16 მაისი, ორშაბათი, 2022

ემ­სა­ხუ­რო ამ საქ­მეს ნიშ­ნავს თა­ვა­დაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იყო

spot_img

✔️ხა­თუ­ნა ხა­ჟო­მია ფო­თის №1 სა­ჯა­რო სკო­ლის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი, 2022 წლის სა­უ­კე­თე­სო სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

✔️🔷 წლის სა­უ­კე­თე­სო სპე­ცი­ა­ლურ მას­წავ­ლებ­ლად აღი­ა­რე­ბა ჩემ­თ­ვის უდი­დე­სი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაა, ვი­ყო კი­დევ უფ­რო მე­ტად, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე­ე­ბის სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მოს­წავ­ლეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დროს ვარ გულ­წ­რ­ფე­ლი და ვცდი­ლობ, ყო­ვე­ლი გაკ­ვე­თი­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი კუთხით გა­დავ­წყ­ვი­ტო, რომ გაკ­ვე­თი­ლი მოს­წავ­ლის­თ­ვის იყოს სი­ა­მოვ­ნე­ბა, სი­ხა­ლი­სე, სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბის მო­სინ­ჯ­ვის მცდე­ლო­ბა.

ძა­ლი­ან მიყ­ვარს სი­ახ­ლე­ე­ბი. ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე წლის წინ იყო სი­ახ­ლე და ასე­ვე დი­დი გა­მოწ­ვე­ვა, რამ­დე­ნად გა­არ­თ­მევ­და თავს სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ამ პრო­ცესს. ჩე­მი პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის­კენ ამ სფე­რო­სად­მი დიდ­მა ინ­ტე­რეს­მა და იმ ბავ­შ­ვე­ბის სიყ­ვა­რულ­მა გა­ნა­პი­რო­ბა, რომ­ლე­ბიც, თა­ნა­ტო­ლებ­თან შე­და­რე­ბით, ცო­ტა­თი მეტ ყუ­რადღე­ბას და გან­სა­კუთ­რე­ბულ მიდ­გო­მას სა­ჭი­რო­ე­ბენ.

✔️🔷 პირ­ველ რიგ­ში, აუცი­ლე­ბე­ლია ში­ნა­გა­ნი მო­ტი­ვა­ცი­ის ქო­ნა. ამ გზა­ზე სირ­თუ­ლე­ე­ბი იქ­ნე­ბა, რა­მაც უფ­რო მე­ტი გა­მოც­დი­ლე­ბა უნ­და შეგ­ვ­ძი­ნოს. გიყ­ვარ­დეთ თქვე­ნი საქ­მე და აკე­თეთ მთე­ლი გუ­ლით! ემ­სა­ხუ­რო ამ საქ­მეს ნიშ­ნავს თა­ვა­დაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი იყო და შე­გეძ­ლოს, და­ი­ნა­ხო მოს­წავ­ლე­ში მი­სი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მხა­რე­ე­ბი, რო­მე­ლიც შე­გიძ­ლია წინ წა­მო­წიო და მე­ტი გან­ვი­თა­რე­ბის შან­სი მის­ცე.

✔️🔷 სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის სა­მუ­შაო დღე მოს­წავ­ლე­ზე ფიქ­რით იწყე­ბა, რა­საც წი­ნას­წარ შედ­გე­ნი­ლი გან­რი­გი ერ­თ­გ­ვარ სა­მუ­შაო ჩარ­ჩო­ში აქ­ცევს: ზოგ მოს­წავ­ლეს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მე­ცა­დი­ნე­ო­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა, ზოგ­თან გაკ­ვე­თილ­ზე შეს­ვ­ლა და იქ დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვაა სა­ჭი­რო, ზოგ­ჯერ საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელ­თან ერ­თად აქ­ტი­ვო­ბაა და­სა­გეგ­მი ან ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლი მა­სა­ლე­ბია მო­სა­ძი­ე­ბე­ლი ბავ­შ­ვ­თან სა­მუ­შა­ოდ, ზოგ­ჯერ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სას­წავ­ლო გეგ­მის სა­მუ­შაო ჯგუ­ფის შეხ­ვედ­რაა და­გეგ­მი­ლი, სა­დაც საგ­ნის მას­წავ­ლებ­ლებ­თან ერ­თად გან­ვი­ხი­ლავთ მოს­წავ­ლის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სას­წავ­ლო გეგ­მის შეს­რუ­ლე­ბის პრო­ცესს, სად წა­ვი­წი­ეთ წინ, სად გაგ­ვი­ჭირ­და, იქ­ნებ ცო­ტა­თი კი­დევ გა­ვა­მარ­ტი­ვოთ სას­წავ­ლო გეგ­მა ან სწავ­ლე­ბის სტრა­ტე­გია შევ­ც­ვა­ლოთ. სირ­თუ­ლე­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლა ამ აქ­ტი­ვო­ბის დროს შეგ­ვ­ხ­ვ­დეს, თუმ­ცა, მშო­ბელ­თან და საგ­ნის პე­და­გო­გებ­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გზით, ყვე­ლაფ­რის დაძ­ლე­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია.

✔️🔷 სკო­ლა­ში 13 სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლე ირიცხე­ბა, გან­ვი­თა­რე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა დარ­ღ­ვე­ვით. მათ­თან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სას­წავ­ლო გეგ­მის მი­ხედ­ვით ვმუ­შა­ობთ. ვცდი­ლობთ, ბავ­შ­ვე­ბი კლას­გა­რე­შე აქ­ტი­ვო­ბებ­შიც ჩავ­რ­თოთ, სა­დაც მა­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის წარ­მო­ჩე­ნა მაქ­სი­მა­ლუ­რა­დაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბით ყვე­ლა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან თა­რიღს ვეხ­მა­უ­რე­ბით, რაც მი­მარ­თუ­ლია ადა­მი­ა­ნე­ბის ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბის­კენ: „მე უნ­და ვი­ყო ტო­ლე­რან­ტი“, „ჩვენ და აუტიზ­მი“, „ყვე­ლა თა­ნას­წო­რია, ყვე­ლა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია“, „არა ბუ­ლინგს“, „რა­ტომ ჭრე­ლი წინ­დე­ბი?“, „ჩვენ ფე­რა­დი მე­გობ­რე­ბი ვართ“ — ეს იმ აქ­ტი­ვო­ბე­ბის მოკ­ლე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია, რა­საც ვგეგ­მავთ და ვა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. ასე­ვე, ვეხ­მა­უ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან თა­რი­ღებს, შე­სა­ბა­მი­სი ში­ნა­არ­სის ფილ­მე­ბის ჩვე­ნე­ბით, დის­კუ­სი­ით, ბუკ­ლე­ტე­ბის დამ­ზა­დე­ბით და გავ­რ­ცე­ლე­ბით.

✔️🔷 ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რია ბავ­შ­ვებ­თან სწავ­ლე­ბის მულ­ტი­მო­და­ლუ­რი (მულ­ტი­სენ­სო­რუ­ლი) მიდ­გო­მა, რო­მე­ლიც გუ­ლის­ხ­მობს ყვე­ლა შეგ­რ­ძ­ნე­ბის ორ­გა­ნოს მაქ­სი­მა­ლუ­რად ჩარ­თ­ვას/გა­მო­ყე­ნე­ბას სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ში. ეს მე­თო­დი სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს მოს­წავ­ლეს, უკეთ აღიქ­ვას, შე­ი­მეც­ნოს და და­ი­მახ­სოვ­როს ახა­ლი მა­სა­ლა. ასე­ვე ყვე­ლა­ზე ეფექ­ტუ­რი აქ­ტი­ვო­ბაა მა­თი კლას­გა­რე­შე აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ჩარ­თ­ვა, რაც მათ სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ას უწყობს ხელს.

✔️🔷 საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელ­მა უნდა ითა­ნამ­შ­რომ­ლოს სპე­ცი­ა­ლურ მას­წავ­ლე­ბელ­თან და მშო­ბელ­თან. თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა ყვე­ლა­ზე დი­დი შე­დე­გის მომ­ტა­ნია სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე მოს­წავ­ლის სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში. გაკ­ვე­თი­ლის და­გეგ­მ­ვის დროს, მოს­წავ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ.

სპე­ცი­ა­ლურ მას­წავ­ლებ­ლებს დი­დი ძა­ლის­ხ­მე­ვა სჭირ­დე­ბათ, თა­ვი­ან­თი საქ­მე ხა­რის­ხი­ა­ნად რომ აკე­თონ და ნამ­დ­ვი­ლად და­სა­ფა­სე­ბე­ლია თი­თო­ე­უ­ლის შრო­მა და მონ­დო­მე­ბა.

✔️🔷 გა­სულ წელს ჩა­ვა­ბა­რე სა­სერ­ტი­ფი­კა­ციო გა­მოც­და და უფ­რო­სი სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლე­ბე­ლი გავ­ხ­დი. გა­მოც­დის წარ­მა­ტე­ბით ჩა­სა­ბა­რებ­ლად, რა თქმა უნ­და, აუცი­ლე­ბე­ლია გარ­კ­ვე­უ­ლი სა­კითხე­ბის სიღ­რ­მი­სე­უ­ლი ცოდ­ნა, რო­მე­ლიც გამ­ყა­რე­ბუ­ლია სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის პრაქ­ტი­კით, გა­მოც­დი­ლე­ბით. ზო­გა­დად, სა­გა­მოც­დო ტეს­ტე­ბი სა­შუ­ა­ლო სირ­თუ­ლის იყო. ვფიქ­რობ, ბა­რი­ე­რის გა­და­ლახ­ვა დიდ სირ­თუ­ლეს არ უნ­და წარ­მო­ად­გენ­დეს, რო­ცა ბავ­შ­ვებ­თან მუ­შა­ობ და მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა გაქვს, რად­გან მათ­თან ერ­თად იზ­რ­დე­ბი — ხან წინ მი­დი­ხარ და ხან უკან… ჰო, ასეც ხდე­ბა…

✔️🔷 ყვე­ლა­ზე დიდ გა­მოწ­ვე­ვად მა­ინც ის სა­კითხი რჩე­ბა, თუ რამ­დე­ნად მაქ­სი­მა­ლუ­რად არი­ან სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ში ჩარ­თუ­ლი სსსმ მოს­წავ­ლე­ე­ბი; რამ­დე­ნად არის მა­თი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცე­სის და­გეგ­მ­ვი­სა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დროს. სპე­ცი­ა­ლუ­რი მას­წავ­ლებ­ლის­თ­ვის კი ეს ერ­თ­გ­ვა­რი გა­მოწ­ვე­ვაა, გა­აძ­ლი­ე­როს და ხე­ლი შე­უწყოს საგ­ნის მას­წავ­ლე­ბელს ამ პრო­ცე­სე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­ში.

✔️🔷 ხელ­შეწყო­ბას ნამ­დ­ვი­ლად ვგრძნობ სკო­ლის დი­რექ­ცი­ის­გან, ასე­ვე მულ­ტი­დის­ციპ­ლი­ნუ­რი გუნ­დის­გან. უბ­რა­ლოდ, ვი­სურ­ვებ­დი, იყოს იმის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ ყვე­ლა სკო­ლას ჰყავ­დეს ფსი­ქო­ლო­გი, ლო­გო­პე­დი, სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ოკუ­პა­ცი­უ­რი თე­რა­პევ­ტი, რად­გან ერ­თი­ა­ნი მუ­შა­ო­ბით უკე­თე­სი შე­დე­გის მიღ­წე­ვაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. გვაქვს რე­სურ­სე­ბი, რო­მელ­საც ხში­რად ვა­ახ­ლებთ ხოლ­მე, მაგ­რამ უამ­რა­ვი ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი სას­წავ­ლო მა­სა­ლა და რე­სურ­სია, რო­მელ­თა ლა­მი­ნი­რე­ბუ­ლი ბა­რა­თე­ბის სა­ხით დამ­ზა­დე­ბას ვი­სურ­ვებ­დი.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები