19 ივლისი, პარასკევი, 2024

რომელ პროგრამებს დააფინანსებს სახელმწიფო სრულად – 2020-2021 სასწავლო წლის ე.წ. უფასო ფაკულტეტების სია

spot_img

2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო პროგრამები ცნობილია. იხილეთ საქართველოს განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 11 აგვისტოს №91/ნ ბრძანება

2020-2021 სასწავლო წლის ე.წ. უფასო ფაკულტეტების სია

2020-2021 სასწავლო წელს სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის/მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო აკრედიტებული საგანმანათლებლო პროგრამების ის პროგრამული მიმართულება/მიმართულებები, რომელშიც/რომლებშიც სტუდენტის სწავლის საფასურს სრულად აფინანსებს სახელმწიფო. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება საგანმანათლებლო პროგრამა
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგია
ისტორია
არქეოლოგია
ფილოსოფია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა
მათემატიკა
ფიზიკა
ქიმია
ბიოლოგია
ეკონომიკა
   
სსიპ – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მშენებლობა
ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
არქიტექტურა
მათემატიკა
საინჟინრო ფიზიკა
აგრარული ტექნოლოგიები
სასურსათო ტექნოლოგია
სატყეო საქმე
აგროინჟინერია
მეცხოველეობა
აგრონომია
ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია
ქიმია
მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია
სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია
სამთო და გეოინჟინერია
საინჟინრო გეოდეზია
გეოლოგია
საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა
გეოინფორმატიკა
მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
ბიოსამედიცინო ინჟინერია
მეტალურგია
მასალათამცოდნეობა
მევენახეობა და ენოლოგია
   
სსიპ – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგია
ისტორია
არქეოლოგია
ფილოსოფია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა
მათემატიკა
ფიზიკა
არქიტექტურა
ბიოლოგია
   
სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართული ენა და ლიტერატურა
არქეოლოგია
ისტორია
მათემატიკა
ფიზიკა
ბიოლოგია
ეკონომიკა
მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლებს)
ელექტრული ინჟინერია
მშენებლობა
აგრონომია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია
საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
გერმანული ენა და ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ქიმია
ეკოლოგია
გეოგრაფია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)
სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
ხარისხის მართვა და ტექნიკურ ეკონომიკური ექსპერტიზა
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
   
სსიპ – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლების ინტეგრირებული პროგრამა
ეკონომიკა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
აგრონომია
ეკოლოგია
საჯარო მმართველობა
 
სსიპ − იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა;
ისტორია
ქართული ენა და ლიტერატურა
ბიოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
აგრონომია
ეკონომიკა
 
სსიპ – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკა

 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
მშენებლობა
აგრარული ტექნოლოგიები
ქართული ფილოლოგია
ისტორია
ბიოლოგია
ქიმია
ფიზიკა
მათემატიკა
სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მათემატიკა
ქიმია
ბიოლოგია
ფიზიკა
ქართული ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
აფხაზური ფილოლოგია
დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა
ეკონომიკა
   
სსიპ – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ისტორია
ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
საჯარო მმართველობა
   
სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ქართული ფილოლოგია
ინგლისური ფილოლოგია
ისტორია
დაწყებითი განათლება (300-კრედიტიანი)
ბიოლოგია
ეკონომიკა
საჯარო მმართველობა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 

 

 

არდადეგები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

გამოცდები გრძელდება

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები