3 მარტი, კვირა, 2024

რე­სურ­ს­ცენტრს სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით უწევს ოპე­რა­ტი­უ­ლად მოქ­მე­დე­ბა

spot_img

მა­ნა­ნა ნა­დი­ბა­ი­ძე

ახ­მე­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის უფ­რო­სი 

 

⇒ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის რო­ლი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მა­ში

რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი არის შუ­ა­მა­ვა­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს შო­რის, სი­ახ­ლე­ე­ბის და­ნერ­გ­ვი­სა და რე­ფორ­მე­ბის ხელ­შეწყო­ბის მიზ­ნით. რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის რო­ლია ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მე­ბის სკო­ლებ­ში და­ნერ­გ­ვი­საა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ხელ­შეწყო­ბა, მი­სი და­დე­ბი­თი და უარ­ყო­ფი­თი მხა­რე­ე­ბის და­ნახ­ვა, გა­მოკ­ვე­თა და ანა­ლი­ზი.

⇒ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის ფუნ­ქ­ცია – კონ­კ­რე­ტუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა

რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის ფუნ­ქ­ციაა სი­ახ­ლე­ე­ბის, რე­ფორ­მე­ბის, ინ­ფორ­მა­ცი­ის, დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის სწო­რად და სწრა­ფად მი­წო­დე­ბა, სკო­ლე­ბის პროგ­რა­მებ­ში, პრო­ექ­ტებ­ში ჩარ­თუ­ლო­ბის ხელ­შეწყო­ბა, ხე­ლის შემ­შ­ლე­ლი ტექ­ნი­კუ­რი ან სხვა ხარ­ვე­ზის გა­მოს­წო­რე­ბის­თ­ვის შე­სა­ბა­მი­სი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბით ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

⇒ ხე­ლის შემ­შ­ლე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი, რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას ისურ­ვებ­დით

ხე­ლის შემ­შ­ლე­ლი ფაქ­ტო­რე­ბი ხში­რად ტექ­ნი­კუ­რი ხა­სი­ა­თი­საა – მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ­ლე­ბის სკო­ლებ­ში არ­სე­ბუ­ლი მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი და ინ­ტერ­ნე­ტის მი­წო­დე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი. სწო­რედ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვი­სურ­ვებ­დი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. აუცი­ლე­ბე­ლია რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი­სა და სკო­ლე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით აღ­ჭურ­ვა (აქ­ მ­ხო­ლოდ კომ­პი­უ­ტე­რე­ბი, ინ­ტერ­ნე­ტი და პრინ­ტე­რე­ბი არ იგუ­ლის­ხ­მე­ბა).

⇒ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის რო­ლი მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი უზ­რუნ­ველ­ყოფს სსიპ მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტ­რის პრო­ექ­ტე­ბის სკო­ლებ­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბას. რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი ჩარ­თუ­ლია მას­წავ­ლე­ბელ­თა ტრე­ნინ­გებ­ზე რე­გის­ტ­რა­ცი­ის პრო­ცეს­ში, ასე­ვე, სკო­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დ­ინა­რე, სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით უხ­დე­ბა ხოლ­მე ამა თუ იმ პრობ­ლე­მა­ზე რე­ა­გი­რე­ბა და ოპე­რა­ტი­უ­ლად მოქ­მე­დე­ბა.

⇒ ძი­რი­თა­დად, რა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი იკ­ვე­თე­ბა სკო­ლებ­ში

რე­სურ­ს­ცენტრს სკო­ლებ­თან უწევს მუ­შა­ო­ბა სხვა­დას­ხ­ვა პრობ­ლე­მა­ზე, თუმ­ცა მას­წავ­ლე­ბელ­თა მხრი­დან ხში­რად იკ­ვე­თე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლებ­ში არ არ­სე­ბო­ბის პრობ­ლე­მა, რაც, ვფიქ­რობთ, უახ­ლო­ეს პე­რი­ოდ­ში მოგ­ვარ­დე­ბა.

⇒ ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბა ან მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა

2022 წლის 30 ივ­ნისს, ახ­მე­ტის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტეტ­ში, ქა­ლაქ ახ­მე­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით, ჩა­ტარ­და მას­წავ­ლე­ბელ­თა რა­ი­ო­ნული კონ­ფე­რენ­ცია, რო­მე­ლიც წარ­მო­ად­გენ­და მო­სამ­ზა­დე­ბელ ეტაპს ივ­ლის­ში და­გეგ­მი­ლი მას­წავ­ლე­ბელ­თა ეროვ­ნუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ის­თ­ვის. რა­ი­ო­ნუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის გუნ­დის მე­ი­ლი­დან info.nsm@mes.gov.ge შე­მო­სუ­ლი წე­რი­ლო­ბი­თი რე­კო­მენ­და­ცი­ით და­ორ­გა­ნიზ­და, ახ­მე­ტის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის მი­ერ, ქო­უ­ჩე­ბი­სა და კო­ორ­დი­ნა­ტო­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით, ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის გუნ­დის წე­რი­ლო­ბი­თი რე­კო­მენ­და­ცი­ი­სა და ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.

აღ­ნიშ­ნულ რა­ი­ო­ნულ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე სა­უ­კე­თე­სო 20 კომ­პ­ლექ­სუ­რი და­ვა­ლე­ბა და 5 სას­კო­ლო პრო­ექ­ტი იქ­ნა წარ­დ­გე­ნი­ლი, აქე­დან 15 მომ­ხ­სე­ნე­ბე­ლი წარ­მა­ტე­ბით წარ­დ­გა რეს­პუბ­ლი­კურ კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე.

P.S. დე­ბუ­ლე­ბით მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი უფ­ლე­ბა-მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი­ს გარ­და, რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი ყო­ველ­თ­ვის ას­რუ­ლებს სკო­ლე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე სხვა და­ვა­ლე­ბებს სკო­ლე­ბის სა­კე­თილ­დღე­ოდ. და­სა­მა­ტე­ბელ ფუნ­ქ­ცი­ას/ფუნ­ქ­ცი­ებს ვერ გა­მო­ვყო­ფ­დი.

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები