობ­დი — ნე­ტავ რო­გორ გრძნობ­და თავს უცხო ქვე­ყა­ნა­ში, მით უმე­ტეს, რო­დე­საც ამ­დე­ნი ბა­რი­ე­რი ჰქონ­და, მათ შო­რის, ენის.

ჩემ­თ­ვი­საც, ეს ერ­თი ამე­რი­კუ­ლი წე­ლი ბა­რი­ე­რე­ბის მსხვრე­ვის და გარ­კ­ვე­უ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის წე­ლი­წა­დი იყო. გა­მოც­დი­ლე­ბა, რაც მა­შინ მი­ვი­ღე, გა­ცი­ლე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და შთამ­ბეჭ­და­ვი იყო, ვიდ­რე სან-ფრან­ცის­კო­სა და ლოს-ან­ჯე­ლე­სის გა­და­ჭე­დი­ლი ქუ­ჩე­ბი.

— პროგ­რა­მამ სა­შუ­ა­ლე­ბა მოგ­ცა, გაც­ნო­ბო­დი ამე­რი­კუ­ლი სკო­ლის სპე­ცი­ფი­კას. რა მსგავ­სე­ბა და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბაა ქარ­თულ სკო­ლა­სა და ამე­რი­კულს შო­რის, გაგ­ვი­ზი­ა­რე ამე­რი­კულ სკო­ლა­ში მი­ღე­ბუ­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი.

— ამე­რი­კუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა ძა­ლი­ან გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა ქარ­თუ­ლის­გან. პირ­ვე­ლი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ის არის, რომ საგ­ნებს ირ­ჩევს უშუ­ა­ლოდ მოს­წავ­ლე. მეც მქონ­და სა­შუ­ა­ლე­ბა, ამერ­ჩია ისე­თი საგ­ნე­ბი, რო­გო­რი­ცაა კრი­მი­ნო­ლო­გია, ამე­რი­კის ის­ტო­რია და ა.შ. ამ საგ­ნებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვერ შე­ვის­წავ­ლი­დი. მე­ო­რე, საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ისაა, რომ ამე­რი­კულ სკო­ლებ­ში მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია აირ­ჩი­ოს რთუ­ლი (ეი-პი) და სა­შუ­ა­ლო დო­ნის საგ­ნებს შო­რის. რა თქმა უნ­და, უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი ე.წ. „ეი-პი“ საგ­ნებს მე­ტი ყუ­რადღე­ბით გა­ნი­ხი­ლა­ვენ და უპი­რა­ტე­სო­ბა­საც ანი­ჭე­ბენ. მეც გარ­თუ­ლე­ბუ­ლი დო­ნის ქი­მია და მსოფ­ლიო ის­ტო­რია ავირ­ჩიე.

— მო­ხა­ლი­სე­ო­ბის პრო­ცეს­ში ჩარ­თ­ვა FLEX-ის პროგ­რა­მის ერთ-ერ­თი აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბაა. კერ­ძოდ, რა საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ო­დი და რა გა­მოც­დი­ლე­ბას იღებს ადა­მი­ა­ნი მსგავს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თუ­ლო­ბით?

— პი­რა­დად მე ჩე­მი ქა­ლა­ქის, კინ­გ­ს­ბურ­გის მე­რი­ა­ში ვმო­ხა­ლი­სე­ობ­დი და ვეხ­მა­რე­ბო­დი ად­გი­ლობ­რივ მთავ­რო­ბას საქ­მეთ­წარ­მო­ე­ბა­ში. ასე­ვე, მი­ვი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა რამ­დე­ნი­მე საქ­ველ­მოქ­მე­დო ფეს­ტი­ვალ­ში. ერთ-ერთ ასეთ ფეს­ტი­ვალ­ში, გაც­ვ­ლით სტუ­დენ­ტებს, ეროვ­ნუ­ლი სა­მო­სით გა­მოს­ვ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბაც გვქონ­და და გა­დავ­წყ­ვი­ტე ჩო­ხა მეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა ამე­რი­კე­ლე­ბის­თ­ვის. მარ­თა­ლია, ეს ყვე­ლა­ფე­რი პა­ტა­რა ქა­ლაქ­ში ხდე­ბო­და, მაგ­რამ ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი და­დი­ო­და საქ­ველ­მოქ­მე­დო ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე. ამან მაჩ­ვე­ნა, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის ამა­ვე სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თი­თო­ე­ულ­მა წევ­რ­მა უნ­და აიღოს სა­კუ­თარ თავ­ზე პა­სუ­ხის­მ­გე­ლო­ბა. ამე­რი­კა, სწო­რედ ასე­თი ხალ­ხი­სა და ეფექ­ტუ­რი მთავ­რო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე გან­ვი­თარ­და.

— ვფიქ­რობ, კა­ლი­ფორ­ნი­ა­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა პე­რი­ოდ­მა გი­ბიძ­გა უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბაც საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­გე­ღო…

— დი­ახ, ნამ­დ­ვი­ლად ასეა. შე­იძ­ლე­ბა ით­ქ­ვას, რომ სწო­რედ ამე­რი­კა­ში გა­ტა­რე­ბულ­მა ამ ერ­თ­მა წელ­მა შთა­მა­გო­ნა საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლა. რო­დე­საც მივ­ხ­ვ­დი, რომ საზღ­ვარ­გა­რეთ კონ­კუ­რენ­ცი­აც უფ­რო მა­ღა­ლია და სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის უფ­რო ფარ­თო სპექ­ტ­რია, მო­მინ­და, გა­მო­მე­ცა­და სხვა ქვეყ­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სწავ­ლა. ამე­რი­კა­ში ყოფ­ნი­სას მე­ნატ­რე­ბო­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო და მა­შინ არ მი­ფიქ­რია უცხო ქვე­ყა­ნა­ში სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა­ზე, მინ­დო­და სხვა ქვე­ყა­ნა­ში მეს­წავ­ლა. თუმ­ცა, მე­რე მივ­ხ­ვ­დი, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დავ­ბ­რუნ­დე­ბი ყო­ველ­თ­ვის, რო­ცა მო­ვი­სურ­ვებ, საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა კი უნი­კა­ლუ­რი შან­სია და თა­ნაც ქარ­თუ­ლი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო სის­ტე­მის­გან მე­ტად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც ხე­ლი­დან არ უნ­და გა­უშ­ვა.

— და­ვით, აბუ-და­ბის ნიუ-იორ­კის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სას­წავ­ლებ­ლად მი­ლი­ო­ნი დო­ლა­რის ოდე­ნო­ბის გრან­ტი მი­ი­ღე, რა ეტა­პე­ბი გა­ი­ა­რე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მო­სახ­ვედ­რად?

— არ­სე­ბობს უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბი, სა­დაც მოხ­ვედ­რა საკ­მა­ოდ რთუ­ლია, თუმ­ცა თუ­კი მოხ­ვ­დი, და­ფი­ნან­სე­ბაც უფ­რო სო­ლი­დუ­რია მე მხო­ლოდ მთლი­ა­ნი და­ფი­ნან­სე­ბა მაძ­ლევ­და იმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, მეცხოვ­რა ისეთ „ძვი­რი­ან“ ქა­ლაქ­ში, რო­გო­რიც აბუ-და­ბია.

რო­დე­საც უნი­ვერ­სი­ტე­ტებს ვეც­ნო­ბო­დი, თვალ­ში ნიუ-იორ­კის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი მომ­ხ­ვ­და, რო­მე­ლიც ისე­თი გი­გან­ტე­ბის გვერ­დით იდ­გა, რო­გო­რი­ცაა ჰარ­ვარ­დი, იელი, პრინ­ს­ტო­ნი და ა.შ. ვი­ფიქ­რე, ეს სა­ინ­ტე­რე­სო შან­სი იქ­ნე­ბა-მეთ­ქი. მი­თუ­მე­ტეს, რომ აქ თით­ქ­მის ყვე­ლა ქვეყ­ნი­დან სწავ­ლო­ბენ ახალ­გაზ­რ­დე­ბი და მხო­ლოდ ერ­თი კულ­ტუ­რა არ დო­მი­ნი­რებს. რო­ცა უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­მეც­ნი­ე­რო აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა და­ვათ­ვა­ლი­ე­რე, მივ­ხ­ვ­დი, რომ ვერც მსგავს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას ვნა­ხავ­დი. ამ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ქვეყ­ნ­დე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე მეც­ნი­ე­რე­ბის სტან­დარ­ტებ­თან შე­სა­ბა­მი­სი კვლე­ვე­ბი, რაც კი­დევ უფ­რო, მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლი აღ­მოჩ­ნ­და ჩემ­თ­ვის.

— რა პრო­ფე­სი­ას ეუფ­ლე­ბი უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რამ­დენწლი­ა­ნია სწავ­ლა, რამ­დე­ნად რთუ­ლი იქ­ნე­ბა სტი­პენ­დი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, რა პრი­ვი­ლე­გი­ე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი, არის თუ არა მათ­თ­ვის რა­ი­მე შე­ღა­ვა­თე­ბი და აპი­რებ თუ არა არა­ბუ­ლი ენის შეს­წავ­ლას?

— თუ­კი სტი­პენ­დია ერ­თხელ მი­ი­ღო მოს­წავ­ლემ, ის მთე­ლი ოთხი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაჰ­ყ­ვე­ბა, და­მაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბე­ლი დო­ნის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში. სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია უფა­სო ტრან­ს­პორ­ტი­რე­ბა (მაგ. სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რებ­ში, რე­ლი­გი­უ­რი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლებ­ში და მათ შო­რის, ბერ­ძ­ნულ მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლურ ტა­ძარ­შიც), კვე­ბა და ცხოვ­რე­ბის ხარ­ჯე­ბიც მთლი­ა­ნად და­ფა­რუ­ლია. ასე­ვე, წე­ლი­წად­ში ორ­ჯერ უნი­ვერ­სი­ტე­ტი ფა­რავს სახ­ლ­ში და­საბ­რუ­ნე­ბე­ლი სამ­გ­ზავ­რო ბი­ლე­თე­ბის ხარ­ჯებს.

გა­მომ­დი­ნა­რე იქე­დან, რომ ამ ქვე­ყა­ნა­ში არა­ბე­ბის დი­დი ნა­წი­ლიც კი ინ­გ­ლი­სუ­რად სა­უბ­რობს, ამ ეტაპ­ზე არა­ბუ­ლის შეს­წავ­ლას არ ვა­პი­რებ, თუმ­ცა არ გა­მოვ­რიცხავ. უბ­რა­ლოდ, დღე­ვან­დე­ლი გად­მო­სა­ხე­დი­დან, ჩემს კა­რი­ე­რულ მი­ზანს სხვა სა­ხის საგ­ნე­ბი სჭირ­დე­ბა. ვფიქ­რობ, სწავ­ლა და მუ­შა­ო­ბა გა­ვაგ­რ­ძე­ლო ნე­ი­რო­ბი­ო­ლო­გი­ის ან ნე­ი­როფ­სი­ქო­ლო­გი­ის სფე­რო­ში. ამი­ტომ, ამ­ჟა­მად ვსწავ­ლობ ფსი­ქო­ლო­გი­ას ტვი­ნის მეც­ნი­ე­რე­ბის კონ­ცენ­ტ­რა­ცი­ით. ეს არის ერ­თ­გ­ვა­რი ფა­კულ­ტე­ტი ფსი­ქო­ლო­გი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­ში, რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს ბი­ო­ლო­გი­ის ელე­მენ­ტებ­საც მათ­თ­ვის, ვი­საც ნე­ი­რო­მეც­ნი­ე­რე­ბის შეს­წავ­ლა უნ­და, ძა­ლი­ან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა.

ამ­ჟა­მად, ერთ-ერ­თი პრო­ფე­სო­რის ნე­ი­რო­მეც­ნი­ე­რე­ბის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში ვი­ძენ გა­მოც­დი­ლე­ბას. კლა­სის გა­რეთ, და­მა­ტე­ბით ვიკ­ვ­ლევთ და ვსა­უბ­რობთ ადა­მი­ა­ნის ცნო­ბი­ე­რე­ბა­სა და მეხ­სი­ე­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხ­ზე და სირ­თუ­ლე­ებ­ზე. პირ­ვე­ლი კურ­სის­თ­ვის საკ­მა­ოდ კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა და ვცდი­ლობ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ვი­ყე­ნო.

— რო­გო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა აბუ-და­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ლექ­ტორ­სა და სტუ­დენ­ტებს შო­რის?

— ლექ­ტო­რებ­სა და სტუ­დენ­ტებს შო­რის არც თუ ისე ფორ­მა­ლუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა. რა თქმა უნ­და, ყვე­ლამ იცის სა­კუ­თა­რი რო­ლი. აქ ლექ­ტო­რე­ბი კარ­გად აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ, რომ ჩვენ ბავ­შ­ვე­ბი აღარ ვართ. თუ არ სწავ­ლობ, შე­ნი არ­ჩე­ვა­ნია, თუ სწავ­ლობ და ლექ­ცი­ას გა­აც­დენ, ამის­თ­ვის არა­ვინ გი­საყ­ვე­დუ­რებს. მაგ­რამ რო­გორც ყველ­გან, აქაც არ­სე­ბო­ბენ პრო­ფე­სო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც მოგ­წონს და რომ­ლე­ბიც დი­დად არ გხიბ­ლავს. ერ­თი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა ისაა, რომ აქ ბევ­რი წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი მეც­ნი­ე­რი და პო­ლი­ტი­კო­სი ას­წავ­ლის. ახ­ლა­ხან, ჩვენ­თან, ამე­რი­კის სა­ხელ­მ­წი­ფო დე­პარ­ტა­მენ­ტის მდი­ვა­ნი მა­იკ პომ­პე­ოც ჩა­მო­ვი­და.

— რო­გორ ფიქ­რობ, რა უპი­რა­ტე­სო­ბა აქვს საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბულ გა­ნათ­ლე­ბას ქარ­თულ­თან შე­და­რე­ბით?

— გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა იმ­დე­ნია, რომ ჩა­მოთ­ვ­ლას დი­დი დრო დას­ჭირ­დე­ბა. თუმ­ცა გა­მოვ­ყოფ ერთ, მთა­ვარ გან­მას­ხ­ვა­ვე­ბელ ფაქ­ტორს. აქ, საზღ­ვარ­გა­რეთ, უნი­ვერ­სი­ტე­ტი, პირ­ველ რიგ­ში, კვლე­ვი­თი ცენ­ტ­რია. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრეს­ტი­ჟი სხვა ბევრ ფაქ­ტორს შო­რის და­მო­კი­დე­ბუ­ლია მის მი­ერ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი და გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი კვლე­ვე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა­ზეც. თუ მეც­ნი­ე­რი ხარ, მე­ოთხე კურ­ს­ზე უკ­ვე მო­გეთხო­ვე­ბა, სა­კუ­თა­რი კვლე­ვის ჩ­ა­ტა­რე­ბა, რა­საც უნი­ვერ­სი­ტე­ტი გი­ფი­ნან­სებს. მთა­ვა­რია, შე­ძე­ნი­ლი ცოდ­ნა მეც­ნი­ე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას მო­ახ­მა­რო და პრაქ­ტი­კუ­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბიც შე­ი­ძი­ნო.

— რო­გო­რია შე­ნი პირ­ვე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი, რა შე­გიძ­ლია გვი­ამ­ბო ქა­ლაქ აბუ-და­ბის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად შე­ე­გუე ახალ გა­რე­მოს… სად და რო­გორ ატა­რებ თა­ვი­სუ­ფალ დროს?

— ახალ გა­რე­მოს დღი­თი დღე ნელ-ნე­ლა ვე­გუ­ე­ბი. აქა­უ­რო­ბა ძა­ლი­ან გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა ბა­თუ­მის­გან. ეს ქა­ლა­ქი ბევ­რად დი­დია, რამ­დე­ნი­მე კუნ­ძულს მო­ი­ცავს. ტრან­ს­პორ­ტის მთა­ვა­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა ტაქ­სია. მარ­თა­ლია, გა­ერ­თი­ა­ნე­ბუ­ლი სა­ე­მი­რო­ე­ბი არა­ბუ­ლი ქვე­ყა­ნაა, მაგ­რამ ის არ წარ­მო­ად­გენს ჩვე­ნი ახ­ლოაღ­მო­სავ­ლუ­რი ქვეყ­ნის სტე­რე­ო­ტიპს. ეს გა­ცი­ლე­ბით გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ქვე­ყა­ნაა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­გან ბევ­რად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი და სა­ინ­ტე­რე­სო, რო­მელ­საც თით­ქ­მის მი­ვეჩ­ვიე.

— რა შე­გიძ­ლია ურ­ჩიო თა­ნა­ტო­ლებს, რომ­ლებ­საც საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლის მი­ღე­ბის სურ­ვი­ლი აქვთ?

— ვურ­ჩევ, პირ­ველ რიგ­ში, სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნა იქო­ნი­ონ და ეცა­დონ, სკო­ლის გა­რეთ, ბევ­რი იკითხონ. თუმ­ცა უნ­და გვა­ხ­სოვ­დეს, რომ და­სავ­ლეთ­ში გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო დი­დი კონ­კუ­რენ­ციაა, ვიდ­რე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში. სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვე­ნი ქვე­ყა­ნა, გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მით, ბევრ სხვას ქვე­ყა­ნას ჩა­მო­უ­ვარ­დე­ბა, თუმ­ცა ჩვე­ნი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი (ამის მა­გა­ლი­თი ლა­დო აფხა­ზა­ვაა) და მოს­წავ­ლე­ე­ბი არა­ვის­ზე ნაკ­ლე­ბად ნი­ჭი­ე­რე­ბი არ არი­ან. პი­რი­ქით, თუ­ ქარ­თ­ველ ახალ­გაზ­რ­დებს და­სავ­ლუ­რი სტან­დარ­ტე­ბის გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცე­მათ, ისი­ნი არ­ნა­ხულ შე­დე­გებს მი­აღ­წე­ვენ. ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში ცნო­ბი­ლია, რომ გე­ნე­ტი­კას­თან ერ­თად, ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია რა პი­რო­ბებ­შია გაზ­რ­დი­ლი ახალ­გაზ­რ­და. თუ­კი ახალ­გაზ­რ­დებს სწავ­ლის ინ­ტე­რესს გა­ვუღ­ვი­ვებთ და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი აღ­მო­ჩე­ნე­ბის­კენ ვუ­ბიძ­გებთ, აი, სწო­რედ მა­შინ შეგ­ვეძ­ლე­ბა და­სავ­ლუ­რი სტან­დარ­ტის მიღ­წე­ვა.

— მო­მა­ვა­ლი რო­გორ გე­სა­ხე­ბა… რა გეგ­მე­ბი გაქვს?

— მინ­და, დრო ნე­ი­რო­ბი­ო­ლო­გი­ის ან კლი­ნი­კუ­რი ნე­ი­როფ­სი­ქო­ლო­გი­ის შეს­წავ­ლას და­ვუთ­მო. ჯერ არ მაქვს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლი, კონ­კ­რე­ტუ­ლად რო­მელ სფე­როს ავირ­ჩევ ამ ორი­დან, თუმ­ცა ადა­მი­ა­ნის ტვი­ნის მუ­შა­ო­ბა სულ უფ­რო და უფ­რო მხიბ­ლავს და მა­ინ­ტე­რე­სებს. მინ­და, ცხოვ­რე­ბის დი­დი ნა­წი­ლი და­ვუთ­მო კვლე­ვას და კლი­ნი­კურ პრაქ­ტი­კას, თუმ­ცა ასე­ვე მსურს, ბევ­რი სხვა­დას­ხ­ვა გა­მოც­დი­ლე­ბა მი­ვი­ღო. მინ­და ვი­მოგ­ზა­უ­რო, გა­ვაგ­რ­ძე­ლო სწავ­ლა საზღ­ვარ­გა­რეთ, მიღ­წე­ვე­ბი მეც­ნი­ე­რე­ბა­ში სა­კუ­თარ ქვე­ყა­ნას მო­ვახ­მა­რო — სხვა შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჩემს საზღ­ვარ­გა­რეთ სწავ­ლას აზ­რი არ აქვს.

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები