9 დეკემბერი, შაბათი, 2023

სა­გან­თა შო­რის ინ­ტეგ­რი­რე­ბა

spot_img

ირ­მა გი­ორ­გა­ძე

სსიპ და­ვით კლდი­აშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის თერ­ჯო­ლის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ. ზე­და სი­მო­ნე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლის ბი­ო­ლო­გი­ის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

მოს­წავ­ლე­თა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბი­სა და თე­ო­რი­უ­ლი ცოდ­ნის პრაქ­ტი­კა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბი­სათ­ვის სა­ჭი­როა, მოს­წავ­ლემ შეძ­ლოს მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის და­კავ­ში­რე­ბა ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბას­თან და სხვა სა­გან­ში შე­სას­წავლ მა­სა­ლას­თან. ცოდ­ნის სა­გან­თა­შო­რი­სი ტრან­ს­ფე­რის სა­შუ­ა­ლე­ბა კი ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლია, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს მოს­წავ­ლე­ებს, სა­გან­თა­შო­რის კავ­ში­რი და­ამ­ყა­რონ და სა­კითხი სხვა­დას­ხ­ვა დის­ციპ­ლი­ნის კუთხით გა­ნი­ხი­ლონ. ინ­ტეგ­რი­რე­ბის ინ­ტ­რა­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი მო­დე­ლი სწო­რედ ერთ დის­ციპ­ლი­ნა­ში შე­მა­ვალ საგ­ნებს შო­რის კავ­ში­რის და­სამ­ყა­რებ­ლად არის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი, მაგ., სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო საგ­ნე­ბი — ბი­ო­ლო­გია და ფი­ზი­კა.

გთა­ვა­ზობთ ბი­ო­ლო­გი­ი­სა და ფი­ზი­კის ინ­ტეგ­რი­რე­ბით ჩა­ტა­რე­ბულ გაკ­ვე­თილს, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის სა­ხა­ლი­სო და სა­ინ­ტე­რე­სო იყო. გაკ­ვე­თი­ლის მსვლე­ლო­ბის დროს მო­ა­ხერ­ხეს ორი­ვე სა­გან­ში მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის ინ­ტეგ­რი­რე­ბა და ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბა.

გაკ­ვე­თი­ლის გეგ­მა

საგ­ნე­ბი: ბი­ო­ლო­გია, ფი­ზი­კა

სწავ­ლე­ბის სა­ფე­ხუ­რი/კლა­სი: სა­ბა­ზო/IX

გაკ­ვე­თი­ლის თე­მა: თვა­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი

გაკ­ვე­თი­ლის ტი­პი: ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი — ბი­ო­ლო­გია-ფი­ზი­კა

გაკ­ვე­თი­ლის მი­ზა­ნი:

მოს­წავ­ლემ უნ­და შეძ­ლოს:

♦  ახ­ს­ნას, რო­გორ ახერ­ხებს თვა­ლი ახ­ლო და შორს მყო­ფი საგ­ნე­ბის და­ნახ­ვას;

♦  იმ­ს­ჯე­ლოს თვა­ლის  და­ა­ვა­დე­ბე­ბის  სიმ­პ­ტო­მებ­ზე და შე­ი­მუ­შა­ოს შე­საძ­ლო პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, ჯან­სა­ღი მხედ­ვე­ლო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის მიზ­ნით;

♦  ვა­რა­უ­დის გა­მოთ­ქ­მის, შე­და­რე­ბის უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა.

გაკ­ვე­თი­ლის თე­მი­სა და მიზ­ნის შე­სა­ბა­მი­სო­ბა ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მოთხოვ­ნებ­თან:

♦  გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის აღ­ქ­მის მე­ქა­ნიზ­მის სქე­მა­ტუ­რად გა­მო­ხატ­ვა და კვლე­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე მხედ­ვე­ლო­ბის დარ­ღ­ვე­ვის მი­ზე­ზებ­ზე მსჯე­ლო­ბა; ბი­ოლ.საბ.4 ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა;

ბი­ოლ. საბ. 5 ბი­ო­ლო­გი­უ­რი ობი­ექ­ტე­ბის/პრო­ცე­სის შეს­წავ­ლის მიზ­ნით კვლე­ვის და­გეგ­მ­ვა;

♦  თა­ნა­მედ­რო­ვე მიღ­წე­ვე­ბის (ლა­ზე­რით მკურ­ნა­ლო­ბა, ხე­ლოვ­ნუ­რი ბრო­ლი) მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე მსჯე­ლო­ბა; ბი­ოლ.საბ. 4 ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბა;

ბი­ოლ.საბ.12 სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მიღ­წე­ვე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბა;

♦ ადა­მი­ა­ნის შეგ­რ­ძ­ნე­ბის ორ­გა­ნო­ე­ბის შე­სა­ხებ მი­ღე­ბუ­ლი ცოდ­ნის და­კავ­ში­რე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ფე­სი­ას­თან/საქ­მი­ა­ნო­ბის სფე­როს­თან;

ბი­ოლ.საბ.12 სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სა და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის მიღ­წე­ვე­ბის ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბა;

ფიზ. IX. 8 მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია გე­ო­მეტ­რი­უ­ლი ოპ­ტი­კის ძი­რი­თა­დი პრინ­ცი­პე­ბის ანა­ლი­ზი.

♦  გა­მო­სა­ხავს მარ­ტი­ვი სქე­მის სა­ხით და ადა­რებს სხვა­დას­ხ­ვა ორ­გა­ნიზ­მის (მაგ.ძუ­ძუმ­წოვ­რე­ბის და მწე­რე­ბის) თვა­ლის ოპ­ტი­კურ სის­ტე­მებს, მსჯე­ლობს გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა­ზე;

♦  მო­ი­პო­ვებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას სხვა­დას­ხ­ვა ოპ­ტი­კუ­რი სის­ტე­მის (მაგ.მიკ­როს­კო­პი, ტე­ლეს­კო­პი) მოწყო­ბი­ლო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ და აკე­თებს ზე­პირ პრე­ზენ­ტა­ცი­ას.

გაკ­ვე­თი­ლის ბო­ლოს მი­საღ­წე­ვი შე­დე­გე­ბი:

♦ მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია მსჯე­ლო­ბა იმის შე­სა­ხებ, თუ რო­გორ ახერ­ხებს თვა­ლი ახ­ლოს და შორს მყო­ფი საგ­ნე­ბის და­ნახ­ვას;

♦ მოს­წავ­ლეს შე­უძ­ლია მსჯე­ლო­ბა თვა­ლის და­ა­ვა­დე­ბებ­სა და მათ სიმ­პ­ტო­მებ­ზე;

♦ შე­უძ­ლია პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა ჯან­სა­ღი მხედ­ვე­ლო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­სათ­ვის.

შე­ფა­სე­ბა: გან­მ­საზღ­ვ­რე­ლი, გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი

გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბის რუბ­რი­კა

ჯგუ­ფუ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­ფა­სე­ბის რუბ­რი­კა

და­ნარ­თი:
2. შე­სა­ბა­მი­სო­ბე­ბი

იპო­ვეთ შე­სა­ბა­მი­სო­ბე­ბი თვა­ლის სტრუქ­ტუ­რებ­სა და მათ მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს შო­რის. და­ა­კავ­ში­რეთ ისი­ნი ხა­ზე­ბით.

2. სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნე­ბი

სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნა 1.

წარ­მო­იდ­გი­ნე, რომ ხარ ექი­მი. შენს პა­ცი­ენტს აქვს წაგ­რ­ძე­ლე­ბუ­ლი ფორ­მის თვა­ლი. ახ­ლოს მყოფ საგ­ნებს კარ­გად ხე­დავს, შორს მყოფ საგ­ნებს კი – ბუნ­დოვ­ნად.

  1. და­უს­ვი პა­ცი­ენტს დი­აგ­ნო­ზი;
  2. შე­ურ­ჩიე სათ­ვა­ლე ან და­უ­ნიშ­ნე მკურ­ნა­ლო­ბა.

სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნა 2.

წარ­მო­იდ­გი­ნე, რომ ხარ ექი­მი. შენს პა­ცი­ენტს აქვს შე­და­რე­ბით ბრტყე­ლი თვა­ლის ფორ­მა. შორს მყოფ საგ­ნებს კარ­გად ხე­დავს, ახ­ლოს მყოფ საგ­ნებს კი – ბუნ­დოვ­ნად.

  1. და­უს­ვი პა­ცი­ენტს დი­აგ­ნო­ზი;
  2. შე­ურ­ჩიე სათ­ვა­ლე ან და­უ­ნიშ­ნე მკურ­ნა­ლო­ბა.

სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნა 3.

წარ­მო­იდ­გი­ნე, რომ ხარ ექი­მი. შენს პა­ცი­ენტს აქვს რქო­ვა­ნას ან ბრო­ლის სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვა­რი სიმ­რუ­დე მის სხვა­დას­ხ­ვა უბან­ში. გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის ნა­წილს ბა­დუ­რის წინ იღებს, ზოგს კი – უკან.

  1. და­უს­ვი პა­ცი­ენტს დი­აგ­ნო­ზი;
  2. შე­ურ­ჩიე სათ­ვა­ლე ან და­უ­ნიშ­ნე მკურ­ნა­ლო­ბა.

სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნა 4.

წარ­მო­იდ­გი­ნე, რომ ხარ ექი­მი. შენს პა­ცი­ენტს აქვს ბრო­ლის შემ­ღ­ვ­რე­ვა. საგ­ნებს ისე ბუნ­დოვ­ნად ხე­დავს, თით­ქოს და­ორ­თ­ქ­ლილ მი­ნა­ში იხე­დე­ბა.

  1. და­უს­ვი პა­ცი­ენტს დი­აგ­ნო­ზი;
  2. შე­ურ­ჩიე სათ­ვა­ლე ან და­უ­ნიშ­ნე მკურ­ნა­ლო­ბა.

სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი ამო­ცა­ნა 5.

წარ­მო­იდ­გი­ნე, რომ ხარ ექი­მი. შენს პა­ცი­ენტს თვა­ლე­ბი აქვს ჩა­წით­ლე­ბუ­ლი და მოს­დის ცრემ­ლი. აქვს მხედ­ვე­ლო­ბის გა­ო­რე­ბა და და­ბინ­დ­ვა, თავ­ბ­რუს­ხ­ვე­ვა და გუ­ლის­რე­ვის შეგ­რ­ძ­ნე­ბა, სი­ნათ­ლის ში­ში და ტკი­ვი­ლი შუბ­ლის არე­ში.

  1. და­უს­ვი პა­ცი­ენტს დი­აგ­ნო­ზი;
  2. შე­ურ­ჩიე სათ­ვა­ლე ან და­უ­ნიშ­ნე მკურ­ნა­ლო­ბა.

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები