12 აგვისტო, პარასკევი, 2022

მა­თე­მა­ტი­კუ­რი ამო­ცა­ნის შედ­გე­ნა შეს­წავ­ლი­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით

spot_img

მინ­და, გა­გი­ზი­ა­როთ გა­მოც­დი­ლე­ბა იმ აქ­ტი­ვო­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­საც ჩე­მი მოს­წავ­ლე­ე­ბი მე­ო­რე წე­ლია ხა­ლი­სით ას­რუ­ლე­ბენ. ამ დროს ბავ­შ­ვე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს უკავ­ში­რე­ბენ ქარ­თულ ენა­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში და მა­თე­მა­ტი­კა­ში შეს­წავ­ლილ სა­კითხებს. ხდე­ბა სა­გან­თა ინ­ტეგ­რი­რე­ბა.

მა­თე­მა­ტი­კურ ამო­ცა­ნას ისი­ნი ად­გე­ნენ შეს­წავ­ლი­ლი იგავ-არა­კის, მოთხ­რო­ბის, ზღაპ­რის, ლე­გენ­დის, ამ­ბის მი­ხედ­ვით. ამო­ცა­ნის პი­რო­ბა­ში გად­მო­აქვთ ნა­წარ­მო­ე­ბის ში­ნა­არ­სი, სი­უ­ჟე­ტი, ეპი­ზო­დი… აცოცხ­ლე­ბენ გა­რე­მოს, სა­დაც გმი­რე­ბი თა­მა­შო­ბენ, მე­გობ­რო­ბენ, ატყუ­ე­ბენ, ეხ­მა­რე­ბი­ან… შე­მოჰ­ყავთ სხვა­დას­ხ­ვა პერ­სო­ნა­ჟი და გა­მო­ხა­ტა­ვენ თა­ვი­ანთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას… იყე­ნე­ბენ სხვა სა­გან­ში მი­ღე­ბულ ცოდ­ნას. ხდე­ბა ტრან­ს­ფე­რი.

ეს აქ­ტი­ვო­ბა ხელს უწყობს ლექ­სი­კუ­რი მა­რა­გის გამ­დიდ­რე­ბა-გან­მ­ტ­კი­ცე­ბას. კერ­ძოდ, შეს­წავ­ლი­ლი ლექ­სი­კუ­რი ერ­თე­უ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მოს­წავ­ლემ უნ­და მო­ი­ფიქ­როს ამო­ცა­ნა. ის ას­რუ­ლებს სა­ვარ­ჯი­შოს, რო­მე­ლიც ახა­ლი სიტყ­ვე­ბი­თა და ფრა­ზე­ბით არის გა­ჯე­რე­ბუ­ლი. ამ დროს იკ­ვე­თე­ბა, რო­გორ გა­ი­გო მან ახა­ლი სიტყ­ვე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, შე­უძ­ლია თუ არა მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბა სხვა­დას­ხ­ვა კონ­ტექ­ს­ტ­ში.

ასე­თი ფორ­მით შედ­გე­ნი­ლი ამო­ცა­ნე­ბის ამოხ­ს­ნით მოს­წავ­ლე­ებს უვი­თარ­დე­ბათ ისე­თი უნარ-ჩვე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა არით­მე­ტი­კუ­ლი მოქ­მე­დე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა და სიტყ­ვი­ე­რი აღ­წე­რა, მარ­ტი­ვი კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბის ამოც­ნო­ბა და გავ­რ­ცო­ბა, სიგ­რ­ძის გა­ზომ­ვა სა­ზო­მი ერ­თე­უ­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით და სხვა.

აქ­ტი­ვო­ბამ და­დე­ბი­თი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნა მოს­წავ­ლე­თა ურ­თი­ერ­თ­შე­ფა­სე­ბა­სა და თვით­შე­ფა­სე­ბა­ზე. ურ­თი­ერ­თ­შე­ფა­სე­ბის დროს მოს­წავ­ლე­ებ­მა გაც­ვა­ლეს და ამოხ­ს­ნეს თა­ნაკ­ლა­სე­ლე­ბის მიერ შედ­გე­ნი­ლი ამო­ცა­ნე­ბი. ამით წა­ვა­ქე­ზე ისი­ნი, არა მარ­ტო შე­ე­მოწ­მე­ბი­ნათ მეწყ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბა, არა­მედ სა­კუ­თა­რი წვლი­ლი შე­ე­ტა­ნათ მის დას­რუ­ლე­ბა­ში. პრო­ცე­სი აქ­ტი­უ­რი გახ­და. ბავ­შ­ვებ­მა აღ­ნიშ­ნეს, რომ აქ­ტი­ვო­ბა მო­ე­წო­ნათ. შე­ფა­სე­ბის კრი­ტე­რი­უ­მებ­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, რო­მე­ლიც კლას­მა წი­ნას­წარ შე­ი­მუ­შა­ვა, მათ შე­ა­ფა­სეს ერ­თ­მა­ნე­თის ნა­მუ­შე­ვა­რი.

ვი­ცო­დი, რომ აქ­ტი­ვო­ბის და­ნერ­გ­ვის საწყის ეტაპ­ზე შეც­დო­მე­ბი, მოს­წავ­ლე­თა მხრი­დან, გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბო­და. თვით­შე­ფა­სე­ბის დროს კი ბავ­შ­ვებს ვუ­ბიძ­გე, თვი­თონ აღ­მო­ე­ჩი­ნათ და გა­მო­ეს­წო­რე­ბი­ნათ ამო­ცა­ნის შედ­გე­ნის დროს დაშ­ვე­ბუ­ლი ხარ­ვე­ზე­ბი.

თა­ვი­დან ბავ­შ­ვე­ბი რვე­ულ­ში და სა­მუ­შაო ფურ­ცელ­ზე ქმნიდ­ნენ ამო­ცა­ნებს, შემ­დეგ კი ბუ­კებ­ში. შეს­წავ­ლი­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბის მი­ხედ­ვით და­ვა­ლე­ბა­ზე ასე­თი სა­ხით მუ­შა­ო­ბამ სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, კერ­ძოდ, ბუ­კის, მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად გა­მო­ყე­ნე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყო. პრო­ცე­სი სა­ხა­ლი­სო, სა­ინ­ტე­რე­სო და გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლე გახ­და, მოს­წავ­ლე­ებ­ში გა­ი­ზარ­და მო­ტი­ვა­ცია.

ახ­ლა კი გა­გი­ზი­ა­რებთ ჩე­მი მოს­წავ­ლე­ე­ბის მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი ამო­ცა­ნე­ბის ნი­მუ­შებს.

სულ­ხან-სა­ბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის იგავ-არა­კი „თხა და მე­ლა“

ამო­ცა­ნა: თხამ და მე­ლამ მო­სა­ვა­ლი ასე გა­ი­ნა­წი­ლეს: თხას შეხ­ვ­და 65კგ ხორ­ბა­ლი, მე­ლას კი – 23კგ-ით მე­ტი. რამ­დე­ნი კგ ხორ­ბა­ლი შეხ­ვ­და მე­ლას?

ამო­ცა­ნა: მე­ლამ, მტყუ­ან-მარ­თ­ლის გა­სარ­ჩე­ვად, ბი­ძა – მგე­ლი მო­იყ­ვა­ნა. თხამ უშ­ვე­ლებელი მგე­ლი რომ და­ი­ნა­ხა, თვალთ და­უბ­ნელ­და. ჩა­მოთ­ვ­ლილ­თა­გან, და­ახ­ლო­ე­ბით, რამ­დე­ნი კგ იქ­ნე­ბო­და მგე­ლი?

ა) 15კგ       ბ) 56კგ       გ) 79კგ

ამო­ცა­ნა: გა­აგ­რ­ძე­ლე მიმ­დევ­რო­ბა. რა ცხო­ვე­ლი იქ­ნე­ბა მიმ­დევ­რო­ბის მე-14 წევ­რი?

გი­ორ­გი შატ­ბე­რაშ­ვი­ლის „ონავ­რე­ბი“

ამო­ცა­ნა: გუ­ჯას გუნ­დ­ში, რომ­ლის კა­პი­ტა­ნიც თვი­თონ არის, 11 მო­თა­მა­შეა. ფო­რეს გუნ­დ­შიც ამ­დე­ნი­ვე. უფ­რო­სი ძმის გუნ­დი­დან ერ­თ­მა მო­თა­მა­შემ წი­თე­ლი ბა­რა­თი მი­ი­ღო. რამ­დე­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლია ახ­ლა მო­ე­დან­ზე?

ქარ­თუ­ლი ხალ­ხუ­რი ზღა­პა­რი „ჭინ­ჭ­რა­ქა“

 

ამო­ცა­ნა: ჭინ­ჭ­რა­ქამ სა­დურ­გ­ლო იარა­ღე­ბით დე­ვის კი­დო­ბა­ნის გა­კე­თე­ბა და­იწყო. პირ­ვე­ლი კი­დო­ბა­ნის და­სამ­ზა­დებ­ლად 120 ფი­ცა­რი გა­მო­ი­ყე­ნა, მე­ო­რეს­თ­ვის – 90-ით მე­ტი, ხო­ლო მე­სა­მეს­თ­ვის იმ­დე­ნი, რამ­დე­ნიც პირ­ვე­ლი და მე­ო­რე კი­დო­ბა­ნის­თ­ვის ერ­თად. სულ რამ­დე­ნი ფი­ცა­რი გა­მო­ი­ყე­ნა ჭინ­ჭ­რა­ქამ?

ელ­ზა მო­რან­ტეს „შვი­დი ბავ­შ­ვის სახ­ლი“

(იტა­ლი­უ­რი­დან თარ­გ­მ­ნა მაია ტუ­რა­ბე­ლი­ძემ)

ამო­ცა­ნა: ზამ­თა­რი რომ დად­გა, დე­დამ, შვი­ლებს არ შეს­ცივ­დე­თო და, შვი­დი წყვი­ლი ფეხ­საც­მე­ლი შე­კე­რა. უფ­რო სწო­რად, ბო­ლოს ტყა­ვი და ქსო­ვი­ლი გა­უ­თავ­და და მეშ­ვი­დე წყვი­ლი­დან ცა­ლი ფეხ­საც­მ­ლის შე­კერ­ვა ვე­ღარ მო­ა­ხერ­ხა. რამ­დე­ნი ცა­ლი ფეხ­საც­მე­ლი შე­კე­რა დე­დამ?

ამო­ცა­ნა: დე­დას ერ­თი წყვი­ლი ფეხ­საც­მ­ლის შე­სა­კე­რად 1მ 4სმ ძა­ფი დას­ჭირ­და, მე­ო­რეს­თ­ვის – 2მ-ით მე­ტი, ხო­ლო მე­სა­მე წყვი­ლის­თ­ვის – 4მ 9სმ. სულ რამ­დე­ნი მეტ­რი ძა­ფი დას­ჭირ­და დე­დას?

 

ამო­ცა­ნა: მბჟუ­ტავ­მა ვარ­ს­კ­ვ­ლავ­მა მოს­ვე­ნე­ბა დაჰ­კარ­გა. ძა­ლი­ან უნ­დო­და ღა­რიბ ბავ­შ­ვებს დახ­მა­რე­ბო­და და იმ ერ­თა­დერ­თი ვერ­ცხ­ლის ძა­ფით ფეხ­საც­მ­ლის ქსო­ვას შე­უდ­გა. რომ და­ამ­თავ­რა, ჩა­ი­ტა­ნა და მეშ­ვი­დე წყვილს, რო­მელ­საც ერ­თი ცა­ლი აკ­ლ­და, გვერ­დით მი­უ­დო. რამ­დე­ნი ცა­ლი ფეხ­საც­მე­ლი აქვთ ახ­ლა ღა­რიბ ბავ­შ­ვებს?

ამო­ცა­ნა: შუ­ა­ღა­მი­სას, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის, ფე­რი­ამ ჩა­მო­ი­ა­რა. ამ­ჯე­რა­დაც ქურ­ქ­ში იყო გახ­ვე­უ­ლი და ჩქა­რობ­და, მაგ­რამ ბე­ღუ­რას მი­თი­თე­ბის შემ­დეგ ძირს და­ი­ხე­და და კარ­თან და­დე­ბუ­ლი შვი­დი წყვი­ლი ფეხ­საც­მე­ლიც და­ი­ნა­ხა. მი­უ­ახ­ლოვ­და, ფუ­თა გახ­ს­ნა და სა­ჩუქ­რე­ბი ყვე­ლა­ში სა­თი­თა­ოდ ჩა­ა­ლა­გა: ერ­თი თეთ­რი პუ­რი, ერ­თი შა­ლის შარ­ფი და ერ­თი კო­ნა სა­ლა­თი. რამ­დე­ნი სა­ჩუ­ქა­რი ჩა­ა­ლა­გა ფე­რი­ამ ფეხ­საც­მე­ლებ­ში სულ?

ელი­სო ჯა­ნე­ლი­ძე

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზედა სიმონეთის საჯარო სკოლის მასწავლებელი

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

არდადეგები

„ზაფხულის არდადეგების“ საბოლოო პროდუქტი სექტემბრის კონფერენციისთვის

ეროვნული სასწავლო გეგმის განვითარების ექსპერტმა, ნიკო სილაგაძემ რეკომენდაციის სახით მოგვაწოდა აზრი , რომ ეროვნულ კონფერენციაზე მოსწავლის მიერ შექმნილი საბოლოოო პროდუქტი, პრეზენტაციის დროს, დასაწყისშივე წარგვედგინა...
მსგავსი სიახლეები