28 თებერვალი, ოთხშაბათი, 2024

რო­გორ გავ­ხა­დოთ მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლა უფ­რო სა­ხა­ლი­სო

spot_img

მანანა კაკაჩია
სსიპ გიორგი მებონიას სახელობის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ობუჯის თემის №1 საჯარო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი

 

 

 

მა­თე­მა­ტი­კის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა გა­ნუ­საზღ­ვ­რე­ლია ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში, ადა­მი­ა­ნის აღ­ზ­რ­და მა­თე­მა­ტი­კის გა­რე­შე არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნია. ბავ­შ­ვი იზ­რ­დე­ბა მა­თე­მა­ტი­კას­თან ერ­თად ისე, რომ ამას ვერც კი ამ­ჩ­ნევს.

მა­თე­მა­ტი­კა ყვე­ლა პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ანს სჭირ­დე­ბა.

ჯერ კი­დევ უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბას დი­დი ყუ­რადღე­ბა ექ­ცე­ო­და, რად­გან ინ­დი­ვიდს ეხ­მა­რე­ბა გო­ნებ­რივ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, აზ­როვ­ნე­ბა­ში, ხა­სი­ა­თი­სა და რწმე­ნის სიმ­ტ­კი­ცის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში, მთე­ლი რი­გი უნარ-ჩვე­ვე­ბის ფორ­მი­რე­ბა­ში. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სწავ­ლე­ბი­სას მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ყუ­რადღე­ბა უნ­და მი­ექ­ცეს მა­თე­მა­ტი­კუ­რი მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას გა­რე­მომ­ც­ვე­ლი სამ­ყა­როს შე­მეც­ნე­ბი­სას.

თუ ბავშვს მი­ვაწ­ვ­დით ასაკ­თან შე­სა­ბა­მის და სა­ჭი­რო მა­სა­ლას, იგი სი­ა­მოვ­ნე­ბით და­ა­მუ­შა­ვებს და შე­ის­წავ­ლის მას.

მოს­წავ­ლე­თა გარ­კ­ვე­ულ ნა­წილს უჭირს მა­თე­მა­ტი­კის შეს­წავ­ლა, ზო­გი­ერ­თი რიცხ­ვის, ფი­გუ­რის თვი­სე­ბე­ბის და­მახ­სოვ­რე­ბა, ამი­ტომ გა­დავ­წყ­ვი­ტე, ეს პრობ­ლე­მა გა­და­მეჭ­რა თა­მაშ-თა­მა­შით. შე­მექ­მ­ნა გა­მო­ცა­ნე­ბი, რო­მელ­თათ­ვის სწო­რი პა­სუ­ხის გა­სა­ცე­მად მოს­წავ­ლეს დას­ჭირ­დე­ბო­და ზო­გან რიცხ­ვის, ზო­გან ფი­გუ­რის თვი­სე­ბე­ბის გახ­სე­ნე­ბა, ზო­გან კი მარ­ტი­ვი გა­მოთ­ვ­ლე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა. ეს გა­მო­ცა­ნე­ბი მას­წავ­ლე­ბელ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ი­ყე­ნოს სხვა­დას­ხ­ვა კლას­ში, მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის­თ­ვის, მა­თე­მა­ტი­კუ­რი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის ჩა­ტა­რე­ბი­სას, მა­თე­მა­ტი­კის კვი­რე­უ­ლის ფარ­გ­ლებ­შიც სხვა­დას­ხ­ვა შე­ჯიბ­რე­ბის მოწყო­ბის დროს.

აი, ისი­ნიც:

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები