17 აპრილი, ოთხშაბათი, 2024

ენგურს მიღმა დარჩენილი აბიტურიენტები

spot_img

პარ­ლა­მენტს წა­რედ­გი­ნა კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი, რომ­ლის მი­ხედ­ვით, ოკუ­პი­რე­ბულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე მცხოვ­რე­ბი ყვე­ლა აბი­ტუ­რი­ენ­ტი, რო­მე­ლიც ერ­თი­ან ეროვ­ნულ და სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დებ­ზე და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი იყო, მაგ­რამ აფხა­ზე­თის დე ფაქ­ტო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ ენ­გუ­რის ხიდ­ზე მდე­ბა­რე ე.წ. სა­საზღ­ვ­რო გამ­შ­ვე­ბი პუნ­ქ­ტის ჩა­კეტ­ვის გა­მო, ვერ შეძ­ლო 2019 წლის ერ­თი­ან ეროვ­ნულ და სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, მისთვის სა­სურ­ველ სა­ხელ­მ­წი­ფო უმაღ­ლეს სა­გან­მანა­თ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სა­სურ­ველ სა­ბა­კა­ლავ­რო/სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მებ­ზე გა­მოც­დე­ბის გა­რე­შე ჩა­ი­რიცხე­ბ­ა. გარ­და ამი­სა, სა­ხელ­მ­წი­ფო სტუ­დენ­ტის სწავ­ლას სრუ­ლად და­ა­ფი­ნან­სებს. 2019 წელს გა­მოც­დებ­ზე ასეთი 201 აბი­ტუ­რი­ენ­ტი და­რე­გის­ტ­რირ­და.

შე­სა­ბა­მი­სი ცვლი­ლე­ბე­ბი „უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონ­ში აისა­ხება

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები