16 მაისი, ორშაბათი, 2022

ვიშრომოთ დაუზარლად და სხვასაც გავუწოდოთ დახმარების ხელი

spot_img

რუბრიკის „ქართველი სტუდენტები უცხოეთში“ სტუმარია ნინო გვეტაძე

? ნინო, საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად, გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მით, მე-9 კლა­სი­დან გა­ემ­გ­ზავ­რე, მი­ჩი­გა­ნის შტა­ტში, რა­ტომ გა­დაწყ­ვი­ტე ასე?

ყვე­ლა­ფე­რი და­იწყო 2001 წელს, რო­დე­საც ქუ­თა­ი­სის წმინ­და ნი­ნოს სა­ხე­ლო­ბის გიმ­ნა­ზი­ის მე-9 კლა­სის მოს­წავ­ლემ სკო­ლა­ში შემ­თხ­ვე­ვით აღ­მო­ვა­ჩი­ნე გან­ცხა­დე­ბა მო­მა­ვალ ლი­დერ­თა გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მის — FLEX-ის შე­სა­ხებ. რო­გორც გა­ვი­გე კონ­კურ­სამ­დე სულ რა­ღაც ორი კვი­რა რჩე­ბო­და და გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლე­ბი სას­წავ­ლებ­ლად ერ­თი წლით  უნ­და წა­ეყ­ვა­ნათ ამე­რი­კა­ში. იმ მზი­ა­ნი სექ­ტემ­ბ­რის დი­ლას გა­დავ­წყ­ვი­ტე, გა­მე­კე­თე­ბი­ნა რაც შე­მეძ­ლო, რა­თა მეც გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ­თა შო­რის აღ­მოვ­ჩე­ნი­ლი­ყა­ვი და და­ვიწყე მზა­დე­ბა. იმ დრო­ი­დან გან­სა­კუთ­რე­ბით და­მა­მახ­სოვ­რ­და ვე­ე­ბერ­თე­ლა ინ­გ­ლი­სურ-ქარ­თულ ლექ­სი­კონ­თან გა­ტა­რე­ბუ­ლი გრძე­ლი ღა­მე­ე­ბი და ახა­ლი სიტყ­ვე­ბის კო­რი­ან­ტე­ლი — ასე ძლი­ერ რომ ვცდი­ლობ­დი შე­მეს­წავ­ლა. მა­შინ ხომ კომ­პი­უ­ტე­რის და სწრა­ფი თარ­გ­მა­ნის ფუ­ფუ­ნე­ბა არ გვქონ­და.
და აი, დად­გა გა­მოც­დის დღეც, რო­მელ­საც მა­ლე მოჰ­ყ­ვა მე-2 და მე-3 ეტა­პებ­ში გა­დას­ვ­ლაც. სკო­ლა­ში მე­უბ­ნე­ბოდ­ნენ, ჯერ პა­ტა­რა ხარ და ალ­ბათ მო­გი­წევს კი­დევ სცა­დო მო­მა­ვალ წლებ­შიო, რად­გა­ნაც, რო­გორც წე­სი, ამ პროგ­რა­მით ამე­რი­კა­ში მხო­ლოდ უფ­როს­კ­ლა­სე­ლე­ბი მიჰ­ყავ­დათ. მე კი წარ­მა­ტე­ბის მა­ინც მჯე­რო­და და, რაც ჩემ­გან სა­ჭი­რო იყო, ყვე­ლა­ფერს ვა­კე­თებ­დი. მა­ლე მო­ვი­და გა­ზაფხუ­ლიც და მას­თან ერ­თად სა­სი­ხა­რუ­ლო ამ­ბა­ვიც.
შემ­დე­გი სას­წავ­ლო წე­ლი ამე­რი­კა­ში გა­ვა­ტა­რე — მი­ჩი­გა­ნის შტა­ტის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი მონ­ტ­კალ­მის სა­ჯა­რო სკო­ლა­ში. ეს იყო ძალ­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო და სა­სარ­გებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა, რი­სი მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბაც, ვფიქ­რობ, კარ­გი იქ­ნე­ბა უფ­რო მეტ ახალ­გაზ­რ­დას რომ ჰქონ­დეს.

? ამის შემ­დეგ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბრუნ­დე­ბი და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად ამე­რი­კულ ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში აბა­რებ

დი­ახ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბის­თა­ნა­ვე ჩა­ვა­ბა­რე თბი­ლის­ში, ამე­რი­კულ ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ფა­კულ­ტეტ­ზე და ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის ულა­მა­ზე­სი წლე­ბი და­იწყო. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში AUH ჩემ­თ­ვის  არა მხო­ლოდ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის ად­გი­ლად გა­და­იქ­ცა, არა­მედ თბილ ოჯა­ხად, სა­დაც ყო­ველ­თ­ვის მზად არი­ან მო­გის­მი­ნონ და მოგ­ცენ სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვე­ბი. ვსწავ­ლობ­დი კარ­გად და რად­გან მა­ინ­ტე­რე­სებ­და უფ­რო მე­ტი, თა­ნაც შე­სა­ბა­მი­სი დროც მრჩე­ბო­და, ვი­ღებ­დი და­მა­ტე­ბით საგ­ნებ­საც. ოთხი წლის თავ­ზე კი მოხ­და ისე, რომ ერ­თი დიპ­ლო­მის ნაც­ვ­ლად ავი­ღე ორი, და­მა­ტე­ბი­თი — მე­ნეჯ­მენ­ტ­ში.

? ორი დიპ­ლო­მის მი­უ­ხე­და­ვად სწავ­ლის გა­საგ­რ­ძე­ლებ­ლად ისევ საზღ­ვარ­გა­რეთ  მი­დი­ხარ, რა­ტომ?

AUH-ში სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში, უკ­ვე II-III კურ­სებ­ზე, აქ­ტი­უ­რად და­ვიწყე ფიქ­რი მო­მა­ვალ­ზე. ვცდი­ლობ­დი გა­მერ­კ­ვია, რა მსურ­და მე­კე­თე­ბი­ნა სწავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ. ერ­თი, რაც და­ნამ­დ­ვი­ლე­ბით ვი­ცო­დი, ის იყო, რომ მინ­დო­და მო­მა­ვალ­ში მქო­ნო­და სამ­სა­ხუ­რი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას მომ­ცემ­და დავ­ხ­მა­რე­ბო­დი გა­ჭირ­ვე­ბა­ში მყოფ ბევრ ადა­მი­ანს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ბავ­შ­ვებს არა მარ­ტო სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, არა­მედ სხვა ქვეყ­ნებ­შიც. ამის­თ­ვის კი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, სწავ­ლის გაგ­რ­ძე­ლე­ბა საზღ­ვარ­გა­რეთ დამ­ჭირ­დე­ბო­და. ამ ფიქ­რით და­ვიწყე ინ­ტერ­ნეტ­ში სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბის ძებ­ნა და ბევ­რი ძებ­ნის შემ­დეგ ვი­პო­ვე ის, რაც ჩემს ინ­ტე­რე­სებს იდე­ა­ლუ­რად შე­ე­სა­ბა­მე­ბო­და — სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ დახ­მა­რე­ბა­ში.
და­ვიწყ­ვე აპ­ლი­კა­ცი­ე­ბის შევ­სე­ბა, რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის აღე­ბა და სა­ბუ­თე­ბის შე­ტა­ნა ევ­რო­პის რამ­დე­ნი­მე უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ამ გან­ხ­რით, მათ შო­რის გრო­ნინ­გე­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­შიც, სა­დაც შემ­დ­გომ­ში, 2007 წელს, მი­მი­ღეს. ეს მხო­ლოდ პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი იყო ჩე­მი მიზ­ნის­კენ, რად­გან და­ფი­ნან­სე­ბის მო­პო­ვე­ბის გა­რე­შე ვე­რა­ფერს შევ­ძ­ლებ­დი. თა­ვი­დან ვცა­დე და­ფი­ნან­სე­ბის მი­ღე­ბა ერაზ­მუს მუნ­დუ­სის პროგ­რა­მი­დან, მაგ­რამ ასა­კის სიმ­ცი­რი­სა და სა­მუ­შაო გა­მოც­დი­ლე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის გა­მო უარი მი­ვი­ღე, რად­გან კონ­კუ­რენ­ცია მა­ღა­ლი იყო. მა­ლე­ვე, მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე მი­ღე­ბის შემ­დეგ, რო­გორც წარ­ჩი­ნე­ბულ მოს­წავ­ლეს ბა­კა­ლავ­რის დიპ­ლო­მით, გრო­ნინ­გე­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­მა თა­ვად შე­მომ­თა­ვა­ზა, შე­მე­ტა­ნა გან­ცხა­დე­ბა ჰო­ლან­დი­ის გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს პროგ­რა­მა­ზე — HSP Huygens programme და­ფი­ნან­სე­ბის მო­სათხოვ­ნად. ასეც მო­ვი­ქე­ცი და მი­ვი­ღე სრუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა 18-თვი­ან ევ­რო­პულ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე ჰუ­მა­ნი­ტა­რულ დახ­მა­რე­ბა­ში.

? გვი­ამ­ბე ამ პროგ­რა­მი­სა და გრო­ნინ­გე­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის შე­სა­ხებ, სას­წავ­ლო პროგ­რა­მე­ბის, ლექ­ცი­ე­ბი­სა და სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის როლ­სა და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე.

ეს პროგ­რა­მა და­არ­ს­და 90-იან წლებ­ში ევ­რო­კო­მი­სი­ის მი­ერ და შვიდ ევ­რო­პულ უნი­ვერ­სი­ტეტს აერ­თი­ა­ნებს. შე­სა­ბა­მი­სად, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­მეს­ტ­რე­ბის გავ­ლა სხვა­დას­ხ­ვა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში. პროგ­რა­მის პირ­ვე­ლი სე­მეს­ტ­რი დავ­ხუ­რე გრო­ნინ­გე­ნის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რო­მე­ლიც ნი­დერ­ლან­დე­ბის სა­მე­ფო­ში ერთ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი და წამ­ყ­ვა­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტია, გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­ვე­ბის დარ­გ­ში, სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბის კუთხით და უზარ­მა­ზა­რი ბიბ­ლი­ო­თე­კით, რო­მე­ლიც სტუ­დენ­ტებს მათ­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო ნე­ბის­მი­ერ სა­კითხ­ზე სიღ­რ­მი­სე­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს. 400-წლი­ა­ნი არ­სე­ბო­ბის მან­ძილ­ზე, ამ უნი­ვერ­სი­ტეტს  არა­ერ­თი ცნო­ბი­ლი კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლი ჰყო­ლია, მათ შო­რის, სა­მე­ფო ოჯა­ხის რამ­დე­ნი­მე წევ­რი და ევ­რო­პის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი ბან­კის პირ­ვე­ლი პრე­ზი­დენ­ტი. მე­ო­რე სე­მეს­ტ­რი დე­უს­ტოს უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, ეს­პა­ნეთ­ში გა­ვაგ­რ­ძე­ლე. პროგ­რა­მა ძა­ლი­ან დი­ნა­მი­უ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო იყო, მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა კუთხი­დან ჩა­მო­სუ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბი­სა და მოწ­ვე­უ­ლი ლექ­ტო­რე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით, რო­მელ­თა შო­რი­საც იყ­ვ­ნენ ცნო­ბი­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი გან­ხ­რით ისე­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­დან, რო­გო­რე­ბი­ცაა: გა­ე­რო, წი­თე­ლი ჯვრის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კო­მი­ტე­ტი და ა.შ.

? სწავ­ლის პა­რა­ლე­ლუ­რად, გქონ­და თუ არა სხვა ქვეყ­ნებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის ან სტა­ჟი­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა.

ყვე­ლა­ფერ­თან ერ­თად, მო­პო­ვე­ბუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბა, რა თქმა უნ­და, მაძ­ლევ­და იმის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რომ ბევ­რი მე­მოგ­ზა­უ­რა და უკეთ გა­მეც­ნო ევ­რო­პა. ამ პროგ­რა­მის ნა­წი­ლი იყო ორი სტა­ჟი­რე­ბაც, რო­მე­ლიც გა­ვი­ა­რე ინ­დო­ეთ­ში — გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონდ (იუნი­სეფ­ში) და ბრი­უ­სელ­ში — ევ­რო­კო­მი­სი­ა­ში.
გან­სა­კუთ­რე­ბით მინ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო ინ­დო­ე­თის გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დის სამ­თ­ვი­ა­ნი სტა­ჟი­რე­ბის პროგ­რა­მა, რო­მელ­შიც ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხ­ვა კუთხი­დან, 80-მდე ახალ­გაზ­რ­და მო­ნა­წი­ლე­ობს. რო­გორც წე­სი, კონ­კურ­სი თე­ბერ­ვალ-მარ­ტ­ში ცხად­დე­ბა და შერ­ჩე­უ­ლი კან­დი­და­ტე­ბი ინ­დო­ე­თის სხვა­დას­ხ­ვა ნა­წილ­ში, ოთხ­კა­ცი­ან ჯგუ­ფე­ბად ნა­წილ­დე­ბი­ან. 2008 წელს, ამ პროგ­რა­მა­ში ჩარ­თ­ვის შემ­დეგ, მე გა­მა­ნა­წი­ლეს ინ­დო­ე­თის ჩრდი­ლო-აღ­მო­სავ­ლე­თი შტა­ტის — ასა­მის ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ქა­ლაქ დიბ­რუ­გარ­ჰ­ში.

? სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ო­დი?

მე და ჩე­მი ჯგუ­ფის სამ წევრს ამე­რი­კი­დან და ინ­დო­ე­თი­დან და­ვა­ლე­ბად გვქონ­და შეგ­ვე­ფა­სე­ბი­ნა პროგ­რა­მა სა­ხე­ლად — „იმე­დის ნა­ვი“, რო­მე­ლიც მდი­ნა­რე ბრაჰ­მა­პუტ­რას კუნ­ძუ­ლებ­ზე მცხოვ­რებ მო­სახ­ლე­ო­ბას სა­ბა­ზი­სო სო­ცი­ა­ლურ სერ­ვი­სებს აწ­ვ­დი­და, კერ­ძოდ კი — გა­ნათ­ლე­ბას და ჯან­დაც­ვას. ჩვე­ნი სა­მუ­შა­ოს დიდ ნა­წილს შე­ად­გენ­და კვლე­ვის მე­თო­დო­ლო­გი­ის შე­მუ­შა­ვე­ბა და კუნ­ძუ­ლებ­ზე კითხ­ვა­რე­ბის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბა, შემ­დეგ კი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის შე­მუ­შა­ვე­ბა მთა­ვა­რი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მხა­რე­ე­ბი­სათ­ვის (იუნი­სე­ფი და ასა­მის მთავ­რო­ბა).
შე­სა­ბა­მი­სად, დრო­ის დიდ ნა­წილს „იმე­დის ნავ­ზე“ ვა­ტა­რებ­დით, რაც სრუ­ლი­ად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბით აღ­სავ­სე გა­მოც­დი­ლე­ბა გახ­ლ­დათ.

? გარ­და საქ­მი­ა­ნო­ბი­სა, რით და­გა­მახ­სოვ­რ­და ინ­დო­ეთ­ში გა­ტა­რე­ბუ­ლი დღე­ე­ბი, რო­გო­რია აზი­ე­ლი ხალ­ხის ცხოვ­რე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ახალ­გაზ­რ­დე­ბის. რა არის მათ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი?

გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ინ­ტე­რე­სო სა­ნა­ხა­ვი იყო, მუ­სო­ნუ­რი წვი­მე­ბის დროს, რო­გორ იფა­რე­ბა წყლით ეს კუნ­ძუ­ლე­ბი და მო­სახ­ლე­ო­ბას თა­ვის შე­ფა­რე­ბა მო­შო­რე­ბულ ბა­ნა­კებ­ში უწევს. ამ კუნ­ძუ­ლებ­ზე არც სა­ა­ვად­მ­ყო­ფოა და არც სკო­ლა, მო­სახ­ლე­ო­ბა კი, ყვე­ლა­ზე მე­ტად პი­რუტყ­ვის — მა­თი ერ­თა­დერ­თი მარ­ჩე­ნა­ლის და­კარ­გ­ვას წუხს. რო­ცა თა­ვი­დან ად­ვი­ლად აცი­ლე­ბა­დი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის გა­მო ათე­ულ შვილ­თა­გან ერთ-ერ­თი ეღუ­პე­ბათ, ამ­ბო­ბენ — არა უშავს, კი­დევ გვე­ყო­ლე­ბაო. მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლა გა­სა­ჭი­რი­სა, კუნ­ძუ­ლე­ბის ბი­ნა­დარ­ნი, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად, უბ­რუნ­დე­ბი­ან თა­ვი­ანთ მი­წას და ცხოვ­რე­ბას თა­ვი­დან იწყე­ბენ. მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა, ისი­ნი უაღ­რე­სად სტუ­მარ­თ­მოყ­ვა­რე­ე­ბი და მად­ლი­ე­რე­ბი არი­ან იმ ცხოვ­რე­ბი­სა, რო­გო­რიც აქვთ. ერ­თა­დერ­თი, რა­ზეც ხში­რად და­ი­ჩივ­ლე­ბენ ხოლ­მე ჩვე­ნი თა­ნა­ტო­ლე­ბი, არის ის, რომ სა­თა­ნა­დო გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ აქვთ და მი­აჩ­ნი­ათ,  რომ ჩვენ ძა­ლი­ან გაგ­ვი­მარ­თ­ლა, რაც აუცი­ლებ­ლად უნ­და და­ვა­ფა­სოთ და სწო­რად გა­მო­ვი­ყე­ნოთ.
მკითხ­ველს დე­ტა­ლე­ბით თა­ვი რომ არ შე­ვაწყი­ნო, მოკ­ლედ ვიტყ­ვი, რომ სწო­რედ ამ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის წყა­ლო­ბით მი­ვაღ­წიე იმას, რაც იყო მთე­ლი ჩე­მი ბავ­შ­ვო­ბის ოც­ნე­ბა — მე­მუ­შა­ვა გა­ე­როს ბავ­შ­ვ­თა ფონ­დ­ში. დიდ­ხანს ვერ ვი­ჯე­რებ­დი, რომ სულ რა­ღაც 23 წლის უკ­ვე ვმუ­შა­ობ­დი პროგ­რა­მის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლად გა­ე­რო­ში, ვა­კე­თებ­დი და ვაგ­რ­ძე­ლებ ჩე­მი ქვეყ­ნი­სათ­ვის სა­სარ­გებ­ლო საქ­მის კე­თე­ბას.

? ნი­ნო, ამ­ჟა­მად რა საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ვი?
იუნი­სეფ­ში, უკ­ვე მე­სა­მე წე­ლია, ვმარ­თავ ბუ­ნებ­რი­ვი კა­ტას­ტ­რო­ფე­ბის რის­კის შემ­ცი­რე­ბის პროგ­რა­მას, რომ­ლის მი­ზა­ნია კა­ტას­ტ­რო­ფე­ბი­სად­მი მოს­წავ­ლე­ე­ბი­სა და სკო­ლე­ბის მზა­ო­ბის გაზ­რ­და, რაც მათ უფ­რო და­ცულს გახ­დის მი­წის­ძ­ვ­რის, წყალ­დი­დო­ბი­სა თუ სხვა სტი­ქი­უ­რი მოვ­ლე­ნის შემ­თხ­ვე­ვა­ში. პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან და შ.ს.ს. სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თ­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­თან მჭიდ­რო თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით და ით­ვა­ლის­წი­ნებს კა­ტას­ტ­რო­ფე­ბის რის­კის შემ­ცი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხე­ბის ჩარ­თ­ვას სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პო­ლი­ტი­კა­სა და ეროვ­ნულ სას­წავ­ლო გეგ­მა­ში.

? რო­გორ ფიქ­რობ, საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბულ­მა გა­ნათ­ლე­ბამ და დიპ­ლომ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში ითა­მა­შა თუ არა გა­დამ­წყ­ვე­ტი რო­ლი?

რო­ცა ვა­ა­ნა­ლი­ზებ ჩემს აქამ­დე გან­ვ­ლილ გზას, ვხე­დავ, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ერ­თ­მა­ნეთ­ზეა გა­და­ჯაჭ­ვუ­ლი. სკო­ლის გაც­ვ­ლი­თი პროგ­რა­მა პირ­ვე­ლი კა­რი იყო წარ­მა­ტე­ბის­კენ, რო­მე­ლიც ჩემ­თ­ვის გა­ი­ღო და მას შემ­დეგ მოჰ­ყ­ვა სხვა მრა­ვა­ლი. საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­ღე­ბულ­მა გა­ნათ­ლე­ბამ და დიპ­ლომ­მა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში და­საქ­მე­ბა­ში უდა­ვოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი რო­ლი ითა­მა­შა. თუმ­ცა, არა­ვინ იფიქ­როს, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი მარ­ტი­ვად მო­დის. იყო და არის ბევ­რი იმედ­გაც­რუ­ე­ბა, რაც სრუ­ლი­ად არ ნიშ­ნავს იმას, რომ დავ­ნებ­დეთ მიზ­ნი­სათ­ვის ბრძო­ლას. რო­გორც უინ­ს­ტონ ჩერ­ჩი­ლი ამ­ბობ­და, წარ­მა­ტე­ბა ხომ და­მარ­ცხე­ბა­თა სე­რიაა, ენ­თუ­ზი­აზ­მის და­კარ­გ­ვის გა­რე­შე… მთა­ვა­რია, გა­ვარ­კ­ვი­ოთ რა გვსურს, მთე­ლი გუ­ლით მაქ­სი­მუ­მი ჩავ­დოთ შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად. სა­ნა­ხევ­როდ საქ­მე არ კეთ­დე­ბა. იმის­თ­ვი­საც მზად უნ­და ვი­ყოთ, რომ რაც დრო გა­ვა, ცხოვ­რე­ბის მა­ღალ სა­ფე­ხურ­ზე ას­ვ­ლა უფ­რო გარ­თულ­დე­ბა. ზოგს ყვე­ლა­ფე­რი მარ­ტი­ვად მი­ე­ცე­მა, ზოგს კი — უფ­რო რთუ­ლად.
რა­საც უნ­და ვა­კე­თებ­დეთ, ნე­ბის­მი­ერ საქ­მე­ში, უნ­და ვე­ცა­დოთ ვი­ყოთ სა­უ­კე­თე­სო­ე­ბი, ვიშ­რო­მოთ და­უ­ზარ­ლად და სხვა­საც გა­ვუ­წო­დოთ დახ­მა­რე­ბის ხე­ლი. რაც მთა­ვა­რია, არ დაგ­ვა­ვიწყ­დეს, რომ შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ყო­ველ­თ­ვის არ­სე­ბობს. მთა­ვა­რია სწო­რად ვე­ძი­ოთ, ვი­ქო­ნი­ოთ მოთ­მი­ნე­ბა და შე­უ­პოვ­რო­ბა! და­ბო­ლოს, „ყო­ველ­თ­ვის გახ­სოვ­დეთ, თქვე­ნი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რომ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ, ბევ­რად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, ვიდ­რე სხვა და­ნარ­ჩე­ნი“ — აბ­რა­ამ ლინ­კოლ­ნი.
გი­სურ­ვებთ წარ­მა­ტე­ბებს!

ესა­უბ­რა მა­კა ყი­ფი­ა­ნი

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები