25 მაისი, შაბათი, 2024

ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა — გზა სრულ­ფა­სო­ვა­ნი მო­მავ­ლის­კენ

spot_img

მაია კუ­ჭუ­ხი­ძე

სსიპ წყალ­ტუ­ბოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სოფ. ფარ­ცხა­ნა­ყა­ნე­ვის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის მას­წავ­ლე­ბე­ლი
რო­გორ ვის­წავ­ლოთ მარ­ტი­ვად ინ­გ­ლი­სუ­რად სა­უ­ბა­რი

XXI სა­უ­კუ­ნე­ში ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა, მი­სი პო­პუ­ლა­რუ­ლო­ბით, დო­მი­ნი­რებს მსოფ­ლი­ო­ში. ამ ენის შეს­წავ­ლით ფარ­თოვ­დე­ბა მოს­წავ­ლის და არა მარ­ტო მოს­წავ­ლის შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი. ის სა­ჭი­როა ყვე­ლა სფე­რო­ში. ინ­გ­ლი­სურ ენას ხში­რად ახ­სე­ნე­ბენ, რო­გორც „შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის ენას“. მე არ მჭირ­დე­ბა იმის მტკი­ცე­ბა თუ რამ­დე­ნად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ენაა, თუმ­ცა მინ­და ყუ­რადღე­ბა გა­ვა­მახ­ვი­ლო ინ­გ­ლი­სურ ენა­ში სა­უბ­რის — „speaking“-ის პრობ­ლე­მებ­ზე და გა­გი­ზი­ა­როთ ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბა.

მი­უ­ხე­და­ვად მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი­სა და, ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სა­ჭი­რო ლექ­სი­კი­სა, მოს­წავ­ლე­ებს უჭირთ ან თავს არი­დე­ბენ სა­უ­ბარს. ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ვფიქ­რობ, პრობ­ლე­მა ხში­რად მომ­დი­ნა­რე­ობს:

⇒ რო­ცა მოს­წავ­ლე­ე­ბი გა­ნიც­დი­ან დაშ­ვე­ბულ გრა­მა­ტი­კულ თუ „სპე­ლინ­გურ“ შეც­დო­მებს;

⇒ არ იცი­ან რო­მე­ლი გრა­მა­ტი­კუ­ლი დრო გა­მო­ი­ყე­ნონ სა­უბ­რი­სას;

⇒ ნაკ­ლე­ბად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, რად­გან არ შე­უძ­ლი­ათ სა­უ­ბა­რი;

⇒ ხში­რად ნაკ­ლე­ბი მო­ტი­ვა­ციაა.

პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რაც გა­დავ­დ­გი პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბის­კენ, იყო ის, რომ სწავ­ლის­თ­ვის მე­გობ­რუ­ლი,ურ­თი­ერ­თ­ნ­დო­ბა­სა და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით პრინ­ცი­პებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი გა­რე­მო შევ­ქ­მე­ნი, რა­თა მო­მეხ­ს­ნა სა­უ­ბარ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი კომ­პ­ლექ­სე­ბი. შე­საძ­ლებ­ლო­ბის­თა­ნა­ვე, ვუ­ბიძ­გებ­დი მოს­წავ­ლე­ებს, ესა­უბ­რათ კლა­სის ან სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე.

ვა­ხა­ლი­სებ მოს­წავ­ლე­თა სულ მცი­რე მონ­დო­მე­ბას; ვარ­წ­მუ­ნებ, რომ მათ შე­უძ­ლი­ათ, რაც ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია; შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბი­სას ვაძ­ლევ პო­ზი­ტი­ურ რე­კო­მენ­და­ცი­ას, ვე­უბ­ნე­ბი, რომ შეც­დო­მას ყვე­ლა უშ­ვებს და ჩვენ შეც­დო­მებ­ზე ვსწავ­ლობთ.

მოს­წავ­ლე­ე­ბი გა­ნიც­დი­ან სა­უბ­რის დროს დაშ­ვე­ბულ შეც­დო­მებს, ამი­ტომ, ზოგ­ჯერ, თავს არი­დე­ბენ სა­უ­ბარს. მე ეს პრობ­ლე­მა პე­და­გო­გი­ურ პრაქ­ტი­კა­ში ცნო­ბი­ლი „შუქ­ნიშ­ნის“ მე­თო­დით მო­ვაგ­ვა­რე. გაკ­ვე­თილ­ზე ხში­რად ვი­ყე­ნებ „შუქ­ნიშ­ნის ბა­რა­თებს“. ამ აქ­ტი­ვო­ბით მოს­წავ­ლე­ებს ვაძ­ლევ სა­შუ­ა­ლე­ბას, თვი­თონ მი­ი­ღონ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რო­დის გა­ვუს­წო­რო სა­უბ­რის დროს ან შემ­დეგ დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი — ზოგ­ჯერ მოს­წავ­ლე­ე­ბი იბ­ნე­ვი­ან და კომ­პ­ლექ­ს­დე­ბი­ან, რო­ცა პე­და­გო­გი აწყ­ვე­ტი­ნებს სა­უ­ბარს.

პე­და­გო­გი­უ­რი პრაქ­ტი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, გაკ­ვე­თილ­ზე ინ­გ­ლი­სუ­რად სა­უბ­რი­სას, შე­ვი­მუ­შა­ვე შემ­დე­გი წე­სე­ბი: მო­ხა­ლი­სე მოს­წავ­ლე არი­გებს შუქ­ნიშ­ნის 3 ფერს ყვე­ლა მოს­წავ­ლის­თ­ვის. რას ვგუ­ლის­ხ­მობ შუქ­ნიშ­ნის 3 ფე­რის უკან?

თუ მოს­წავ­ლე მიჩ­ვე­ნებს:

⇒ წი­თელ ფერს — ეს ნიშ­ნავს, არ უნ­და გა­ვუს­წო­რო შეც­დო­მა სა­უბ­რის დროს.ზო­გი­ერ­თი მოს­წავ­ლე შეც­დო­მის გას­წო­რე­ბის დროს თავს იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლად მი­იჩ­ნევს და ვე­ღარ აგ­რ­ძე­ლებს სა­უ­ბარს;

⇒ ყვი­თელ ფერს — შე­მიძ­ლია გა­ვუს­წო­რო შეც­დო­მა. ამ ტი­პის მოს­წავ­ლე­ებს ყო­ველ­თ­ვის თა­ვი­სუ­ფა­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცია სურთ;

⇒ მწვა­ნე ფერს — შე­მიძ­ლია ნე­ბის­მი­ერ დროს გა­ვუს­წო­რო შეც­დო­მა. ასეთ მოს­წავ­ლე­ებს სურთ, შეც­დო­მა დაშ­ვე­ბის დროს იქ­ნეს აღ­მოფხ­ვ­რი­ლი.

პე­რი­ო­დუ­ლად ვაძ­ლევ რე­კო­მენ­და­ცი­ას, ისა­უბ­რონ უცხო­ე­ლებ­თან, პი­რის­პირ თუ ონ­ლა­ინ, რაც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ძა­ლი­ან კარგ შე­დეგს იძ­ლე­ვა.

ვაწყობ­დი და მო­მა­ვალ­შიც ვგეგ­მავ შეხ­ვედ­რებს უცხო­ელ კო­ლე­გებ­თან, სკო­ლა­ში თუ სკო­ლის გა­რეთ, რა­თა ჩემს მოს­წავ­ლე­ებს ჰქონ­დეთ სა­შუ­ა­ლე­ბა, ისა­უბ­რონ ინ­გ­ლი­სუ­რე­ნო­ვან თა­ნა­ტო­ლებ­თან ან უფ­რო­სებ­თან. მოს­წავ­ლე­ე­ბი მსგავს შეხ­ვედ­რებს ყო­ველ­თ­ვის ენ­თუ­ზი­აზ­მი­თა და ინ­ტე­რე­სით ელო­დე­ბი­ან.

ვი­გოტ­ს­კი სწავ­ლის სწო­რედ სო­ცი­ა­ლურ ხა­სი­ათს უს­ვამ­და ხაზს. ბავ­შ­ვე­ბი სწავ­ლო­ბენ მოზ­რ­დილ ადა­მი­ა­ნებ­თან და უფ­რო კომ­პე­ტენ­ტურ თა­ნა­ტო­ლებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის შე­დე­გად.

ასე­ვე ძა­ლი­ან მო­მეხ­მა­რა ონ­ლა­ინ რე­სურ­სე­ბი სა­უბ­რის გაუმ­ჯო­ბე­სე­ბი­სათ­ვის. მოს­წავ­ლე­ებს ხში­რად ვას­მე­ნი­ნებ­დი დი­ა­ლო­გებს და მე­რე იმა­ვე კითხ­ვებ­ზე ცდი­ლობ­დ­ნენ პა­სუ­ხის გა­ცე­მას.

სტა­ტია სა­რე­კო­მენ­და­ციო ხა­სი­ა­თი­საა, რო­მე­ლიც და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია ჩემს პე­და­გო­გი­ურ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე. მი­სი ეფექ­ტუ­რო­ბა თვალ­ნათ­ლივ ჩანს რო­გორც დაწყე­ბით, ასე­ვე სა­ბა­ზო და სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხუ­რებ­ზე.

 

♦ წყა­რო:

https://adilblogger.com/problems-faced-students-speaking-english-language/

კონსტრუქტივისტული თეორია

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები