23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

თითო მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც დადებითად ან უარყოფითად აისახა განათლების სისტემაზე

spot_img
ნას­ტა­სია არა­ბუ­ლი
ჟურ­ნა­ლის­ტი

 

მი­ჭირს გა­ვიხ­სე­ნო ბო­ლო 10 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­ღე­ბუ­ლი ისე­თი და­დე­ბი­თი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რო­მელ­მაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გავ­ლე­ნა იქო­ნია სის­ტე­მა­ზე – უფ­რო მგო­ნია, რომ ყვე­ლა პრობ­ლე­მა, რაც ამ სის­ტე­მას აქვს, წლი­დან წლამ­დე ღრმავ­დე­ბა და მწვავ­დე­ბა. თუ მა­ინ­ც­და­მა­ინც,  კარ­გ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბად შეგ­ვიძ­ლია მი­ვიჩ­ნი­ოთ, მა­გა­ლი­თად, სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ვაშ­ლე­ბის და­რი­გე­ბის იდეა  – სიმ­პ­ტო­მა­ტუ­რია, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფომ ასე­თი მარ­ტი­ვი ამო­ცა­ნის შეს­რუ­ლე­ბაც კი ვერ შეძ­ლო, მი­ნის­ტ­რი კი მხო­ლოდ ამ ინი­ცი­ა­ტი­ვით დაგ­ვა­მახ­სოვ­რ­და.

რაც შე­ე­ხე­ბა ცუდ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას, აქაც რთუ­ლია ერ­თის გა­მო­ყო­ფა, ვი­ნა­ი­დან მთა­ვარ პრობ­ლე­მად მი­მაჩ­ნია პო­ლი­ტი­კუ­რი ნე­ბის არარ­სე­ბო­ბა უკე­თე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შექ­მ­ნის­თ­ვის. ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრობ­ლე­მა სკო­ლე­ბის პო­ლი­ტი­ზე­ბა და ავ­ტო­ნო­მი­უ­რო­ბის სრუ­ლად შეზღუდ­ვაა – შე­უძ­ლე­ბე­ლი მგო­ნია არა­თა­ვი­სუ­ფალ სივ­რ­ცე­ში თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის გაზ­რ­და.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები