1 მარტი, პარასკევი, 2024

მა­თე­მა­ტი­კუ­რი ამო­ცა­ნის შედ­გე­ნა შეს­წავ­ლი­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით

spot_img

მინ­და, გა­გი­ზი­ა­როთ გა­მოც­დი­ლე­ბა იმ აქ­ტი­ვო­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­საც ჩე­მი მოს­წავ­ლე­ე­ბი მე­ო­რე წე­ლია ხა­ლი­სით ას­რუ­ლე­ბენ. ამ დროს ბავ­შ­ვე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს უკავ­ში­რე­ბენ ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში და მა­თე­მა­ტი­კა­ში შეს­წავ­ლილ სა­კითხებს. ხდე­ბა სა­გან­თა ინ­ტეგ­რი­რე­ბა.

მა­თე­მა­ტი­კურ ამო­ცა­ნას ისი­ნი ად­გე­ნენ შეს­წავ­ლი­ლი იგავ-არა­კის, მოთხ­რო­ბის, ზღაპ­რის, ლე­გენ­დის, ამ­ბის მი­ხედ­ვით. ამო­ცა­ნის პი­რო­ბა­ში გად­მო­აქვთ ნა­წარ­მო­ე­ბის ში­ნა­არ­სი, სი­უ­ჟე­ტი, ეპი­ზო­დი… აცოცხ­ლე­ბენ გა­რე­მოს, სა­დაც გმი­რე­ბი თა­მა­შო­ბენ, მე­გობ­რო­ბენ, ატყუ­ე­ბენ, ეხ­მა­რე­ბი­ან… შე­მოჰ­ყავთ სხვა­დას­ხ­ვა პერ­სო­ნა­ჟი და გა­მო­ხა­ტა­ვენ თა­ვი­ანთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას… იყე­ნე­ბენ სხვა სა­გან­ში მი­ღე­ბულ ცოდ­ნას. ხდე­ბა ტრან­ს­ფე­რი.

ეს აქ­ტი­ვო­ბა ხელს უწყობს ლექ­სი­კუ­რი მა­რა­გის გამ­დიდ­რე­ბა-გან­მ­ტ­კი­ცე­ბას. კერ­ძოდ, შეს­წავ­ლი­ლი ლექ­სი­კუ­რი ერ­თე­უ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მოს­წავ­ლემ უნ­და მო­ი­ფიქ­როს ამო­ცა­ნა. ის ას­რუ­ლებს სა­ვარ­ჯი­შოს, რო­მე­ლიც ახა­ლი სიტყ­ვე­ბი­თა და ფრა­ზე­ბით არის გა­ჯე­რე­ბუ­ლი. ამ დროს იკ­ვე­თე­ბა, რო­გორ გა­ი­გო მან ახა­ლი სიტყ­ვე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, შე­უძ­ლია თუ არა მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა კონ­ტექ­ს­ტ­ში.

ასე­თი ფორ­მით შედ­გე­ნი­ლი ამო­ცა­ნე­ბის ამოხ­ს­ნით მოს­წავ­ლე­ებს უვი­თარ­დე­ბათ ისე­თი უნარ-ჩვე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა არით­მე­ტი­კუ­ლი მოქ­მე­დე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა და სიტყ­ვი­ე­რი აღ­წე­რა, მარ­ტი­ვი კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბის ამოც­ნო­ბა და გავ­რ­ცო­ბა, სიგ­რ­ძის გა­ზომ­ვა სა­ზო­მი ერ­თე­უ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით და სხვა.

აქ­ტი­ვო­ბამ და­დე­ბი­თი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა მოს­წავ­ლე­თა ურ­თი­ერ­თ­შე­ფა­სე­ბა­სა და თვით­შე­ფა­სე­ბა­ზე. ურ­თი­ერ­თ­შე­ფა­სე­ბის დროს მოს­წავ­ლე­ებ­მა გაც­ვა­ლეს და ამოხ­ს­ნეს თა­ნაკ­ლა­სე­ლე­ბის მიერ შედ­გე­ნი­ლი ამო­ცა­ნე­ბი. ამით წა­ვა­ქე­ზე ისი­ნი, არა მარ­ტო შე­ე­მოწ­მე­ბი­ნათ მეწყ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბა, არა­მედ სა­კუ­თა­რი წვლი­ლი შე­ე­ტა­ნათ მის დას­რუ­ლე­ბა­ში. პრო­ცე­სი აქ­ტი­უ­რი გახ­და. ბავ­შ­ვებ­მა აღ­ნიშ­ნეს, რომ აქ­ტი­ვო­ბა მო­ე­წო­ნათ. შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, რო­მე­ლიც კლას­მა წი­ნას­წარ შე­ი­მუ­შა­ვა, მათ შე­ა­ფა­სეს ერ­თ­მა­ნე­თის ნა­მუ­შე­ვა­რი.

ვი­ცო­დი, რომ აქ­ტი­ვო­ბის და­ნერ­გ­ვის საწყის ეტაპ­ზე შეც­დო­მე­ბი, მოს­წავ­ლე­თა მხრი­დან, გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბო­და. თვით­შე­ფა­სე­ბის დროს კი ბავ­შ­ვებს ვუ­ბიძ­გე, თვი­თონ აღ­მო­ე­ჩი­ნათ და გა­მო­ეს­წო­რე­ბი­ნათ ამო­ცა­ნის შედ­გე­ნის დროს დაშ­ვე­ბუ­ლი ხარ­ვე­ზე­ბი.

თა­ვი­დან ბავ­შ­ვე­ბი რვე­ულ­ში და სა­მუ­შაო ფურ­ცელ­ზე ქმნიდ­ნენ ამო­ცა­ნებს, შემ­დეგ კი ბუ­კებ­ში. შეს­წავ­ლი­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბის მი­ხედ­ვით და­ვა­ლე­ბა­ზე ასე­თი სა­ხით მუ­შა­ო­ბამ სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, კერ­ძოდ, ბუ­კის, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად გა­მო­ყე­ნე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყო. პრო­ცე­სი სა­ხა­ლი­სო, სა­ინ­ტე­რე­სო და გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლე გახ­და, მოს­წავ­ლე­ებ­ში გა­ი­ზარ­და მო­ტი­ვა­ცია.

ახ­ლა კი გა­გი­ზი­ა­რებთ ჩე­მი მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი ამო­ცა­ნე­ბის ნი­მუ­შებს.

სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის იგავ-არა­კი „თხა და მე­ლა“

ამო­ცა­ნა: თხამ და მე­ლამ მო­სა­ვა­ლი ასე გა­ი­ნა­წი­ლეს: თხას შეხ­ვ­და 65კგ ხორ­ბა­ლი, მე­ლას კი – 23კგ-ით მე­ტი. რამ­დე­ნი კგ ხორ­ბა­ლი შეხ­ვ­და მე­ლას?

ამო­ცა­ნა: მე­ლამ, მტყუ­ან-მარ­თ­ლის გა­სარ­ჩე­ვად, ბი­ძა – მგე­ლი მო­იყ­ვა­ნა. თხამ უშ­ვე­ლებელი მგე­ლი რომ და­ი­ნა­ხა, თვალთ და­უბ­ნელ­და. ჩა­მოთ­ვ­ლილ­თა­გან, და­ახ­ლო­ე­ბით, რამ­დე­ნი კგ იქ­ნე­ბო­და მგე­ლი?

ა) 15კგ       ბ) 56კგ       გ) 79კგ

ამო­ცა­ნა: გა­აგ­რ­ძე­ლე მიმ­დევ­რო­ბა. რა ცხო­ვე­ლი იქ­ნე­ბა მიმ­დევ­რო­ბის მე-14 წევ­რი?

გი­ორ­გი შატ­ბე­რაშ­ვი­ლის „ონავ­რე­ბი“

ამო­ცა­ნა: გუ­ჯას გუნ­დ­ში, რომ­ლის კა­პი­ტა­ნიც თვი­თონ არის, 11 მო­თა­მა­შეა. ფო­რეს გუნ­დ­შიც ამ­დე­ნი­ვე. უფ­რო­სი ძმის გუნ­დი­დან ერ­თ­მა მო­თა­მა­შემ წი­თე­ლი ბა­რა­თი მი­ი­ღო. რამ­დე­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლია ახ­ლა მო­ე­დან­ზე?

ქარ­თუ­ლი ხალ­ხუ­რი ზღა­პა­რი „ჭინ­ჭ­რა­ქა“

 

ამო­ცა­ნა: ჭინ­ჭ­რა­ქამ სა­დურ­გ­ლო იარა­ღე­ბით დე­ვის კი­დო­ბა­ნის გა­კე­თე­ბა და­იწყო. პირ­ვე­ლი კი­დო­ბა­ნის და­სამ­ზა­დებ­ლად 120 ფი­ცა­რი გა­მო­ი­ყე­ნა, მე­ო­რეს­თ­ვის – 90-ით მე­ტი, ხო­ლო მე­სა­მეს­თ­ვის იმ­დე­ნი, რამ­დე­ნიც პირ­ვე­ლი და მე­ო­რე კი­დო­ბა­ნის­თ­ვის ერ­თად. სულ რამ­დე­ნი ფი­ცა­რი გა­მო­ი­ყე­ნა ჭინ­ჭ­რა­ქამ?

ელ­ზა მო­რან­ტეს „შვი­დი ბავ­შ­ვის სახ­ლი“

(იტა­ლი­უ­რი­დან თარ­გ­მ­ნა მაია ტუ­რა­ბე­ლი­ძემ)

ამო­ცა­ნა: ზამ­თა­რი რომ დად­გა, დე­დამ, შვი­ლებს არ შეს­ცივ­დე­თო და, შვი­დი წყვი­ლი ფეხ­საც­მე­ლი შე­კე­რა. უფ­რო სწო­რად, ბო­ლოს ტყა­ვი და ქსო­ვი­ლი გა­უ­თავ­და და მეშ­ვი­დე წყვი­ლი­დან ცა­ლი ფეხ­საც­მ­ლის შე­კერ­ვა ვე­ღარ მო­ა­ხერ­ხა. რამ­დე­ნი ცა­ლი ფეხ­საც­მე­ლი შე­კე­რა დე­დამ?

ამო­ცა­ნა: დე­დას ერ­თი წყვი­ლი ფეხ­საც­მ­ლის შე­სა­კე­რად 1მ 4სმ ძა­ფი დას­ჭირ­და, მე­ო­რეს­თ­ვის – 2მ-ით მე­ტი, ხო­ლო მე­სა­მე წყვი­ლის­თ­ვის – 4მ 9სმ. სულ რამ­დე­ნი მეტ­რი ძა­ფი დას­ჭირ­და დე­დას?

 

ამო­ცა­ნა: მბჟუ­ტავ­მა ვარ­ს­კ­ვ­ლავ­მა მოს­ვე­ნე­ბა დაჰ­კარ­გა. ძა­ლი­ან უნ­დო­და ღა­რიბ ბავ­შ­ვებს დახ­მა­რე­ბო­და და იმ ერ­თა­დერ­თი ვერ­ცხ­ლის ძა­ფით ფეხ­საც­მ­ლის ქსო­ვას შე­უდ­გა. რომ და­ამ­თავ­რა, ჩა­ი­ტა­ნა და მეშ­ვი­დე წყვილს, რო­მელ­საც ერ­თი ცა­ლი აკ­ლ­და, გვერ­დით მი­უ­დო. რამ­დე­ნი ცა­ლი ფეხ­საც­მე­ლი აქვთ ახ­ლა ღა­რიბ ბავ­შ­ვებს?

ამო­ცა­ნა: შუ­ა­ღა­მი­სას, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის, ფე­რი­ამ ჩა­მო­ი­ა­რა. ამ­ჯე­რა­დაც ქურ­ქ­ში იყო გახ­ვე­უ­ლი და ჩქა­რობ­და, მაგ­რამ ბე­ღუ­რას მი­თი­თე­ბის შემ­დეგ ძირს და­ი­ხე­და და კარ­თან და­დე­ბუ­ლი შვი­დი წყვი­ლი ფეხ­საც­მე­ლიც და­ი­ნა­ხა. მი­უ­ახ­ლოვ­და, ფუ­თა გახ­ს­ნა და სა­ჩუქ­რე­ბი ყვე­ლა­ში სა­თი­თა­ოდ ჩა­ა­ლა­გა: ერ­თი თეთ­რი პუ­რი, ერ­თი შა­ლის შარ­ფი და ერ­თი კო­ნა სა­ლა­თი. რამ­დე­ნი სა­ჩუ­ქა­რი ჩა­ა­ლა­გა ფე­რი­ამ ფეხ­საც­მე­ლებ­ში სულ?

ელი­სო ჯა­ნე­ლი­ძე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა სიმონეთის საჯარო სკოლის მასწავლებელი

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები