28 ნოემბერი, სამშაბათი, 2023

კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის ზო­გი­ერ­თი ას­პექ­ტი სკო­ლა­ში მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში

spot_img

კო­ბა შო­ნია

კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­სა და მა­თე­მა­ტი­კის სპე­ცი­ა­ლის­ტი,

სსიპ მეს­ტი­ის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფ. ლა­ხა­მუ­ლას სა­ჯა­რო სკო­ლა

 

 

⇑⇓ კვლე­ვე­ბით ნაჩ­ვე­ნე­ბი შე­დე­გე­ბი STEM-ის საგ­ნებ­ში

სა­ერ­თა­შო­რი­სო თუ ად­გი­ლობ­რი­ვი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მრა­ვა­ლი კვლე­ვა ცხად­ყოფს, რომ STEM-ის საგ­ნე­ბის, მათ შო­რის მა­თე­მა­ტი­კის, მი­მარ­თუ­ლე­ბით მოს­წავ­ლე­თა მი­ერ ნაჩ­ვე­ნე­ბი შე­დე­გე­ბი არ­ც­თუ სა­ხარ­ბი­ე­ლოა. მა­გა­ლი­თად, PISA-ს კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე 70 ქვე­ყა­ნას შო­რის, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რე­ი­ტინ­გუ­ლი ად­გი­ლი 56-59 ად­გი­ლებს შო­რის დი­ა­პა­ზონ­შია მოქ­ცე­უ­ლი (მოს­წავ­ლე­თა შე­ფა­სე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო პროგ­რა­მა PISA. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ან­გა­რი­ში; PISA 2015, თბი­ლი­სი, 2017წ, გვ.14).

შე­დე­გე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად, სხვა მრა­ვალ ფაქ­ტორ­თან ერ­თად, მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად მიგ­ვაჩ­ნია, მას­წავ­ლებ­ლე­ბის მი­ერ, სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში, თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა, რომ მოს­წავ­ლის სკო­ლის გა­რე და სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა ძა­ლი­ან არ და­შორ­დეს ერ­თ­მა­ნეთს. თუ­კი 50-60 წლის წინ მოს­წავ­ლის­თ­ვის ნაკ­ლე­ბად ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი იყო მეც­ნი­ე­რე­ბის, ტექ­ნი­კის, ლი­ტე­რა­ტუ­რი­სა თუ ხე­ლოვ­ნე­ბის მიღ­წე­ვე­ბი და სკო­ლა, ყვე­ლა ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით, სი­ახ­ლე­თა თუნ­დაც მცი­რე მარ­ც­ვ­ლებს აწ­ვ­დი­და მო­ზარდს, დღეს, ინ­ტერ­ნე­ტი­სა და ტე­ლე­ვი­ზი­ის დახ­მა­რე­ბით, სახ­ლ­ში­ვეა შე­საძ­ლე­ბე­ლი ყო­ვე­ლი­ვეს ნახ­ვა, მოს­მე­ნა თუ სა­მეც­ნი­ე­რო კონ­ფე­რენ­ცი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, რის შე­დე­გა­დაც სკო­ლამ და­კარ­გა სი­ახ­ლი­სა და ხელ­მი­უწ­ვ­დო­მელ ცოდ­ნა­ზე ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი წვდო­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, რა­მაც ნაკ­ლე­ბად სა­ინ­ტე­რე­სო გა­ხა­და, გან­სა­კუთ­რე­ბით ქა­ლაქ­ში მცხოვ­რე­ბი თუ ეკო­ნო­მი­კუ­რად და­წი­ნა­უ­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხის შვი­ლე­ბის­თ­ვის. ამ ვი­თა­რე­ბა­ში, სკო­ლა სა­ინ­ტე­რე­სო და მიმ­ზიდ­ვე­ლი შე­იძ­ლე­ბა გა­ხა­დოს მხო­ლოდ სას­წავ­ლო პრო­ცეს­ში თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნი­კი­სა თუ ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის აქ­ტი­უ­რად ჩარ­თ­ვამ და ამ პრო­ცე­სის სა­ხა­ლი­სოდ, თა­ვი­სუ­ფალ სივ­რ­ცე­ში წარ­მარ­თ­ვამ.

⇑⇓ გა­ნათ­ლე­ბის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში

გა­და­უ­ჭარ­ბებ­ლად შეგ­ვიძ­ლია ვთქვათ, რომ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში გა­ნათ­ლე­ბა, ჯერ კი­დევ, ფორ­მა­ლუ­რად რჩე­ბა პრი­ო­რი­ტე­ტულ მი­მარ­თუ­ლე­ბად. სკო­ლებ­ში არა­თუ სას­წავ­ლო-სა­მეც­ნი­ე­რო ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბის შექ­მ­ნის, არა­მედ უსაფ­რ­თხო ფი­ზი­კუ­რი გა­რე­მოს კუთხი­თაც კი უდი­დე­სი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის წი­ნა­შე ვდგა­ვართ. მი­უ­ხე­და­ვად ბო­ლო წლებ­ში მას­შ­ტა­ბუ­რი პროგ­რა­მე­ბის წა­მოწყე­ბი­სა, კვლავ გა­და­უჭ­რე­ლია სკო­ლა­ში ახალ­გაზ­რ­და კად­რე­ბის მო­ზიდ­ვი­სა და პე­და­გო­გის პრო­ფე­სი­ის პო­პუ­ლა­რი­ზე­ბის სა­კითხი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბი ერ­თი ათად ამ­ძი­მებს იმ „ნაპ­რა­ლის“ ამოვ­სე­ბას, რა­საც ღვაწ­ლ­მო­სილ­მა მეც­ნი­ერ­მა და პე­და­გოგ­მა, დი­მიტ­რი უზ­ნა­ძემ „აღზრდის ტრა­გე­დია“ უწო­და. მოს­წავ­ლის ამ­ჟა­მინ­დელ მის­წ­რა­ფე­ბა-სურ­ვი­ლებ­სა და მას­წავ­ლებ­ლის მი­ერ და­ნა­ხულ მის სა­მო­მავ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბებს შო­რის გა­და­უ­ლა­ხა­ვი უფ­ს­კ­რუ­ლია გა­ჩე­ნი­ლი და, ამ ვი­თა­რე­ბა­ში, გა­დამ­წყ­ვე­ტი სიტყ­ვა მას­წავ­ლებ­ლებს ეკუთ­ვ­ნით. ამ სიტყ­ვის სათ­ქ­მე­ლად კი, მუდ­მი­ვი თვით­შე­წირ­ვა, უშ­რე­ტი ენ­თუ­ზი­აზ­მი და თვით­გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის და­უ­ღა­ლა­ვი, სამ­წუ­ხა­როდ, ხში­რად და­უ­ფა­სე­ბე­ლი შრო­მაა აუცი­ლე­ბე­ლი.

⇑⇓ მა­თე­მა­ტი­კის ეფექ­ტუ­რად სწავ­ლე­ბის სტრა­ტე­გია

მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბი­სას, ერთ-ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან ას­პექ­ტად, მოს­წავ­ლე­ებ­ში მო­ტი­ვა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა მიგ­ვაჩ­ნია, რაც ყვე­ლა­ზე უკეთ სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში სა­ხა­ლი­სო, თა­მა­შის ელე­მენ­ტე­ბის შე­ტა­ნით, ასე­ვე ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი, ვებ­რე­სურ­სე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით გვე­სა­ხე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. მხო­ლოდ ასე გახ­დე­ბა სწავ­ლის პრო­ცე­სი მოს­წავ­ლის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­ხა­ლი­სოც და არა სას­ჯე­ლი, რო­მე­ლიც აუცი­ლებ­ლად უნ­და მო­ი­ხა­დოს.

სას­წავ­ლო მა­სა­ლის ში­ნა­არ­სის დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბა, სწავ­ლის მო­და­ლო­ბის შე­სა­ბა­მი­სად მა­სა­ლის მი­წო­დე­ბა, მუ­შა­ო­ბის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი, ში­ნა­გა­ნი ტემ­პი­სა და რიტ­მის მი­ხედ­ვით თი­თო­ე­ულ მოს­წავ­ლეს­თან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მა მხო­ლოდ იმ შემ­თხ­ვე­ვა­შია შე­საძ­ლე­ბე­ლი, თუ­კი თი­თო­ე­ულ მათ­განს ინ­ტერ­ნეტ­თან და­უბ­რ­კო­ლე­ბე­ლი წვდო­მის მქო­ნე მოწყო­ბი­ლო­ბა ექ­ნე­ბა და სას­წავ­ლო პრო­ცესს ფა­სი­ლი­ტა­ცი­ას გა­უ­წევს შე­სა­ბა­მი­სი სტრა­ტე­გი­ე­ბის ცოდ­ნი­თა და უნა­რე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი პე­და­გო­გი. ქა­ღალ­დ­ზე ამო­ბეჭ­დი­ლი თუ და­წე­რი­ლი ბა­რა­თე­ბით მუ­შა­ო­ბის ეპო­ქა, ვფიქ­რობთ, ნელ-ნე­ლა, წარ­სულს უნ­და მი­ვა­ბა­როთ და მოს­წავ­ლე­თა ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის ტემპს ოდ­ნავ მა­ინც შე­ვუ­სა­ბა­მოთ ჩვე­ნი მუ­შა­ო­ბის რიტ­მი თუ სტი­ლი.

⇑⇓ kakhan.academy.org – „ხა­ნის აკა­დე­მია“

„ხა­ნის აკა­დე­მია“ ერთ-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო­თა­გა­ნია იმ რე­სურ­სებს შო­რის, რო­მელ­თა­ნაც შე­ხე­ბა გვქო­ნია. აქ მწყობ­რა­დაა და­ლა­გე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო მა­სა­ლა და კე­თე­ბით (თა­მა­შით) სწავ­ლის სტრა­ტე­გიაა არ­ჩე­უ­ლი. თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ურ ეპო­ქა­ში მოს­წავ­ლე­ე­ბი იმ­დე­ნად არი­ან მი­ჯაჭ­ვუ­ლი კომ­პი­უ­ტერ­სა და ტე­ლე­ფონს, რომ მათ­თ­ვის ამის აკ­რ­ძალ­ვა და მხო­ლოდ წიგ­ნე­ბის დახ­მა­რე­ბით სწავ­ლის­კენ მო­წო­დე­ბა, ამაო თუ არა, ნაკ­ლე­ბე­ფექ­ტუ­რია. „ხა­ნის აკა­დე­მია“ მოს­წავ­ლე­ებს აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, სწავ­ლას თა­მა­შის ხა­სი­ა­თი მის­ცენ.

და­აგ­რო­ვონ ქუ­ლე­ბი, მი­ი­ღონ ჯილ­დო­ე­ბი, მი­ღე­ბუ­ლი ქუ­ლე­ბით მო­ი­პო­ვონ სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ტი­ტუ­ლე­ბი და, ტეს­ტებ­ში რა­ი­მე სირ­თუ­ლის აღ­მო­ჩე­ნი­სას, იქ­ვე, მო­უს­მი­ნონ სა­თა­ნა­დო ხან­მოკ­ლე ვი­დეო გაკ­ვე­თი­ლებს;

გა­არ­ჩი­ონ მსგავ­სი მა­გა­ლი­თე­ბი და კვლავ გა­ნაგ­რ­ძონ მუ­შა­ო­ბა. მცი­რე­დი შე­ფერ­ხე­ბი­სას, ხა­რა­ჩო­ე­ბად, მი­ნიშ­ნე­ბე­ბი და დამ­ხ­მა­რე შე­კითხ­ვე­ბია ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი.

ყო­ვე­ლი ახა­ლი სა­კითხის და­უფ­ლე­ბის გა­სა­ზო­მად, პროგ­რა­მა მოს­წავ­ლეს და­ხუ­რულ­ბო­ლო­ი­ან, მრა­ვა­ლარ­ჩე­ვით და­ვა­ლე­ბებს სთა­ვა­ზობს და ახა­ლი სა­კითხის სწავ­ლის რე­კო­მენ­და­ცი­ას, 80%-იანი ბა­რი­ე­რის დაძ­ლე­ვის შემ­დეგ, აძ­ლევს. რაც მთა­ვა­რია, სას­წავ­ლო მა­სა­ლა ისეა და­ნა­წევ­რე­ბუ­ლი, რომ მოს­წავ­ლეს არ უჭირს მი­სი აღ­ქ­მა რო­გორც მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი, ასე­ვე გრძელ­ვა­დი­ა­ნი მიზ­ნე­ბის კონ­ტექ­ს­ტ­ში.

 

 

 

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ პლატ­ფორ­მა­ზე გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლია მოს­წავ­ლე­თა ასა­კობ­რი­ვი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი და მა­სა­ლის გრძელ­ვა­დი­ან მეხ­სი­ე­რე­ბა­ში გა­და­სა­ტა­ნად სა­ჭი­რო ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ას­პექ­ტე­ბი. სი­ახ­ლის შეს­წავ­ლის შემ­დ­გომ, 2-3 დღე­ში, სხვა მა­სა­ლის კონ­ტექ­ს­ტ­ში, ისევ ხდე­ბა წი­ნა მა­სა­ლის გა­მე­ო­რე­ბა-გან­მ­ტ­კი­ცე­ბა, მოკ­ლე შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი ტეს­ტი­რე­ბი­სას (ქვი­ზი). და­ახ­ლო­ე­ბით, 10-დღი­ა­ნი შუ­ა­ლე­დის შემ­დეგ, თე­მის შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი წე­რი­სას, ხდე­ბა მა­სა­ლის გახ­სე­ნე­ბა-გამ­თ­ლი­ა­ნე­ბა, ხო­ლო 4-5 თვის თავ­ზე – მთე­ლი სე­მეს­ტ­რის/კლა­სის მა­სა­ლის გან­მ­ტ­კი­ცე­ბა-შე­მოწ­მე­ბა, კურ­სის დი­აგ­ნოს­ტი­კურ ტეს­ტი­რე­ბა­ში.

პროგ­რა­მა თა­ვად აანა­ლი­ზებს მოს­წავ­ლის მიღ­წე­ვებ­სა თუ ტეს­ტი­რე­ბი­სას გა­მომ­ჟ­ღავ­ნე­ბულ ხარ­ვე­ზებს და, სა­მუ­შაო ველ­ზე­ვე, სთა­ვა­ზობს რე­კო­მენ­დე­ბულ და­სა­მუ­შა­ვე­ბელ მა­სა­ლას, რო­მე­ლიც ხელს შე­უწყობს პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რა­სა თუ ახ­ლად შე­ძე­ნი­ლი ცოდ­ნის გამ­ყა­რე­ბას. აქ მა­სა­ლა კლა­სე­ბის, ესგ-ით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბის, მი­ხედ­ვი­თაა და­ლა­გე­ბუ­ლი, და­ვა­ლე­ბე­ბი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია, რაც მოს­წავ­ლე­საც მრა­ვალ­მ­ხ­რივ უნა­რებს უვი­თა­რებს და თან­მიმ­დევ­რუ­ლი ზრდის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს.

მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის ერთ-ერ­თი ურ­თუ­ლე­სი საქ­მეა, სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სის და­გეგ­მ­ვა-წარ­მარ­თ­ვას­თან ერ­თად, შე­მა­ჯა­მე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის სწო­რად და ეფექ­ტუ­რად და­გეგ­მ­ვა, ასე­ვე, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა და დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მა, რა­შიც აღ­ნიშ­ნუ­ლი პროგ­რა­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა ფას­და­უ­დე­ბელ დახ­მა­რე­ბას გვი­წევს. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რო­ცა მოს­წავ­ლეს, სუ­ბი­ექ­ტუ­რი თუ ობი­ექ­ტუ­რი მი­ზე­ზით, ხში­რად უწევს გაკ­ვე­თი­ლე­ბის გაც­დე­ნა.

⇑⇓ მოს­წავ­ლის პორ­ტ­ფო­ლიო

პროგ­რა­მა, მას­ში მომ­ხ­მა­რებ­ლის ან­გა­რი­შის შექ­მ­ნი­სას, ინა­ხავს მოს­წავ­ლის მი­ერ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ო­ე­ბის დე­ტა­ლურ ან­გა­რიშს, რო­მე­ლიც, მწვრთნე­ლის და­მა­ტე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მა­საც ეგ­ზავ­ნე­ბა და თა­ვა­დაც შე­უძ­ლია მის­ცეს მოს­წავ­ლეს და­ვა­ლე­ბე­ბი, შე­სას­წავ­ლი თუ გა­სა­მე­ო­რე­ბე­ლი მა­სა­ლის შე­სა­ხებ რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი. ხსე­ნე­ბუ­ლი ან­გა­რი­შე­ბი ერ­თ­გ­ვარ პორ­ტ­ფო­ლი­ოს წარ­მო­ად­გენს და მოს­წავ­ლის პროგ­რეს­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბი­სა და გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი თუ გან­მ­საზღ­ვ­რე­ლი შე­ფა­სე­ბის მძლავ­რი ინ­ს­ტ­რუ­მენ­ტია.

მას­წავ­ლე­ბელ­თა გა­დატ­ვირ­თუ­ლო­ბა და პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­დაწ­ვის გა­მუდ­მე­ბუ­ლი საფ­რ­თხის ზღვარ­ზე მუ­შა­ო­ბა არა­ხა­ლია. ამ ფონ­ზე, ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გვე­სა­ხე­ბა, რომ მოს­წავ­ლე­თა ნა­მუ­შევ­რე­ბი­სა და წარ­მა­ტე­ბის დი­ნა­მი­კის მუდ­მი­ვი ანა­ლი­ზის პროგ­რა­მუ­ლი ალ­გო­რით­მი პროგ­რა­მა­ში­ვეა ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი. პროგ­რა­მა თა­ვად აანა­ლი­ზებს ჩვენ მი­ერ და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის მიღ­წე­ვის დო­ნეს. ყო­ველ­კ­ვი­რე­უ­ლი რე­პორ­ტი, რო­გორც თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის, ასე­ვე კლა­სის წარ­მა­ტე­ბის შე­სა­ხებ, ავ­ტო­მა­ტუ­რად ეგ­ზავ­ნე­ბა მწვრთნელს/

პე­და­გოგს ელ­ფოს­ტა­ზე, ასე­ვე, სა­კუ­თარ პროგ­რეს­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს თა­ვად მოს­წავ­ლე­სა და მის მშო­ბელს. რაც მთა­ვა­რია, თი­თო­ე­უ­ლი შე­ფა­სე­ბა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა­ზეა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი და გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლე კრი­ტე­რი­უ­მე­ბით გა­მოვ­ლე­ნი­ლი. არ რჩე­ბა ად­გი­ლი არც ფა­ვო­რი­ტიზ­მი­სა და არც სუ­ბი­ექ­ტუ­რი ან არა­რე­ლე­ვან­ტუ­რი მიდ­გო­მე­ბის­თ­ვის. რაც მთა­ვა­რია, თი­თო­ე­ულ მოს­წავ­ლეს გან­ვი­თა­რე­ბის სა­კუ­თა­რი ტემ­პი შე­უძ­ლია გა­ნა­ვი­თა­როს და არ იყოს და­მო­კი­დე­ბუ­ლი იმა­ზე, მი­სი თა­ნა­ტო­ლე­ბი უფ­რო ნე­ლა თუ სწრა­ფად ით­ვი­სე­ბენ ახალ მა­სა­ლას ან ძლე­ვენ და­ვა­ლე­ბებს. ვი­დე­ორ­გო­ლე­ბიც კი დაკ­ვ­რის სხვა­დას­ხ­ვა სიჩ­ქა­რით შე­უძ­ლი­ათ მო­ის­მი­ნონ. ასე­ვე, მათ­თ­ვის, ვინც მოს­მე­ნილს წა­კითხულს ამ­ჯო­ბი­ნებს, ვი­დე­ორ­გო­ლებს ტექ­ს­ტუ­რი აღ­წე­რაც ახ­ლავს. პლატ­ფორ­მა­ზე ჩა­შე­ნე­ბუ­ლია მხედ­ვე­ლო­ბის დარ­ღ­ვე­ვის მქო­ნე პირ­თა დამ­ხ­მა­რე რე­ჟი­მიც.

რო­მე­ლი­მე მი­მარ­თუ­ლე­ბით ჩა­ვარ­დ­ნი­სას, მოს­წავ­ლე და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ იღებს პლატ­ფორ­მის მხარ­დამ­ჭე­რი გუნ­დის­გან უკუ­კავ­შირს და გა­სა­გებ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს პრობ­ლე­მის გა­დაწყ­ვე­ტის გზე­ბის შე­სა­ხებ.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ის გა­რე­მო­ე­ბაც, რომ აქ არამ­ხო­ლოდ მა­თე­მა­ტი­კის, არა­მედ კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის, სა­ბუ­ნე­ბის­მეტყ­ვე­ლო თუ ეს­თე­ტი­კუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი­სა და სხვა დის­ციპ­ლი­ნე­ბის შეს­წავ­ლაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

ამ ყვე­ლაფ­რის კე­თე­ბა კი, ერ­თი პე­და­გო­გის მი­ერ, წარ­მო­უდ­გენ­ლად მე­სა­ხე­ბა დამ­ხ­მა­რე სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის არარ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში. მით უფ­რო მა­შინ, რო­ცა გაც­დე­ნე­ბის პრობ­ლე­მა ძა­ლი­ან მწვა­ვედ დგას მა­ღალ­მ­თი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში და, ხში­რი გაც­დე­ნის შემ­დეგ, ძა­ლი­ან ჭირს მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბის მწყობ­რი სის­ტე­მის აღ­დ­გე­ნა.

⇑⇓ Edu Care Georgia – რაზ­მიკ ბა­და­ლი­ა­ნი

მად­ლი­ე­რე­ბა გვინ­და გა­მოვ­ხა­ტოთ Edu Care Georgia ჯგუ­ფის მი­მართ, რო­მე­ლიც და­უ­ღა­ლა­ვად ზრუ­ნავს ქარ­თ­ვე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ამ­გ­ვა­რი რე­სურ­სე­ბის ქარ­თუ­ლე­ნო­ვა­ნი ვერ­სი­ე­ბის შე­სა­თა­ვა­ზებ­ლად. სწო­რედ ამ ჯგუ­ფის­გან შე­ვიტყ­ვეთ უტო­ლო­ბე­ბის, უტო­ლო­ბა­თა სის­ტე­მე­ბის, ფუნ­ქ­ცი­ა­თა თვი­სე­ბე­ბის გა­მოკ­ვ­ლე­ვის­თ­ვის, გრა­ფი­კე­ბის ასა­გე­ბად და მათ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბის­თ­ვის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ვებ­რე­სურ­სის გრა­ფი­კუ­ლი კალ­კუ­ლა­ტო­რის – „desmos“-ის შე­სა­ხებ. 2018 წელს, ჯგუ­ფის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა, ბა­ტონ­მა რაზ­მიკ ბა­და­ლი­ან­მა გვთხო­ვა, გვე­ნა­ხა და, და­ინ­ტე­რე­სე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ინ­გ­ლი­სუ­რი­დან გვე­თარ­გ­მ­ნა მი­სი ტერ­მი­ნე­ბი. იმ­დე­ნად სა­ჭი­როდ და მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად ჩავ­თ­ვა­ლეთ ალ­გებ­რის დი­დი ნა­წი­ლი­სა და გე­ო­მეტ­რი­ის შე­სას­წავ­ლად, გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ, ქარ­თუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცის­თ­ვის თა­ვად გად­მოგ­ვე­ქარ­თუ­ლე­ბი­ნა და დღეს, უკ­ვე, ამ პროგ­რა­მის ენე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში ქარ­თუ­ლი ენის არ­ჩე­ვაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

დეს­მო­სი სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა, თვალ­ნათ­ლივ ვნა­ხოთ, რო­გორ აისა­ხე­ბა წრფის გან­ტო­ლე­ბა­ში კუთხუ­რი კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტის ცვლა მის გრა­ფიკ­ზე, რო­გორ იც­ვ­ლე­ბა პა­რა­ბო­ლის გრა­ფი­კი გან­ტო­ლე­ბა­ში კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტე­ბის ცვლი­ლე­ბი­სას, ასე­ვე, რა ფორ­მაც­ვა­ლე­ბას გა­ნიც­დი­ან სხვა­დას­ხ­ვა წი­რე­ბი, მათ გან­ტო­ლე­ბებ­ში მცი­რე­დი შეშ­ფო­თე­ბე­ბის შე­ტა­ნი­სას. მი­სი გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ყვე­ლა იმ მა­სა­ლის და­მუ­შა­ვე­ბი­სას, სა­დაც გრა­ფი­კის აგე­ბაა სა­ჭი­რო ან შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

ჩვენ აქ­ტი­უ­რად ვი­ყე­ნებთ ამ პროგ­რა­მებს რო­გორც დაწყე­ბით, ასე­ვე სა­ბა­ზო სა­ფე­ხურ­ზე (ჩვენს სკო­ლას არ აქვს სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხუ­რი) მა­თე­მა­ტი­კის სწავ­ლე­ბი­სას. ვაკ­ვირ­დე­ბით რა მოს­წავ­ლე­თა მო­ტი­ვა­ცი­ას და წარ­მა­ტე­ბის დი­ნა­მი­კას, ვფიქ­რობთ, ამ რე­სურ­სე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზე­ბა და ფარ­თოდ გა­მო­ყე­ნე­ბა სწავ­ლე­ბა­ში სა­შუ­რი საქ­მეა. სა­მო­მავ­ლოდ, მოს­წავ­ლე­ებ­თან ერ­თად, კი­დევ რამ­დე­ნი­მე ვებ­რე­სურ­სის თარ­გ­მ­ნას ვგეგ­მავთ, რად­გან მიგ­ვაჩ­ნია, რომ სწო­რედ ეს არის გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბის სწო­რი გზა და გე­ზი.

 

ბლოგი

პროფესიული

მოსაზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები