23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით 2024 წელს და­გეგ­მი­ლი  სი­ახ­ლე­ე­ბი

spot_img
ნა­ნი და­ლა­ქიშ­ვი­ლი
პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი

 

„პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მოქ­მე­დი კა­ნო­ნით გან­საზღ­ვ­რუ­ლია  პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სფე­რო­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო პო­ლი­ტი­კის მიზ­ნე­ბი, რო­მე­ლიც შემ­დეგ­ნა­ი­რა­დაა ფორ­მუ­ლი­რე­ბუ­ლი:

ა) ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა;

ბ) სო­ცი­ა­ლუ­რი ინ­კ­ლუ­ზი­ის, ინ­დი­ვი­დის პი­როვ­ნუ­ლი და პრო­ფე­სი­უ­ლი  გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა;

გ) მთე­ლი სი­ცოცხ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში სწავ­ლის ხელ­შეწყო­ბა;

დ) სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის ერ­თი­ან ევ­რო­პულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცეს­თან და­ახ­ლო­ე­ბა და შე­თავ­სე­ბა­დო­ბა.

ქვეყ­ნის პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის რე­ფორ­მი­რე­ბის ამ ეტაპ­ზე მთავ­რო­ბის მხრი­დან პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ახა­ლი ხედ­ვა ჩა­მო­ყა­ლიბ­და, რო­მე­ლიც პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში დამ­საქ­მებ­ლე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას და მათ­თ­ვის სა­ჯა­რო შე­თა­ვა­ზე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. ახა­ლი ხედ­ვის ერთ-ერ­თი საკ­ვან­ძო მი­მარ­თუ­ლე­ბა, კერ­ძო სექ­ტორ­თან ერ­თად, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მი­წო­დე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბაა, რაც ით­ვა­ლის­წი­ნებს სა­ჯა­რო-კერ­ძო პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას და ბიზ­ნე­სის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ერ­თობ­ლი­ვად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. სა­ხელ­მ­წი­ფო პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში, კერ­ძო სექ­ტორ­თან/დამ­საქ­მებ­ლებ­თან ერ­თად, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს ინ­ვეს­ტი­ცი­ებს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ხელს შე­უწყობს ბაზ­რის მოთხოვ­ნის შე­სა­ბა­მი­სი კად­რე­ბის მომ­ზა­დე­ბას, რაც და­საქ­მე­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბელს მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გაზ­რ­დის. სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან, სა­უ­კე­თე­სო სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრაქ­ტი­კის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, ეს გახ­ლავთ კერ­ძო სექ­ტო­რის­თ­ვის შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ინო­ვა­ცი­უ­რი მიდ­გო­მა. პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის ახა­ლი ხედ­ვის ფარ­გ­ლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის გა­ნახ­ლე­ბას, სექ­ტო­რუ­ლი პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბის გან­საზღ­ვ­რა­სა და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბის მო­დე­ლის გა­ნახ­ლე­ბას გეგ­მავს. ასე­ვე  და­იწყე­ბა მუ­შა­ო­ბა ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხურ­ზე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ინ­ტეგ­რი­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სი­ახ­ლე­ე­ბია და­გეგ­მი­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლებ­ლე­ბის პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც, რაც მას­წავ­ლე­ბელ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბას და მა­თი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის ამაღ­ლე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს.

უახ­ლო­ე­სი 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა ენი­ჭე­ბა კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის გა­ნახ­ლე­ბას, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბის ახა­ლი მო­დე­ლის შექ­მ­ნას და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხურ­ზე პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რად ინ­ტეგ­რი­რე­ბას. ამ პრო­ცე­სე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია მოქ­ნი­ლი სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი ბა­ზის არ­სე­ბო­ბა, რის შექ­მ­ნაც არ­სე­ბულ კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბა­ში გარ­კ­ვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნას სა­ჭი­რო­ებს.

კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა საკ­მა­ოდ მას­შ­ტა­ბუ­რი პრო­ცე­სია, რო­მე­ლიც ა(ა)იპ პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს მან­და­ტის ქვეშ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სა­ა­გენ­ტოს მი­ერ, 2024-2025 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მომ­ზად­დე­ბა დარ­გობ­რი­ვი რუ­კე­ბი, გა­ნახ­ლ­დე­ბა პრო­ფე­სი­ის სტან­დარ­ტე­ბი, გა­ნახ­ლ­დე­ბა/შე­იქ­მ­ნე­ბა/და­რე­გის­ტ­რირ­დე­ბა 120-ზე მე­ტი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სტან­დარ­ტე­ბი. ამ ცვლი­ლე­ბე­ბის შემ­დეგ, გა­ნახ­ლ­დე­ბა  სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში და­ნერ­გი­ლი 800-ზე მე­ტი პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა. ამ პრო­ცე­სე­ბის მას­შ­ტა­ბუ­რო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის სა­მი­ნის­ტ­რომ მი­ი­ღო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, შე­ვი­დეს გარ­კ­ვე­უ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი „პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­ნონ­ში.

პრო­ცე­სე­ბის ხელ­შე­საწყო­ბად, სსიპ – გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის მი­ერ, სა­მი­ნის­ტ­როს­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით, მომ­ზად­და ცვლი­ლე­ბე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის 2010 წლის 1 ოქ­ტომ­ბ­რის 99/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტ­კი­ცე­ბულ „სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის დე­ბუ­ლე­ბა­სა და სა­ფა­სურ­ში“, კერ­ძოდ, და­ი­ნი­ცი­რე­ბუ­ლია და მიმ­დი­ნა­რე წლის თე­ბერ­ვალ­ში, სხვა ცვლი­ლე­ბებ­თან ერ­თად,  შე­ვი­და ცვლი­ლე­ბა დე­ბუ­ლე­ბის 50-ე მუხ­ლ­ში, რის მი­ხედ­ვი­თაც, პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა ვალ­დე­ბუ­ლია, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოს ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი თვით­შე­ფა­სე­ბა. თვით­შე­ფა­სე­ბის ფორ­მა­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის წესს გან­საზღ­ვ­რავს ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი აქ­ტით, რო­მე­ლიც ქვეყ­ნ­დე­ბა სა­ჯა­როდ.  პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის მი­ერ თვით­შე­ფა­სე­ბის დად­გე­ნი­ლი წე­სით გა­ნუ­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლო­ბა ან გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი თვით­შე­ფა­სე­ბის შეს­წავ­ლის შე­დე­გე­ბი შე­საძ­ლოა გახ­დეს ცენ­ტ­რის მი­ერ მო­ნი­ტო­რინ­გის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი. დე­ბუ­ლე­ბას და­ე­მა­ტა 104-ე მუხ­ლი, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, „პრო­ფე­სი­ულ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს უფ­ლე­ბა მი­ე­ცეთ ამ დე­ბუ­ლე­ბის 50-ე მუხ­ლის პირ­ვე­ლი პუნ­ქ­ტით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი თვით­შე­ფა­სე­ბა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ 2025 წლის 1 იან­ვ­რის შემ­დ­გომ. ამას­თან, თვით­შე­ფა­სე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის კონ­კ­რე­ტუ­ლი პე­რი­ო­დი გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ულ-სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი აქ­ტით“. ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ე­ხე­ბა სრუ­ლი ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი წარ­მო­ე­ბის  ვა­დე­ბის და­ზუს­ტე­ბა­საც.

ამას­თან, 2023 წლის 25 მა­ისს The United Nations Development Programme UNDP-ს და სსიპ – გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნულ ცენტრს შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი შე­თან­ხ­მე­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, დამ­ტ­კი­ცე­ბუ­ლი პროგ­რა­მის მი­ხედ­ვით, იგეგ­მე­ბა პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის­თ­ვის 360 გრა­დუ­სი­ა­ნი თვით­შე­ფა­სე­ბის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სის­ტე­მის შე­მუ­შა­ვე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, სის­ტე­მის შექ­მ­ნის შემ­დეგ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს ექ­ნე­ბათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა თვით­შე­ფა­სე­ბის­თ­ვის გა­მო­ი­ყე­ნონ თა­ნა­მედ­რო­ვე, მოქ­ნი­ლი და ინ­ფორ­მა­ცი­ის ავ­ტო­მა­ტუ­რად მარ­თ­ვა­დი სის­ტე­მა ხა­რის­ხის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მე­ქა­ნიზ­მე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის.

სსიპ – გა­ნათ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტო­რის ბრძა­ნე­ბით შექ­მ­ნილ­მა სა­მუ­შაო ჯგუფ­მა, 2023 წელს იმუ­შა­ვა პრო­ფე­სი­უ­ლი, უმაღ­ლე­სი და ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბის ანა­ლიზ­ზე და 2024 წელ­საც აგ­რ­ძე­ლებს მუ­შა­ო­ბას შე­საძ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბის პა­კეტ­ზე, რის სა­ფუძ­ველ­ზეც გა­მო­იკ­ვე­თა, რომ რიგ შემ­თხ­ვე­ვებ­ში, ერ­თი და იგი­ვე ინ­დი­კა­ტო­რის მი­მართ, პრო­ფე­სი­უ­ლი, უმაღ­ლე­სი და ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბის/კრი­ტე­რი­უ­მე­ბის თვალ­საზ­რი­სით იკ­ვე­თე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბე­ბი. „რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი და გან­მარ­ტე­ბე­ბი პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის სტან­დარ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით“ (https://eqe.ge/res/images/broshura.pdf) სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო დო­კუ­მენ­ტის შე­სა­ბა­მი­სად, „თი­თო­ე­ულ პროგ­რა­მას უნ­და ჰყავ­დეს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, რო­მე­ლიც ძი­რი­თა­დად, ზრუ­ნავს პროგ­რა­მის ადეკ­ვა­ტურ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე, პრაქ­ტი­კის და თე­ო­რი­ის კომ­პო­ნენ­ტის შე­თავ­სე­ბა­ზე, პროგ­რა­მის ში­ნა­არ­სის, ასე­ვე მის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად სა­ჭი­რო მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი და ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. ეს ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი ფუნ­ქ­ციაა, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლე­ბე­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის მას­წავ­ლე­ბელ­მა შე­ი­თავ­სოს. და­საშ­ვე­ბია, რომ ერ­თი მი­მარ­თუ­ლე­ბის რამ­დე­ნი­მე პროგ­რა­მას ერ­თი და იგი­ვე პი­რიც ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობ­დეს. თუმ­ცა ეს მის დატ­ვირ­თ­ვა­ში უნ­და აისა­ხოს. პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი შე­სა­ბა­მი­სი დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტი უნ­და იყოს. მის­თ­ვის გა­წე­რილ სა­მუ­შაო აღ­წე­რი­ლო­ბა­ში უნ­და ჩან­დეს, რო­გორც პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი თუ რა აქ­ტი­ვო­ბებს ას­რუ­ლებს. ეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს: ჩარ­თუ­ლო­ბა შე­ფა­სე­ბის ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბის ვა­ლი­და­ცი­ა­ში, ჩარ­თუ­ლო­ბა ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის პრო­ცეს­ში და სხვა“.

არ­სე­ბუ­ლი გან­მარ­ტე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, პრაქ­ტი­კამ აჩ­ვე­ნა, რომ ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი ამ ინ­დი­კა­ტო­რის მოთხოვ­ნებს ფორ­მა­ლუ­რად ას­რუ­ლე­ბენ და ხელ­მძღ­ვა­ნე­ლად არა კონ­კ­რე­ტუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სტან­დარ­ტის/საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო პროგ­რა­მის შე­სა­ბა­მი­სი კომ­პე­ტენ­ცი­ის პირს, არა­მედ ზო­გა­დად დარ­გის კომ­პე­ტენ­ცი­ის მქო­ნე პირს ნიშ­ნა­ვენ.

შე­სა­ბა­მი­სად, პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მე­ბის ხა­რის­ხის ში­და უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის კომ­პო­ნენ­ტის გაძ­ლი­ე­რე­ბი­სათ­ვის, მი­ზან­შე­წო­ნი­ლია და­ზუს­ტ­დეს, რა მო­ი­აზ­რე­ბა დარ­გის ქვეშ და ამა­ვე დროს გა­ნი­საზღ­ვ­როს, რომ ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი არის პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­დუ­ლე­ბის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი, რაც თა­ვის მხრივ ხელს შე­უწყობს არა­მარ­ტო პროგ­რა­მის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ხა­რის­ხის შე­ფა­სე­ბას ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის მი­ერ, არა­მედ, პრო­ფე­სი­ულ სტუ­დენ­ტ­თა შე­ფა­სე­ბის ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა­ში, ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის აღი­ა­რე­ბის პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლო­ბას, პროგ­რა­მა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­ტა­ნის სა­ჭი­რო­ე­ბის შე­ფა­სე­ბას და სხვ.

ასე­ვე, არ­სე­ბულ ფორ­მუ­ლი­რე­ბა­ში ბუნ­დო­ვა­ნე­ბას იწ­ვევ­და სიტყ­ვა „დარ­გი“, რა­მე­თუ ეროვ­ნუ­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის ჩარ­ჩო­სა და სწავ­ლის სფე­რო­ე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ტო­რის დამ­ტ­კი­ცე­ბის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის 2019 წლის 10 აპ­რი­ლის 69/ნ ბრძა­ნე­ბით დამ­ტ­კი­ცე­ბუ­ლი „ეროვ­ნუ­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბის ჩარ­ჩოს“ მი­ხედ­ვით, პრო­ფე­სი­უ­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ე­ბი გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სტან­დარ­ტით/ ჩარ­ჩო დო­კუ­მენ­ტით, ხო­ლო ამა­ვე ბრძა­ნე­ბით დამ­ტ­კი­ცე­ბუ­ლი „სწავ­ლის სფე­რო­ე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ტო­რით“ გან­საზღ­ვ­რუ­ლია სწავ­ლის დე­ტა­ლუ­რი სფე­რო. შე­სა­ბა­მი­სად ამ­ჟა­მინ­დელ ფორ­მუ­ლი­რე­ბებ­ში არ ფი­გუ­რი­რებს ტერ­მი­ნი „დარ­გი“. ამას­თან, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა ეფუძ­ნე­ბა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სტან­დარტს, შე­სა­ბა­მი­სად პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის კომ­პე­ტენ­ცი­აც სა­სურ­ვე­ლია შე­სა­ბა­მი­სი ტერ­მი­ნე­ბით გა­ნი­მარ­ტოს. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­დი­ფი­ცირ­და პრო­ფე­სი­უ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის სტან­დარ­ტე­ბის (და­ნარ­თი 4) მე-2 სტან­დარ­ტის 2.2.1. კრი­ტე­რი­უ­მის (პროგ­რა­მა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია პროგ­რა­მის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად სა­ჭი­რო რე­სურ­სე­ბით) მე-4 ინ­დი­კა­ტო­რი და ჩა­მო­ყა­ლიბ­და შემ­დე­გი რე­დაქ­ცი­ით: „პროგ­რა­მას ჰყავს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, რო­მე­ლიც იმავ­დ­რო­უ­ლად არის ამ პროგ­რა­მის პრო­ფე­სი­უ­ლი მო­დუ­ლის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი და რო­მელ­საც გა­აჩ­ნია და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი კომ­პე­ტენ­ცია პროგ­რა­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით“.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები