16 მაისი, ორშაბათი, 2022

დი­რექ­ტო­რის­თ­ვის არ არ­სე­ბობს დას­ვე­ნე­ბა, ის სკო­ლის ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რობს

spot_img

თეა ხა­ბა­ლა­ე­ვი  – გო­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი

⤵️ რას მო­ითხოვს სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის­გან სა­ხელ­მ­წი­ფო და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა

სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი არის ლი­დე­რი, რომ­ლის­გა­ნაც სა­ხელ­მ­წი­ფო და სა­ზო­გა­დე­ო­ბა მო­ითხოვს, პირ­ველ რიგ­ში, უსაფ­რ­თხო სას­წავ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნას. სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი უნ­და ზრუ­ნავ­დეს რო­გორც თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, ასე­ვე თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბის პრო­ფე­სი­ულ ზრდა­სა და ხელ­შეწყო­ბა­ზე. სკო­ლა­ში უნ­და ნერ­გავ­დეს სი­ახ­ლე­ებს და იყოს მუდ­მივ ძი­ე­ბა­ში, საზღ­ვ­რავ­დეს სკო­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბებ­სა და პრი­ო­რი­ტე­ტებს.

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დაკ­ვე­თა ახ­ლო­საა სა­მი­ნის­ტ­როს მოთხოვ­ნებ­თან, თუმ­ცა მი­სი ჩარ­თუ­ლო­ბა სკო­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში ნაკ­ლე­ბია, რა­საც, თა­ვის მხრივ, უამ­რა­ვი მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს, პირ­ველ რიგ­ში, დრო­ის დე­ფი­ცი­ტი, სურ­ვი­ლი, შე­უჩ­ვევ­ლო­ბა, თუმ­ცა, ყვე­ლამ უნ­და გა­ვაც­ნო­ბი­ე­როთ, რომ სკო­ლი­სა და მშობ­ლის ურ­თი­ერ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა იძ­ლე­ვა იმ შე­დეგს, რო­მელ­საც ითხოვს ჩვენ­გან სა­ხელ­მ­წი­ფო და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა.

⤵️ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სკო­ლის ლი­დე­რის პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბე­ბი­დან

ძნე­ლია გა­მო­ყო ცალ­კე გან­სა­კუთ­რე­ბით რო­მე­ლი სა­კითხია ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იმ უამ­რა­ვი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბი­დან, რო­მე­ლიც გვა­კის­რია დი­რექ­ტო­რებს, მაგ­რამ მა­ინც მი­მაჩ­ნია, რომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია უსაფ­რ­თხო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა რო­გორც მოს­წავ­ლე­ე­ბის­თ­ვის, ისე პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვის. სკო­ლა ის ად­გი­ლია, სა­დაც ბავ­შ­ვი დრო­ის დიდ ნა­წილს ატა­რებს და, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მას უნ­და უხა­რო­დეს სკო­ლა­ში წა­მოს­ვ­ლა. უნ­და იცო­დეს, რომ მას მო­უს­მე­ნენ, გა­უ­გე­ბენ, ყვე­ლას­თ­ვის ყვე­ლა სერ­ვი­სი ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მი უნ­და იყოს. მთა­ვა­რია, ისი­ნი თა­ვი­სუ­ფალ, მო­აზ­როვ­ნე მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბად აღ­ვ­ზარ­დოთ და ამ მიზ­ნით ვაძ­ლი­ე­რებთ სკო­ლა­ში არა­ფორ­მა­ლურ გა­ნათ­ლე­ბა­საც.

მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მხა­რეა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უნა­რი. პე­და­გო­გებ­თან, მოს­წავ­ლე­ებ­თან არა­ფორ­მა­ლურ გა­რე­მო­ში ურ­თი­ერ­თო­ბა იმის გა­გე­ბა­ში მეხ­მა­რე­ბა, თუ რა აწუ­ხებთ, რა სა­ჭი­რო­ე­ბებს ხე­და­ვენ, რას ითხო­ვენ ჩემ­გან, სკო­ლის­გან, ეს კი პრობ­ლე­მე­ბის და­ნახ­ვა-გა­ა­ნა­ლი­ზე­ბი­სა და შემ­დ­გო­მი ნა­ბი­ჯე­ბის გა­დად­გ­მის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბაა. სკო­ლის დი­რექ­ტო­რის­თ­ვის არ არ­სე­ბობს შა­ბა­თი, კვი­რა ან დას­ვე­ნე­ბა. სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი ცხოვ­რობს სკო­ლის ცხოვ­რე­ბით.

⤵️ სკო­ლის მარ­თ­ვის პრაქ­ტი­კის გა­ზი­ა­რე­ბა

სკო­ლა ცოცხა­ლი ორ­გა­ნიზ­მია თა­ვი­სი პრობ­ლე­მე­ბით, სი­ხა­რუ­ლით, წარ­მა­ტე­ბე­ბი­თა და წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბე­ბით. სა­ჭი­როა მიმ­დი­ნა­რე პრო­ცე­სე­ბის არა მხო­ლოდ და­ნახ­ვა, არა­მედ მათი მუდ­მი­ვი კონ­ტ­რო­ლი — და­გეგ­მ­ვა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა ისე, რომ ჩარ­თუ­ლი იყოს თი­თო­ე­უ­ლი რგო­ლი, თი­თო­ე­ულ მათ­გან­თან თა­ნამ­შ­რო­მ­ლო­ბით. ჩე­მი კა­რი ღიაა ყვე­ლას­თ­ვის, მზად ვარ, ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს (მშო­ბელს, თა­ნამ­შ­რო­მელს, მოს­წავ­ლეს) მო­ვუს­მი­ნო ნე­ბის­მი­ერ დროს და მათ­თან ერ­თად ვე­ძე­ბო გა­მო­სა­ვა­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან. წარ­სულს ჩა­ბარ­და გა­მოთ­ქ­მე­ბი: „მას­წავ­ლე­ბე­ლი ყო­ველ­თ­ვის მარ­თა­ლია“, „მოს­წავ­ლეს მას­წავ­ლებ­ლის უნ­და ეში­ნო­დეს“, „ეში­ნია – ესე იგი უყ­ვარს“. დღეს ასე­თი მიდ­გო­მე­ბით ფონს ნამ­დ­ვი­ლად ვერ გა­ვალთ, ამი­ტომ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა. რა­ი­ონ­ში მცხოვ­რე­ბი ბავ­შ­ვის ცხოვ­რე­ბა არ არის ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბით მდი­და­რი, თუმ­ცა, ვცდი­ლობ, რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტი მოს­წავ­ლე იყოს ჩარ­თუ­ლი სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბა­სა და ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში.

პან­დე­მი­ამ, ისე რო­გორც სხვას, ჩვენც შეგ­ვიქ­მ­ნა გარ­კ­ვე­უ­ლი სა­ხის პრობ­ლე­მე­ბი, სამ­წუ­ხა­როდ, არც თუ ისე მცი­რე ნა­წილს შეექმნა ინ­ტერ­ნეტ­თან პრობ­ლე­მა, იყ­ვ­ნე­ნ მოს­წავ­ლე­ე­ბი, ვი­საც გაკ­ვე­თი­ლებ­ზე და­სას­წ­რე­ბად არა­ნა­ი­რი ტექ­ნი­კუ­რი მოწყო­ბი­ლო­ბა არ ჰქონ­და. პე­და­გო­გე­ბის­თ­ვი­საც ახა­ლი იყო სწავ­ლის ასე­თი სის­ტე­მა და მა­თაც შე­ექ­მ­ნათ გარ­კ­ვე­უ­ლი სირთულეები, ვგუ­ლის­ხ­მობ სა­გაკ­ვე­თი­ლო პრო­ცეს­ში ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი რე­სურ­სე­ბის აქ­ტი­უ­რად გა­მო­ყე­ნე­ბას. მა­შინ კარ­გად გა­მოჩ­ნ­და, რომ ჩვენ ერ­თი შეკ­რუ­ლი გუნ­დი ვართ, ვეხ­მა­რე­ბო­დით ერ­თ­მა­ნეთს, არ იყო იმის ფიქ­რი, რომ „მე ეს არ მე­ხე­ბა, ეს ჩე­მი საქ­მე არ არის“. ამის­თ­ვის მად­ლო­ბას ვუხ­დი სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბას.

⤵️ სკო­ლის დი­რექ­ტო­რი­სა და სა­მე­ურ­ვეო საბ­ჭოს თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა

წე­სით, სა­მე­ურ­ვეო საბ­ჭო ის რგო­ლია, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე მე­ტად უნ­და იყოს ჩარ­თუ­ლი სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით სას­კო­ლო გეგ­მი­სა და ბი­უ­ჯე­ტის და­გეგ­მ­ვა­ში. სა­მე­ურ­ვეო საბ­ჭო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებს მშობ­ლის აზ­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით იღებს, თუმ­ცა, ეს იშ­ვი­ათ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ხდე­ბა და ამის მი­ზე­ზი მშობ­ლე­ბის მხრი­დან ნაკ­ლე­ბი კო­მუ­ნი­კა­ციაა. მე­ტად აქ­ტი­უ­რია სკო­ლის თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი. სამ­წუ­ხა­როდ, სა­სოფ­ლო ცხოვ­რე­ბა მშობ­ლებს დიდ დროს არ­თ­მევს. თუმ­ცა, პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში, დის­ტან­ცი­უ­რი ჩარ­თ­ვე­ბი ამარ­ტი­ვებ­და შეხ­ვედ­რებს, რად­გან შეხ­ვედ­რის დრო რეგ­ლა­მენ­ტი­რე­ბუ­ლი არ იყო. რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, მშობ­ლებ­მა უნ­და გა­ი­თა­ვი­სონ, რომ მათ სრუ­ლი უფ­ლე­ბა აქვთ, აქ­ტი­უ­რად იყ­ვ­ნენ ჩარ­თუ­ლი სას­კო­ლო ცხოვ­რე­ბა­ში, შე­მო­ვიდ­ნენ ინი­ცი­ა­ტი­ვით და ნე­ბის­მი­ერ სა­კითხ­ზე სრუ­ლი და ამომ­წუ­რა­ვი პა­სუ­ხი მი­ი­ღონ  სკო­ლის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბისგან.

⤵️ თუ  ამ­ზა­დებს  სკო­ლა მო­ზარ­დებს მო­მა­ვა­ლი ცხოვ­რე­ბის­თ­ვის

დღე­ვან­დე­ლი სკო­ლა, გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა ნამ­დ­ვი­ლად უწყობს ხელს აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის აღ­ზ­რ­დას არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბით. ამ მიზ­ნით, ჩვე­ნი სკო­ლა სხვა­დას­ხ­ვა არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლობს და ამ თანამშრომლობის ფარ­გ­ლებ­ში, სკო­ლა­ში ეწყო­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, ტრე­ნინ­გე­ბი, რო­მე­ლიც დატ­ვირ­თუ­ლია სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბით.

ჩვე­ნი სკო­ლა ე.წ. საზღ­ვ­რის­პი­რა სო­ფელ­ში მდე­ბა­რე­ობს და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბაა სა­ჭი­რო აქ მცხოვ­რებ ახალ­გაზ­რ­დებ­თან. აქ სიტყ­ვები — სამ­შობ­ლო, თა­ვი­სუფ­ლე­ბა — მე­ტად ძვირ­ფა­სია. გო­რის მწე­რალ­თა კავ­შირ­თან და ბა­ტონ ვა­ჟა სა­ქა­რაშ­ვილ­თან ერ­თობ­ლი­ვი პრო­ექ­ტი გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, რომლის ფარგლებშიც, მოს­წავ­ლე­ებ­მა გა­იხ­სე­ნეს ის სოფ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ე.წ. საზღ­ვ­რის მე­ო­რე მხა­რეს დარ­ჩა, მა­თი ის­ტო­რია. კი­დევ ერ­თხელ აღ­ვ­ნიშ­ნეთ, რომ ჩვენ უნ­და გვახ­სოვ­დეს ჩვე­ნი ის­ტო­რია, რომ გა­ნათ­ლე­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი გა­და­არ­ჩენს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს.

აქ­ტუ­ა­ლუ­რია ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის პრო­პა­გან­და. ამ მიზ­ნით, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღეთ სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ გა­მოცხა­დე­ბულ კონ­კურ­ს­ში, მო­ვი­პო­ვეთ და­ფი­ნან­სე­ბა და გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლეთ სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბა, რო­გორ­იცაა, მაგალითად, ბუკ­ლე­ტე­ბის დამ­ზა­დე­ბა, პრე­ზენ­ტა­ცი­ე­ბი, სპორ­ტუ­ლი შე­ჯიბ­რი მე­ზო­ბელ სკო­ლებ­თან და სხვა. აქ, რა თქმა უნ­და, გა­მორ­ჩე­უ­ლი არი­ან სა­მო­ქა­ლა­ქო გა­ნათ­ლე­ბის პე­და­გო­გე­ბი, რო­მელ­თა მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი სწო­რედ აქ­ტი­უ­რი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის მომ­ზა­დე­ბაა. თუმ­ცა, არა მარ­ტო ერ­თი საგ­ნის პე­და­გოგ­მა უნ­და იზ­რუ­ნოს თა­ვი­სუ­ფა­ლი მო­ქა­ლა­ქის, პატ­რი­ო­ტის აღ­ზ­რ­და­ზე, ეს თი­თო­ე­უ­ლი პე­და­გო­გის მო­ვა­ლე­ო­ბაა.

⤵️ რა ხელ­შეწყო­ბა სჭირ­დე­ბა დღეს სკო­ლის დი­რექ­ტორს, რომ გა­ზარ­დოს კომ­პე­ტენ­ცი­ე­ბი

მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი ზრდა პირ­და­პირ კავ­შირ­შია სკო­ლის გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და წინ­ს­ვ­ლა­სთან. მე მარ­ტო დი­რექ­ტო­რი არ ვარ, ამა­ვე დროს, მას­წავ­ლე­ბე­ლიც ვარ და მი­მაჩ­ნია, რომ, პირ­ველ რიგ­ში, თა­ვად უნდა ვიზ­რუ­ნო თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. თუ მე, რო­გორც დი­რექ­ტო­რი, არ ვიქ­ნე­ბი მზად სი­ახ­ლე­ე­ბის მი­სა­ღე­ბა­დ და და­სა­ნერ­გად, რო­გორ მოვ­თხოვ ამას ჩემს პე­და­გო­გებს? უამ­რა­ვი შეხ­ვედ­რა, სე­მი­ნა­რი, ვე­ბი­ნა­რი იმარ­თე­ბა ონ­ლ­აინ ფორ­მატ­ში სი­ახ­ლე­ე­ბის გა­საც­ნო­ბად, სა­დაც ყვე­ლას­თ­ვის ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია დას­წ­რე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ვფიქ­რობ, მაქ­სი­მა­ლუ­რი ხელ­შეწყო­ბა გვაქვს და ვერ და­ვე­თან­ხ­მე­ბი იმა­თ, ვინც ფიქრობს, რომ მარ­ტო მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­ულ გან­ვით­რე­ბა­ზე ზრუ­ნავს სის­ტე­მა. ძა­ლი­ან და­მეხ­მა­რა „ლი­დე­რო­ბის აკა­დე­მია“ — სამ­წ­ლი­ა­ნი პრო­ექ­ტი დი­რექ­ტო­რე­ბის­თ­ვის და ფა­სი­ლი­ტა­ტო­რე­ბის­თ­ვის. მა­შინ ახ­ლად არ­ჩე­უ­ლი ვი­ყა­ვი და ეს იყო შე­სა­ნიშ­ნა­ვი სა­შუ­ა­ლე­ბა სი­ახ­ლე­ე­ბის გა­საც­ნო­ბად. მსგავ­სი შეხ­ვედ­რე­ბი დღე­საც გრძელ­დე­ბა.

⤵️ სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რე­ბის რო­ლი ზო­გად გა­ნათ­ლე­ბა­ში

სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი ის რგო­ლია, რო­მე­ლიც  სა­მი­ნის­ტ­როს­თან ჩვენს შუ­მავ­ლად  შეგ­ვიძ­ლია მი­ვიჩ­ნი­ოთ. რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რი ჩვე­ნი მხარ­დამ­ჭე­რია ესგ-ს და­ნერ­გ­ვის პრო­ცეს­ში, აგ­რეთ­ვე, კონ­სულ­ტა­ცი­ებს გავ­დი­ვართ იური­დი­ულ და ფი­ნან­სურ სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც.

უნ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ მა­თი უშუ­ა­ლო დახ­მა­რე­ბით ჩემს სკო­ლა­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრობ­ლე­მა მოგ­ვარ­და, კერ­ძოდ, მთლი­ა­ნად შე­იც­ვა­ლა ცენ­ტ­რა­ლუ­რი გათ­ბო­ბის სის­ტე­მა, რაც სა­სი­ცოცხ­ლოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო ჩვე­ნი სკო­ლის­თ­ვის, რად­გა­ნაც მა­ღალ­მ­თი­ან რე­გი­ონ­ში მდე­ბა­რე­ობს.

ალ­ბათ, გო­რის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის ყვე­ლა დი­რექ­ტო­რი და­მე­თან­ხ­მე­ბა, რომ ნე­ბის­მი­ერ დროს, 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­ნურ­ჩევ­ლად იმი­სა, სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბია თუ არა, შეგ­ვიძ­ლია დავ­რე­კოთ რე­სურ­ს­ცენ­ტ­რის რო­გორც ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან, ისე ნე­ბის­მი­ერ თა­ნამ­შ­რო­მელ­თან ჩვენს პრობ­ლე­მა­ზე და მათ­გან მაქ­სი­მა­ლუ­რი მხარ­და­ჭე­რა და დახ­მა­რე­ბა მი­ვი­ღოთ. მა­თი მხრი­და­ნაც ხში­რად ხორ­ცი­ელ­დე­ბა მო­ნი­ტო­რინ­გი სკო­ლა­ში და, ამა თუ იმ დარ­ღ­ვე­ვის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, გა­მოს­წო­რე­ბის­თ­ვის, გო­ნივ­რუ­ლი ვა­და გვეძ­ლე­ვა. გან­სა­კუთ­რე­ბით გაძ­ლი­ერ­და კონ­ტ­რო­ლი პან­დე­მი­ის პი­რო­ბებ­ში.

სხ­ვა მიმ­დი­ნა­რე პრობ­ლე­მე­ბი­ცაა სკო­ლა­ში, რო­მელ­თა გა­დაჭ­რა­საც ერ­თობ­ლი­ვი ძა­ლის­ხმე­ვით აუცი­ლებ­ლად მო­ვა­ხერ­ხებთ.

მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები

წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მომზადებულ გამოცდაზე  პროფესიულ უნარებში, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის, საგამოცდო ტესტში გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ტიპის დავალება: ♦ არჩევითპასუხებიანი ♦ შესაბამისობის ♦...

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

მოსამზადებელი კურსი მოსწავლეებისთვის

მსგავსი სიახლეები