23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

როგორ გამოვთვალოთ დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება  

spot_img

რამდენიმე თვის წინ, საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება №33 – „ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობის განსაზღვრისა და გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“, რომელიც  2023 წლის პირველი იანვრიდან წარმოშობილ დეკრეტულ შვებულებაზე ვრცელდება.

დადგენილების თანახმად, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებად პერიოდზე სააგენტო, ნაცვლად 1000 ლარისა, გასცემს 2000 ლარს. საჯარო სკოლის მასწავლებლები, საჯარო მოხელეების მსგავსად, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებად პერიოდზე, დეკრეტულ ანაზღაურებას მიიღებენ სრული ხელფასიდან, რომელიც შედგება თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატებისაგან.

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი (სპმთპ) ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 2023 წლის პირველივე რიცხვებიდან დღემდე, სპმთპ-ის მიმართა ასეულობით საჯარო სკოლის დირექტორმა და ბუღალტერმა, დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების წესთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების გამოთვლის ინსტრუქციას და გამოხატავს მზადყოფნას დამატებითი კონსულტაციებისათვის.

რამდენ დღეს მოიცავს ანაზღაურებადი პერიოდი?

„საქართველოს შრომის კოდექსით, 37-ე მუხლის თანახმად, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი პერიოდი შედგება 183 კალენდარული დღისგან, ხოლო გართულებული მშობიარობის ან ტყუპების შობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღისგან, რომელსაც, დასაქმებული იყენებს თანმიმდევრულად: 1) ორსულობისა და მშობიარობის გამო, პირველ ეტაპზე, 126 კალენდარული დღე და მეორე ეტაპზე, ბავშვის მოვლის გამო, დარჩენილი 57 კალენდარული დღე; 2) გართულებული მშობიარობისა და ტყუპების შობის დროს, პირველ ეტაპზე, 143 კალენდარული დღე და მეორე ეტაპზე, ბავშვის მოვლის გამო, დარჩენილი 57 კალენდარული დღე. ზემოაღნიშნულ დღეებზე პედაგოგის ხელფასის 100%-ს (თანამდებობრივი სარგო პლუს დანამატები) აკლდება სააგენტოს მიერ გაცემული 2000 ლარი, ხოლო დანარჩენს უნაზღაურებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.“

როგორ გამოვთვალოთ დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება – გათვალისწინებულია თუ არა, თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად, სტატუსის ან სხვა ტიპის დანამატები?

„გვსურს შეგახსენოთ საჯარო სკოლის პედაგოგის სრული ხელფასის ცნება, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №126/ნ-ბრძნების მე-3 მუხლით:

  1. მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება მოიცავს:

ა) თანამდებობრივ სარგოს და თანამდებობრივ სარგოზე დანამატებს:

ა) კლასკომპლექტით სწავლების დანამატი;

ბ) დანამატი არაქართულენოვან სკოლებში/სექტორებზე ერთ-ერთი შემდეგი საგნის სწავლებისათვის:

ბ.ა) ქართული, როგორც მეორე ენა;

ბ.ბ) საქართველოს ისტორია;

ბ.გ) საქართველოს გეოგრაფია;

გ) კლასის დამრიგებლობის დანამატი;

დ) მოსწავლეებისათვის პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის დანამატი, რომელიც მოიცავს მოსწავლეებისათვის პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამის განხორციელების საბაზო დანამატს და საგაკვეთილო დანამატს ყოველ საგაკვეთილო საათზე;

ე) სრულ განაკვეთზე მეტი დატვირთვის დანამატი;

ვ) სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატი;

ზ) მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლის მასწავლებლის დანამატი.“

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები