23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

კონკურსი დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის

spot_img

„ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბა“, დაწყე­ბი­თი კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, აცხა­დებს შე­მოქ­მე­დე­ბით კონ­კურსს სა­ხელ­წო­დე­ბით „26 მა­ი­სი“, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხ­მობს ილუს­ტ­რი­რე­ბუ­ლი ტექ­ს­ტის შექ­მ­ნას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის დღის თე­მა­ზე.

კონ­კურ­სის იდე­უ­რი და ფი­ნან­სუ­რი მხარ­დამ­ჭე­რი: სსიპ ყაზ­ბე­გის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ სნოს სა­ჯა­რო სკო­ლის ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის მას­წავ­ლე­ბე­ლი მე­რი გი­ბიშ­ვი­ლი;

პრო­ექ­ტის კონ­სულ­ტან­ტი: რო­ლანდ ხო­ჯა­ნაშ­ვი­ლი;

პრო­ექ­ტის არე­ა­ლი: „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ ხელ­მომ­წე­რი სკო­ლე­ბი;

მიზ­ნობ­რი­ვი ჯგუ­ფე­ბი: I-VI კლა­სე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბი;

ან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დრო: 2023 წლის 23 თე­ბერ­ვ­ლი­დან 2023 წლის 26 მა­ი­სამ­დე;

პრო­ექ­ტის მი­ზა­ნი: მოს­წავ­ლე­თა ემო­ცი­უ­რი, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი, კრი­ტი­კუ­ლი უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა.

ჟი­უ­რის მი­ერ შერ­ჩე­ულ სა­უ­კე­თე­სო ათე­ულს გა­და­ე­ცე­მა ციფ­რუ­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი და ნა­მუ­შევ­რე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნ­დე­ბა „ახა­ლი გა­ნათ­ლე­ბის“ ვებ­გ­ვერ­დ­ზე: akhaliganatleba.ge მათ­გან შე­ირ­ჩე­ვა სა­მი ნა­მუ­შე­ვა­რი, რომ­ლის ავ­ტო­რი მოს­წავ­ლე­ე­ბი 100-ლა­რი­ა­ნი ფუ­ლა­დი პრი­ზით და­სა­ჩუქ­რ­დე­ბი­ან. პრი­ზე­ბი და­ა­წე­სა მე­რი გი­ბიშ­ვილ­მა.

სა­მი სა­უ­კე­თე­სო ნაშ­რო­მი, ასე­ვე, გა­მოქ­ვეყ­ნ­დე­ბა გა­ზეთ „ახალ გა­ნათ­ლე­ბა­ში“.

მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მსურ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე, მის მი­ერ შექ­მ­ნილ ილუს­ტ­რი­რე­ბულ ტექსტს, აგ­ზავ­ნის ელექ­ტ­რო­ნულ ფოს­ტა­ზე:

konkursiganatleba@gmail.com

მა­სა­ლის მი­ღე­ბა და­დას­ტურ­დე­ბა 72 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში სიტყ­ვით „მი­ღე­ბუ­ლია“.

სა­კონ­კურ­სო მა­სა­ლე­ბის მი­ღე­ბა

2023 წლის 1 მარ­ტი­დან და­იწყე­ბა და 1 მა­ი­სამ­დე გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.

 

წე­სე­ბი:

სა­კონ­კურ­სო მა­სა­ლა იქ­მ­ნე­ბა ვორ­დის ფა­ილ­ში;

მოს­წავ­ლის მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ილუს­ტ­რა­ცია ვორ­დის ტექ­ს­ტურ ფორ­მატ­ში უნ­და ჩა­ის­ვას;

ილუს­ტ­რა­ცია და ტექ­ს­ტი მოს­წავ­ლემ და­მო­უ­კი­დებ­ლად უნ­და შექ­მ­ნას;

50 სიტყ­ვა­ზე ნაკ­ლე­ბი ტექ­ს­ტი არ გა­ნი­ხი­ლე­ბა;

ნაშ­რომს უნ­და მი­ე­თი­თოს მოს­წავ­ლის სა­ხე­ლი, გვა­რი, სკო­ლა, კლა­სი, სა­კონ­ტაქ­ტო პი­რის ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რი (მას­წავ­ლე­ბე­ლი, მშო­ბე­ლი);

ნაშ­რომ­თან ერ­თად უნ­და გად­მო­იგ­ზავ­ნოს ავ­ტო­რის ფო­ტო (პორ­ტ­რე­ტი).

#ჩვენ­თა­ნერ­თა­დაღ­ნიშ­ნე26მაისი

ჟი­უ­რის შე­მად­გენ­ლო­ბა გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ­თა გა­მოცხა­დე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი – 2023 წლის 26 მა­ისს.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები