16 მაისი, ორშაბათი, 2022

მჯე­რა, ჩვე­ნი ჯა­დოს­ნუ­რი სა­ქა­ღალ­დე შე­ივ­სე­ბა და გამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნ­დე­ბა

spot_img

თეა ალიმ­ბა­რაშ­ვი­ლი

სსიპ კას­პის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ კავ­თის­ხე­ვის სა­ჯა­რო სკო­ლის დაწყე­ბი­თი (I-IV) კლა­სე­ბის   წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

 

მას­წავ­ლებ­ლის შე­ფა­სე­ბის წე­სი და ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი საქ­მის წარ­მო­ე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბი ყვე­ლას­თ­ვის ცნო­ბი­ლია. პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და კა­რი­ე­რუ­ლი წინ­ს­ვ­ლის სქე­მის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბის­თა­ნა­ვე გა­ვე­ცა­ნით მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ულ სტან­დარტს, სქე­მის ამო­ცა­ნას, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, ძი­რი­თად პრინ­ცი­პებს, თვით­შე­ფა­სე­ბის მე­თო­დებს, შე­ფა­სე­ბის ტი­პებს.

პე­და­გო­გე­ბის­გან ხში­რად მო­მის­მე­ნია შემ­დე­გი სა­ხის შე­კითხ­ვე­ბი: რა არის პორ­ტ­ფო­ლიო? რო­დის და რო­გორ უნ­და გან­ვა­თავ­სოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი დო­კუ­მენ­ტი ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის მარ­თ­ვის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სის­ტე­მა­ში (შემ­დ­გომ­ში eschool.emis.ge, რო­მელ­შიც თი­თო­ე­ულ პე­და­გოგს სა­კუ­თა­რი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი პორ­ტ­ფო­ლიო ექ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი)?

პორ­ტ­ფო­ლიო არის ჩვე­ნი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სა­ქა­ღალ­დე, რო­მელ­შიც ლა­მა­ზად უნ­და გან­ვა­თავ­სოთ მა­სა­ლა. დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს მო­ცე­მულ დო­კუ­მენ­ტ­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის ორ­გა­ნი­ზე­ბა­სა და კლა­სი­ფი­კა­ცი­ას. მე­ტი თვალ­სა­ჩი­ნო­ე­ბის­თ­ვის და სი­ზუს­ტის­თ­ვის შეგ­ვიძ­ლია და­ვა­სა­თა­უ­როთ — „ჩემი პორ­ტ­ფო­ლიო“, შევ­ც­ვა­ლოთ მი­სი ფე­რი, ვაქ­ცი­ოთ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნეს სა­ქა­ღალ­დედ, ჩა­ვურ­თოთ გა­ზი­ა­რე­ბის ღი­ლა­კი, სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა და სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში.

სა­ქა­ღალ­დის შე­საქ­მ­ნე­ლად ვი­ყე­ნებთ ყვე­ლას­თ­ვის ნაც­ნობ პლატ­ფორ­მებს: Google-ის სერ­ვისს — Google Drive და Microsoft Office 365-ის სერ­ვისს — One Drive.

თუ Google Drive-ის პლატ­ფორ­მას ავირ­ჩევთ, ჩვე­ნი სა­ქა­ღალ­დის შე­საქ­მ­ნე­ლად, უნ­და ვი­ცო­დეთ, რომ ის ღრუბ­ლო­ვა­ნი სა­ცა­ვის უდა­ვოდ ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო პრო­ვა­ი­დე­რია, რად­გან Google-ის უაღ­რე­სად სა­ი­მე­დო სერ­ვე­რებ­ზე ზის და ყვე­ლა მომ­ხ­მა­რებ­ლის­თ­ვის 15GB-მდე უფა­სო მეხ­სი­ე­რე­ბას გთა­ვა­ზობთ. თუ აღ­მო­ა­ჩენთ, რომ ამ ან­გა­რიშ­ზე არ­სე­ბუ­ლი სივ­რ­ცე მა­ლე იწუ­რე­ბა, გახ­სე­ნით სულ ახა­ლი Gmail ან­გა­რი­ში თქვე­ნი ელ­ფოს­ტის­თ­ვის და მი­ი­ღეთ 15GB-მდე უფა­სო მეხ­სი­ე­რე­ბა.

One Drive ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო ღრუბ­ლო­ვა­ნი, 5-ტე­რა­ბა­ი­ტი­ა­ნი მეხ­სი­ე­რე­ბის სა­ცა­ვია, ძა­ლი­ან მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი სა­ო­ფი­სე ფა­ი­ლის გახ­ს­ნი­სას, მომ­ხ­მა­რე­ბელს სრუ­ლად აქვს ფუნ­ქ­ცი­უ­რი რე­დაქ­ტი­რე­ბის უფ­ლე­ბა და ამ სივ­რ­ცე­ში სრუ­ლი ნა­ვი­გა­ცია შე­უძ­ლია. აქვს, ასე­ვე, გა­ზი­ა­რე­ბის ფუნ­ქ­ცია, დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის, რე­დაქ­ტი­რე­ბი­სა და კო­ლა­ბო­რა­ცი­ულ რე­ჟიმ­ში.

პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­მოც­დის წარ­მა­ტე­ბით დაძ­ლე­ვის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, აქ­ტი­ვო­ბე­ბით გამ­დიდ­რე­ბულ, სა­გულ­და­გუ­ლოდ შევ­სე­ბულ სა­ქა­ღალ­დეს მარ­ტი­ვად, ლინ­კის კო­პი­რე­ბით გა­და­ვი­ტანთ ის­ქუ­ლის ბა­ზა­ში არ­სე­ბულ ელექ­ტ­რო­ნულ სა­ქა­ღალ­დე­ში წარ­სად­გე­ნად, შე­სა­მოწ­მებ­ლად.

მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­უ­ლი სტან­დარ­ტის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი ორ ძი­რი­თად მი­მარ­თუ­ლე­ბას მო­ი­ცავს:

ა) სას­წავ­ლო პრო­ცე­სი;

ბ) პრო­ფე­სი­უ­ლი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა და ეთი­კა.

თი­თო­ე­უ­ლი ცალ­კე­უ­ლი მუხ­ლის­გან შედ­გე­ბა, რომ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა სტან­დარ­ტ­ში შე­ტა­ნი­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბის სა­თა­ნა­დოდ შეს­რუ­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა.

ჩვენ ვი­ცით, რომ სტა­ტუ­სის შე­სა­ბა­მი­სი პრო­ფე­სი­უ­ლი უნა­რე­ბის გა­მოც­დის წარ­მა­ტე­ბით დაძ­ლე­ვა პრაქ­ტი­კუ­ლი ნა­წი­ლის გავ­ლის წი­ნა­პი­რო­ბაა. ამის მი­უ­ხე­და­ვად, მი­ზან­ს­წ­რა­ფუ­ლი პე­და­გო­გე­ბი დროს არ კარ­გა­ვენ და სა­კუ­თარ პორ­ტ­ფო­ლი­ოს შე­სა­ნიშ­ნა­ვი აქ­ტი­ვო­ბე­ბით ამ­დიდ­რე­ბენ. მას­წავ­ლებ­ლის სტან­დარ­ტის მე­ო­რე ნა­წილ­ში შე­ტა­ნილ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს მშვე­ნივ­რად უსა­და­გე­ბენ სა­ჭი­რო კომ­პე­ტენ­ცი­ებს.

⇔ შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად, გა­გი­ზი­ა­რებთ ჩემს პრაქ­ტი­კულ გა­მოც­დი­ლე­ბას, ავ­ხ­ს­ნი გა­სა­გე­ბი ენით, რო­გორ ვზრუ­ნავ სა­კუ­თა­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­თ­ვის.

რო­გორც წამ­ყ­ვა­ნი, ისე მენ­ტო­რი მას­წავ­ლებ­ლე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ში პირ­ველ ად­გილ­ზე დგას პე­და­გოგ­თა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის დად­გე­ნა, რომ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზეც იგეგ­მე­ბა სკო­ლის პე­და­გოგ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ერ­თი­ა­ნი სტრა­ტე­გი­ე­ბი. მას­წავ­ლე­ბელ­თა გან­ვი­თა­რე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის მოთხოვ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად ან სწავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი მო­დე­ლის შე­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცე­სის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას.

დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის გა­აქ­ტუ­ა­ლუ­რე­ბამ­დე სა­მი თვით ად­რე, ჩვე­ნი სკო­ლის გუნ­დ­მა, „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლის“ პროგ­რა­მის და­ნერ­გ­ვის პრო­ცეს­ში, და­ვიწყეთ თიმ­სის პროგ­რა­მის შეს­წავ­ლა და მოს­წავ­ლე­თა მე­ი­ლე­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა. დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის ფორ­მატ­ზე გა­დას­ვ­ლამ კი, უდი­დე­სი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა გა­მიღ­ვი­ვა კო­ლე­გე­ბის, მშობ­ლე­ბი­სა და მოს­წავ­ლე­ე­ბის წი­ნა­შე.

პან­დე­მი­ამ მი­ბიძ­გა, ჩე­მი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ბო­ლომ­დე წარ­მო­მე­ჩი­ნა. გა­დავ­წყ­ვი­ტე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრაქ­ტი­კის კო­ლე­გე­ბის­თ­ვის გა­ზი­ა­რე­ბა. და­ვიწყე სას­წავ­ლო ვი­დე­ო­ე­ბის ჩა­წე­რა და სა­კუ­თარ youtube.com არ­ხ­ზე ატ­ვირ­თ­ვა, რო­მელ­საც უამ­რა­ვი გა­ზი­ა­რე­ბა ჰქონ­და. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­წავ­ლებ­ლე­ბის­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი გავ­ხა­დე G-PriEd — სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დაწყე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ექ­ტის სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბი, ფო­ტო­მა­სა­ლის სა­ხით. მო­დი­ფი­ცი­რე­ბას ვუ­კე­თებ­დი არა­ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ ტექ­ს­ტის გა­აზ­რე­ბის ნი­მუ­შებს და კო­ლე­გებს ვუ­ზი­ა­რებ­დი. პე­და­გოგ­თა ჯგუ­ფებ­ში ვა­ზი­ა­რებ­დი, აგ­რეთ­ვე, ჩემ მი­ერ შექ­მ­ნილ რე­სურ­სებს, რო­მელ­საც ონ­ლა­ინ და პი­რის­პირ სწავ­ლე­ბის დროს ვი­ყე­ნებ­დი. რე­კო­მენ­და­ცი­ას ვუ­წევ­დი არა მხო­ლოდ პე­და­გო­გებს, არა­მედ მოს­წავ­ლე­თა მშობ­ლებ­საც. პრი­ო­რი­ტე­ტულ სა­კითხად ვაქ­ციე მშო­ბელ­თა პე­და­გო­გი­ზა­ცია. გან­სა­კუთ­რე­ბით, პირ­ვე­ლი კლა­სი­სა და დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­თა მშობ­ლე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბა იყო გა­დამ­წყ­ვე­ტი და სა­ყუ­რადღე­ბო ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში. მახ­სოვს, უახ­ლო­ეს­მა მე­გო­ბარ­მა მა­ხა­რა, რომ სწო­რედ ჩემ მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი ვი­დე­ო­ინ­ს­ტ­რუქ­ცია გა­და­უგ­ზავ­ნა პე­და­გოგ­მა, თიმ­სის პროგ­რა­მის ძირ­ფეს­ვი­ა­ნად შე­სას­წავ­ლად და და­ვა­ლე­ბე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. მი­მაჩ­ნია, რომ ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა პე­და­გო­გი­უ­რი პრაქ­ტი­კის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ნა­წი­ლია, რო­მელ­საც წარ­სად­გე­ნად პორ­ტ­ფო­ლი­ო­ში შე­ვი­ტან.

მოს­წავ­ლე­თა შე­დე­გე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია აგ­რეთ­ვე სო­ცი­ა­ლუ­რი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო, ქსე­ლუ­რი, სა­თე­მო პრო­ექ­ტე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. სა­ერ­თა­შო­რი­სო პრო­ექ­ტად ით­ვ­ლე­ბა eTwinning, რო­მე­ლიც სკო­ლის პერ­სო­ნა­ლის­თ­ვის გვთა­ვა­ზობს პლატ­ფორ­მას. შეგ­ვიძ­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცია, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა უცხო­ელ პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან, პრო­ექ­ტის ინი­ცი­რე­ბა. მას­წავ­ლე­ბე­ლიც და მოს­წავ­ლეც თავს მსოფ­ლი­ოს ნა­წი­ლად გრძნობს. მე­ტად ნა­ყო­ფი­ე­რი გა­მოდ­გა აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ექ­ტის მი­ერ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ტრე­ნინ­გე­ბი, აგ­ვი­მაღ­ლა კომ­პე­ტენ­ცია და, ამა­ვე დროს, მოგ­ვ­ცა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, სა­კუ­თა­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ციფ­რუ­ლი სას­წავ­ლო რე­სურ­სე­ბის შექ­მ­ნა გვეს­წავ­ლე­ბი­ნა. ვა­ღი­ა­რებ, რომ პორ­ტალ­ზე მუ­შა­ო­ბა ძა­ლი­ან რთუ­ლია, პრო­ექ­ტის ავ­ტო­რი ვერ გახ­დე­ბი, თუ პრაქ­ტი­კა არ გა­ი­ა­რე. მე და ჩემ­ნა­ი­რებს ძა­ლი­ან გაგ­ვი­მარ­თ­ლა, რად­გან ქალ­ბა­ტო­ნი ირ­მა ღა­ნი­აშ­ვი­ლის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი გავ­ხ­დით, უკ­ვე წარ­დ­გე­ნი­ლი პრო­ექ­ტი მა­ლე ევ­რო­პუ­ლი ხა­რის­ხის ნი­შან­საც მი­ი­ღებს. ჩე­მი საყ­ვა­რე­ლი მე­სა­მეკ­ლა­სე­ლე­ბი სამ­ყა­როს გარ­შე­მო ვა­მოგ­ზა­უ­რე. პრო­ექ­ტის „მე­დი­ა­წიგ­ნი­ე­რე­ბა და ციფ­რუ­ლი თა­ო­ბა“ ფარ­გ­ლებ­ში, ციფ­რუ­ლი თხრო­ბის მე­თო­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, ილუს­ტ­რი­რე­ბუ­ლი ფა­ი­ლე­ბის შექ­მ­ნა და კო­მიქ­სე­ბის ელექ­ტ­რო­ნუ­ლად აწყო­ბა დაგ­ვ­ჭირ­და. მოს­წავ­ლის მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი რე­სურ­სი ღი­რე­ბუ­ლია და სწავ­ლის ხა­რისხს აუმ­ჯო­ბე­სებს, აძ­ლი­ე­რებს მო­ტი­ვა­ცი­ას. სა­მუ­შაო პრო­ცე­სის ამ­სახ­ველ მა­სა­ლას, რომ­ლის დრო­საც სა­ბო­ლოო პრო­დუქ­ტი იქ­მ­ნე­ბა, ად­გილს სა­ქა­ღალ­დე­ში მი­ვუ­ჩენთ.

USAID სა­ბა­ზი­სო გა­ნათ­ლე­ბის პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­შიც შეძ­ლე­ბენ პე­და­გო­გე­ბი პორ­ტ­ფო­ლი­ოს მრა­ვალ­გ­ვა­რი აქ­ტი­ვო­ბე­ბით გამ­დიდ­რე­ბას. პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თუ­ლი ლი­დე­რი მას­წავ­ლებ­ლის ფუნ­ქ­ცია-მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი სავ­სე­ბით ესა­და­გე­ბა მო­ცე­მულ მოთხოვ­ნი­ლე­ბებ­სა და კომ­პე­ტენ­ცი­ებს.

ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­დან აქ­ტუ­ა­ლუ­რია მოს­წავ­ლე­ე­ბის პრო­ფო­რი­ენ­ტა­ცი­ა­ზე ზრუნ­ვა, რო­მე­ლიც მე­ტად ფა­ქი­ზი და სა­პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო სა­კითხია. მას­წავ­ლე­ბელს კარ­გად უნ­და ჰქონ­დეს ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი რე­გი­ო­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის ხედ­ვა. აუცი­ლე­ბე­ლია იმ პრო­ფე­სი­ე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზე­ბა, რო­მე­ლიც რე­გი­ო­ნის გან­ვი­თა­რე­ბას უწყობს ხელს. აქ­ვე მინ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ პე­და­გოგ­მა მოს­წავ­ლე­თა პრო­ფო­რი­ენ­ტა­ცი­ა­ზე ზრუნ­ვა რომ შეძ­ლოს, აუცი­ლებ­ლად უნ­და გა­აც­ნო­ბი­ე­როს სტან­დარ­ტ­ში შე­ტა­ნი­ლი მომ­დევ­ნო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი კულ­ტუ­რის, გა­რე­მოს დაც­ვი­თი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბის, ციფ­რუ­ლი უნა­რე­ბის, ციფ­რუ­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის, ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­რე­მო­სა და გლო­ბა­ლუ­რი მო­ქა­ლა­ქე­ო­ბის ხელ­შეწყო­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. ეს ორი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა თით­ქოს გა­ნუ­ყო­ფე­ლია, ავ­სებს და ამ­თ­ლი­ა­ნებს უწყ­ვეტ ჯაჭ­ვურ რგოლს მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად.

ამ კუთხით, ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია იმ მხრი­ვაც, რომ ვარ კას­პის პრო­ფე­სი­უ­ლი კო­ლე­ჯის თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი და პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი. კო­ლეჯ­სა და ტექ­ნო­პარკს შო­რის ურ­თი­ერ­თ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის მე­მო­რან­დუ­მი გა­ფორ­მ­და, რაც ხელს შე­უწყობს ცოდ­ნა­სა და ინო­ვა­ცი­ა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბას. 2 მა­ი­სი­დან და­იწყო ღია კა­რის დღე­ე­ბი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი პი­რე­ბის­თ­ვის და იმ სკო­ლე­ბის­თ­ვის, რომ­ლე­ბიც კო­ლეჯ­ში ვი­ზი­ტის სურ­ვილს გა­მოთ­ქ­ვა­მენ. მინ­და, ამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან საქ­მე­ში ჩე­მი წვლი­ლიც შე­ვი­ტა­ნო.

და­მა­ტე­ბით, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღე ქალ­ბა­ტონ ცი­რა ბარ­ბა­ქა­ძის მი­ერ ინი­ცი­რე­ბულ სას­წავ­ლო პრო­ექ­ტ­ში „გა­ნათ­ლე­ბა ციფ­რულ ეპო­ქა­ში“, სა­დაც გა­ნათ­ლე­ბის მი­ზა­ნი წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნეს: ცოდ­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბა/ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა; გა­ვე­ცა­ნით მო­მავ­ლის პრო­ფე­სი­ებს; გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ ცოდ­ნის ტრან­ს­ფე­რი eTwinning-ის მიმ­დი­ნა­რე პრო­ექ­ტ­ში „ბედ­ნი­ე­რი მო­მა­ვა­ლი“; აქ­ტი­ვო­ბა „მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სი­ე­ბი“სა­ინ­ტე­რე­სო გა­მოდ­გა უცხო­ე­ლი და ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, და­იწყეს ოც­ნე­ბა და ფიქ­რი მო­მა­ვალ პრო­ფე­სი­ებ­ზე, შე­ი­მეც­ნეს იაპო­ნუ­რი სიტყ­ვა — იკი­გაი. „მა­ტა­რებ­ლის დამ­ლა­გე­ბე­ლი ხარ, ახალ­შო­ბი­ლის დე­და თუ მიშ­ლე­ნის ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის მფლო­ბე­ლი მზა­რე­უ­ლი, თუ შე­გიძ­ლია, სი­ა­მოვ­ნე­ბა და კმა­ყო­ფი­ლე­ბა მი­ი­ღო იქი­დან, რა­საც აკე­თებ და რაც კარ­გად გა­მოგ­დის, გი­ლო­ცავ, იკი­გაი უკ­ვე ნა­პოვ­ნი გაქვს“.

თა­ნა­მედ­რო­ვე მას­წავ­ლე­ბე­ლი გლო­ბა­ლუ­რი მო­ქა­ლა­ქე­ცაა და ციფ­რუ­ლი მო­ქა­ლა­ქეც, ამი­ტომ მას კარ­გად უნ­და ჰქონ­დეს გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ის გა­მოწ­ვე­ვე­ბი, რომ­ლებ­საც ციფ­რუ­ლი სამ­ყა­რო გვთა­ვა­ზობს. მხო­ლოდ გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი შეძ­ლებს, გა­უ­ზი­ა­როს მოს­წავ­ლე­ებს ახა­ლი ცოდ­ნა და გა­ნუ­ზო­მე­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­­ბე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით ეს პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვას ეხე­ბა. ციფ­რულ­მა ეპო­ქამ ბევ­რი პრო­ფე­სია გა­ა­უქ­მა და უამ­რა­ვი ახა­ლი გა­ა­ჩი­ნა, მოს­წავ­ლემ ჯერ უნ­და იცო­დეს, რი­სი არ­ჩე­ვა­ნი აქვს, მე­რე — რას ირ­ჩევს, რა უნა­რე­ბი აქვს და რი­სი შე­ძე­ნა სჭირ­დე­ბა, მი­ზანს რომ მი­აღ­წი­ოს. ეს ყვე­ლა­ფე­რი მას­წავ­ლებ­ლის ხელ­შია, რად­გან პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვა ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი პრო­ცე­სია და მი­სი ფორ­მი­რე­ბა მხო­ლოდ ბო­ლო კლა­სებ­ში არ ხდე­ბა. ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლოა, ბავ­შვებს გა­ვაც­ნოთ პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვის იაპო­ნუ­რი „იკი­გა­ის მე­თო­დი“.

მჯე­რა, ჩვე­ნი ჯა­დოს­ნუ­რი სა­ქა­ღალ­დე შე­ივ­სე­ბა და გამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნ­დე­ბა, აღარ არის სა­ჭი­რო მკაც­რი კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი და შე­ფა­სე­ბის რუბ­რი­კე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, თი­თო­ე­უ­ლი იმ აქ­ტი­ვო­ბის შე­ფა­სე­ბას გვპირ­დე­ბი­ან, რო­მე­ლიც ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს ესა­და­გე­ბა და მოს­წავ­ლის­თ­ვის სრულ­დე­ბა, თუნ­დაც მა­სა­ლა Facebook გვერ­დ­ზე გვქონ­დეს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, ჩაგ­ვეთ­ვ­ლე­ბა და და­დე­ბი­თად შეგ­ვი­ფას­დე­ბა.

გან­სა­კუთ­რე­ბით მინ­და, შე­მი­ფას­დეს ჩე­მი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კუთ­რე­ბა, რო­მე­ლიც კო­ლო­სა­ლუ­რი, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი შრო­მის ფა­სად შევ­ქ­მე­ნით მე და ჩემ­მა კო­ლე­გებ­მა, კლა­სე­ბის მი­ხედ­ვით, 2020 წელს, „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლის“ პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში. მინ­და, ჩემს სა­ქა­ღალ­დე­ში, დი­დი მო­წი­წე­ბით, მო­ვა­თავ­სო ექ­ვ­სი საგ­ნის წლი­უ­რი სას­წავ­ლო კუ­რი­კუ­ლუ­მის მატ­რი­ცე­ბი. „ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ დიდ პო­პუ­ლა­რი­ზე­ბას უწევს პე­და­გო­გებს და ამ სა­კითხის გა­და­ხედ­ვა რთუ­ლი არ უნ­და იყოს. პირ­ვე­ლი კლა­სის თი­თო­ე­უ­ლი საგ­ნის მატ­რი­ცა მდი­და­რია თვალ­სა­ჩი­ნო, ილუს­ტ­რი­რე­ბუ­ლი მა­სა­ლით, ჩემ მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი რე­სურ­სე­ბით და ჰი­პერ­ლინ­კე­ბით. მარ­თა­ლია, კომ­პ­ლექ­სუ­რი და­ვა­ლე­ბის პი­რო­ბის შედ­გე­ნი­სას, მო­დი­ფი­ცი­რე­ბა მოხ­და, სა­მიზ­ნე ცნე­ბე­ბი და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი ბუ­ლე­ტე­ბის სა­ხით ჩა­შენ­და, მაგ­რამ პირ­ველ კლას­ში მატ­რი­ცა სულ აქ­ტი­ვო­ბე­ბით ივ­სე­ბო­და, შე­სა­ბა­მი­სად, ამ მა­სა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა ახ­ლაც ღი­რე­ბუ­ლი და აქ­ტუ­ა­ლუ­რია. მას­წავ­ლებ­ლებს გვჭირ­დე­ბა მო­ტი­ვა­ცია, ამი­ტომ თი­თო­ე­უ­ლი აქ­ტი­ვო­ბა, რა­საც მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად, გო­ნივ­რუ­ლად შე­ვი­ტანთ სა­ქა­ღალ­დე­ში, და­დე­ბი­თად უნ­და შე­ფას­დეს.

მინ­და, თი­თო­ე­ულ პე­და­გოგს ვუ­სურ­ვო რო­გორც თე­ო­რი­უ­ლი, ისე პრაქ­ტი­კუ­ლი ნა­წი­ლის წარ­მა­ტე­ბით გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. კი­დევ ერ­თხელ გა­და­ხე­დონ სტან­დარ­ტის მე­ო­რე ნა­წილ­ში მო­ცე­მულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, სა­კუ­თა­რი თვით­შე­ფა­სე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და­იწყონ მუ­შა­ო­ბა და რა­შიც სჭირ­დე­ბათ დახ­მა­რე­ბა, შე­ის­წავ­ლონ, შე­ი­მეც­ნონ და მოს­წავ­ლე­ე­ბის გზამ­კ­ვ­ლე­ვე­ბად იქ­ც­ნენ.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები