13 ივნისი, ხუთშაბათი, 2024

ევ­როდ­რა­მის იდეა და სა­ქარ­თ­ვე­ლო ფრან­გი იდე­ა­ლის­ტის თვალ­თა­ხედ­ვით

spot_img

შე­მოდ­გო­მა­ზე,  ბერ­ლინ­ში, თე­ატ­რის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­ს­ტი­ტუტ­ში, Eurodram-ის, ევ­რო­პის დრა­მის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბის წევ­რ­თა შეკ­რე­ბა  ჩა­ტარ­და. ევ­როდ­რა­მის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ევ­რო­პის დრა­მა­ტურ­გ­თა მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზებს აერ­თი­ა­ნებს და მი­სი მი­ზა­ნი თა­ნა­მედ­რო­ვე ევ­რო­პუ­ლი პი­ე­სე­ბის გაც­ვ­ლი­თი პრო­ექ­ტე­ბის ხელ­შეწყო­ბა და მა­თი თე­ატ­რის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თ­ვის გაც­ნო­ბა გახ­ლავთ. რამ­დე­ნი­მე წე­ლია, ქარ­თ­ვე­ლი დრა­მა­ტურ­გე­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბის ბა­ზა ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად ახ­ლ­დე­ბა და არ­სე­ბუ­ლი თარ­გ­მა­ნე­ბი ევ­რო­პე­ლი სცე­ნის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბის­თ­ვის ცნო­ბი­ლია.

ევ­როდ­რა­მის შექ­მ­ნის იდეა ეკუთ­ვ­ნის ფრანგ დრა­მა­ტურგს, დო­მე­ნიკ დოლ­მი­ეს, რო­მე­ლიც ავ­ტო­რია ქარ­თუ­ლი დრა­მა­ტურ­გი­ის შე­სა­ხებ წიგ­ნის „ენე­ბის მთა, კავ­კა­სი­ის თე­ატ­რა­ლუ­რი მწერ­ლო­ბის ან­თო­ლო­გია“. წლი­უ­რი სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რა ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და მო­მა­ვა­ლი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას, ევ­როდ­რა­მის პი­ე­სე­ბის მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზე­ბის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის ციფ­რულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა­სა და მო­მა­ვა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის ხელ­შეწყო­ბას.

კონ­ფე­რენ­ცი­ის მას­პინ­ძე­ლი იყო ევ­როდ­რა­მის გერ­მა­ნუ­ლი კო­მი­ტე­ტი და მი­სი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, მთარ­გ­მ­ნე­ლი, ვოლ­ფ­განგ ბარ­ტი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ორ­გა­ნი­ზა­ცია გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რადღე­ბას უთ­მობს პა­ტა­რა ქვეყ­ნე­ბის შე­მოქ­მე­დე­ბის წარ­მო­ჩე­ნას. შეხ­ვედ­რის ფარ­გ­ლებ­ში, გა­ი­მარ­თა თე­ატრ „ან­ტ­რაქ­ტის“ სა­ინ­ტე­რე­სო წარ­მოდ­გე­ნა ქურთ ემიგ­რანტ მსა­ხი­ობ­თა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით. ახ­ლო მო­მა­ვალ­ში, თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მცხოვ­რე­ბი უკ­რა­ი­ნე­ლი დრა­მა­ტურ­გე­ბის ორე­ნო­ვა­ნი (უკ­რა­ი­ნუ­ლი და ქარ­თუ­ლი) კრე­ბუ­ლის გა­მო­ცე­მა იგეგ­მე­ბა.

ჩვენ და­ვინ­ტე­რეს­დით, უფ­რო ახ­ლოს გაგ­ვეც­ნო ევ­როდ­რა­მის შექ­მ­ნის ის­ტო­რია და მი­სი ავ­ტო­რის, დო­მი­ნიკ დოლ­მი­ეს საქ­მი­ა­ნო­ბა, მი­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი, რა­საც დღე­ვან­დელ ინ­ტერ­ვი­უ­ში გვი­ამ­ბობს.

 

⇒ სა­ლა­მი ბა­ტო­ნო დოლ­მიე, თქვენ ბრძან­დე­ბით ავ­ტო­რი წიგ­ნი­სა „ენე­ბის მთა, კავ­კა­სი­ის თე­ატ­რა­ლუ­რი მწერ­ლო­ბის ან­თო­ლო­გია“. შე­იძ­ლე­ბა, უფ­რო მე­ტი გვი­ამ­ბოთ ამ ნაშ­რო­მის შე­სა­ხებ?

⇒ ეს არის წიგ­ნი, რო­მე­ლიც კავ­კა­სი­ი­სა და ტრან­ს­კავ­კა­სი­ის ხალ­ხე­ბი­სა და ენე­ბის დი­დი მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის პა­ნო­რა­მას წარ­მოგ­ვიდ­გენს. არ­სე­ბი­თად, ეს ეპი­ზო­დე­ბია ტექ­ს­ტე­ბი­დან, რო­მელ­საც ფრან­გუ­ლე­ნო­ვან სივ­რ­ცე­ში არ­სე­ბუ­ლი ყვე­ლა ცნო­ბი­ლი გან­მარ­ტე­ბა და ავ­ტო­რე­ბის ბი­ოგ­რა­ფია ახ­ლავს, ფრან­გი ქარ­თ­ვე­ლო­ლო­გის, ბერ­ნარ უტი­ეს წი­ნა­სიტყ­ვა­ო­ბით (აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ 2020 წელს, ბა­ტონ­მა ბერ­ნარ უტი­ემ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კას ასო­ბით უნი­კა­ლუ­რი გა­მო­ცე­მა გად­მოს­ცა. – მ.ს.). ეს ნაშ­რო­მი დას­კ­ვ­ნი­თი ნა­წი­ლი იყო მა­ნამ­დე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის, კერ­ძოდ, 2002 წელს გა­მარ­თუ­ლი შეხ­ვედ­რი­სა, რო­მელ­მაც მრა­ვა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნა. ამ გა­მო­ცე­მის მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე ეგ­ზემ­პ­ლა­რი დარ­ჩა და მა­ლე სა­კო­ლექ­ციო გა­მო­ცე­მა იქ­ნე­ბა.

⇒ ცო­ტა ქარ­თ­ველ­მა იცის იმის შე­სა­ხებ, რომ თქვენ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბევ­რ­ჯერ გი­მოგ­ზა­უ­რი­ათ და თქვე­ნი მოგ­ზა­უ­რო­ბის შე­სა­ხებ მშვე­ნი­ე­რი ქრო­ნო­ლო­გი­აც გა­მო­აქ­ვეყ­ნეთ. რო­გორ აღ­მო­ა­ჩი­ნეთ სა­ქარ­თ­ვე­ლო?

⇒ ეს ნორ­მა­ლუ­რი ამ­ბა­ვია, მაგ­რამ არც ისე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი. მე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, პირ­ვე­ლად, 1999 წელს ჩა­მო­ვე­დი, და­ნი­ელ მი­ტე­რა­ნის ფონ­დის ხელ­შეწყო­ბით. მრა­ვა­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო შეხ­ვედ­რა გვქონ­და, მა­გა­ლი­თად, და­ვით საყ­ვა­რე­ლი­ძეს­თან, ლე­ვან ხე­თა­გურ­თან, ირი­ნე ღო­ღო­ბე­რი­ძეს­თან. 2001 წელს, 25 ეროვ­ნე­ბის 50 ხე­ლო­ვა­ნის ქა­რა­ვან­თან ერ­თად, 17 000 კი­ლო­მეტ­რი გა­ვი­ა­რეთ და პირ­ვე­ლი ქვე­ყა­ნა, რო­მელ­საც ვეს­ტუმ­რეთ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო იყო. გა­ვი­ცა­ნით ქარ­თ­ვე­ლი მე­გობ­რე­ბი – ნა­თია ფარ­ჯა­ნა­ძე, ზა­ალ ჩი­ქო­ბა­ვა, გი­ორ­გი ნა­კა­ში­ძე. ჩვე­ნი შეხ­ვედ­რის შე­სა­ხებ ფილ­მიც არ­სე­ბობს. ეს არის ამ­ბა­ვი, რო­გორ შევ­ქ­მე­ნით გა­მო­ცე­მა L’Hiver და გა­მო­ვე­ცით, კო­ტე ყუ­ბა­ნე­იშ­ვილ­თან და ლა­შა ბუ­ღა­ძეს­თან ერ­თად. ქარ­თუ­ლი რე­პერ­ტუ­ა­რი­დან ფრან­გუ­ლად მხო­ლოდ ერ­თი ნა­წარ­მო­ე­ბი იყო წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, რო­მე­ლიც ჩვენ­მა გა­მომ­ცემ­ლო­ბამ l’Espace გა­მოს­ცა, ახ­ლა ათ­ზე მე­ტია. პა­რიზ­ში, ევ­რო­პი­სა და აღ­მო­სავ­ლე­თის სახ­ლ­თან ერ­თად, ქარ­თ­ვე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბიც მი­ვი­ღე, მათ შო­რის, ქალ­ბა­ტო­ნი სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი და ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ფო­ნი­უ­რი სიმ­ღე­რის ან­სამ­ბ­ლის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით, ბას­ტი­ლი­ის ოპე­რა­ში კონ­ცერ­ტიც გავ­მარ­თეთ. ძა­ლი­ან და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი იყო.

⇒ ევ­როდ­რა­მის იდეა თა­ვის­თა­ვად უნი­კა­ლუ­რი და ერ­თა­დერ­თია, რაც გუ­ლის­ხ­მობს დრა­მა­ტურ­გე­ბის გა­ერ­თი­ა­ნე­ბას მთე­ლი ევ­რო­პი­დან, მათ და­კავ­ში­რე­ბა­სა და სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის თე­ატ­რე­ბის გაც­ნო­ბას. ჩვენ­მა ახ­ლან­დელ­მა შეხ­ვედ­რამ ბერ­ლინ­ში თვალ­სა­ჩი­ნო გა­ხა­და, რომ ეს იდეა მუ­შა­ობს და მოს­წონთ. რო­გორ და­იწყო ევ­როდ­რა­მი და რა პრო­ექ­ტე­ბი გან­ვი­თარ­და დღემ­დე?

⇒ და­საწყის­ში, ეს იყო კო­მი­ტე­ტის სა­გა­მომ­ცემ­ლო სახ­ლი. ამ­დე­ნად, მი­ზა­ნი იყო ევ­რო­პის დრა­მა­ტურ­გი­ის ფრან­გულ ენა­ზე თარ­გ­მ­ნა. პირ­ვე­ლი ათ­წ­ლე­უ­ლი ასეც ვმუ­შა­ობ­დით. სხვა­დას­ხ­ვა დროს, სხვა­დას­ხ­ვა ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბიც გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, თუმ­ცა, გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლო­ბა, დე­მოკ­რა­ტია თუ მი­ზან­და­სა­ხუ­ლო­ბა გვაკ­ლ­და. ზო­გი მო­ნა­წი­ლე იდე­ა­ლუ­რო­ბას ითხოვ­და და ეს მხო­ლოდ უაზ­რო, ფა­შის­ტუ­რი იდეა იყო: რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა კარ­გი გე­მოვ­ნე­ბის მო­ნო­პო­ლია? ადა­მი­ა­ნე­ბი გან­ვ­ს­ხ­ვავ­დე­ბით და ყვე­ლას სხვა­დას­ხ­ვა გე­მოვ­ნე­ბა გვაქვს. თან­და­თან, კო­მი­ტე­ტი გა­ი­ზარ­და, ნეთ­ვორ­ქად გარ­და­იქ­მ­ნა, მას­ში სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ო­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ჩა­ერ­თ­ვ­ნენ და ეს გახ­და მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რომ­ლის მი­ზა­ნია, რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი პი­ე­სა ითარ­გ­მ­ნოს და გა­მო­ი­ცეს, თე­ატ­რებს გა­ვაც­ნოთ, სცე­ნა­ზე და­იდ­გას და თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა შედ­გეს.

⇒ თქვენ სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ო­ნის დრა­მა­ტურ­გია შე­ის­წავ­ლეთ, რა გა­მო­არ­ჩევს მათ, მა­გა­ლი­თად, დე­ვიდ ფე­რემ, ეს­პა­ნუ­რი კო­მი­ტე­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­მა, ჩვენ­თან სა­უ­ბარ­ში, ერ­თხელ, აღ­ნიშ­ნა ფრან­გუ­ლი და ეს­პა­ნუ­რე­ნო­ვა­ნი პუბ­ლი­კის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა…

⇒ თქვე­ნი შე­კითხ­ვა ერ­თი კონ­ფე­რენ­ცი­ის თე­მაც იქ­ნე­ბო­და, ამას მთე­ლი კვლე­ვე­ბი უპა­სუ­ხებ­და! რაც მთა­ვა­რია, რე­გი­ო­ნე­ბის დრა­მა­ტურ­გი­ა­ში ვხე­დავ მსგავ­სე­ბას, ზოგ­ჯერ სა­ში­ნელ ის­ტო­რი­ას და იშ­ვი­ათ იუმორს. და­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში ჩვენ აბ­სურ­დის თე­ატ­რი გა­მო­ვი­გო­ნეთ, აღ­მო­სავ­ლეთ­ში ამ აბ­სურ­დის რე­ა­ლო­ბა­შიც ცხოვ­რობ­დ­ნენ… აღ­მო­სავ­ლე­თი უფ­რო კო­ლექ­ტი­უ­რია, და­სავ­ლეთ­ში ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლიზ­მი და პი­როვ­ნე­ბა დგას ცენ­ტ­რ­ში.

⇒ რო­გორც კულ­ტუ­რის სფე­როს წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი, რო­გორ და­ა­ხა­სი­ა­თებ­დით საფ­რან­გე­თის კულ­ტუ­რულ ცხოვ­რე­ბას და მის აქ­ტუ­ა­ლურ თე­მებს დღეს?

⇒ უნ­და გითხ­რათ, რომ ამ ეტაპ­ზე პა­რიზ­ში არ ვარ, საფ­რან­გე­თის ლა­მაზ უღ­რან ტყე­ში ვცხოვ­რობ, პრო­ექ­ტ­ზე „თე­ატ­რა­ლუ­რი ფეს­ტი­ვა­ლი ტყე­ში“ ვმუ­შა­ობ­დი და ამ შე­კითხ­ვის სა­უ­კე­თე­სო ად­რე­სა­ტი ვერ ვიქ­ნე­ბი. თუმ­ცა, შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მრჩე­ბა, რომ მრა­ვა­ლი წარ­მოდ­გე­ნა იდ­გ­მე­ბა, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ანს ფიქ­რის­თ­ვის უფ­რო გა­ნაწყობს, ვიდ­რე გრძნო­ბის­თ­ვის, უფ­რო კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლურ და აბ­ს­ტ­რაქ­ტულ თე­მებ­ზე. ჩემ მი­ერ შე­თა­ვა­ზე­ბუ­ლი ნა­წარ­მო­ე­ბები უფ­რო ორ­გა­ნუ­ლია, მათ­ში ამ­ბე­ბია, ხა­სი­ა­თე­ბი, სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი. მე მიყ­ვარს, რომ თე­ატ­რი ოც­ნე­ბის წარ­მო­ე­ბად რჩე­ბა. ამის სა­პი­რის­პი­როდ, ზოგ­ჯერ, მოგ­ვ­დის პი­ე­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც ერ­თი შე­ხედ­ვით მიმ­ზიდ­ვე­ლია, მაგ­რამ არ­სე­ბი­თი ამ­ბა­ვი მათ­ში არა­ფე­რია და სი­ცა­რი­ე­ლეს ტო­ვებს, მხო­ლოდ გა­სარ­თო­ბი ხა­სი­ა­თი აქვს, ესეც ხდე­ბა.

⇒ რო­გორ ფიქ­რობთ, კარ­გი დრა­მა­ტურ­გის­თ­ვის რა მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია მთა­ვა­რი, რას ას­წავ­ლი­დით, თუ გარ­კ­ვე­უ­ლი თან­და­ყო­ლი­ლი თვი­სე­ბაა სა­ჭი­რო?

⇒ ორი­ვე, რა თქმა უნ­და! ადა­მი­ა­ნე­ბის უნა­რე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბო­დეს და ეს კარ­გია, მაგ­რამ ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, ცხოვ­რე­ბის აღ­ქ­მა და თვალ­საზ­რი­სის შეც­ვ­ლის უნა­რი, რა თქმა უნ­და, აუცი­ლე­ბე­ლია — ისე­ვე რო­გორც სი­გი­ჟი­სა და წარ­მო­სახ­ვის გარ­კ­ვე­უ­ლი დო­ზა.

⇒ სა­უ­ბარ­ში აღ­ნიშ­ნეთ, რომ ახალ გა­მო­ცე­მა­ზე მუ­შა­ობთ, რის შე­სა­ხებ არის?

⇒ რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის! ახ­ლა გა­ვაგ­ზავ­ნე და­სა­ბეჭ­დად უკ­რა­ი­ნე­ლი დრა­მა­ტურ­გის, ნა­ტალ­კა ვო­როჟ­ბი­ტის ორი ტექ­ს­ტი, ასე­ვე ფი­ნის­ტის, რუ­სი სვეტ­ლა­ნა პეტ­რი­ჩუ­კის პი­ე­სა, ის ამ­ჟა­მად მოს­კოვ­შია და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი და მხარ­და­ჭე­რას ვუცხა­დებთ. პროგ­რა­მა­ში გვაქვს: ეს­თერ ბო­ლის „დე­ტექ­ტი­ვი“, კო­სო­ვო­ე­ლი ჯე­ტონ ნე­ზი­არ­ჯის „ჰან­დ­კეს პრო­ექ­ტი“, ალიე უმა­ნე­ლის „კვიპ­რო­სუ­ლი ტრი­ლო­გია“, ან­გ­ლო-პა­ლეს­ტი­ნე­ლი ჰა­ნა ხა­ლი­ლის „76 წლის ფრაგ­მენ­ტე­ბი“, ლი­ბა­ნე­ლი ელი­ას ხუ­რის „იობის მო­გო­ნე­ბა“, ფრან­გი ის­რა­ე­ლე­ლის „ზამ­თ­რის ოჯა­ხი“, H2 ჰებ­რო­ნი, რუ­მი­ნე­ლი ბო­შას, ალი­ნა სერ­ბა­ნის „დი­დი სირ­ცხ­ვი­ლი“ და სხვა­თა პი­ე­სე­ბი.

⇒ ჩვე­ნი პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რის დროს, თქვე­ნი პირ­ვე­ლი სიტყ­ვა იყო „გა­მარ­ჯო­ბა“. შე­გიძ­ლი­ათ, შე­ა­და­როთ, რო­გო­რი იყო სა­ქარ­თ­ვე­ლო თქვე­ნი პირ­ვე­ლი ვი­ზი­ტი­სას და რა ცვლი­ლე­ბებს ხე­დავთ დღეს?

⇒ მე ვაღ­მერ­თებ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და ქარ­თ­ვე­ლებს, ასე­ვე, ქარ­თულ ენას. თბი­ლი­სი ულა­მა­ზე­სი ქა­ლა­ქია, ბა­თუ­მიც ასე­ვე მიყ­ვარს. ჩე­მი სა­უ­კე­თე­სო მო­გო­ნე­ბა არის, რო­გორ ვი­ბა­ნა­ვე მდი­ნა­რე ალა­ზან­ში ამა­ზო­ნელ კი­ნო­რე­ჟი­სორ, მი­გელ სა­უ­ლოს­თან ერ­თად. ვოც­ნე­ბობ სვა­ნეთ­ში ისევ სტუმ­რო­ბა­ზე. ამ დღე­ებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლო ყუ­რადღე­ბის ცენ­ტ­რ­ში იყო პა­რიზ­ში, მაგ­რამ ზუს­ტად არ ვი­ცი, რა ხდე­ბო­და, ჩვე­ნი შეხ­ვედ­რის­თ­ვის ვემ­ზა­დე­ბო­დი. მო­ხა­რუ­ლი ვარ, რომ ევ­რო­კან­დი­და­ტის ქვეყ­ნის სტა­ტუ­სი მი­ი­ღეთ და პროგ­რე­სი შე­სამ­ჩ­ნე­ვია, ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ქარ­თ­ვე­ლე­ბი, ასე­ვე სომ­ხე­ბი ჩემ­თ­ვის ევ­რო­პუ­ლი ერე­ბია. რო­ცა ვხე­დავთ ჩეჩ­ნეთს, სი­რი­ას, უკ­რა­ი­ნას… სა­ქარ­თ­ვე­ლო, მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა, გა­და­ურ­ჩა ყვე­ლა­ზე უარესს, მაგ­რამ სიფხიზ­ლე ყო­ველ­თ­ვის გჭირ­დე­ბათ. ჩვენ ასე­ვე უნ­და და­ვარ­წ­მუ­ნოთ და­სავ­ლე­თი, სა­დაც რუ­სე­თის გავ­ლე­ნა ჯერ კი­დევ ჩანს, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო ევ­რო­პუ­ლი ქვე­ყა­ნაა და მი­სი ად­გი­ლი ევ­რო­კავ­შირ­ში იქ­ნე­ბა.

⇒ თქვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბით, რით გა­მო­ირ­ჩე­ვა ქარ­თუ­ლი თე­ატ­რი და რას ურ­ჩევ­დით ქარ­თ­ველ დრა­მა­ტურ­გებს?

⇒ ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლია, ათი წე­ლია აქ არ ვყო­ფილ­ვარ. ცხა­დია, ძვე­ლი თა­ო­ბის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი, სტუ­რუა, გაბ­რი­ა­ძე, ჩხე­ი­ძე… ლე­გენ­დად დარ­ჩა. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად რომ ჩა­მო­ვე­დი, თე­ატ­რის პო­პუ­ლა­რო­ბამ, სპექ­ტაკ­ლებ­ზე დამ­ს­წ­რე ახალ­გაზ­რ­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ გა­მა­ოგ­ნა. 90-იანი წლე­ბის თა­ო­ბის თე­ატ­რ­მა თა­ვი­სი სიტყ­ვა უკ­ვე თქვა, ახ­ლა ახა­ლი თა­ო­ბის თე­ატ­რ­სა და ქარ­თ­ველ ავ­ტო­რებს ვე­ლო­დე­ბით, რო­მელ­თა ნაშ­რო­მე­ბი ფრან­გუ­ლად იშ­ვი­ა­თად გვხვდე­ბა. უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ჩვენ ვე­ლო­დე­ბით მთარ­გ­მ­ნე­ლე­ბის ახალ თა­ო­ბას, რომ­ლებ­საც შე­უძ­ლი­ათ პრო­ექ­ტე­ბის აღე­ბა და დაც­ვა. თუმ­ცა, ქარ­თულ და ფრან­გულ თე­ატ­რებს შო­რის მჭიდ­რო კავ­ში­რი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, და­სამ­ყა­რე­ბე­ლია. გვსმე­ნია თბი­ლის­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ინი­ცი­ა­ტი­ვე­ბის შე­სა­ხებ, თა­ნა­მედ­რო­ვე მწერ­ლო­ბის ირ­გ­ვ­ლივ, მაგ­რამ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­სა და გაც­ვ­ლის მე­ტი სურ­ვი­ლი კარ­გი იქ­ნე­ბო­და. ჩვენ ასე­ვე გვჭირ­დე­ბა მე­ტი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პერ­ს­პექ­ტი­ვე­ბი ფრან­გუ­ლე­ნო­ვან სცე­ნებ­ზე, მა­შინ რო­ცა ტენ­დენ­ცია უფ­რო უინი­ცი­ა­ტი­ვო­ბის­კენ იყო, დრა­მა­ტურ­გი­ის ორ­გა­ნი­ზე­ბის მზარ­დი სირ­თუ­ლის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. ბო­ლო წლებ­ში, კლა­რა შვარ­ცენ­ბერ­გი იყო ქარ­თუ­ლი თე­ატ­რის სა­უ­კე­თე­სო პრო­მო­უ­ტე­რი ფრან­გუ­ლად, მის მი­ერ ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ქარ­თუ­ლი პი­ე­სე­ბის დად­გ­მა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო და კლა­რას მე­ტი მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბო­და.

⇒ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ავ­ტო­რე­ბიც დაგ­ვი­სა­ხე­ლეთ…

⇒ ბო­ლო დროს, ჩემ­ზე დი­დი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნა უკ­რა­ი­ნე­ლი ნა­ტალ­კა ვო­როჟ­ბი­ტის პი­ე­სამ „ცუ­დი გზე­ბი“. ქარ­თულ ენა­ზე თარ­გ­მ­ნი­ლია მა­კე­დო­ნი­ე­ლი გო­რან სტე­ფა­ნოვ­ს­კის „დე­ბარ მა­ა­ლოს დე­მო­ნი“, რო­მე­ლიც სცე­ნა­ზე დად­გ­მას ჯერ კი­დევ ელო­დე­ბა. ად­რე რუს­თა­ვე­ლის თე­ატრს შევ­თა­ვა­ზე, მაგ­რამ გა­და­ი­დო. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში უნ­და ჩა­მო­ვი­დე და ამ კითხ­ვა­ზე უკეთ გი­პა­სუ­ხებთ მო­მა­ვალ­ში 🙂

 

ესა­უბ­რა მაია სი­მო­ნიშ­ვი­ლი

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის მთა­ვა­რი სპე­ცი­ა­ლის­ტი,
სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ბიბ­ლი­ო­თე­კო ფე­დე­რა­ცი­ის ევ­რო­პის კო­მი­ტე­ტი­სა და ევ­როდ­რა­მის ქარ­თუ­ლი სა­ორ­გა­ნი­ზა­ციო კო­მი­ტე­ტის წევ­რი

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

აბიტურიენტის გვერდი

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები