23 მაისი, ხუთშაბათი, 2024

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა

spot_img

ოლია ბეკოშვილი
სსიპ დუ­შე­თის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფ. ბა­ზა­ლე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლის წამ­ყ­ვა­ნი მას­წავ­ლე­ბე­ლი

 

 

 

რა არის დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია

დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია არის სწავ­ლე­ბის მიდ­გო­მა, რო­მე­ლიც ცვლის ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ას მოს­წავ­ლე­ე­ბის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად. მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ მოს­წავ­ლე­თა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა გზით გა­ნას­ხ­ვა­ვონ, რო­გო­რი­ცაა: სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი, სწავ­ლე­ბის ში­ნა­არ­სი, გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი რე­სურ­სე­ბი ან სას­წავ­ლო გა­რე­მო. მოქ­ნილ­მა დაჯ­გუ­ფე­ბამ და მუდ­მივ­მა შე­ფა­სე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია ერთ-ერთ წარ­მა­ტე­ბულ სას­წავ­ლო სტრა­ტე­გი­ად აქ­ცი­ოს.

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბის მი­ზა­ნია, სწავ­ლა­ში ყვე­ლა მოს­წავ­ლის ჩარ­თ­ვის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა, მი­უ­ხე­და­ვად მა­თი უნა­რე­ბის დო­ნი­სა და სწავ­ლის სტი­ლი­სა. დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბით, მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ თა­ვი­ან­თი ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვან სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბა, რა­თა და­ეხ­მა­რონ მათ აკა­დე­მი­უ­რი წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში.

დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია ყვე­ლა მოს­წავ­ლის­თ­ვის პერ­სო­ნა­ლი­ზე­ბუ­ლი სას­წავ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბის შექ­მ­ნაა, ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ის ადაპ­ტა­ცი­ით, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად. ეს შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­ცავ­დეს აქ­ტი­ვო­ბებს, რომ­ლე­ბიც ემ­სა­ხუ­რე­ბა სწავ­ლის სხვა­დას­ხ­ვა სტილს, რო­გო­რი­ცაა, მა­გა­ლი­თად, ვი­ზუ­ა­ლუ­რი დამ­ხ­მა­რე სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი შემ­ს­წავ­ლე­ლე­ბის­თ­ვის ან პრაქ­ტი­კუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი კი­ნეს­თე­ტი­კის შემ­ს­წავ­ლე­ლე­ბის­თ­ვის. დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბა, ასე­ვე, შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­ცავ­დეს და­ვა­ლე­ბე­ბის სირ­თუ­ლის დო­ნის კო­რექ­ტი­რე­ბას ან და­მა­ტე­ბი­თი მხარ­და­ჭე­რის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას რთუ­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ის მი­ზა­ნია პო­ზი­ტი­უ­რი და ინ­კ­ლუ­ზი­უ­რი სწავ­ლის გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე დაყ­რ­დ­ნო­ბით, თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის დახ­მა­რე­ბა სრულ­ფა­სო­ვა­ნი პო­ტენ­ცი­ა­ლის გა­მო­სავ­ლე­ნად.

დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­ხი­ლოთ, რო­გორც სწავ­ლე­ბის გზა ან თუნ­დაც ფი­ლო­სო­ფია, რო­მე­ლიც შექ­მ­ნი­ლია მთე­ლი კლა­სის მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად.

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა ნიშ­ნავს, რომ მას­წავ­ლე­ბე­ლი აკ­ვირ­დე­ბა და ამო­იც­ნობს მოს­წავ­ლე­ებს შო­რის არ­სე­ბულ მსგავ­სე­ბა-გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბებს და ამ ცოდ­ნას მოს­წავ­ლე­ე­ბის უკეთ სწავ­ლე­ბის­თ­ვის გა­მო­ი­ყე­ნებს.

რო­გორ გან­ვას­ხ­ვა­ვოთ ინ­ს­ტ­რუქ­ცია?

მკვლე­ვა­რი კე­როლ ენ ტომ­ლინ­სო­ნი დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის ლი­დე­რად ით­ვ­ლე­ბა. იგი ასა­ხე­ლებს ოთხ გზას, რომ­ლი­თაც მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ გა­ნას­ხ­ვა­ვონ თა­ვი­ან­თი სწავ­ლე­ბა.

  1. ში­ნა­არ­სი: არ­სე­ბობს ბლუ­მის ტაქ­სო­ნო­მი­ის ექ­ვ­სი დო­ნე (ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი ქცე­ვის ხა­რის­ხე­ბის კლა­სი­ფი­კა­ცია, და­ბა­ლი დო­ნის სა­აზ­როვ­ნო უნა­რე­ბი­დან დაწყე­ბუ­ლი მო­წი­ნა­ვე მოს­წავ­ლე­ე­ბის უმაღ­ლე­სი დო­ნის აზ­როვ­ნე­ბის უნა­რე­ბამ­დე), ანუ და­მახ­სოვ­რე­ბა, კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი გა­გე­ბა, გა­მო­ყე­ნე­ბა, ანა­ლი­ზი, შე­ფა­სე­ბა და შექ­მ­ნა. ამი­ტომ, კე­როლ ენ ტომ­ლინ­სო­ნის აზ­რით, მას­წავ­ლებ­ლებ­მა, მოს­წავ­ლე­თა თი­თო­ე­უ­ლი ჯგუ­ფის­თ­ვის, უნ­და გა­ნას­ხ­ვა­ვონ ში­ნა­არ­სი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის შექ­მ­ნით, რომ­ლე­ბიც მო­ი­ცავს ბლუ­მის ტაქ­სო­ნო­მი­ის სხვა­დას­ხ­ვა დო­ნეს.
  2. პრო­ცე­სი: თი­თო­ე­ულ მოს­წავ­ლეს სწავ­ლის სა­სურ­ვე­ლი სტი­ლი აქვს. წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცია თი­თო­ე­უ­ლის­თ­ვის სა­სურ­ველ სტილ­ში სწავ­ლე­ბის მი­წო­დე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა — სმე­ნი­თი, ვი­ზუ­ა­ლუ­რი, ვერ­ბა­ლუ­რი თუ კი­ნეს­თე­ტი­კუ­რი. პრო­ცეს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ეს სტრა­ტე­გია, ასე­ვე, ით­ვა­ლის­წი­ნებს იმ ფაქტს, რომ თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლე პე­და­გო­გის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულ მხარ­და­ჭე­რას მო­ითხოვს და მას შე­უძ­ლია აირ­ჩი­ოს მუ­შა­ო­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად, ჯგუ­ფუ­რად ან წყვი­ლებ­ში. შე­სა­ბა­მი­სი სას­წავ­ლო მოქ­მე­დე­ბე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით, მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ გა­და­იყ­ვა­ნონ მოს­წავ­ლე­ე­ბი შე­სა­ვა­ლი დო­ნი­დან ში­ნა­არ­სის უფ­რო გა­ფარ­თო­ე­ბულ გა­გე­ბა­ზე.
  3. პრო­დუქ­ტი: გაკ­ვე­თი­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ მოს­წავ­ლე­ე­ბი ქმნი­ან პრო­დუქტს – ში­ნა­არ­სის გა­გე­ბის ოს­ტა­ტო­ბის საჩ­ვე­ნებ­ლად – მოხ­სე­ნე­ბე­ბის, პრო­ექ­ტე­ბის, ტეს­ტე­ბის ან სხვა აქ­ტი­ვო­ბე­ბის სა­ხით.
  4. სას­წავ­ლო გა­რე­მო: ოპ­ტი­მა­ლუ­რი სას­წავ­ლო პი­რო­ბე­ბი მო­ი­ცავს რო­გორც ფსი­ქო­ლო­გი­ურ, ასე­ვე ფი­ზი­კურ ელე­მენ­ტებს. გა­დამ­წყ­ვე­ტია საკ­ლა­სო ოთა­ხის დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი გან­ლა­გე­ბა, მათ შო­რის, მოწყო­ბი­სა და საკ­ლა­სო ავე­ჯის ფარ­თო სპექ­ტ­რი რო­გორც ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი, ასე­ვე ჯგუ­ფუ­რი მუ­შა­ო­ბის მხარ­და­სა­ჭე­რად.

რა არის დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ის ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი სტრა­ტე­გი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა საკ­ლა­სო ოთახ­ში?

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბა იწყე­ბა მოს­წავ­ლე­ე­ბის არ­სე­ბი­თი გა­გე­ბით, წი­ნას­წა­რი ცოდ­ნის შე­ფა­სე­ბით, ასე­ვე, უნა­რე­ბი­დან და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სას­წავ­ლო მიზ­ნე­ბი­დან. არ­სე­ბობს დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ის რამ­დე­ნი­მე ეფექ­ტუ­რი სტრა­ტე­გია, რო­მე­ლიც დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბულ კლას­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა:

მუდ­მი­ვი, გან­მა­ვი­თა­რე­ბე­ლი შე­ფა­სე­ბა: მას­წავ­ლებ­ლებ­მა მუდ­მი­ვად უნ­და შე­ა­ფა­სონ და და­ად­გი­ნონ მოს­წავ­ლე­თა სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბი და ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი, რა­თა შეძ­ლონ შეც­ვა­ლონ სწავ­ლე­ბის სტი­ლი და და­ეხ­მა­რონ მოს­წავ­ლე­ებს წინ­ს­ვ­ლა­ში.

რე­ა­გი­რე­ბა ინ­ტერ­ვენ­ცი­ა­ზე: ეს არის ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ის ეფექ­ტუ­რი სტრა­ტე­გია, რო­მე­ლიც, ჩვე­უ­ლებ­რივ, და­ნერ­გი­ლია რო­გორც მთელ სკო­ლა­ში გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი ტექ­ნი­კა. საკ­ლა­სო ოთახ­ში სწავ­ლი­სად­მი ეს მრა­ვალ­ფე­ნი­ა­ნი მიდ­გო­მა სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს მას­წავ­ლე­ბელს, გა­მო­ავ­ლი­ნოს მოს­წავ­ლის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და და­ეხ­მა­როს მას და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ე­ბის მი­წო­დე­ბა­ში.

მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი მოს­წავ­ლე­ე­ბის აღი­ა­რე­ბა: თი­თო­ე­ულ მოს­წავ­ლეს სხვა­დას­ხ­ვა დო­ნის გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს კითხ­ვა­ში, წე­რა­ში, ლა­პა­რაკ­ში, აზ­როვ­ნე­ბა­სა და პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა­ში. მუდ­მი­ვი შე­ფა­სე­ბე­ბი ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი სტრა­ტე­გიაა, რო­მე­ლიც მას­წავ­ლე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, შეც­ვა­ლოს ში­ნა­არ­სი და და­გეგ­მოს დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის სტრა­ტე­გი­ე­ბი, რა­თა და­აკ­მა­ყო­ფი­ლოს თი­თო­ე­უ­ლი მოს­წავ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბა.

ექ­ს­პ­ლი­ცი­ტუ­რი სწავ­ლე­ბა: ექ­ს­პ­ლი­ცი­ტურ სწავ­ლე­ბა­ში დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ის აქ­ცენ­ტი გა­და­ტა­ნი­ლია მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ახა­ლი იდე­ე­ბი­სა და ცოდ­ნის ძლი­ე­რი კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი გა­გე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბა­ზე და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი და ჯგუ­ფუ­რი პრაქ­ტი­კის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ზე. ამ სტრა­ტე­გი­ის ფა­ზე­ბი, რო­მე­ლიც ხში­რად გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლია – „მე ვა­კე­თებ, შენ აკე­თებ“ – დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბის მრა­ვალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას იძ­ლე­ვა. „ჩვენ ვა­კე­თებთ“ ფა­ზა­ში მას­წავ­ლებ­ლე­ბი ახ­დე­ნენ ახა­ლი ცოდ­ნის აპ­ლი­კა­ცი­ის მო­დე­ლი­რე­ბას, მათ შე­უძ­ლი­ათ შე­ა­ფა­სონ კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რი გა­გე­ბის დო­ნე, მი­ა­წო­დონ უკუ­კავ­ში­რი მოს­წავ­ლე­ებს, შე­ი­მუ­შა­ონ მიზ­ნობ­რი­ვი ინ­ტერ­ვენ­ცი­ე­ბი და მთელ კლასს შემ­დ­გო­მი მხარ­და­ჭე­რა შეს­თა­ვა­ზონ. ფა­ზა­ში „შენ აკე­თებ“ – მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ იარონ კლას­ში და ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი უკუ­კავ­ში­რი შეს­თა­ვა­ზონ მოს­წავ­ლე­ებს, მო­იწ­ვი­ონ ცალ­კე­უ­ლი მსმე­ნე­ლე­ბი/მოს­წავ­ლე­ე­ბი კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე და შექ­მ­ნან მცი­რე ჯგუ­ფე­ბი დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბის­თ­ვის.

ჯგუ­ფუ­რი მუ­შა­ო­ბა: ეს არის მოს­წავ­ლე­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ის სტრა­ტე­გია, რო­მელ­შიც მოს­წავ­ლე­ე­ბი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბენ მცი­რე ჯგუ­ფებ­ში, წყვი­ლებ­ში და ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ შე­იც­ვა­ლონ.

გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა: უკუ­კავ­ში­რი დიდ როლს ას­რუ­ლებს დი­ფე­რენ­ცი­ა­ცი­ა­ში. ქმე­დი­თი და დრო­უ­ლი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მოს­წავ­ლე­ებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, და­ად­გი­ნონ შემ­დე­გი ეტა­პე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ჭი­როა მა­თი სწავ­ლის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ­მა გა­მოხ­მა­უ­რე­ბამ, წარ­მა­ტე­ბის მკა­ფიო კრი­ტე­რი­უ­მებ­თან და სწავ­ლის მიზ­ნებ­თან ერ­თად, შე­იძ­ლე­ბა ხე­ლი შე­უწყოს თვით­რე­გუ­ლი­რე­ბას.

პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა: გაკ­ვე­თი­ლის გეგ­მის ძი­რი­თა­დი აქ­ცენ­ტი, დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ით, რჩე­ბა ცნე­ბებ­სა და სა­კითხებ­ზე, ვიდ­რე თავ­ში ან „წიგ­ნ­ზე“. ეს უბიძ­გებს მოს­წავ­ლე­ებს, გა­მო­იკ­ვ­ლი­ონ იდე­ე­ბი და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სონ ცოდ­ნა ძი­რი­თა­დი ცნე­ბე­ბის შე­სა­ხებ.

„გა­დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი საკ­ლა­სო ოთა­ხი“: ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, პირ­და­პი­რი სწავ­ლე­ბის ეტა­პი ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ონ­ლა­ინ ან მოს­წავ­ლე­ე­ბის სახ­ლებ­ში. „გა­დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი კლა­სის“ გა­მოც­დი­ლე­ბა დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბის დიდ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს გთა­ვა­ზობთ, რად­გან ის მას­წავ­ლე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, მე­ტი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო გა­ა­ტა­როს კლას­ში, მოს­წავ­ლე­ებ­თან ერ­თად, საკ­ლა­სო ოთახ­ში ჯგუ­ფუ­რი ან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად ან მოს­წავ­ლე­ე­ბი­ს­თ­ვის უკუ­კავ­ში­რის მი­წო­დე­ბით. მოს­წავ­ლე­ებს შე­უძ­ლი­ათ ის­წავ­ლონ თვით­რე­გუ­ლი­რე­ბა ან დრო­ის და­ხარ­ჯ­ვა თა­ვი­ან­თი კომ­პე­ტენ­ცი­ის დო­ნის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად.

არ­ჩე­ვა­ნი: მას­წავ­ლებ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნონ „არ­ჩე­ვა­ნი“, რო­გორც ფო­კუ­სი­რე­ბის სტრა­ტე­გია და და­უ­ტო­ვონ მოს­წავ­ლე­ებს არ­ჩე­ვა­ნი, თა­ვად გა­დაწყ­ვი­ტონ, რა სურთ წა­ი­კითხონ ან და­წე­რონ პრო­ექ­ტებ­სა და და­ვა­ლე­ბებ­ში, რომ­ლებ­საც ისი­ნი ას­რუ­ლე­ბენ.

რჩე­ვე­ბი საკ­ლა­სო ოთახ­ში დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ:

  1. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი სწავ­ლე­ბის პრო­ცეს­ში;
  2. შექ­მე­ნით ყვე­ლას­თ­ვის შე­სა­ფე­რი­სი გაკ­ვე­თი­ლის გეგ­მე­ბი;
  3. მი­ა­წო­დეთ უკუ­კავ­ში­რი მთე­ლი გაკ­ვე­თი­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში;
  4. წა­ა­ხა­ლი­სეთ მოს­წავ­ლე­თა თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა;
  5. გა­ხა­დეთ სწავ­ლა სა­ხა­ლი­სო.

რო­დე­საც ექ­ს­პერ­ტე­ბი ატა­რე­ბენ კვლე­ვებს ბავ­შ­ვის გან­ვი­თა­რე­ბის, ფსი­ქო­ლო­გი­ის და გა­ნათ­ლე­ბის შე­სა­ხებ, ცხა­დი ხდე­ბა, რომ ტრა­დი­ცი­უ­ლი გაკ­ვე­თი­ლე­ბის სტი­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის ყო­ველ­თ­ვის არ არის სწავ­ლის სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბა. შე­დე­გად, დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი სწავ­ლე­ბა სულ უფ­რო პო­პუ­ლა­რუ­ლი ხდე­ბა პე­და­გო­გებს, მკვლევ­რებ­სა და მოს­წავ­ლე­ებს შო­რის.

 

 

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ბლოგი

კულტურა

მსგავსი სიახლეები